Parallelprogramma dramatrainingen en werkcolleges

advertisement
Parallelprogramma dramatrainingen en werkcolleges diversiteitsfilosofie:
Het Hogeschool Utrecht Model
Gezamenlijke opstart
- bekijken van communitytheatervoorstelling, gevolgd door nabespreking
- voorbespreking over onderzoek en werkwijze
Thema Diversiteit – oriëntatie en vertrekpunten
Dramatraining
Spelen met diversiteit en vertrekpunten
- uitleg van inhoud, werkwijze en toetsing
van het studieonderdeel;
- eerste oriëntatie op ‘Creatief met
diversiteit’;
- individuele reflectie en start eigen
positionering met betrekking tot
‘creativiteit en diversiteit’;
- spelen met beelden
- samenstelling projectgroepen en eerste
oriëntatie op, c.q. vaststellen van doelgroep
en thema ten behoeve van de
podiumpresentatie.
Werkcollege diversiteitsfilosofie
Diversiteitsfilosofie en vertrekpunten
- introductie op werken met
diversiteitsfilosofieën;
- uitleg inhoud, werkwijze en toetsing van
het studieonderdeel;
- start eigen positionering met betrekking
tot ‘Creativiteit en diversiteit’;
- samenstelling projectgroepen;
- eerste oriëntatie op, c.q. vaststellen van
subculturele doelgroep en thema ten
behoeve van de podiumpresentatie en
individueel werkstuk.
Thema Beelden vormen en perspectiefwisselingen
Dramatraining
Spelen met beeld en verbeelding
- de mogelijkheden en doelen van een
warming-up onderzoeken;
- kennis ontwikkelen van de belangrijkste
kenmerken van communitytheater;
- ervaren hoe beeld, beeldvorming en de
kracht van de verbeelding kunnen werken;
- ervaring opdoen met de mogelijkheden
van het werken met tableaus, taferelen en
muziek;
- weten hoe je op een creatieve wijze de
aandacht van het publiek kunt krijgen.
Werkcollege diversiteitsfilosofie
Beeldvorming, perspectiefwisseling en
de andere vraag stellen
- hanteren van verschillende perspectieven
met betrekking tot zowel jezelf als je
perceptie van de ‘ander’.
Het Hogeschool Utrecht Model bij Retourtje inzicht – 1/3
Thema Roltransformatie
Dramatraining
Improviseren en op zoek gaan naar en
spelen met typen en personages
- inzicht ontwikkelen in creatieve
processen en de mogelijkheden van
divergeren, convergeren en improviseren
actief onderzoeken;
- kennis van de verschillende functies van
kunst;
- relevante verbanden kunnen leggen met
je beroep;
- op basaal niveau de dramavaardigheden
‘roltransformatie’, ‘inleving’ en ‘spelen
met types en personages’ ervaren en zich
eigen maken (verder kunnen kijken dan
typeringen en op onderzoek kunnen gaan
naar materiaal voor personages).
Werkcollege diversiteitsfilosofie
Uitsluiting / insluiting, toeschouwerrol /
en Actorrol, Racisme
- met behulp van theorieën de begrippen
‘actor’ en ‘toeschouwer’ leren
interpreteren en hanteren;
- de begrippen ‘insluiting’ en ‘uitsluiting’
kennen, kunnen onderzoeken en toepassen
op de onderzochte (sub)culturele groep;
- alledaagse discriminatie kunnen
analyseren.
Thema Verhalen
Dramatraining
Van idee tot verhaal
- de (tot nu toe) ontwikkelde
onderzoeksresultaten, inzichten en ideeën
over projectgroep + thema omzetten in een
nieuwe creatieve conceptualisering (een
nieuw verhaal);
- visie creatief vormgeven in een theatraal
verhaal op het podium.
Werkcollege diversiteitsfilosofie
Geschiedenis en culturele verhalen
- de roots en verhalen van de eigen
geschiedenis van de student;
- op zoek gaan naar plekken waar de
geschiedenis nog te zien en te ervaren is.
Het Hogeschool Utrecht Model bij Retourtje inzicht – 2/3
Thema Spanningen en conflicten
Dramatraining
Spanning en het dramatisch conflict
- theatrale podiumactiviteit vormgeven
(verfijnen) door bewuste keuzes te maken
over en afstemming aan te brengen in de
verschillende tekensystemen (decor,
muziek en spel);
- verschillende dramatische conflicten
onderzoeken en met behulp van spel op
een podium in beeld kunnen brengen;
- ervaring opdoen met ritme, spanning en
stiltes, waardoor een geraaktheid bij het
publiek teweeg wordt gebracht en de
aandacht wordt vastgehouden.
Werkcollege diversiteitsfilosofie
Nationale culturen, spanningen en
conflicten
- de vijf cultuurdimensies van Hofstede &
Hofstede kennen en kunnen toepassen bij
het onderzoek, en verbindingen kunnen
leggen met het intersectionele denken;
- visie m.b.t. interculturele conflicten
kunnen verbreden en inzicht ontwikkelen
in mogelijke bronnen van conflicten.
Thema Actualiteit
Dramatraining
Generale repetitie: een nieuwe
werkelijkheid op het podium
- een nieuwe visie op creatieve,
inspirerende, vernieuwende wijze
presenteren op een podium;
- feedback geven, ontvangen en verwerken
t.a.v. de overdracht, inhoud, vormgeving
en organisatie van de podiumpresentatie.
Werkcollege diversiteitsfilosofie
Actualiteiten en opinieleiders
- verbindingen leggen tussen het onderzoek
en de actualiteit, met een koppeling naar de
beroepscontext;
- bewustwording van de werking
(beeldvorming) van media (televisie, radio,
krant).
Het Hogeschool Utrecht Model bij Retourtje inzicht – 3/3
Download