Informatie bijeenkomst 24 september

advertisement
Informatiebijeenkomst
Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Verordening Ruimte 2014
Programma
Programma
•
•
•
•
•
•
09.00 - 09.30 uur
09.30 - 10.15 uur
10.30 - 11.30 uur
11.30 - 11.45 uur
11.45 - 12.45 uur
12.45 - 13.00 uur
ontvangst
plenair gedeelte
parallelsessie 1
pauze
parallelsessie 2
informele afsluiting
Naast de algemene inleiding in het plenaire gedeelte worden er twee
parallelsessies gehouden over:
- de ontwerp Verordening ruimte 2014
- de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij
Mensen met een gele sticker op hun badge zitten in de Statenzaal.
Voorbereidingsbesluit
Alleen bouwaanvragen ingekomen na 20 september!
Koplopers belonen
• doorbreken aanhouding door B&W met verklaring van geen
bedenkingen GS
Traditionele aanvragen
• aanhouden
Opheffen bouwstop geiten- en schapenhouderijen
• wijziging Verordening ruimte PS 1 november 2013
Besluit geldt maximaal 6 maanden.
Op 19 maart 2014 moet de Vr 2014 in werking zijn.
Agenda van Brabant
Investeringsstrategie
Koersdocument
Uitvoeringsagenda
Agrofood
Economisch
programma
Brabant
Uitnodigend
Groen
Ruimtelijke ontwikkeling
#Brabant
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verordening
Ruimte
Verordening ruimte
•
•
•
•
evaluatie 2012
eenvoudiger en duidelijker
opbouw als bestemmingsplan
kaarten
RoPubliceer geraadpleegd op: 17 sep 2013 om 21:47
Verordening ruimte 2014
RoPubliceer geraadpleegd op: 17 sep 2013 om 21:50
Plan informatie
totaalkaart
Verordening ruimte 2014
themakaarten
Kaart naam
Plan naam
Integrale plankaart met structuren en
aanduidingen
Verordening ruimte 2014
Kaart naam
Themakaart stedelijke ontwikkeling
Plan idn
NL.IMRO.9930.vr2014-on01
Plan naam
Verordening ruimte 2014
Plan type
provinciale verordening
Plan idn
NL.IMRO.9930.vr2014-on01
Status
ontwerp
Plan type
provinciale verordening
Datum
25 juni 2013
Status
ontwerp
Datum
25 juni 2013
Geldend
nee
Geldend
nee
Inspraak
12 september 2013 tot en met 23 oktober 2013 Inspraak
Op deze locatie geldt
Besluitvlakken
Aanduiding - beperkingen veehouderij
Aanduiding - beperkingen veehouderij
Thema: landbouw
25 Beperkingenveehouderij
5.21 Artikel25Aanduidingbeperkingenveehouderij
Algemene en rechtstreeks werkende regels voor bevordering ruimtelijke
kwaliteit
Algemene en rechtstreeks werkende regels voor bevordering ruimtelijke
kwaliteit
Thema: landschap
3 Bevorderingruimtelijkekwaliteit
Legenda
Plan informatie
12 september 2013 tot en met 23 oktober 2013
Welke wijzigingen
worden nu concreet
voorgesteld?
Sturingsfilosofie
Koersdocument Stad en Platteland:
• samenhang economie, ecologie en leefbaarheid
• participatie en betrokkenheid particulieren en
ondernemers
• sturing op proces en kwaliteit
• ruimte voor particulier initiatief
Investeringsstrategie
•
•
•
versterking structuren
participeren
fondsen
# Brabant: Versterkt Stedelijk
Netwerk
Doel: top kennis- en innovatie regio
• versterken agglomeratiekracht
• inrichtingsvraagstukken
• governance: samen de goede kant op
In Svro en Vr:
• agendering # Brabant
• meer nadruk op regionale afstemming bij
stedelijke voorzieningen, waaronder
detailhandel
Brabant Uitnodigend Groen
• geen verkleining van de EHS
• meer ruimte voor particulier initiatief indien dit
bijdraagt aan ontwikkeling EHS
• inzet Groen ontwikkelfonds
In Svro en Vr:
• compensatie in de EHS
• verruiming financiële compensatie
Planning
•
•
•
•
13 sept - 10 okt
17 december
Febr. 2014
Maart 2014
tervisielegging
nota van inspraak in GS
vaststelling Svro en Vr in PS
inwerkingtreding
Inspreken graag via ruimtelijkeplannen.brabant.nl
Kim Knijff
Programmamanager
Agrofood
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood
• Innovatief & duurzaam
• In de top van Europa
• Vier lijnen:
–
–
–
–
toegevoegde waarde/innovatie
gezondheid mens, dier en omgeving
verder sluiten van kringlopen
maatschappelijke inpassing
• Samenwerking binnen netwerkorganisatie groeiend
vanuit het Brabantberaad
Transitie naar zorgvuldige veehouderij
Ontwikkelruimte moet je verdienen
• voorwaarden op bedrijfsniveau
• voorwaarden op gebiedsniveau
• economisch perspectief landbouw en agrofood
Concrete acties
•
•
•
•
•
knelpunten oplossen
ruimte bieden aan koplopers en innovatie
sturen op het verder sluiten van kringlopen
sturen op mestverwerkingscapaciteit
monitoren van omvang veestapel
Rode draad
Thema’s
-Maatschappelijke
legitimatie
Stijgingscurve ontwikkeling van de sector
-Duurzaamheid
-Waardetoevoeging
Treden van ontwikkeling Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij
De treden zijn eisen
aan de bedrijfsvoering
in brede zin
Dec 2011
?
Individueel bedrijf
2020
Uitwerking in de Verordening ruimte
Ontwikkelingskader veehouderij:
• bevriezen bestaande omvang
• ontwikkeling mogelijk als het zorgvuldig is
• nadere regels:
Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij
• ontheffing: voor koplopers
Algemene Randvoorwaarden:
•
•
•
•
•
lokale inpassing
dialoog
maximale omvang 1,5 hectare
volksgezondheid
gebiedsnormen voor geur en fijn stof
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
• Objectief meetinstrument
• Ruimte voor de ondernemer:
– punten halen op vastgestelde thema’s
– fysieke inrichting en bedrijfsvoering
• Thema’s: one-health, dierenwelzijn, natuur en milieu
subthema’s als emissies, energie, sluiten kringlopen, etc
• Aansluiten op bestaande certificeringssystemen
Einde
Programma
Programma
•
•
•
•
•
•
09.00 - 09.30 uur
09.30 - 10.15 uur
10.30 - 11.30 uur
11.30 - 11.45 uur
11.45 - 12.45 uur
12.45 - 13.00 uur
ontvangst
plenair gedeelte
parallelsessie 1
pauze
parallelsessie 2
informele afsluiting
Naast de algemene inleiding in het plenaire gedeelte worden er twee
parallelsessies gehouden over:
- de ontwerp Verordening ruimte 2014
- de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij
Mensen met een gele sticker op hun badge zitten in de Statenzaal.
Download