Informatie merkloze geneesmiddelen

advertisement
“Stad Holland, een dijk van
ee n
zor
gv
e
aar”
ker
e
rz
Hetzelfde medicijn in een ander doosje
Alle vragen die u heeft
over merkloze geneesmiddelen
Merkloze geneesmiddelen: hetzelfde medicijn in een ander doosje
Stad Holland maakt afspraken met huisartsen en apothekers over het gebruik van
merkloze geneesmiddelen. Dit doen we om onnodige kosten in de gezondheidzorg te voorkomen. Merkloze geneesmiddelen zijn geneesmiddelen met dezelfde
werkzame stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar met een
lagere prijs.
Waarom is een merkloos geneesmiddel
Bovendien controleert de overheid zeer
goedkoper?
streng of de merkloze geneesmiddelen
Als een fabrikant een nieuw geneesmiddel
wel even goed zijn als de merkgeneesmid-
ontwikkelt, krijgt hij daarvoor een aantal
delen. U kunt er dan ook zeker van zijn dat
jaar een patent. Dat is het alleenrecht van
beide soorten geneesmiddelen van dezelf-
de fabrikant om het medicijn te maken
de hoge kwaliteit zijn.
en te verkopen. Als het patent verlopen is,
mogen andere bedrijven de werkzame stof
Zijn er bijwerkingen?
ook op de markt brengen. Die productie is
Bijwerkingen van medicijnen zijn vrijwel
eenvoudiger, omdat de werkzame stof al
altijd een reactie op de werkzame stof in
is ontwikkeld. Dit is de reden dat merkloze
een medicijn. Omdat de werkzame stof
geneesmiddelen veel goedkoper zijn dan
in een merkloos geneesmiddel exact het-
het merkgeneesmiddel.
zelfde is als de werkzame stof in het merkmiddel zullen eventuele bijwerkingen van
Zijn er verschillen tussen een merkgenees-
beide medicijnen ook gelijk zijn.
middel en een merkloos geneesmiddel?
Zoals gezegd bevatten de merkloze mid-
Naast de werkzame stof bevatten medi-
delen dezelfde werkzame stof, in dezelfde
cijnen ook hulpstoffen. Dit zijn bijvoor-
sterkte en met dezelfde toedieningsvorm
beeld vulstoffen om het medicijn meer
als de merkgeneesmiddelen.
volume te geven, of bindmiddelen om
Ontvangt u een merkloos geneesmiddel
het poedermengsel tot een tablet te kun-
van uw apotheek, dan zal het doosje er an-
nen persen. Hulpstoffen bestaan vaak
ders uitzien dan u bij het merkgeneesmid-
uit suikers, tarwezetmeel, zoetstof en/of
del gewend bent. Ook het medicijn zelf kan
conserveermiddelen en hebben geen far-
een andere vorm of kleur hebben. Dit heeft
macologische werking. Deze stoffen ver-
echter geen enkele invloed op de werking.
oorzaken slechts zeer zelden een bijwerking.
In
uitzonderlijke
gevallen
kan
het
Wat merk ik van de lagere prijs van het
voorkomen dat iemand allergisch is voor
medicijn?
een bepaalde hulpstof. In geval van een
Merkloze geneesmiddelen zijn vaak veel
allergie zal uw arts bekijken welke hulp-
goedkoper dan merkgeneesmiddelen. Het
stoffen aan het medicijn zijn toegevoegd
gebruik van merkloze middelen bespaart
en een ander geneesmiddel voorschrijven
miljoenen euro’s in heel Nederland. Daar-
waarin deze hulpstof niet voorkomt. Waar
door kunnen we zorgen dat de kosten in
mogelijk is dit een ander merkloos genees-
de gezondheidszorg niet nog sneller stij-
middel.
gen. Dit heeft ook invloed op de premie van
uw zorgverzekering. Daarnaast komen de
Welke
afspraken
hebben
huisarts,
kosten van geneesmiddelen ten laste van
apotheker en Stad Holland gemaakt?
uw eigen risico. Een goedkoper genees-
Met huisartsen is afgesproken dat zij de
middel betekent dat u een lager bedrag
naam van de werkzame stof op het recept
over uw eigen risico betaalt.
schrijven. Wanneer uw arts deze naam op
het recept schrijft, kiest de apotheker welk
Wilt u, ondanks het feit dat uw arts en
middel hij met deze stofnaam aflevert.
apotheker hebben bepaald dat u het goedkopere merkloze middel kunt gebruiken,
Schrijft een arts toch een merknaam op
het duurdere merkmiddel geleverd krijgen,
het recept, misschien uit gewoonte, dan
dan moet u de meerkosten zelf betalen. In
kan de apotheker dit vervangen voor een
dat geval brengt de apotheker de volledige
merkloos geneesmiddel na overleg met de
nota bij u in rekening en stuurt u deze nota
arts of wanneer hierover vaste afspraken
daarna zelf naar Stad Holland op.
tussen arts en apotheker bestaan.
Aad Ouwendijk
Holland =
Gezondheid=
Heeft
Vragen? u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Ga naar www.dsw.nl of neem
Ga naar op
www.stadholland.nl
neem contact
met een van onze medewerkers
contact
met één van onzeofmedewerkers
vanopde
van de afdeling
Klantenservice.
te woord.
afdeling
Klantenservice.
Zij staanZij
u staan
graag utegraag
woord.
DSW Zorgverzekeraar • Postbus 173 • 3100 AD Schiedam
Postbus 295
3100 ag Schiedam
t (010) 2 466 480
Ga naar www.dsw.nl of bel (010) 2 466 466
www.stadholland.nl
Download