Downloaden

advertisement
De balans van een geldscheppende particuliere bank:
DEBET
Vaste activa:
Gebouwen
Inventaris
Vorderingen:
CREDIT
300
30
Debiteuren
Tegoed bij Centrale Bank (DNB)
Financiële activa:
Schatkistpapier
Effecten (aandelen/obligaties)
Valutategoeden
Liquide middelen:
Kas
200
10
5
35
20
70
+
____
670
Eigen vermogen:
Aandelenvermogen
Reserves
Vreemd vermogen (lange
termijn*):
Spaargeld (lang)
Termijndeposito’s (lang)
Vreemd vermogen (korte
termijn**):
Rekening-courant-tegoeden
Kort spaargeld
Korte termijndeposito’s
Korte valutategoeden
Voorschotten van Centrale Bank
Speciale beleningen
+
310
12
45
18
260
5
2
3
10
5
____
670
*Lange termijn (looptijd > 2 jaar), **Korte termijn (looptijd < 2 jaar).
Liquiditeit van algemene banken:
Liquiditeit is het vermogen op korte termijn te kunnen voldoen aan de direct opeisbare
verplichtingen. Dekkingsmiddelen en direct opeisbare verplichtingen dienen in een
bepaalde verhouding tot elkaar te staan:
Dekkingsmiddelen:
Kas
Tegoed bij CB (DNB)
Direct opeisbare verplichtingen:
Rekening-courant-tegoeden
Volledig direct opeisbaar
Kort spaargeld
Deels direct opeisbaar
Korte termijndeposito’s
Deels direct opeisbaar
Gevolgen van veranderingen in bovenstaande posten voor de liquiditeit:
Dekkingsmiddelen  (t.o.v. de direct opeisbare
Liquiditeit 
verplichtingen:
Direct opeisbare verplichtingen  (t.o.v. de
Liquiditeit 
dekkingsmiddelen):
NB: Het belang van de liquiditeit van de banken: behoud van vertrouwen in de banken.
Kredietverlening door de banken en de omvang van de liquiditeitenmassa:
Kredietverlening 
Er wordt meer geld door banken uitgeleend
Liquiditeitenmassa 
aan het publiek:
Kredietverlening 
Er wordt minder geld door banken
Liquiditeitenmassa 
uitgeleend aan het publiek:
Monetair beleid:
Het monetair beleid van Centrale Banken (o.a. DNB).
a)
Klein monetair beleid
Gericht op handhaving van de externe waarde (= koers)
van de munt.
b)
Groot monetair beleid
Gericht op handhaving van de interne waarde (=
koopkracht) van de munt; het voorkomen van inflatie.
Bankwezen
De weekstaat:
De weekstaat is een verkorte, wekelijkse balans van DNB. De weekstaat geeft inzicht in
de activiteiten van DNB en de ontwikkelingen op de geldmarkt. Publicatie van de
weekstaat vindt elke woensdag plaats in de Staatscourant en de (grote) landelijke
dagbladen.
Opmerking 1:
Andere publicaties van DNB (jaarverslagen en kwartaalberichten)
worden niet gevraagd.
Opmerking 2: Posten van de weekstaat worden niet gevraagd.
Posten op de weekstaat:
Activa (= Debet = bezittingen + vorderingen):
1)
Goud
Goudvoorraad wordt gewaardeerd tegen 70% van de
marktwaarde. Elke 3 jaar vindt herwaardering plaats.
2)
SDR's
De rekening van Nederland bij het IMF.
Het zijn de bijzondere trekkingsrechten in het I.M.F. (=
Special Drawing Rights); internationaal betaalmiddel tussen
centrale banken, uitgegeven door het Internationale
Monetaire Fonds.
3)
Reservepositie I.M.F. Contributie van Nederland in het vermogen van het IMF.
4)
Euro’s
De voorraad Euro’s van DNB
(incl. de rekening van Nederland bij de ECB).
5)
Deviezen
= vreemde valuta (bijv. Dollar, Yen, Ponden enz.)
6)
Papier in disconto
Schatkistpapier dat door DNB is gekocht van de algemene
banken.
7)
Voorschotten in
Voorschotten/leningen aan algemene banken tegen
rekening-courant
disconto; contingent = maximum bedrag dat banken bij
DNB kunnen lenen tegen het normale disconto.
8)
Speciale beleningen
(extra) kredietverlening (> contingent) aan de algemene
banken (tegen een hoger tarief dan het disconto).
PASSIVA (= Credit = eigen
9)
Bankbiljetten in
omloop
10
‘s Rijks schatkist
)
11
Banken in Nederland
)
12
)
Kasreserverekening
vermogen + schulden)
De totale hoeveelheid papiergeld in handen van het publiek
én in de kassen van banken.
Rekening van het Rijk. Hier komt de belasting op binnen en
worden o.a. de ambtenarensalarissen mee betaald.
Rekeningen van de algemene banken bij DNB om:
- bankbiljetten op te nemen.
- vreemde valuta te kopen van DNB.
- betalingen aan het Rijk te verrichten.
- onderlinge betalingen te verrichten.
DNB kan banken een verplichte kasreserve voorschrijven,
deze reserve wordt op deze rekening geboekt.
NB:
In het kader van de invoering van de Euro en in het algemeen de
ontwikkelingen binnen de Europese Monetaire Unie (EMU) zijn een aantal taken
van De Nederlandsche Bank (DNB) overgenomen door de Europese Centrale
Bank (ECB). Zie hiervoor Domein G en Domein Q.
DE Economie
Eindtermen VWO
Domein F - 1
Download