DOC - Europa.eu

advertisement
IP/08/1661
Brussel, 7 november, 2008
Telecom-hervorming: Commissie stelt nieuwe
wetteksten voor om de weg vrij te maken voor een
compromis tussen Parlement en Raad
Vandaag publiceert de Europese Commissie nieuwe wetteksten in verband
met het hervormingspakket van de EU op telecommunicatiegebied naar
aanleiding van de stemming van 24 september 2008 in het Europees
Parlement en de lopende discussies in de Raad. In november 2007 heeft de
Commissie voorstellen gedaan voor de hervorming van de EUtelecommunicatieregels met als doel een interne Europese telecommarkt tot
stand te brengen met betere rechten voor de consument en voor bedrijven,
en meer concurrentie en investeringen om de invoering van grenoverschrijdende diensten en draadloze, supersnelle breedband-verbindingen
een impuls te geven (IP/07/1677). De nieuwe teksten die vandaag door de
Commissie worden voorgesteld zullen op 27 november worden besproken in
de Raad van Ministers van Telecommunicatie. Centraal in van de
compromisteksten staat een nieuw, klein en onafhankelijk bureau voor
Europese telecomregelgevers dat de Commissie moet helpen om de
regelgevingsmaatregelen voor de Europese telecommarkten consequenter te
maken. Verwacht wordt dat het nieuwe regelgevingskader tegen 2010 in alle
27 lidstaten van de EU kracht van wet zal krijgen.
"Het Europees Parlement en de Raad zijn het met de Commissie eens dat de
telecommarkt van de EU moet worden versterkt. We moeten nu verder gaan dan
deze consensus over de doelstellingen en ook overeenstemming bereiken over de
concrete wetteksten. Met de tekstvoorstellen die vandaag door de Commissie zijn
gepubliceerd, willen we het werk van de Europese wetgevers vergemakkelijken. We
hebben ons geconcentreerd op wat belangrijk is en weggelaten wat op dit moment
niet essentieel is", aldusViviane Reding, EU-commissaris voor Telecommunicatie. "Ik
hoop dat dit het Franse Voorzitterschap zal helpen aanzienlijke vooruitgang te
boeken met de hervorming van de telecommunicatie in de EU voor de volgende
zitting van de Raad op 27 november."
Het gewijzigde voorstel van de Commissie voor de hervorming van de
telecommunicatie in de EU omvat de volgende hoofdpunten:
- De Europese Telecommunicatie-autoriteit die nu door de Commissie wordt
voorgesteld zal aanzienlijk kleiner zijn en minder bevoegdheden hebben dan
aanvankelijk beoogd. Volgens de wensen van het Parlement en de Raad zal het
een klein en competent bureau zijn dat zich toespitst op telecomregelgeving en
geen bevoegdheden zal hebben wat spectrum en netwerkbeveiliging betreft. In
tegenstelling tot het aanvankelijke voorstel van de Commissie zal het Europees
Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) niet met het nieuwe
bureau worden samengevoegd maar afzonderlijk blijven bestaan1 zoals het
Parlement en de Raad verzocht hebben. Gelet op het recente standpunt van de
Europese Groep van Regelgevingsinstanties (ERG)2 zullen onafhankelijke,
nationale regelgevingsinstanties de kern van het nieuwe bureau vormen dat het
"Bureau van Europese telecomregelgevers" zal worden genoemd om de
gewijzigde aanpak te benadrukken. De hoofden van de nationale
regelgevingsinstanties op telecomgebied zullen een belangrijke rol spelen in het
beheer van het nieuwe bureau en de benoeming van de algemeen directeur
ervan, en de persoonlijke en financiële onafhankelijkheid van het "Bureau van
Europese telecomregelgevers" wordt volledig gewaarborgd. De Commissie
aanvaardt ook het voorstel van het Parlement dat 50% van het personeel van
het
nieuwe
bureau
gedetacheerd
kan
worden
door
nationale
regelgevingsinstanties. Met inbegrip van gedetacheerd personeel zou het
nieuwe bureau volgens het voorstel van de Commissie niet meer dan 20
deskundigen in dienst mogen hebben: 10 door het nieuwe bureau zelf
aangeworven deskundigen en 10 gedetacheerde deskundigen van nationale
regelgevinsinstanties.
- De Commissie herhaalt haar voorstel van 13 november 2007, dat al door het
Europees Parlement is onderschreven, om de persoonlijke en financiële
onafhankelijkheid van nationale telecomregelgevers te verankeren in de
hervormde telecomregels van de EU.
- Meer consistente maatregelen voor de telecommarkt in de EU: De
bestaande regels volgens dewelke de nationale regelgevingsinstanties de
Commissie en hun collega's in andere lidstaten raadplegen over ontwerpen van
regelgevingsmaatregelen worden aangescherpt om een directe en efficiënte
betrokkenheid van het nieuwe "Bureau van Europese telecomregelgevers" te
verzekeren. Nationale regelgevingsinstanties kan met name worden verzocht
een ontwerpmaatregel te wijzigen of in te trekken wanneer deze volgens de
Commissie als het nieuwe bureau een belemmering voor de interne markt vormt
of op een andere manier onverenigbaar is met het Gemeenschapsrecht.
1
2
De Commissie is vandaag een openbare raadpleging gestart in verband met de
toekomstige benadering van Europa van cyberaanvallen en netwerkbeveiliging
aangezien het ENISA mandaat in maart 2012 afloopt. Voor informatie over deze
openbare
raadpleging,
die
open
staat
tot
9
januari
2009,
zie:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InfsoNis
Zie de Verklaring van de Europese Groep van Reguleringsinstanties van Dublin van 10
oktober over de vooruitgang van het Europese wetgevingskader inzake elektronische
communicatie op
http://www.erg.eu.int/doc/whatsnew/erg_08_52_i_erg_statement_regarding_fr_081013.pdf
2
- Het gewijzigde voorstel bevestigt de bevoegdheid van de nationale
regelgevingsinstanties om, waar nodig, een functionele scheiding op te
leggen teneinde aanhoudende concurrentieknelpunten weg te werken. Deze
maatregel schrijft voor dat een dominante operator zijn netwerkinfrastructuur
moet scheiden van zijn dienstentak (zonder de eigendomsstructuur te wijzigen)
om de concurrentie op de markt te verbeteren. Deze maatregel kan door een
nationale regelgevingsinstantie alleen worden opgelegd met de goedkeuring
van de Commissie die, als "hoedster van het Verdrag", ervoor moet zorgen dat
hij wordt toegepast op een manier die beantwoordt aan de principes van de
telecommunicatieregels van de EU.
- De strategische coördinatie van het radiospectrumbeleid zal op politiek niveau
worden versterkt door middel van een meerjarenprogramma voor
radiospectrumbeleid dat door de Commissie wordt ingediend en dat door het
Parlement en de Raad gezamenlijk moet worden vastgesteld. Overeenkomstig
de amendementen van het Europees Parlement heeft de Commissie ook de
bevordering van doelstellingen voor cultuur- en mediabeleid versterkt, al heeft
zij er in haar gewijzigde voorstel voor gezorgd dat dit de toegenomen flexibiliteit
in het spectrumgebruik niet nodeloos beperkt en dat het evenmin de
bevordering van draadloze breedbandverbindingen in plattelands- en andere
niet-stedelijke gebieden in het gedrang brengt, in overeenstemming met het
beleid "breedbandverbinding voor iedereen" van de Commissie. De rol van de
Commissie in de coördinatie en de procedures in verband met
spectrumgebruiksrechten is nu, zoals voorgesteld door het Europees
Parlement, duidelijk toegespitst op "pan-Europese diensten". Het voorstel van
het Parlement om een nieuw adviesorgaan op te richten is door de Commissie
niet aanvaard om overlapping met de werkzaamheden van de bestaande
Beleidsgroep Radiospectrum te voorkomen.
- Investeringen in nieuwe netwerken: Het Parlement heeft de bestaande EUregels
die
betrekking
hebben
op investeringen
in
supersnelle
breedbandnetwerken bevestigd en aangescherpt door alle verzoeken om
vrijstelling van regelgeving - oftewel "regulatory holidays" - af te wijzen en
efficiënte investeringen in nieuwe glasvezelnetwerken te bevorderen. De
Commissie is
verheugd over
deze
belangrijke verduidelijkingen.
Dienovereenkomstig zal zij in 2009 meer gedetailleerde richtsnoeren geven
over de regelgeving met betrekking tot toegangsnetwerken van de volgende
generatie (IP/08/1370).
- Consumentenrechten: Meer transparantie en betere informatie, betere
toegang voor gehandicapte gebruikers, het recht van de consument om in één
werkdag te kunnen veranderen van vaste of mobiele operator met behoud van
zijn nummer en een efficiënter Europees noodnummer 112, zijn belangrijke
voordelen voor de consument die door de Commissie zijn voorgesteld en door
het Europees Parlement krachtig worden gesteund. Zij bevestigt deze rechten
van de consument dan ook opnieuw in haar gewijzigde voorstel. De Commissie
gaat ook akkoord met het Europees Parlement wat betreft de noodzaak om te
zorgen voor een effectieve tenuitvoerlegging van geharmoniseerde nummers
van maatschappelijk belang die beginnen met "116", zoals bijvoorbeeld het
noodnummer 116000 voor vermiste kinderen. Bovendien zullen nationale
telecomautoriteiten actie kunnen ondernemen om een minimum dienstkwaliteit
te verzekeren voor internetgebruikers om, indien nodig en passend,
'netneutraliteit' in Europa te behouden. De gewijzigde voorstellen van de
Commissie zorgen ervoor dat alle nationale voorschriften worden opgesteld op
een consequente manier en geen belemmering vormen voor de interne markt.
3
- Amendement 138, dat tijdens de plenaire zitting van 24 september door het
Parlement werd aangenomen, stelt dat "zonder voorafgaande beslissing van de
rechter geen enkele beperking aan de rechten en fundamentele vrijheden van
de eindgebruikers dient te worden opgelegd, met name overeenkomstig artikel
11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie over de
vrijheid van meningsuiting en informatie, behalve wanneer de openbare
veiligheid bedreigd wordt, waarbij de beslissing van de rechter nadien mag
volgen". Zoals op 6 oktober reeds aangegeven kan de Commissie deze
wijziging, waarvoor een meerderheid van negen tienden in het Europees
Parlement vóór heeft gestemd, aanvaarden (MEMO/08/681). De Commissie
beschouwt deze wijziging als een belangrijke bevestiging van de voornaamste
beginselen van de communautaire rechtsorde, met name wat betreft
fundamentele burgerrechten. Het geeft de lidstaten voldoende ruimte om een
goed evenwicht te vinden tussen de verschillende fundamentele rechten, met
name het recht op eerbiediging van het privéleven, het recht op bescherming
van eigendom, het recht op effectieve oplossingen en het recht op vrijheid van
meningsuiting en informatie.
- Gegevensbeveiliging: De Commissie blijft bij haar eis dat telecomexploitanten
de regelgevingsinstanties en het publiek op de hoogte moeten brengen van
veiligheidsincidenten. De Commissie bevestigt nogmaals dat zonder meer in
kennis moet worden gesteld van dergelijke incidenten en dat de procedure
hiervoor snel, eenvoudig en doeltreffend moet zijn. Om op objectieve wijze
duidelijk te maken in welke gevallen deze meldingen nodig zijn, zal de
Commissie in de nieuwe wettekst meer gedetailleerde richtsnoeren geven over
de omstandigheden van een inbreuk die aanleiding kan geven tot een melding.
Achtergrond:
De Europese Commissie heeft op 13 november 2007 een voorstel gedaan tot
hervorming van de telecomregels in de EU (IP/07/1677). In juni dit jaar heeft de
Raad van Telecomministers voor het eerst zijn standpunt over de voorstellen van de
Commissie bepaald (MEMO/08/384). Het Europees Parlement heeft de hervorming
eerst op commissieniveau besproken (MEMO/08/491) en vervolgens op 2
september in plenaire zitting (MEMO/08/551, MEMO/08/552). Het Europees
Parlement heeft tijdens zijn plenaire zitting van 24 september in eerste lezing over
het gehele hervormingspakket gestemd (MEMO/08/581).
De Commissie heeft het recht haar voorstellen op ieder moment in het
wetgevingsproces te wijzigen. Dit is een belangrijk element van het initiatiefrecht van
de Commissie, dat uitdrukkelijk vermeld is in artikel 250 van het EG-Verdrag.
Volgende stappen:
- Vergadering van de Raad van Telecomministers op 27 november.
- De stemming in tweede lezing in het Europees Parlement is gepland voor april
2009.
- De openbare raadpleging over de toekomst van ENISA is te vinden op:
http:/ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InfsoNis
4
Download