Radicaal, orthodox of extremist?

advertisement
Nick De Pauw
1BaO A3
1. Een poging tot afbakening:
polarisatie, radicalisering en
extremisme
Polarisatie: gewenste en ongewenste vormen
Wat is radicalisme?
Wat is radicalisering?
Wat is extremisme?
Terrorisme
•
Polarisatie: Gewenste en ongewenste vormen
• Gewenste polarisatie
• Beproefde strategie om de politieke en maatschappelijke agenda te beïnvloeden
• Ongewenste polarisatie
• De verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in
spanningen tussen deze groepen en toename van de segregatie langs etnische en religieuze
lijnen
• Lagen van ongewenste polarisatie
• Een negatieve houding
• Negatieve emoties t.o.v. andere bevolkingsgroepen
• Gedrag
• Drie niveau processen van verwijdering en confrontatie
• Nationaal
• Buurt
• Individueel
Wat is radicalisme?
• Neiging tot ingrijpende hervormingen
• Gevaar voor de democratische rechtsorde
Wat is radicalisering?
• Proces van toenemende fascinatie en compromisloze levenswijze bij een persoon
Wat is extremisme?
• Wanneer in de radicalisering de democratische waarden worden afgewezen en eigen
ideologie beschouwd wordt als universeel.
Terrorisme
• Uit ideologische motieven dreigen met of plegen van geweld met als doel maatschappelijke
veranderingen te bewerkstelligen.
Processen van radicalisering
(achtergronden)
Wie wordt extremist?
Oorzaken
De zoektocht naar status en geborgenheid
De rol van gezin, migratiegeschiedenis en sociale
netwerken bij Marokkaanse jongeren
Het aanbod
Fases van radicalisering
Radicalisering signaleren
Deradicaliseren
Wie wordt extremist?
• Bekeerde autochtone jongeren
• Vooral Marokkaanse jongeren
Oorzaken
• Verschillende factoren
• Het gevoel achtergesteld of gemarginaliseerd te worden.
• Teleurgesteld zijn over het leven, over de woonsituatie, het werk en de financiële positie waarin ze
verkeren.
• Kloof met de wereld(en) van volwassenen
• Slechte familiale bindingen en een gering democratisch gehalte van het milieu waarin een jongere
opgroeit.
• Geen aansluitingen kunnen vinden bij maatschappelijke instituties.
• Gevoelens van ervaren onrechtvaardigheid …
• Onvoldoende weerbaar tegen radicale invloeden.
• Factoren die voortkomen uit migratie van ouders.
• Vijf ideologische kenmerken
• Ze voelen zich bedreigd.
• Ze verwerpen de bestaande wereldorde.
• Ze hebben een utopisch beeld van een goede wereld.
• Ze horen tot de groep die de utopie kan verwerkelijken.
• Ze kunnen (zuiverend) geweld gebruiken om de doeleinden te bereiken.
De zoektocht naar status en geborgenheid
• Islamitische radicalisering
• Rechtse radicalisering
De rol van gezin, migratiegeschiedenis en sociale netwerken bij Marokkaanse
jongeren
• Discriminatie
• Positieve identificatie met islam
Het aanbod
• Fases van radicalisering
• Fase 1: Vertrouwensbreuk
• Beleid van de overheid wordt zeer gewantrouwd
• Fase 2: Legitimiteitsconflict
• Ontwikkelt een alternatieve manier van besturen
• Ontwikkelt een ander ideologisch en cultuur systeem
• Fase 3: Legitimiteitscrisis
• Mensen en groepen die gelieerd zijn aan de overheid worden bekritiseerd en
gedemoniseerd
• Ziet zich zelf als ‘bevrijder’
• Radicalisering signaleren
• Verschil tussen het signaleren van moslim extremisme en andere vormen van extremisme
• Rapport Radar Advies
• Afstand nemen van vertrouwde mensen en zaken
• Devotie
• Vijandbeeld
• Vervaging van de scheiding tussen privé en publiek
• Uiterlijke kenmerken
• Onderlinge solidariteit
• Woordgebruik dat kan duiden op islamitische radicalisering
• Tawheed al-hakimiyyah
• Takfir
• Tawhud
• Walaa wal baraa
• Onderscheiden van echte en valse hadiths
• De gewelddadige jihad
• Zin en onzin van indicatoren
• Deradicaliseren
• The Winschoten Approach
Download