Stageleidraad - (DOP) Limburg

advertisement
Studenten binnen onze organisatie
Een student moet je verdienen!
1. Keuze van de stageplaats – de juiste persoon op de juiste plaats!
-
-
Profiel student -> zie website www.doplimburg.be
Individueel sollicitatiegesprek met student
o De verwachtingen en noden van de stageplaats moeten zoveel als mogelijk
gelijklopen met de interesses en leerbehoeften van de stagiair
Hierna kan er mogelijks nog een groepssollicitatiegesprek (met andere kandidaat
stagiaires) plaatsvinden
Student wordt na dit gesprek telefonisch op de hoogte gebracht van beslissing
organisatie
2. Voorbereiding alvorens de stage van start gaat
Een goede voorbereiding vermindert stress op de eerste stagedag!
-
Studenten worden uitgenodigd voor de stage start:
o Kennismaking met elkaar (indien er meerdere studenten in dezelfde periode
zijn)
o Verwachtingen van de stageplaats
 Aanwezigheden
 Takenpakket
 …
o Mogelijkheid tot meenemen van literatuur
o Verwachtingen van de opleiding – dit is de verantwoordelijkheid van de
student!
 Mentor moet duidelijk inzicht krijgen in de
verwachtingen/opdrachten/competenties die verworven moeten
worden
 Mentor is bereid om op vraag van student opdrachten na te lezen en
feedback te geven.
 !! Opdrachten waarin inhoudelijke informatie van de organisatie of van
cliënten verwerkt zijn -> verplichte inzage mentor alvorens bij de
opleiding in te dienen
o Voorbereiding voor de eerste teamvergadering (de eerste stagedag!)
 Wie ben ik
 Wat zijn mijn talenten
 Wat heb ik nodig om tijdens deze stage optimaal te kunnen
functioneren
 …
DOP Limburg - Kempische Steenweg 293/4 - 3500 Hasselt
011/35 40 10 – [email protected]
3. Goed begonnen is half gewonnen – van theorie naar praktijk
Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Vanuit de organisatie wordt er een
mentorschap aangeboden. Het is de bedoeling dat studenten initiatief nemen en aangeven wat
ze nodig hebben.
-
De eerste stagedag wordt gepland op een maandag (teamvergadering)
o Student stelt zichzelf voor (voorbereiding)
o Team stelt zich voor aan de student
o Onthaalverantwoordelijke zorgt voor een algemene rondleiding en uitleg
o Agenda voor de eerste 2 weken wordt samengesteld
4. Match student – mentor; mentorschap is een gedeelde verantwoordelijkheid!
Het leerproces tijdens de stage is persoonlijk. De mentor doet dienst als gids. De match
mentor-stagiair is dus een belangrijk aandachtspunt. Idealiter komen de sterke punten van de
mentor overeen met de leerverwachtingen van de stagiair.
Iedereen binnen de organisatie draagt zijn steentje bij, studenten worden door iedereen mee
op pad genomen.
-
De relatie student/mentor is een coachende band
o
-
Coaching met student

Bij aanvang van de stage wekelijks contact

Na 2 weken (kijkstage) coaching gesprek om de 14 dagen

Maandelijks groepscoaching met alle studenten
Student en mentor moeten niet continue samenwerken
o
Student loopt 1 à 2 vaste trajecten mee met mentor
(d.w.z. van opstart traject tot afronding stage)
o
Hierbuiten zijn er nog heel wat andere taken voor de student

Aanwezigheden op kantoor

Werkgroepen

Overlegmomenten

Presentaties meevolgen/geven

…
DOP Limburg - Kempische Steenweg 293/4 - 3500 Hasselt
011/35 40 10 – [email protected]
5. Feedback in een veilige leeromgeving – fouten maken mag en moet zelfs!
Constructieve feedback is een continu aandachtspunt tijdens de stage. Vragen stellen staat
centraal. Ook belangrijk is dat de student op een gepaste wijze feedback kan geven en krijgen
van zijn/haar collega’s binnen het team.
6. Evaluaties
De student is verantwoordelijk om dit gesprek voor te bereiden samen met zijn/haar team.
-
Van breed naar eng:
o student plant een moment waarop alle collega’s aanwezig kunnen zijn om
hem/haar feedback te geven (bij voorkeur agenderen tijdens een
teamvergadering)
 student start met een voorbereiding
o student plant hierna een moment met mentor om dit samen te vatten voor het
evaluatie moment
7. Einde van de stage
De stage zit erop. Tijd voor de eindevaluatie: een moment van reflectie. Samen met de mentor
en de stagebegeleider van de opleiding neemt de stagiair zijn leertraject onder de loep.
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de tussentijdse evaluaties.
Zowel het functioneren van de student alsook de werking van de organisatie worden onder de
loep genomen. Kritische reflecties over het reilen en zeilen van de organisatie zijn gedurende
de hele stage periode meer dan welkom!
8. Wat als de stage niet loopt zoals verwacht
Soms voelt een stagiair zich niet goed op zijn/haar stageplaats of de verwachtingen van de
student en die van de organisatie matchen niet. Het is belangrijk om niet met dit gevoel te
blijven zitten, maar hierover te praten! Onderneem ACTIE!
-
SOS MENTOR
De student en mentor wisselen contactgegevens uit. Zo kunnen ze steeds bij mekaar
terecht met vragen of verzuchtingen.
-
EXIT STAGE
Als de stage niet aan de beoogde doelstellingen voldoet kan er vanuit D.O.P.-Limburg
beslist worden om deze vroegtijdig te beëindigen. Dit gebeurt steeds in overleg met
directie.
DOP Limburg - Kempische Steenweg 293/4 - 3500 Hasselt
011/35 40 10 – [email protected]
9. Praktisch
-
Studenten krijgen gedurende de stageperiode een persoonlijk e-mailadres van de
organisatie en worden voorzien van een tablet.
In bezit zijn van een rijbewijs/beschikbare wagen is geen must, maar wel handig!
Gepresteerde stage uren worden maandelijks ingediend bij mentor (document
prestaties)
10. Vragen?
Indien je nog met vragen zit, neem gerust contact op!
[email protected]
0471 203 495
DOP Limburg - Kempische Steenweg 293/4 - 3500 Hasselt
011/35 40 10 – [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards