1 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register

advertisement
Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie
Maart 2017
Inleiding
In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch werker beschreven en de
voorwaarden voor supervisie en intervisie. Behalve het Registratiereglement is een Accreditatiereglement Schematherapeutisch werkers Register
Schematherapie opgesteld, voor cursussen.
Dit Registratiereglement gaat in op 1 januari 2015.
Wie kan zich laten inschrijven in het Register?
Vaktherapeuten die zich willen laten registreren als Schematherapeutisch werkers moeten hiervoor aan onderstaande eisen voldoen.
Het register kent vier typen inschrijvingen: aspirant, junior, senior en supervisor.
Voorwaarden
-Een afgeronde
opleiding tot
Vaktherapeut
- Lidmaatschap van de
FVB
- Registratie in het
Register Vaktherapie
(RV) (1)
Erkende cursus (2A)
Aspirant
vereist
(minimaal kandidaat
registratie in het RV)
Junior
vereist
(registratie in het RV)
Senior
vereist
(registratie in het RV)
Supervisor
vereist
(registratie in het RV)
Basiskennis van
schematherapie
(minimaal 8 uur
scholing)
n.v.t.
min. 25 contacturen
basiscursus (2B)
min. 50 contacturen
basis- en vervolgcursus
Min. 50 contacturen
basis- en vervolgcursus
min. 10 sessies
min. 20 sessies
min. 20 sessies
Leertherapie als
onderdeel supervisie
sterk aanbevolen
n.v.t.
max. 3 van de 10
sessies
Max. 6 van de 20 sessies
n.v.t.
Deelname aan een
intervisiegroep met
schematherapeuten (4)
n.v.t.
zo snel mogelijk na een
basiscursus, doch
uiterlijk vóór aanvraag
juniorlidmaatschap
vereist
12 contacturen per jaar
Vereist 12 contacturen
per jaar
Ervaringsjaren als
schematherapeut i.o.
Ervaring binnen een
setting waar
>1 jaar
>3 jaar
>4 jaar
Supervisie over
schematherapie (3)
1
(geteld na afronding
basiscursus) (5)
Minimum aantal
cliënten behandeld
of in behandeling
schematherapeutisch
gewerkt wordt
(aangetoond met een
referentie)
n.v.t.
>4 individueel of >2
individueel en >2
groepen met minimaal
20 sessies
>8 individueel of >4
individueel en >4
groepen met minimaal
20 sessies
>10 individueel of >5
individueel en >5
groepen met minimaal
20 sessies
Aantal therapiesessies
afgerond (6)
n.v.t.
>80 sessies individueel
of >40 groepstherapie
sessies
>150 sessies individueel
of >75 groepstherapie
sessies
>150 sessies
individueel of >75
groepstherapie sessies
Supervisorschap (7)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Supervisie-bevoegdheid
Zie (7)
2
1. Voor registratie eisen van het Register Vaktherapie zie www.registervaktherapie.nl.
2. A. Erkende cursussen zijn cursussen die zijn geaccrediteerd door het Register Schematherapie en die voldoen aan het Reglement Cursussen
Register Schematherapie of het Accreditatiereglement Cursussen Schematherapeutisch werkers.
B. De basiscursus is (na afronding) maximaal 7 jaar geldig.
3. Erkende supervisie is gegeven door een supervisor die staat ingeschreven in het Register Schematherapie. De supervisie kan starten na een
Basiscursus Schematherapie van 25 uur of na de eerste helft van een 50 uurs Schematherapiecursus.
4. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 personen, waarvan minimaal één juniorlid (of senior of supervisor) en waarvan de
overige leden minimaal een basiscursus schematherapie van 25 uur hebben gevolgd. Een intervisiegroep komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar
en er zijn minimaal 12 contacturen per jaar. De intervisiegroep houdt een presentielijst bij die meegestuurd wordt bij Registratie-aanvragen.
5. Ervaringsjaren beginnen te tellen na een Basiscursus schematherapie van 25 uur en de start van een behandeling van een patiënt met
schematherapie, mits betrokkene supervisie ontvangt van een supervisor schematherapie en/of deel uitmaakt van een intervisiegroep
schematherapie.
6. Het aantal therapiesessies dat meetelt mag voor 50% alleen in een intervisiegroep besproken zijn. De andere 50% moet onder supervisie
plaatsvinden.
7. Eisen voor supervisoren:
Erkend Supervisor van een Specialistische Psychotherapievereniging van de NVP (namelijk namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG,
NVGP, VKJP) of de Vereniging EMDR.
Of
Erkend supervisor in het Register Vaktherapie (erkend door LVSV, Landelijke Vereniging voor supervisie en coaching )
Of
Senior Registratie Schematherapeutisch werker Register Schematherapie met een afgeronde cursus ‘supervisie geven’ van minimaal 16 uur.
3
Voorwaarden Supervisie en Intervisie Register Schematherapie
I. Supervisie














Met betrekking tot de duur van de supervisiesessies gelden de richtlijnen van de VGCt
(juli 2014):
"Individuele supervisiesessies duren (minimaal) 45 minuten; groepssupervisie mag gevolgd worden met maximaal 3 supervisanten:
groepssupervisiesessies met twee supervisanten duren 60 minuten; groepssupervisiesessies met drie supervisanten duren 90 minuten. Dubbele
supervisiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele supervisie of
groepssupervisie."
Indien de supervisie tevens gebruikt wordt voor het lidmaatschap van een specialistische vereniging, bijvoorbeeld de VGCt/Register Vaktherapie,
dient het benodigde aantal sessies specifiek en uitsluitend besteed te zijn aan schematherapie.
De supervisant volgt de supervisie bij maximaal 2 supervisoren.
De supervisie vindt face to face plaats of via Skype met beeldcontact. Telefonische of Skype supervisie zonder beeldcontact is hooguit incidenteel
toegestaan.
De supervisie is competentiegericht, namelijk gericht op de (te verwerven) competenties van de schematherapeut zoals weergegeven in de
Schema Therapy Rating Scale (Young, 2005); zie website Register Schematherapie).
Bij de start van de supervisie stelt de supervisant leerdoelen op. Deze leerdoelen zijn afgeleid van een competentie-analyse aan de hand van de
Schema Therapy Rating Scale én een door de supervisant ingevulde Young Schema Questionnaire (YSQ-3).
In concreto betekent dit: De supervisant beoordeelt zijn/haar eigen competenties middels de items van de Schema Therapy Rating Scale en kiest
op basis daarvan leerdoelen voor de supervisie, in overleg met de supervisor. Focus ligt op de competenties die de supervisant nog onvoldoende
beheerst. Daarnaast stelt de supervisant één of twee leerdoelen op m.b.t. eigen schema’s gebaseerd op de uitkomsten van de YSQ-3.
Sterk aanbevolen wordt om max. 2 van de 10 en max. 4 van de 20 sessies te besteden aan leertherapie (omgaan met eigen schema’s van de
therapeut)
In de supervisiesessies worden minimaal 4 verschillende patiënten besproken die schematherapie ontvangen.
In de supervisie is aandacht voor de therapeutische relatie en de verschillende soorten interventies die de schematherapie biedt. De supervisor
én de supervisant zorgen ervoor dat, mede bepaald door de leerdoelen, aan de orde komen: limited reparenting, therapeutische relatie en eigen
schema’s van de supervisant, experiëntiële technieken, cognitieve technieken en gedragstechnieken.
In de supervisie is aandacht voor de verschillende fasen in de schematherapie: de assessmentfase en het opbouwen van de therapeutische
relatie, het opstellen van een casusconceptualisatie en een modimodel (inclusief grafische weergaven) en de behandelfase.
De supervisant brengt minimaal twee keer een video-opname in van een therapiegesprek met een patiënt waarin hij/zij een aan de doelen
gekoppelde interventie laat zien en evalueert. De supervisor geeft feedback.
De leerdoelen en het supervisieproces worden aan het einde van de supervisie geëvalueerd.
Aan het einde van een supervisieperiode (bij één supervisor) vullen de supervisor en de supervisant een Verklaring gegeven en ontvangen
supervisie Register Schematherapie in, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen (zie ook bijlage 1):
o Naam supervisant en supervisor
o Aantal supervisiebijeenkomsten
o Periode waarin supervisie plaatsvond
o Eventueel de namen van andere supervisanten, bij een groep
o Aantal ingebrachte patiënten
4
o
Leerdoelen
5
II. Intervisie


Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 personen, waarvan minimaal één juniorlid (of senior of supervisor) en waarvan de
overige leden minimaal een basiscursus schematherapie van 25 uur hebben gevolgd. Een intervisiegroep komt minimaal 8 keer per jaar bij
elkaar en er zijn minimaal 12 contacturen per jaar.
De intervisiegroep houdt een presentielijst bij die meegestuurd wordt bij aanvragen voor junior, senior en supervisor.
III. Combinatie Supervisie en Intervisie
Het aanbevolen traject is:
De schematherapeut in opleiding start met supervisie én intervisie nadat hij/zij minimaal een Basiscursus Schematherapie van 25 uur heeft afgerond en
met behandelingen schematherapie is gestart. Indien dit niet mogelijk is, kiest de opleideling één van de twee opties om mee te starten, bij voorkeur
eerst supervisie. Vóór de aanvraag van het junior lidmaatschap dient de opleideling wel in een intervisiegroep te zitten.
Verder komt het wel eens voor, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek, dat een groep schematherapeuten zowel samen in supervisie zijn bij een
(vaak buitenlandse, externe) supervisor en in een intervisiegroep met elkaar zitten. Dit is toegestaan, mits de supervisor niet (ook) deelneemt als lid van
de intervisiegroep. Kortom: een deelnemer mag niet de ene keer supervisor zijn en de volgende keer lid van een intervisiegroep, in verband met
rolverwarring.
6
Bijlage 1
Supervisieverklaring Register Schematherapie
(maart 2015)
A. Supervisorgegevens
Naam supervisor Register
____________________________________________________________
Adres
____________________________________________________________
Postcode/woonplaats
_____________________________________________________
Emailadres
_____________________________________________________
B. Supervisantgegevens
Naam supervisant
____________________________________________________________
Adres
____________________________________________________________
Postcode/woonplaats
_____________________________________________________
Emailadres
_____________________________________________________
C. Supervisiegegevens
Soort supervisie
 Individueel
 Tweetal
 Drietal
Eventueel: namen andere deelnemers:
____________________________________________________________
Aantal supervisiesessies
____________________________________________________________
Duur van de sessies
_____________ minuten
Tijdvak
____________________
Frequentie
____________________________________________________________
Aantal besproken cliënten
____________________________________________________________
t/m
____________________________
7
Leerdoelen
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
D. Verklaring supervior en supervisant
Hierbij verklaren de supervisor genoemd onder A en supervisant genoemd onder B

dat de supervisie is gegeven over behandelingen met Schematherapie

dat bij de supervisie is uitgegaan van het Registratiereglement Register Schematherapie

dat het aantal gesuperviseerde therapiesessies correct is ingevuld over deze periode
Aldus naar waarheid ingevuld
Datum en plaats
____________________________________________________________
Handtekening supervisor
____________________________________________________________
Handtekening supervisant
_____________________________________________________
8
Download