PowerPoint-presentatie

advertisement
Bedrijf starten en Fiscus
en overige aandachtspunten
Marten Zijlstra / Henk Kooy
4 november 2014
Alfa Accountants en Adviseurs
Introductie
Alfa accountants & adviseurs
• 30 vestigingen, ruim 800 mdw
• Alfa Fryslân vestigingen in Buitenpost en Leeuwarden
• Gericht op MKB + Agro
• Accountants, Fiscalisten, Bedrijfskundigen, Subsidieadviseurs,
Adviseurs lonen en sociale zekerheid
• Maatschappelijk betrokken, o.a. trotse hoofdsponsor Ride for the
Roses
3
Onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
Algemene zaken m.b.t. ondernemerschap
Voeren administratie
Jaarrekening / winstaangifte
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Loonbelasting
Tips
4
Algemeen / ondernemerschap
Stappenplan voor een goede start
1.
2.
3.
4.
5.
Opstellen ondernemingsplan
Startkapitaal werven
Rechtsvorm bepalen
Administratie opzetten
Fiscale zaken regelen
5
Algemeen / ondernemerschap
Ondernemingsvormen
•
•
•
•
•
•
Eenmanszaak
Maatschap
Vennootschap onder firma
Commanditaire vennootschap
Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
6
Algemeen / ondernemerschap
Verplichtingen:
•
•
•
•
Aanmelden bij KvK (autom. btw-nummer)
Administratieplicht
Aangifteplicht
Inlichtingenplicht
7
Voeren van de administratie
(Online) bedrijfsadministratie:
Centrale vragen voor u als ondernemer:
• Waarom hou ik de administratie bij en wat hou ik bij
• Hoe ga ik de administratie verrichten
• Wie gaat de administratie voeren
8
Voeren van de administratie
Waarom?
• Om de onderneming te besturen en te beheersen
voor derden, o.a. financiële instellingen, leveranciers, klanten
en fiscus
Wat?
• Gestructureerd bijhouden van o.a. bankafschriften, facturen
• Vaste methodiek (qua inboeken, werkwijze)
• Stelsel moet bestaan uit: verkoopboek, inkoopboek, kas, bank/giro
9
Voeren van de administratie
Hoe administreren:
Registratie kasadministratie
• Kasstukken afzonderlijk nummeren op volgorde van datum
• Stukken inschrijven/inbrengen in kasboek
• Saldo regelmatig afstemmen met aanwezige saldo kas
• Kas bedrijf scheiden van privé kas
Registratie inkoopadministratie
• Nota’s nummeren en op volgorde van datum en nummer opbergen
• Bij betaling: datum noteren, coderen betaald, bij klein aantal
facturen, de facturen achter de bankafschriften op volgorde van
betalen.
10
Voeren van de administratie
Registratie verkoopadministratie
•
•
Verkoopfacturen maken, op doorlopende nummering
Bij ontvangst betaling: datum betaling noteren + coderen als
betaald.
11
Voeren van de administratie
Inrichting van de factuur (vereisten)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naam, adres van uw onderneming
Uw BTW-nummer
BTW-nummer van de afnemer bij verlegging
Naam en adres van uw klant
Factuurdatum
Factuurnummer (doorlopend nummeren!)
Omschrijving verrichte prestaties
Datum waarop de prestaties zijn verricht
Prijs exclusief BTW
Het bedrag en percentage van de BTW
Prijs inclusief BTW
12
Voeren van de administratie
Hoe ga ik de administratie voeren?
• Handmatig, geautomatiseerd, online
Wie gaat de administratie voeren?
• Zelf, partner, familielid, administratiekantoor, accountant
13
Voeren van de administratie
Nadelen (online) boekhoudpakket:
• Tijdsgebrek (inclusief leren pakket)
• Aanschafprijs / abonnementsprijs van boekhoudpakket
• Bij onvoldoende kennis mogelijk meer fouten in de administratie,
herstel door externe partij kost geld
14
Voeren van de administratie
Voordelen (online) boekhoudpakket:
• Gebruiksvriendelijk, geautomatiseerde doorboekingen naar
grootboek
• Complete administratie incl. facturatiesysteem en koppeling met
bankgegevens
• Adressen klanten/leveranciers eenmalig invoeren
• Accountant kan “meekijken” in de administratie
• Veiligheid, meeste pakketten in de cloud, altijd backup
• Altijd de beschikking over de nieuwste versies.
15
Voeren van de administratie
Voordelen zelf administreren:
•
•
•
•
Kostenbewaking, meer “gevoel” bij inkomsten en uitgaven
Inzicht in debiteuren en crediteurenadministratie
Snel en actueel inzicht in de financiële situatie onderneming
Bij ondernemersvraagstukken zoals wel/niet investeren beschikt de
accountant over de actuele gegevens.
16
Voeren van de administratie
Administratieve verplichting conform BW:
• Ieder, die een bedrijf uitoefent, is verplicht van zijn
vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf, naar de
eisen van zijn bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren
en de daartoe behorende boeken en bescheiden op zodanige wijze
te bewaren, dat ten allen tijde zijn rechten en verplichtingen worden
gekend (bewaartermijn 7 jaar!).
Let op! Mocht er discussie met de fiscus ontstaan dan geldt er een
omgekeerde bewijs last! De fiscus stelt, u bewijst.
17
Jaarrekening / winstaangifte
Waarom?
• Wettelijke verplichting
• O.b.v. overeenkomst (bank)
• Nuttig (stuur)instrument
Welke onderdelen?
• Balans
• Winst- en verliesrekening
• Toelichtingen
Wat staat er in?
Wat kunt u ermee?
18
Jaarrekening / winstaangifte
Wat staat er in de jaarrekening?
• Kolommenbalans klant of accountant is de basis
• De kolommenbalans wordt vertaald naar v&w en balans
• Gebruikelijke werkzaamheden accountant
•
•
•
Noodzakelijke correcties
Loonjournaalpost
Aansluitingen
•
Afschrijvingen
•
•
Voorzieningen
Overlopende posten
19
Jaarrekening / winstaangifte
Wat kunt u ermee?
Pijlers voor financiële informatie
• Resultaat
• Solvabiliteit (verhouding vv/ev)
• Liquiditeit (verhouding geldstromen)
Advies/managementinformatie
• Spreek de jaarrekening door met de accountant, vergelijk de marges
per jaar, eventueel branchevergelijking. Is de prognose gehaald?
Vallen er afwijkingen op en zijn die te verklaren? Indien noodzakelijk
actie ondernemen.
20
Inkomstenbelasting
U voldoet niet aan het urencriterium:
•
•
U bent ondernemer
U besteedt minder dan 1225 uur aan
werkzaamheden voor de onderneming
Recht op:
• MKB-winstvrijstelling 14% vd winst
• Investeringsaftrek
•
•
•
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Energie-investeringsaftrek (www.rvo.nl)
Milieu-investeringsaftrek (www.rvo.nl)
Verkoop binnen 5 jaar desinvesteringsbijtelling: hetzelfde percentage
als op moment van investeren !
21
Inkomstenbelasting
U voldoet wel aan het urencriterium:
•
•
U bent ondernemer
U besteedt meer dan 1225 uur aan
werkzaamheden voor de onderneming
• U besteedt meer dan 50% van de totale gewerkte tijd in
economisch verkeer aan de onderneming
Recht op:
• Investeringsregelingen:
•
•
•
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Energie-investeringsaftrek (www.rvo.nl)
Milieu-investeringsaftrek (www.rvo.nl)
• MKB-winstvrijstelling 14% vd winst + …… 
22
Inkomstenbelasting
U voldoet aan het urencriterium  Ondernemersaftrek
•
•
•
•
•
Zelfstandigenaftrek vast bedrag € 7.280
Startersaftrek € 2.123 (3 maal in de eerste 5 jaar na oprichting)
Fiscale oudedagsreserve (FOR) 12% vd winst max. € 9.542
Meewerkaftrek max. 4% van de winst (> 1750 uur)
Mogelijkheid tot willekeurige afschrijving
23
Inkomstenbelasting
Meewerkende partner
• Geen vergoeding  meewerkaftrek
partner werkt minimaal 525 uur mee, aftrek van
1,25% tot maximaal 4% van de winst.
• Wel vergoeding dan > € 5.000
• Alternatief man-vrouw firma
Let op! Aantonen uren + betaling moet blijken uit administratie!
24
Inkomstenbelasting
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014/2015
Controleer de automatische VA indien aanwezig!
Invloed op hoogte VA, o.a.:
• De koop of verkoop woning
• Hogere of lagere inkomsten:
• Loon
• Resultaat uit overige werkzaamheden
• Winst uit onderneming !!
Keuze: of gelden reserveren voor betaling IB of aanvraag/wijzigen
voorlopige aanslag
25
Inkomstenbelasting
• Middeling
• Verliesverrekening
• 1 jaar carry back
• 9 jaar carry forward
26
Omzetbelasting
BTW:
Periodieke aangifte verplichting voor de btw:
• “Slepen” met btw niet toegestaan
• Schatting btw alleen als er een vergunning van de belastingdienst is
Einde van het jaar correctie boekingen btw o.a. voor:
• Kosten accountant
• Telefoonkosten
• Indien van toepassing energie kosten
27
Loonbelasting
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanvragen LH-nummer bij belastingdienst
ID-bewijs werknemer
LB-verklaring
Arbeidsovereenkomst
Ziekteverzuimverzekering
Uitbreiden aansprakelijkheidsverzekering
Eventueel Arbo-dienst
Verzorgen loonadministratie
28
Tips
• Houd zelf zicht op uw administratie (als managementtool +
besparing kosten)
• Reserveer voor betalingen
• Regel o.a.:
• Arbeidsongeschiktheid
• Pensioen
•
M.i.v. 2012 recht 10 jr deelname pensioenfonds vorige werkgever
•
Lijfrente  verzekeraar of banksparen, m.i.v. 2013
vitaliteitsregeling
• Bedrijfsaansprakelijkheid
29
Tips
•
•
•
•
•
•
Boekhoudpakket bijvoorbeeld Accountview / Imuis / Exact
Neem tijdig contact op met accountant, verzekeringsagent, bank
Stel vragen bij onduidelijkheden
Maak gebruik van begeleiding door derden
Overleg met collega-ondernemers
Alfa Vast & Zeker
30
Advies / informatie
•
•
•
•
•
Marten Zijlstra / Henk Kooy
Telefoonnummer 088- 25 32 400
Email: [email protected] / [email protected]
Of www.alfa.nl
Twitter: @AlfaFryslan
Vragen?
31
Download