Reglement KU Leuven Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie

advertisement
Reglement
KU Leuven Prijs Dr. Arlette Wertelaers
voor valpreventie bij ouderen
Artikel 1
De KU Leuven Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen (hierna genoemd de
“Prijs”) wordt om de twee jaar toegekend door het Dr. Arlette Wertelaers fonds voor
valpreventie bij ouderen van de KU Leuven met als doel het wetenschappelijk onderzoek
naar en de ontwikkeling en toepassing van kennis over valpreventie bij ouderen aan te
moedigen. Meer bepaald beoogt deze Prijs het bekronen van innovatieve
onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van valproblematiek bij ouderen.
Onderzoeksprojecten betreffen onderzoek voor het generen van nieuwe kennis uitgevoerd
door junior onderzoekers (maximaal 5 jaar post-doc).
Praktijkinitiatieven betreffen projecten voor de implementatie van evidence-based kennis en
vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
Artikel 2
Het bedrag van de Prijs bedraagt 2.500 euro.
Artikel 3
Slechts onderzoekswerken of praktijkinitiatieven die maximum drie jaar voltooid zijn op de
datum van hun indiening kunnen in aanmerking worden genomen. Het ingediende werk
moet opgesteld zijn in het Nederlands of Engels. Tevens wordt een samenvatting van
maximaal 5 bladzijden toegevoegd. Deze samenvatting omvat een verantwoording, een
beschrijving van de gehanteerde methodologie en de behaalde resultaten.
De kandidaten moeten hun werk en de samenvatting samen met een motivatiebrief en hun
curriculum vitae, via e-mail in 1 pdf bestand indienen bij de voorzitter van de jury (prof. Dr.
Koen Milisen; [email protected]). De deadline is 30 september 2017.
De jury heeft het recht om bijkomende informatie over de kandidaat op te vragen.
Artikel 4
Het werk wordt beoordeeld op basis van volgende criteria:
1
-
innovatie;
wetenschappelijke onderbouw;
originaliteit;
impact op de klinische praktijk;
maatschappelijke relevantie.
Het staat de jury vrij de Prijs al dan niet toe te kennen.
Artikel 5
Het werk (of een onderdeel daarvan) mag niet bekroond zijn door een evenwaardige of
hogere prijs. De auteur van het bekroonde werk krijgt de titel: “Laureaat KU Leuven Prijs Dr.
Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen”.
De laureaat zal een voordracht aan de KU Leuven geven over het initiatief waarvoor hij/zij
bekroond werd.
Artikel 6
De gevallen waarin door onderhavig reglement niet is voorzien of betwistingen die zouden
kunnen ontstaan betreffende de interpretatie ervan, de beoordeling van de ontvankelijkheid
van de werken en/of van de kandidaten e.a. worden onherroepelijk door de jury beslecht. Er
wordt geen briefwisseling of andere vorm van communicatie gevoerd over de uitspraak van
de jury.
2
Download