Bachelor in de verpleegkunde VIVES: Opleidingsfase 1

advertisement
BachelorindeverpleegkundeVIVES:
Opleidingsfase1
NieuwcurriculuminBrugge,Kortrijk&RoeselareAJ2016-2017
TitelOPO/OLA
1. Professioneleidentiteitsontwikkeling1
1.
Filosofievanderelationelezorg
2.
Beroepsgerelateerdewetgevingenorganisaties
2. Biomedischewetenschappen1
1.
Anatomieenfysiologie1
2.
Infectiebeheersing
3. Verpleegkundigemethodiekenvaardigheden1
4. Onderzoekenkwaliteit1
5. Introductieinspecifiekezorgbehoeften1
1.
Langdurigezorg
2.
Psychischekwetsbaarheid
6. Welzijnengezondheidspromotie
7. Biomedischewetenschappen2
1.
Anatomieenfysiologie2
2.
Farmacologie
8. Verpleegkundigemethodiekenvaardigheden2
1.
Verpleegkundigemethodiekenvaardigheden2
2.
Integrerendecasuïstiekensimulatie
9. Onderzoekenkwaliteit2
10. Introductieinspecifiekezorgbehoeften2
1.
Ouderenzorg
2.
Socialekwetsbaarheid
11. Relationeleontwikkeling
1.
Psychologie
2.
Relationelevaardigheden
12. Beroepspraktijk1(3SP1stesem–8SP2desem)
SP
6
SEM
1
4
2
6
1
1
1
4
2
4
3
4
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
2
2
2
2
6
2
2
2
4
2
3
4
2
2
2
2
2
2
5
2
2
J
2
3
11
1
J
J
Download