Top margin 1

advertisement
IP/03/646
Brussel, 7 mei 2003
Commissie
publiceert
ontwerp
van
nieuwe
wetgeving inzake chemische stoffen ter raadpleging
Commissaris Erkki Liikanen, bevoegd voor Ondernemingen, en Commissaris
Margot Wallström, bevoegd voor Milieu, presenteerden vandaag nieuwe
voorstellen ter herziening en modernisering van het EU-regelgevingssysteem
voor chemische stoffen. Na bespreking van hun aanpak gaf de Europese
Commissie groen licht voor een acht weken durende raadpleging op internet
over het ontwerp van wetgeving inzake chemische stoffen. De voorgestelde
nieuwe verordening, die veertig verschillende stukken bestaande wetgeving
zal vervangen, heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu beter
te beschermen tegen blootstelling aan chemische stoffen en tegelijkertijd het
concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de chemische industrie
in de EU in stand te houden en te vergroten. Door deze twee doelstellingen
na te streven beogen de voorstellen volledig te beantwoorden aan de
evenwichtige aanpak die voor duurzame ontwikkeling is vereist. Chemische
stoffen worden gebruikt bij de fabricage van bijna alle producten die wij elke
dag thuis of op het werk gebruiken. De industrie die ze produceert, speelt
een vitale rol bij de instandhouding van het concurrentievermogen en het
innovatiepotentieel van veel fabrikanten van eindproducten verder in de
productieketen. Daarom moet het systeem voor de registratie en de evaluatie
van en de verlening van vergunningen voor chemische producten de
concurrentiekracht en de productinnovatie van de ondernemingen
versterken, zodat de fabrikanten en importeurs van chemische stoffen, de
gebruikers, de consumenten en het milieu daar op lange termijn profijt van
trekken. De internetraadpleging zal de belanghebbenden in staat stellen
opmerkingen te maken over de bijzonderheden van de toekomstige wettelijke
voorschriften voordat de Commissie de laatste hand aan het voorstel legt.
Commissaris Erkki Liikanen van Ondernemingen stelde het als volgt: “Europa is
wereldleider voor de productie van chemische stoffen en de levering van de
materialen die garant staan voor het innovatiepotentieel van de Europese industrie,
met inbegrip van veel hightechsectoren. De nieuwe ontwerp-verordening inzake
chemische stoffen die wij nu ter raadpleging beschikbaar stellen, moet de Europese
industrie belangrijke kansen bieden om op wereldniveau een leidende rol te spelen
wat betreft de kwaliteit en de veiligheid van de productie en het gebruik van
chemische stoffen, die in Europa reeds op een hoog niveau staan. Wij stellen alles in
het werk om in het systeem dat wij aan het ontwerpen zijn, onnodige bureaucratie te
vermijden, de ondernemingen te helpen om tegen minimale kosten aan de nieuwe
voorschriften te voldoen, onderzoek en innovatie aan te moedigen, en ervoor te
zorgen dat de Europese industrie concurrerend blijft. Dit belangrijke stuk wetgeving
vormt een grote uitdaging omdat het zaak is de economische, sociale en milieueisen
die inherent zijn aan de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, met elkaar te
verzoenen.
Ik denk dat wat we vandaag hebben gepresenteerd, een goede basis is om het juiste
evenwicht tot stand te brengen, maar uiteraard staan wij open voor verdere input en
opmerkingen van alle belanghebbenden.”
Commissaris Margot Wallström van Milieu formuleerde het als volgt: "Elke dag
worden we in onze omgeving, op het werk en thuis aan chemische stoffen
blootgesteld. Voor veel van die producten weten we echter niet genoeg over de
risico’s die ze inhouden of de effecten die ze op langere termijn zullen hebben.
Daarom wordt in ons hervormingsvoorstel van de industrie verlangd dat aan het
publiek informatie wordt verstrekt over de chemische stoffen die zij produceren of
importeren en over de risico’s die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Zo zullen de
gebruikers veiliger alternatieven kunnen kiezen. De bescherming van de
volksgezondheid en het milieu zal er sterk door worden verbeterd omdat wij zullen
aandringen op strenge procedures voor de verlening van vergunningen voor de
meest zorgwekkende stoffen. Doordat de industrie wordt verplicht informatie te
verstrekken over wat ze produceert, zal ook het image van de chemische sector
worden verbeterd. De industrie zal er eindelijk belang bij hebben te investeren in
innovatie voor nieuwe veilige chemische stoffen - de huidige trend om oude
chemische stoffen te gebruiken teneinde de omslachtige bestaande
beoordelingsprocedure te vermijden, heeft de investeringen in veiliger chemische
stoffen tegengehouden.
Het REACH-systeem
chemische stoffen)
(registratie,
evaluatie
en
autorisatie
van
Door de ontwerp-wetgeving, die in de plaats zal komen van ruim veertig bestaande
richtlijnen en verordeningen, zullen de voorstellen die zijn geformuleerd in het
Witboek van de Commissie van februari 2001 over de strategie voor een toekomstig
beleid voor chemische stoffen (zie IP/01/201), ten uitvoer worden gelegd. Centraal
daarin staat REACH: één enkel geïntegreerd systeem voor de registratie, de
evaluatie en de autorisatie (verlening van vergunningen) van chemische stoffen.
REACH zal de ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren en
gebruiken, de verplichting opleggen de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te
beoordelen, waarbij in gerechtvaardigde gevallen nieuwe testgegevens moeten
worden geproduceerd, en de nodige maatregelen te nemen om eventueel door hen
geconstateerde risico’s te beheren. Daardoor zal de bewijslast voor het in de handel
brengen van veilige chemische stoffen worden verschoven van overheidsinstanties
naar de industrie. Testresultaten moeten worden doorgegeven om eventuele
dierproeven te beperken. De registratie van informatie over de kenmerken, de
gebruiksdoeleinden en het veilige gebruik van chemische stoffen zal integrerend
deel van het nieuwe systeem uitmaken.
Toepassingsgebied van REACH
De precieze registratievoorschriften zullen variëren naar gelang van de
hoeveelheid die van een stof wordt geproduceerd, en van de waarschijnlijkheid dat
mensen of het milieu eraan worden blootgesteld. Er wordt voorzien in de geleidelijke
invoering van het systeem over een periode van elf jaar. Voor stoffen waarvan
grotere hoeveelheden worden geproduceerd, zouden de meeste gegevens moeten
worden verstrekt en zou de registratie eerst moeten plaatsvinden; voor stoffen die in
kleinere hoeveelheden worden geproduceerd, zouden minder gegevens moeten
worden verstrekt en zou de registratie later kunnen plaatsvinden. Laatstgenoemde
bepalingen zullen met name voor kleine en middelgrote ondernemingen de last van
de regelgeving verminderen.
2
Strengere controles zullen worden ingevoerd voor de meest zorgwekkende
chemische stoffen. Zo zal voor bepaalde soorten stoffen zoals stoffen die
carcinogeen, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen),
persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT-stoffen), en zeer persistente
en sterk bioaccumulerende stoffen (VPVB-stoffen) een vergunningprocedure worden
ingevoerd en zouden die stoffen eerder worden geregistreerd. In sommige gevallen
zouden ook andere stoffen, bijvoorbeeld hormoonontregelaars, geval per geval in
het vergunningsysteem kunnen worden opgenomen wanneer wordt aangetoond dat
zij tot even grote bezorgdheid aanleiding geven.
Voor elk gebruik van dergelijke stoffen zal een vergunning voor een specifiek gebruik
moeten worden verleend. De besluiten zullen worden genomen op basis van een
risicobeoordeling en rekening houdend met andere sociaal-economische factoren.
Voor andere stoffen zoals polymeren (chemische stoffen die als grondstof voor
kunststoffen en detergenten en voor een breed scala aan andere producten worden
gebruikt) en stoffen die als tussenproduct worden gebruikt (chemische stoffen die
worden gebruikt om andere chemische stoffen of andere producten te vervaardigen)
zullen aanzienlijk lichtere registratievoorschriften gelden. In veel gevallen, wanneer
er weinig gevaar van blootstelling is, zullen polymeren en tussenproducten van
registratie worden vrijgesteld.
Verwacht wordt dat circa 80% van alle stoffen alleen zal hoeven te worden
geregistreerd, terwijl voor de overige producten een veiligheidsbeoordeling zal
moeten plaatsvinden en naderhand een vergunning zal moeten worden verleend.
De lidstaten zullen verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de stoffen, waarbij ze
bepaalde registratiedossiers onderzoeken en toezicht uitoefenen op de toepassing
van REACH binnen hun grondgebied. Zij zullen ook beperkingen op het gebruik van
stoffen kunnen voorstellen - op basis van een gestructureerde risicobeoordeling
- wanneer zij van oordeel zijn dat een wetgevend optreden van de EU noodzakelijk
is, hoewel het definitieve besluit over dergelijke beperkingen door de Commissie zou
worden genomen.
De Commissie zou vergunningen verlenen na rekening te hebben gehouden met
de meningen van het Agentschap over het risico en de sociaal-economische
aspecten. Bij besluiten over vergunningen zal rekening worden gehouden met de
door de aanvragende ondernemingen geboden garanties en met de beschikbare
informatie over alternatieve stoffen en processen waardoor het aanwezige risico kan
worden verminderd. Ter vereenvoudiging van het systeem en ter vermindering van
de kosten zal een vergunning geldig zijn voor ondernemingen verder in de
leveringsketen zolang als zij zich houden aan de voorwaarden van de vergunning
voor het bedoelde gebruik en het Agentschap op de hoogte brengen.
Een nieuw agentschap
Er wordt voor het beheer van REACH een nieuw Agentschap voor chemische
stoffen voorgesteld, dat voor de efficiënte werking van het nieuwe systeem zal
moeten zorgen. Dit omvat het verlenen van advies aan de Commissie en
begeleiding aan de lidstaten en de ondernemingen, inclusief het MKB. Nietvertrouwelijke gegevens die door REACH worden geproduceerd, zullen via een voor
het publiek toegankelijke en door het Agentschap beheerde databank ter
beschikking van downstream-gebruikers van chemische stoffen en van het
algemene publiek worden gesteld.
3
Onderzoek en innovatie
Onderzoek en innovatie - van vitaal belang voor het concurrentievermogen van veel
kleine ondernemingen in deze sector - zullen worden aangemoedigd door ervoor te
zorgen dat onderzoek en ontwikkeling zonder registratie kunnen plaatsvinden
gedurende vijf jaar, verlengbaar tot tien jaar, hetgeen een aanzienlijke uitbreiding is
ten opzichte van de bestaande bepalingen.
Om de noodzaak van dierproeven tot een minimum te beperken en de kosten laag
te houden, wordt een systeem van gegevensuitwisseling tussen ondernemingen
voorgesteld. Bovendien wordt in een aanzienlijke mate van flexibiliteit voorzien wat
de testvoorschriften betreft, waardoor de industrie de mogelijkheid zou hebben om
gebruik te maken van alternatieve informatiebronnen voor de aanvulling van leemten
in de gegevens, of om te argumenteren dat bepaalde tests niet noodzakelijk zijn
omdat er geen sprake is van blootstelling.
Doel van de internetraadpleging
De internetraadpleging heeft tot doel de werkbaarheid van de voorstellen bij de
belanghebbenden uit te testen. Er zijn ongeveer 1 200 bladzijden wetgevingstekst,
grotendeels bestaande uit technische bijlagen die geen nieuwe voorschriften
bevatten, alsmede een reeks volkomen nieuwe procedures. De Commissie zou
gaarne feedback over de ontwerpen ontvangen voordat zij, zo spoedig mogelijk, de
laatste hand aan haar voorstel legt.
De tekst van de voorstellen is te vinden op:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/whitepaper.htm
of
http://europa.eu.int/comm/press_room/presspacks/reach/pp_reach_en.htm
Zie ook: MEMO/03/99.
4
Download