Verpleegplan - Portfolio van Marion

advertisement
Verpleegplan
Dhr. van Bruggen

Namen: Anne Buitendijk (buij1401), Anna Vroom
(vroo1401), Lotte Beltman (belt1401), Marike de Vries
(vrie1405), Melody Janga (jang1400), Nicole Boersen
(boer1403), Marion Venema (vene1401).

Opleiding: HBO-Verpleegkunde

OWG code: VV1O

Docent: Sonja Kuipers

Titel onderwijseenheid: 14.B_CM1-Meth2_1415_3-1

Datum: 10-04-2015
Samenvatting
In dit verslag is te zien hoe wij gekomen zijn tot een verpleegplan voor dhr. van Bruggen. In de casus
is te lezen dat dhr. van Bruggen in het ziekenhuis niet goed kan herstellen van een buikoperatie en
daarom naar huis gaat. Dhr. van Bruggen is erg moe en lusteloos, uit de casus komt naar voren dat
dhr. het niet ziet zitten om te herstellen voor een eventuele vervolg operatie aan zijn vergrote
prostaat. Voor de situatie thuis hebben we aan de hand van Neuman en Gordon een verpleegplan
opgesteld. In dit verpleegplan hebben we onze aandacht op de twee voor ons belangrijkste
interventies, decubitus en mobiliteit, gericht. Aan de hand van het zakboek voor verpleegkundigen
hebben we deze interventies uitgewerkt en zijn we tot een verpleegplan gekomen, te lezen in de
bijlage. In dit verpleegplan staat beschreven dat we de decubitus van dhr. van Bruggen willen
verminderen door vier keer per dag wissel ligging toe te passen. Om de mobiliteit van dhr. te
vergroten willen we, door te laten zien hoe hij hulpmiddelen kan gebruiken, dhr. stimuleren
meerdere keren per dag bewegingsoefeningen uit te voeren. We zijn er van overtuigd dat wanneer
dhr. zijn kracht weer wat terug krijgt, hij dan meer zelf kan ondernemen en zijn mobiliteit langzaam
verbeterd.
Verpleegplan
ii
Inhoud
Samenvatting ..................................................................................................................................ii
Inleiding ........................................................................................................................................... 1
Patiënten gegevens ........................................................................................................................2
Aanmeldgegevens ......................................................................................................................2
Verwijzingsinformatie .................................................................................................................2
Anamnese ....................................................................................................................................... 3
11 gezondheidspatronen van Gordon ....................................................................................... 3
5 variabelen NSM ....................................................................................................................... 5
Vaststelling stressoren .................................................................................................................. 7
Stressoren volgens de cliënt ..................................................................................................... 7
Stressoren volgens de hulpverlener ......................................................................................... 8
Perceptie verschillen...................................................................................................................... 9
Intraperoonlijke factoren .......................................................................................................... 9
Interpersoonlijke factoren ....................................................................................................... 10
Extrapersoonlijke factoren ....................................................................................................... 10
Prioriteiten stellen .........................................................................................................................11
PES ................................................................................................................................................. 12
PES diagnose huidbeschadiging (decubitus) .......................................................................... 12
PES diagnose Mobiliteit, verminderde .................................................................................... 12
Verantwoord doelen en interventies........................................................................................... 13
Doelen........................................................................................................................................ 13
Interventies ............................................................................................................................... 13
Evaluatie ........................................................................................................................................ 14
De te verwachten veranderingen in de aard van de stressoren ............................................ 14
De te verwachten veranderingen in de intrapersoonlijke factoren ...................................... 14
Verpleegplan
iii
De te verwachten veranderingen in de interpersoonlijke factoren ...................................... 14
De te verwachten veranderingen in de extrapersoonlijke factoren ..................................... 14
Product en proces evaluatie......................................................................................................... 15
Product evaluatie ...................................................................................................................... 15
Proces evaluatie ........................................................................................................................ 15
Bijlage 1: casuïstiek ........................................................................................................................ 17
Bijlage 2: Onduidelijkheden .......................................................................................................... 19
Reflux......................................................................................................................................... 19
Coeliakie .................................................................................................................................... 21
Helicobacter pylori .................................................................................................................... 22
Ulcus ventriculi ......................................................................................................................... 24
Bijlage 3: Verpleegkundige diagnoses .........................................................................................25
Diagnose 1: Huidbeschadiging (decubitus) .............................................................................25
Diagnose 2: mobiliteit, verminderde....................................................................................... 26
Bijlage 4: Doelen .......................................................................................................................... 28
Onmiddellijke doelen ............................................................................................................... 28
Tussentijdse doelen ................................................................................................................. 28
Toekomst doelen ..................................................................................................................... 28
Bijlage 5: Interventies .................................................................................................................. 29
Primaire interventies ............................................................................................................... 29
Secundaire interventies ........................................................................................................... 29
Tertiaire interventies ............................................................................................................... 29
Bijlage 6: Verpleegplan ................................................................................................................ 30
Bijlage 8: Zelfstudieopdrachten ...................................................................................................32
Zelfstudieopdracht 1 .................................................................................................................32
Bijlage 9: Reflectie op de samenwerking ................................................................................... 34
Anna .......................................................................................................................................... 34
Anne .......................................................................................................................................... 34
Verpleegplan
iv
Lotte ......................................................................................................................................... 35
Marike ....................................................................................................................................... 35
Marion ...................................................................................................................................... 35
Melody ...................................................................................................................................... 36
Nicole ........................................................................................................................................ 36
Bijlage 10: beoordelingsformulier ................................................................................................37
Verpleegplan
v
Inleiding
Het doel van dit verslag is om een verpleegplan op te stellen voor dhr. van Bruggen. Dhr. van
Bruggen is 82 jaar oud en heeft na een operatie aan de maag veel problemen. Hij had erge heimwee
in het ziekenhuis, en er werd besloten dat hij naar huis mocht om hier verder te genezen. Echter, de
situatie drastisch gewijzigd. Dhr. van Bruggen ligt veel in bed en hij kan weinig zelf. Verder is hij zwak
en vermoeid en wil hij het liefst met rust gelaten worden.
We willen dhr. van Bruggen helpen met zijn vermoeidheid en de decubitus. We hebben al zijn andere
klachten ook in acht genomen, maar hebben besloten dat vermoeidheid en decubitus de grootste
problemen zijn en dit onderbouwen we verder in het verslag. We hebben hier passende interventies
bij bedacht, die er hopelijk voor zorgen dat dhr. van Bruggen zich snel beter voelt.
Verpleegplan
1
Patiënten gegevens
Aanmeldgegevens





Naam: Dhr. van Bruggen
Leeftijd: 82 jaar
Geslacht: Mannelijk
Gezinssituatie: Dhr. is getrouwd en woont samen met zijn vrouw. Dhr. en Mw. hebben
samen geen kinderen en zijn Christelijk gereformeerd.
Voorgeschiedenis: Dhr. had al jaren lang last van zijn spijsvertering, hij is coeliakie patiënt.
(voor uitgebreide voorgeschiedenis zie casuïstiek, bijlage 1)
Verwijzingsinformatie


Verwijzer: Dhr. is doorverwezen door de huisarts
Verwijzingsinformatie: Dhr. had al jaren lang last van zijn spijsvertering, hij is coeliakie
patiënt. Dhr. vermagerde aanzienlijk, klaagde over veel reflux en had soms pijn tussen de
schouderbladen, met deze klachten is dhr. naar de huisarts gegaan, die hem vervolgens
doorverwees naar een gastro-enteroloog voor een gastroscopie, uiteindelijke diagnose Ulcus
Ventriculi (zie casuïstiek bijlage 1).
Verpleegplan
2
Anamnese
11 gezondheidspatronen van Gordon

Gezondheidspatroon 1: Gezondheidsbeleving en Instandhouding
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. heeft een maagoperatie gehad en daardoor hulp nodig bij de ADL
o Eet- en drinkpatroon is niet goed
o Ligt veel op bed en kan weinig zelf
o Zwak en vermoeid
o Stuit, hielen en ellebogen zijn rood
o Coeliakie patiënt
o Hij kon eerst wel veel, maar deed niks. Nu kan hij niks meer en doet dus alsnog niks
o Aanwezigheid van thuiszorg voor het helpen met de ADL
o Twee ochtenden per week huishoudelijke hulp, dat gaat dhr. en mw. niet gemakkelijk
meer af
o Gezondheid in het algemeen is niet zo goed, had al een jaar lang last van
spijsvertering, hij is coeliakie patiënt, hij is vermoeid en had geen eetlust in de winter
en is daardoor erg vermagerd, hij klaagde over reflux en pijn tussen de
schouderbladen, hij heeft last van blaasretentie vanwege een vergrote prostaat.
Tijdens de gastroscopie heeft dhr. een maagbloeding gehad. Hij heeft een ulcus
ventriculi. Dhr. is 82 en doet daarom niet echt veel om gezond te blijven.
o Roken/drinken niet bekend.
o Medicijnen: omeprazol (=maagzuurbeschermer)
o Dhr. is allergisch voor gluten (coeliakie)
o De oorzaak van de huidige situatie is ulcus ventriculi.
o Dhr. heeft last van heimwee

Gezondheidspatroon 2: Voeding/stofwisselingspatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. is de laatste tijd sterk vermagerd
o Dhr. heeft geen eetlust en heeft daardoor moeite met eten
o Dhr. heeft een dieetbeperking (coeliakie patiënt)
o Huidproblemen: stuit, hielen en ellebogen zien er rood uit
Verpleegplan
3

Gezondheidspatroon 3: Uitscheidingspatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. heeft last van blaasretentie door vergrote prostaat
o Gebruik van laxeermiddel is niet bekend
o Informatie over feces is ook niet bekend

Gezondheidspatroon 4: Activiteitenpatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. is zwak en vermoeid
o Dhr. kan weinig zelf
o Daardoor kan dhr. niet veel activiteiten ondernemen
o Dhr. doet voor zover wij weten niet aan sport
o Dhr. is niet in staat om zelfstandig dingen te ondernemen
o Zelfredzaamheid en mobiliteit zijn niet goed: dhr. ligt alleen in bed en kan dingen
zoals ADL niet meer zelfstandig uitvoeren.

Gezondheidspatroon 5: Slaap/rustpatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. is niet fit en uitgerust; dhr. is moe en heeft weinig energie
o Over slaappatroon is niets bekend

Gezondheidspatroon 6: Waarneming/cognitiepatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Geen belemmering m.b.t. waarneming: goede ogen, keek nog regelmatig tv
o Hij zegt zelf altijd: "niet klagen maar dragen" maar dhr. heeft wel pijn
o Over concentratievermogen is niets bekend
o Dhr. heeft geen communicatieve vaardigheden meer: dhr. praat niet meer.

Gezondheidspatroon 7: Zelfbelevingspatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. vraagt zich af waarom dit hem is overkomen, zit hier dus wel degelijk mee.
o Dhr. is stil en hij heeft er geen zin meer in. Dit zegt iets over zijn stemming.

Gezondheidspatroon 8: Rollen/relatiepatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. is getrouwd met zijn vrouw en ze hebben geen kinderen
o Dhr. is blij dat hij weer terug naar huis kan, had heimwee in het ziekenhuis
o Dhr. Is lid van christelijk gereformeerde kerk
o Sociaal netwerk: gemeenteleden en dominee christelijk gereformeerde kerk
Verpleegplan
4

Gezondheidspatroon 9: Seksualiteit/voortplantingspatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Niks bekend over seksuele relaties/voorbehoedsmiddelen/intimiteit.
o Geen kinderen

Gezondheidspatroon 10: Stressverwerkingspatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Veranderingen in laatste twee jaar: laatste winter steeds vermoeid, lusteloos, geen
eetlust, dhr. vermagerde, klaagde veel over reflux en had pijn tussen
schouderbladen.
o Dhr. heeft een maagzweer gekregen, sinds de winter had dhr. daar last van.
o Dhr. heeft een maagbloeding gehad
o Dhr. heeft een vergrote prostaat gekregen en hierdoor heeft hij blaasretentie.
o Dhr. heeft een verblijfskatheter gekregen
o Hoe dhr. op frustraties reageert is niet bekend, dhr. vraagt zich wel af waarom hem
dit moet overkomen. Voor de rest is over angst o.i.d. niks bekend.

Gezondheidspatroon 11: Waarden/overtuigingspatroon
o (Neumann, 1995. pp 163-169)
o Dhr. is lid van de christelijk gereformeerde kerk en keek altijd naar de Evangelische
Omroep op tv.
o Hij heeft behoefte van ondersteuning van een geestelijke want de dominee komt bij
hem langs.
o Of dhr. tevreden is met zijn leven is niet bekend, dhr. is ook al 82 jaar.
5 variabelen NSM

Fysiologisch:
o Maagoperatie → genezende operatiewond;
o Hechtingen (worden over 5 dagen verwijderd);
o Dhr. heeft coeliakie (glutenallergie);
o Vergrote prostaat;
o Heeft een verblijfskatheter;
o Tijdens gastroscopie → maagbloeding;
o Eet nauwelijks;
Verpleegplan
5
o
o
o
o
Zwak en vermoeid;
Kan en wil niet zelfstandig eten en drinken;
Stuit, ellebogen en hielen zijn rood.
Kan weinig zelf;

Psychologisch:
o Kan niet wennen in het ziekenhuis;
o Heimwee;
o Hij praat niet;
o Wil met rust gelaten worden;
o Vraagt zich af waarom hem dit moet overkomen;
o Klaagt niet.

Sociaal-cultureel:
o Dhr. van Bruggen heeft een vrouw;
o Heeft geen kinderen tot zijn verdriet;
o Lid van de Christelijke Gereformeerde kerk;
o Veel contact met de andere gemeenteleden en de dominee;
o Twee ochtenden per week huishoudelijke hulp.

Ontwikkelingsgericht:
o Dhr. van Bruggen is 82 jaar oud;
o Mw. van Bruggen is 78 jaar oud;
o Komt niet uit bed, krijgt dus weinig beweging.

Spiritueel:
o Is lid van de Christelijk Gereformeerde kerk;
o Veel contact met dominee;
o Kijkt graag naar de Evangelische Omroep;
o Zijn agadium is: ‘Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht’.
Verpleegplan
6
Vaststelling stressoren
Stressoren volgens de cliënt


(Neumann, 1995. p 254)
Wat zijn zijn uw belangrijkste problemen?
Ik voel me zwak en vermoeid, daarbij heb ik een buik wond door de operatie. De
verblijfskatheter die ik na de operatie heb gekregen moet ik voorlopig nog houden, dit vind ik
geen probleem al weet ik niet goed hoe ik hiermee om moet gaan.

Verschillen tussen huidige omstandigheden en gebruikelijke leefpatroon?
Doordat ik zwak en vermoeid ben kan ik niet meer doen wat ik gewend was. Ik ben zeer
actief in de kerkelijke gemeenschap, maar doordat ik nu een verminderde mobiliteit heb gaat
dat niet meer.

Ooit eerder een soortgelijk probleem gehad? Hoe mee omgegaan?
Ik ben nooit een operatie ondergaan. Wel slik ik medicijnen, want ik ben coeliakie patiënt.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet?
Op het moment zie ik het allemaal niet echt zitten, ik heb ook nergens zin in. Maar ik weet
zeker dat ik met uw hulp er weer helemaal boven op kom. En ik weer kan doen wat ik wil.

Wat doet u zelf? Wat kunt u zelf doen?
Op het moment ben ik niet in staat om zelf iets te doen, ik ben te zwak en vermoeid om ook
maar iets te doen, ik heb er eigenlijk ook geen zin in. Daarom bent u nu hier. Het huishouden
doet mijn vrouw, maar omdat zij nu alles alleen moet doen en voor mij moet zorgen valt dit
haar zwaar en daarom heeft ze hulp in de huishouding.

Wat verwacht u van anderen?
Ik verwacht dat, met de juiste behandeling (medicatie, oefeningen), mijn vermoeidheid en
zwakte af zal nemen, dat mijn buikwand volledig zal genezen en mijn verblijfskatheter
verwijderd mag worden en dat ik dan grotendeels alles zelf weer kan doen. Mijn vrouw en ik
hebben helaas geen kinderen, daarom steunen wij elkaar door dik en dun.
Verpleegplan
7
Stressoren volgens de hulpverlener

Wat zijn volgens u de belangrijkste spanningsbronnen of gezondheidsproblemen?
Het lijkt erop dat de gevolgen van het ulcus verticuli nogal complex zijn: dhr. is waarschijnlijk
sociaal geïsoleerd geraakt door immobiliteit. Dhr. voelt zich zwak en vermoeid en wil
eigenlijk niets liever dan met rust gelaten worden. Ook heeft dhr. een verblijfskatheter dit
vind hij niet erg, maar geeft aan niet te weten hoe hij hiermee om moet gaan. De wond op
zijn buik is droog en schoon en hoeft niet verbonden te worden. Dhr. klaagt niet over pijn.
Eten en drinken kan en wil hij niet zelfstandig. Door zwakte kan Dhr. niet zelfstandig uit zijn
bed komen. Zijn stuit, hielen en ellebogen zien er rood uit. Hij heeft een postoel gekregen
maar die kan hij niet zelfstandig gebruiken. Ook kan hij zich zelf niet scheren, wassen en
aankleden, hij heeft hier dan ook geen zin in.

Op welke wijze verschillen de huidige omstandigheden van het gebruikelijk leefpatroon?
Dhr. heeft altijd zeer zelfstandig gefunctioneerd en had samen met zijn vrouw een actief
sociaal leven binnen de kerk gemeenschap. Door de immobiliteit als gevolg van de operatie is
hij in een isolement geraakt.

Heeft hij eerder een soortgelijk probleem ervaren? Wat was dit probleem en hoe is hij
hiermee omgegaan? Hoe succesvol was dat?
Dhr. is in het verleden niet eerder ziek geweest, en heeft ook niet eerder een operatie
ondergaan, wel is dhr. coeliakie patiënt.

Hoe ziet u, gezien de huidige omstandigheden, de toekomst van de cliënt tegemoet?
Mijn indruk is dat dhr. geen reëel beeld heeft van de situatie. Dhr. is zwak en vermoeid en wil
niets liever dan met rust gelaten worden, hierdoor lijkt het alsof hij het even niet meer ziet
zitten.

Wat doet volgens u, op dit moment de cliënt zelf en wat zou hij kunnen doen om het
probleem te verhelpen?
Wat de cliënt op dit moment zelf doet is beslist niet voldoende om het probleem te kunnen
verhelpen.

Wat denkt u dat de cliënt verwacht van hulpverleners, familieleden, vrienden of andere
hulpbronnen?
Ik denk dat dhr. verwacht dat men hem respecteert en zal bijdragen in zijn wens om zo snel
mogelijk zijn vroegere leven weer op te pakken. Verder moet het mogelijk zijn, zijn sociale
netwerk in te schakelen om dat isolement waar hij nu in zit wat te doorbreken.
Verpleegplan
8
Perceptie verschillen
Intraperoonlijke factoren

Fysiologisch:
o Maagoperatie → genezende operatiewond;
o Hechtingen (worden over 5 dagen verwijderd);
o Dhr. heeft coeliakie (glutenallergie);
o Vergrote prostaat;
o Dhr. heeft een verblijfskatheter;
o Tijdens gastroscopie → maagbloeding;
o Eet nauwelijks;
o Zwak en vermoeid;
o Dhr. kan en wil niet zelfstandig eten en drinken;
o Stuit, ellebogen en hielen zijn rood.
o Kan weinig zelf;

Psychologisch:
o Kan niet wennen in het ziekenhuis;
o Heimwee;
o Dhr. praat niet;
o Wil met rust gelaten worden;
o Vraagt zich af waarom hem dit moet overkomen;
o Klaagt niet.

Sociaal-cultureel:
o Dhr. van Bruggen heeft een vrouw;
o Heeft geen kinderen tot zijn verdriet;
o Lid van de Christelijke Gereformeerde kerk;
o Veel contact met de andere gemeenteleden en de dominee;
o Twee ochtenden per week huishoudelijke hulp.

Ontwikkelingsgericht:
o Dhr. Van Bruggen is 82 jaar oud;
o Mw. van Bruggen is 78 jaar oud;
o Komt niet uit bed, krijgt dus weinig beweging.
Verpleegplan
9

Spiritueel:
o Is lid van de Christelijk Gereformeerde kerk;
o Veel contact met dominee;
o Kijkt graag naar de Evangelische Omroep;
o Zijn agadium is: ‘Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht’.
Interpersoonlijke factoren

Stressoren/beperkingen:
o Dhr. van Bruggen praat niet/nauwelijks;
o Dhr. is nooit makkelijk geweest voor zijn vrouw. Mw. deed altijd veel voor hem;
o Komt niet meer in de kerk vanwege vermoeidheid en zwakte.

Coping/hulpbronnen:
o Is lid van de Christelijk Gereformeerde kerk;
o Heeft wel veel contact met de andere gemeenteleden en de dominee;
o Twee ochtenden per week komt er huishoudelijke hulp. Dit tot ontlasting van
mevrouw zodat ze zich meer kan richten op de zorg voor haar man.
Extrapersoonlijke factoren

Stressoren/beperkingen:
o Dhr. van Bruggen las tot hij ziek werd dagelijks het Nederlands Dagblad

Coping/hulpbronnen:
o De ogen van dhr. van Bruggen zijn nog prima en samen met zijn vrouw kijkt hij met
veel plezier televisie. Het liefst naar de programma’s van de Evangelische Omroep
Verpleegplan
10
Prioriteiten stellen
We stellen de prioriteiten met behulp van de piramide van Maslow.
Figuur 1 (Peramide van Maslow z.j.)





Zelfontplooing
o Dhr. voelt zich zwak en vermoeid
Behoefte aan waardering en erkenning
o Dhr. Had heimwee in het zieken huis, daarom is besloten hem naar huis te laten
gaan.
Behoefte aan sociaal contact
o Dhr. is door zijn immobiliteit geïsoleerd geraakt, en heeft dus behoefte aan sociaal
contact.
Behoefte aan veiligheid en zekerheid
o Dhr. voelde zich in het ziekenhuis niet op zijn gemak en gaat daarom naar huis.
Lichamelijke behoeften
o Dhr. heeft door immobiliteit beginnende decubitus opgelopen, om erger te
voorkomen is bewegen noodzakelijk.
Aan de hand van de gestelde prioriteiten via de piramide van Maslow hebben wij de volgende
diagnoses gesteld; verminderde mobiliteit en decubitus. Wij hebben voor ‘verminderde
mobiliteit’ en ‘decubitus’ gekozen omdat beide diagnoses onder de lichamelijke behoeften
vallen. Wanneer dhr. meer gaat bewegen zullen niet alleen de zwakte en vermoeidheid afnemen,
maar het voorkomt ook het erger worden van de beginnende decubitus.
Verpleegplan
11
PES
Aan de hand van onze gestelde diagnoses (zie bijlage 3) hebben wij de volgende twee PES
geformuleerd.
PES diagnose huidbeschadiging (decubitus)




(Carpenito-Moyet, 2012. pp 484-492)
Probleem
o Decubitus (laesie van lederhuid en/of opperhuid)
Etiologie
o Dhr. ligt veel op bed en hij kan nu weinig zelf. Hij voelt zich zwak en vermoeid en wil
eigenlijk niets liever dan met rust gelaten worden.
Symptomen
o Zijn stuit, hielen en ellebogen zien er rood uit
PES diagnose Mobiliteit, verminderde




(Carpenito- Moyet, 2012. pp 281-286)
Probleem
o Mobiliteit, Verminderde (een beperking in de bewegingsmogelijkheden, zonder
immobiel te zijn.)
Etiologie
o Dhr. ligt veel op bed en kan weinig zelf doen. Hij kan niet zelf uit bed komen vanwege
zwakte.
o Dhr. heeft een genezende buik wond en wil eigenlijk niets liever dan met rust gelaten
worden.
o Hij heeft geen motivatie om te bewegen. Dhr. klaagt niet over pijn, maar het is niet
duidelijk of dhr. werkelijk geen pijn heeft.
Symptomen
 Zijn stuit, hielen en ellebogen zien er rood uit. Er is ook een grote kans dat dhr.
spierzwakte heeft.
Verpleegplan
12
Verantwoord doelen en interventies
Doelen
Voor het formuleren van onze doelen hebben we de SMART methode gebruikt. Onze doelen zijn te
vinden in bijlage 4, we hebben ze verdeeld in onmiddellijke-, tussentijdse- en toekomstdoelen. Voor
de diagnose ‘verminderde mobiliteit’ hebben we doelen opgesteld die streven naar geheel
zelfstandige beweging. Voor de diagnose ‘decubitus’ hebben we doelen opgesteld die streven naar
de genezing van decubitus.
Interventies
Voor het formuleren van onze interventies hebben wij Carpenito gebruikt. In Carpentio staan
meerdere interventies, per diagnose hebben we twee interventies gekozen die naar onze mening
voor dhr. van Bruggen het meeste effect zal hebben.
Verpleegplan
13
Evaluatie
De te verwachten veranderingen in de aard van de stressoren
Het is lastig om één specifieke aard te benoemen wat voor stressoren zorgt, want dhr. heeft heel
veel meegemaakt. Hij is coeliakie patiënt met alle vervelende gevolgen van dien, ook heeft hij een
vergrote prostaat en hij heeft een maagbloeding gehad door ulcus ventriculi. Door al deze
gebeurtenissen is dhr. vermoeid geworden, ligt veel op bed en kan weinig zelf. Hij heeft er vooral
ook geen zin in. Onze toekomstige doelen zijn dat de zichtbare roodheid van decubitus afneemt en
dat dhr. uiteindelijk zijn ADL weer geheel zelfstandig uit kan voeren. Om dit te kunnen bereiken moet
dhr. positiever en optimistischer worden en zo langzaam aan meer dingen zelf ondernemen. De aard
van stressoren kan je dus niet veranderen, want het is allemaal al gebeurd, maar zijn houding kunnen
we wel veranderen. We hopen dat de stressoren minder invloed hebben op de beperkingen in het
dagelijks leven.
De te verwachten veranderingen in de intrapersoonlijke factoren
Om de doelen te bereiken willen wij verandering zien in de houding van dhr. Door een positievere
houding is het gemakkelijker om de doelen te bereiken.
De te verwachten veranderingen in de interpersoonlijke factoren
Als de doelen bereikt worden doet dhr. van Bruggen meer zelfstandig en valt er een last van de
schouders af van zijn vrouw. Wij hopen dat hun relatie hierdoor verbeterd en ze niet meer op elkaars
tenen lopen. Hij kan zich meer inzetten voor hobby’s zoals de Christelijk Gereformeerde kerk.
Misschien kan hij daar wat vaker heen.
De te verwachten veranderingen in de extrapersoonlijke factoren
Wij verwachten dat de huishoudelijke hulp blijft komen zodat dhr. van Bruggen en zijn vrouw zich
hier geen zorgen over hoeven maken en dat de thuiszorg komt helpen met dhr. van Bruggen helpen
met de ADL zodat zijn vrouw dat niet meer hoeft te doen. De thuiszorg kan dhr. van Bruggen ook
stimuleren om steeds meer dingen zelfstandig te doen zodat dhr. zijn doelen kan bereiken.
Verpleegplan
14
Product en proces evaluatie
Product evaluatie
Naar aanleiding van de casus hebben wij een verpleegplan opgesteld voor dhr. van Bruggen. Met
zeven studenten hebben we aan de hand van Neuman en Carpenito een verpleegplan opgesteld. De
doelstelling voor ons verpleegplan was dat dhr. voldoende zou opknappen zodat hij opnieuw
opgenomen kan worden voor een operatie van zijn van zijn vergrootte prostaat. In ons verpleegplan
hebben we de focus gelegd op het verdwijnen van de decubitus en vergroten van de mobiliteit. Dit
hebben we gedaan omdat we a.d.h.v. Maslow vinden dat deze twee interventies het belangrijkste
zijn voor een goed herstel bij dhr. van Bruggen. Het product dat we opgesteld hebben is goed
uitvoerbaar geweest en het herstel van dhr. van Bruggen is goed verlopen. In het vervolg kunnen we
het product nog verbeteren door meerdere problemen uit te werken.
Proces evaluatie
Naar aanleiding van de casus hebben wij een verpleegplan opgesteld voor dhr. van Bruggen. Wij
hebben bij dhr. van Bruggen kunnen vaststellen dat hij last had van decubitus en verminderde
mobiliteit, dit waren voor ons zijn grootste problemen, deze hebben wij aan de hand van de piramide
van Maslow beoordeeld. Voor de decubitus hebben wij gebruik gemaakt van wisselliggingen om
hiermee de druk te verminderen en op die manier de beginnende decubitus te verhelpen. Dit hebben
wij aan kunnen tonen doordat er geen rode plekken op de huid aanwezig zijn. Voor de verminderde
mobiliteit hebben wij de hulp ingeroepen van een fysiotherapeut die dhr. een aantal keer in de week
heeft geholpen, ook gaf ze hem oefeningen die dhr. zelf in bed of daar net buiten uit kon voeren. Na
iets meer dan een maand was dhr. al in staat zelfstandig naar een postoel vlak bij zijn bed te lopen.
De 200 meter die wij hiervoor hadden gesteld was in dit tijdsbestek nog niet geheel haalbaar, dhr.
haalde 150 meter. Doordat dhr. weer zelfstandig uit bed kon komen, gaf hij ook aan dat hij zich vrijer
voelde en hierdoor voelde hij zich ook beter en gaf aan dit graag voort te willen zetten. Dhr. wilde
graag meer vooruitgang boeken en werkte goed mee met de fysiotherapeut. Na een halfjaar was
dhr. geheel zelf in staat de ADL uit te voeren. Het zelfstandig lopen gaat ook steeds beter, maar na
een meter of 250 geeft dhr. echter toch aan dat hij nog wat vermoeid word en geeft aan dan nog
even te willen zitten. Dhr. is heel erg vrolijk en leeft op wanneer hij weer iets verder kan komen dan
de dag ervoor. Dat hij nog niet alles kan wat hij voorheen kon vind hij nog wel erg vervelend, en dhr.
geeft ook aan dat dit hem dwars zit.
Verpleegplan
15
Bronnen
Verbek, F., & Merks, A. (2013). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model: Vertaling en
beweking voor de Nederlandse praktijk (5e druk). Assen: van Gorcum.
Hesselink, J. (2010). Zo maak je een verpleegplan. (1e druk). Houten/Groningen, The Netherlands:
Noordhoff Uitgevers B.V.
Carpenito-Moyet, l.J. (2012). Zakboek Verpleegkundige diagnosen (4e druk). Groningen/Houten, The
Netherlands: Noordhoof Uitgevers B.V.
Academisch Medisch Centrum Amsterdam (z.d.). Behandeling met medicijnen. Geraadpleegd op 1302-2015. http://www.refluxziekte.nl/behandeling/behandeling-met-medicijnen
Jansen, M.J. (2006). Diagnose van Gallige reflux. 13-02-2015, van
http://www.mlds.nl/ziekten/63/gallige-reflux/diagnose/
Maag Lever Darm stichting. (2006). Ziekten/Maagzweer/Oorzaak.
Geraadpleegd op 13 februari 2015, van
http://www.mlds.nl/ziekten/56/maagzweer/oorzaak/
Medisch Centrum Amsterdam (z.d.). Leefregels. Geraadpleegd op 13-02-2015.
http://www.refluxziekte.nl/behandeling/leefregels
Nederlandse Coeliakie Vereniging. (2006). Beschrijving van Coeliakie. Geraadpleegd
op 13-02-2015, van http://www.mlds.nl/ziekten/140/coeliakie/
Smout, A.J.P.M., Herwaarden, van M.A., Numans, M.E., & Rentzing, J. (2012).
Maagproblemen/ Maagaandoeningen/ Helicobacter pylori. Geraadpleegd (13 februari
2015) via http://www.maagproblemen.info/maagaandoeningen/helicobacter-pylori/
Figuur 1
Piramide van Maslow. (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd 26 maart 2015, op
http://nl.wikipedia.org/wiki/peramide_van_Maslow
Verpleegplan
16
Bijlage 1: casuïstiek
Inleiding
Bij jou op de afdeling ligt dhr. van Bruggen, 82 jaar oud, na een maagoperatie. Het is nu de zesde dag
na de operatie en hij zal binnenkort naar huis gaan met hulp van de thuiszorg. Hij heeft een
genezende operatiewond en hij heeft hulp nodig bij alle ADL-functies. De wond geneest goed en de
hechtingen mogen over vijf dagen verwijderd. Dat kan de thuiszorg doen.
Voorgeschiedenis
Dhr. had al jarenlang last van zijn spijsvertering, hij is coeliakie patiënt. Nu was hij deze winter steeds
vermoeid, hij voelde zich lusteloos en had geen eetlust. Hij vermagerde aanzienlijk, klaagde veel over
reflux en had soms pijn tussen de schouderbladen. De huisarts dacht aan een maagzweer en heeft
hem op omeprazol gezet. Hij heeft de gastro-enteroloog gevraagd een gastroscopie te doen voor
nader onderzoek en een kweek te doen op helicobacter pylori. Voor de gastroscopie was dhr. van
Bruggen erg onrustig. Hij bleek bij een bladderscan een blaasretentie te hebben vanwege een
vergrote prostaat. Hij heeft een verblijfskatheter gekregen. Tijdens de gastroscopie kreeg hij een
maagbloeding, die niet met de gastroscoop te stelpen was. Daarop werd hij met succes geopereerd;
de bloeding werd gestopt. Oorzaak was een ulcus ventriculi.
Huidige status
Dhr. Van Bruggen kan niet wennen in het ziekenhuis en heeft erge heimwee. Zijn vrouw ‘ziet hem
wegzakken’. Praten doet hij niet; drinken doet hij wel, maar alleen na aansporing; na de operatie
heeft hij nog nauwelijks gegeten. Hij gaat zienderogen achteruit’. Nu is daarom besloten dat
mijnheer naar huis mag om verder aan te sterken en op te knappen met het oog op een eventuele
prostaatoperatie.
Mevrouw vindt het fijn om haar man weer thuis te krijgen, het is beter voor hem en ook voor haar.
Want tweemaal daags op bezoek gaan valt haar erg zwaar. Mevrouw is 78 jaar oud en redelijk fit. Tot
voor kort deed ze het huishouden helemaal zelfstandig. Ze is wel heel blij dat ze enkele weken
geleden besloten heeft tot huishoudelijke hulp, twee ochtenden per week. De belasting van de
huishouding en de verzorging van een zieke man, was haar anders teveel geweest. Haar man is niet
gemakkelijk, nooit geweest ook; hij laat zich alles achterna dragen en doet niets zelf. Mevrouw deed
Verpleegplan
17
altijd veel voor hem ‘ik heb hem verwend zuster, maar ik moest wel, want als ik het niet deed kreeg
ik heel wat met hem te stellen’.
Nu is de situatie echter drastisch gewijzigd. Dhr. ligt veel op bed en hij kan nu weinig zelf. Hij voelt
zich zwak en vermoeid en wil eigenlijk niets liever dan met rust gelaten worden. De arts heeft hem
verteld dat hij voorlopig de verblijfskatheter zal houden. Dit vindt dhr. Van Bruggen niet erg, maar hij
geeft wel aan dat hij niet weet hoe hij er mee om moet gaan. De wond op de buik is schoon en droog
en lijkt redelijk te genezen en hoeft niet meer verbonden te worden. Dhr. Van Bruggen klaagt niet
over pijn. Eten en drinken kan en wil hij niet zelfstandig, hij heeft er geen trek in. Hij kan niet zelf in en
uit bed komen vanwege zwakte. Zijn stuit, hielen en ellebogen zien er rood uit. Hij heeft de
beschikking gekregen over een postoel die naast zijn bed staat, hij kan die echter niet zelfstandig
gebruiken. Ook kan hij zichzelf niet wassen, scheren en aankleden en hij heeft er ook geen zin in. Hij
voelt zich te zwak en te moe.
Dhr. van Bruggen uit zich wel over zijn ziek-zijn als de verpleegkundige hem daar naar vraagt. Zijn
adagium is: ‘Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht.’ Vanmorgen was hij wat stil en vroeg de
verpleegkundige waarom dit juist hem moest overkomen.
Het echtpaar heeft tot hun grote verdriet geen kinderen en zijn belijdend lid van de Christelijk
Gereformeerde kerk. Ze hebben veel contact met de andere gemeenteleden en de dominee. Die
komt vanavond langs. Dhr. van Bruggen las tot hij ziek werd dagelijks het Nederlands Dagblad. Zijn
ogen zijn nog prima en samen met zijn vrouw keek hij met veel plezier televisie, liefst naar de
programma’s van de Evangelische Omroep.
Verpleegplan
18
Bijlage 2: Onduidelijkheden
Reflux

Welk (deel van een) orgaansysteem is door de aandoening getroffen?
(Jansen, 2006). De slokdarm (oesofagus), deze maakt onderdeel uit van het
spijsverteringskanaal.

Wat zijn de normale functies van het aangedane (deel van het) orgaansysteem?
(Jansen, 2006) De slokdarm is een gespierde buis die de keelholte verbind met de maag.
De functie van de slokdarm is het transport van voedsel vanaf de mond naar de maag.

In welk opzicht verschilt de bouw van het aangedane orgaansysteem met die van het
gezonde orgaansysteem?
(Jansen, 2006) De kringspier van de slokdarm kan niet goed afsluiten, dit kan meerder
redenen hebben.

Wat is de oorzaak van het disfunctioneren van het betreffende orgaansysteem?
(Jansen, 2006) Doordat de kringspier in de slokdarm niet goed kan sluiten kan de
maaginhoud, met hierin ook maagzuren teruglopen de slokdarm in. Ook kan het dat door
dat er grote druk om de buik rust (overgewicht, zwangerschap) dat de maaginhoud
terug loopt.

Welke functieverandering kan je daaruit afleiden? (Bepaal de pathofysiologie van het
ziektebeeld
(Jansen, 2006) De kringspier kan niet goed sluiten en maagsappen en zuren kunnen
terug lopen de slokdarm in.

Hoe kunnen de klachten en symptomen van het ziektebeeld vanuit de gegevens bij
2,3 en 4 verklaard worden?
(Jansen, 2006) De klachten die voor komen bij reflux zijn:
o Maagpijn.
o Brandende pijn achter het borstbeen.
o Misselijkheid.
o Borrelende darmen (opgeblazen gevoel).
o Onfrisse mond geur.
·
Verpleegplan
19

Welke onderzoeken kan een arts (laten) verrichten om –uitgaande van de klachten van
een patiënt – tot de juiste diagnose te komen?
(Jansen, 2006) Gastroscopie: Dit is een kijk onderzoek van de maag. Dit onderzoek
gebeurt met behulp van de endoscoop. Een endoscoop is een flexibele slang waarop een
kleine camera en een lampje zijn bevestigd. De arts brengt deze slang mond en slokdarm
in de maag en kan hiermee dan een kijkje nemen. Ook kunnen er hapjes, biopten,
genomen worden en deze kunnen worden opgestuurd naar een laboratorium voor
onderzoek.

Wat zullen de bevindingen zijn bij deze onderzoeken?
(Jansen, 2006) Endoscopie: Bij een reflux is het slijmvlies aan de onderkant van de maag
rood van kleur . Ook kan er een neerslag van gal gezien worden in de maag. Vaak zijn er
ook kleine wondjes en littekentjes zichtbaar.

Welke maatregelen kunnen worden genomen worden om klachten tegen te gaan?
Volgens Medisch Centrum Amsterdam (z.d.) worden de volgende maatregelen genomen:
Leef en voedsel gewoonten aanpassen.
o Medicatie
o Zuur-neutraliserende medicijnen : Medicatie die het zuur neutraliseert.
Zo’n middel word ook wel een antacidum genoemd. Bekende voor
beelden hiervan zijn: Rennie®, Maalox®, Antagel®, Gaviscon® en ReglapH®. Voordeel van deze medicatie is dat zij snel werken echter een
nadeel hiervan is dat de werking maar van kort duur is.
o Zuurremmende medicijnen: Deze medicatie remmen de aanmaak van
zuur in de maag. Dit gebeurt doordat de medicatie inwerkt op de cellen in
de maagwand die het zuur aanmaken. Binnen deze medicijnen kun je
twee groepen onderscheiden:
o de groep protonpompremmers:
o Denk hierbij aan medicatie zoals: omeprazol (Losec®), rabeprazol
(Pariet®), pantoprazol (Pantozol®) en esomeprazol (Nexium®). Omdat
deze krachtiger zijn dan H2-blokkers worden deze ook vaker geadviseerd.
Verpleegplan
20
o
Welke van deze maatregelen zijn preventief, welke curatief en welke palliatief
en waarom?
De eet en leef maatregelen die volgens Medisch Centrum Amsterdam (z.d.) kunnen zowel
curatief, preventief en palliatief zijn, hierin moet worden gekeken naar wanneer deze
worden toegepast en in welke mate. De medicatie zijn palliatief en eventueel preventief.
o Hoe ziet de toekomst verwachting van een patiënt met deze aandoening eruit?
(Medisch Centrum Amsterdam, z.d) Iemand met deze aandoening kan gewoon verder leven
en hiermee oud worden. Het kan een aantal beperkingen met zich mee brengen door de leef
en eetregels. En het gebruik van medicatie kan iets zijn waar aan gewend moet worden.
Over het algemeen is het niet een levensbepalende ziekte en kunnen mensen met deze
aandoening gewoon blijven doen wat zij willen en al deden.
Coeliakie
(Nederlandse Coeliakie Vereniging, 2006) Iemand met coeliakie kan niet tegen gluten, en daarom
wordt coeliakie ook vaak glutenintolerantie genoemd. Voedsel met gluten zorgt bij mensen met
coeliakie voor een beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. Daardoor kan de darm zijn
werk niet goed doen. Een gezonde dunne darm heeft aan de binnenkant darmplooien met daarop
darmvlokken. Door de plooien en de vlokken is er een groot oppervlak voor voedselopname. Bij
iemand met coeliakie ontstaan door het eten van gluten ontstekingsreacties in het darmslijmvlies. De
darmvlokken gaan daardoor kapot. Bij langdurige schade aan het darmslijmvlies worden belangrijke
voedingsstoffen niet meer goed opgenomen. Iemand die ziek is door het eten van gluten kan last
hebben van diarree, maar ook van verstopping. Van gewichtsverlies, maar ook van overgewicht. De
ziekteverschijnselen verschillen per persoon en zijn niet altijd direct te koppelen aan het maagdarmkanaal. Denk bijvoorbeeld aan depressie, bloedarmoede en botontkalking. Soms worden
ziekteverschijnselen verward met het prikkelbaar darmsyndroom (PDS) of een tarweallergie. Of zelfs
met stress of ouderdom. Hoe eerder coeliakie wordt herkend, hoe beter de dunne darm kan
herstellen. Daar is wel een strikt glutenvrij dieet voor nodig. Elk spoortje van gluten beschadigt de
darm opnieuw. Coeliakie heb je levenslang.
Verpleegplan
21
Helicobacter pylori
o Welk (deel van een) orgaansysteem is door de aandoening getroffen?
(Smout, Herwaarden, Numans & Rentzing, 2012) De Helicobacter pylori is een bacterie die
alleen in de maag voorkomt en kan leven in het slijmvlies van de maagwand.
1.
2.
3.
o Wat zijn de normale functies van het aangedane (deel van het) orgaansysteem?
(PowerPoint van Nadine)
Tijdelijke opslag van voedsel
Mechanisch en chemische afbraak van voedsel
In de maag wordt de bolus omgezet tot de *chymus
1.
chymus bestaat uit een viskeus mengsel van zuren en verteerde bolus
1.
In welk opzicht verschilt de bouw van het aangedane orgaansysteem met die van het
gezonde orgaansysteem?
(Smout et al., 2012) De bacterie kan aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. De bouw
van het orgaansysteem verandert niet. Wel kan deze bacterie ulcus ventriculi veroorzaken.
2.
Wat is de oorzaak van het disfunctioneren van het betreffende orgaansysteem?
(Smout et al., 2012)Bij alleen aanwezigheid van de bacterie is er niet gelijk sprake van
disfunctioneren. Pas wanneer deze bacterie zich uit in bijvoorbeeld een maagzweer kan er
sprake zijn van disfunctioneren van de maag.
3.
Welke functie verandering kun je daaruit afleiden?
(Smout et al., 2012) Alleen bij aanwezigheid van de bacterie is er geen sprake van een functie
verandering.]
4.
Hoe kunnen de klachten en symptomen van het ziektebeeld vanuit gegevens 2, 3 en 4
verklaard worden?
(Smout et al., 2012) De aanwezigheid van deze bacterie kan een oorzaak zijn voor ulcus
ventriculi
Verpleegplan
22
Welke onderzoeken kan een arts (laten) verrichten om - uitgaande van de klachten van een patienttot de juiste diagnose te komen? (powerpoint van Nadine) (Smout et al., 2012)
5.
6.
7.
8.
Bloed of ontlastingsonderzoek,
colonscopie
1.
Flexibele buis met camera wordt via de anus in de dikke darm gebracht.
2.
Opsporing van poliepen/tumoren
3.
Eventueel verwijdering van poliepen en tumoren
gastroscopie
1.
Een gastroscopie is een kijkonderzoek van de binnenkant van de slokdarm, maag en
het eerste deel van de dunne darm (twaalfvingerige darm).
endoscopie
1.
Dubbelballon endoscopie is een kijkonderzoek van de dunne darm.
1.
Wat zullen de bevindingen zijn bij deze onderzoeken?
(Smout et al., 2012) In het bloed of de ontlasting kunnen antistoffen tegen de bacterie
gevonden worden. Met een scopie kan de bacterie niet gezien worden, wel kan gegeken
worden of er diventrikels, een ontsteking of een vorm van kanker aanwezig is.
2.
Welke maatregelen kunnen genomen worden om de klachten tegen te gaan?
(Smout et al., 2012) Een infectie met de Helicobacter pylori wordt behandeld met een kuur
van verschillende antibiotica. Daarbij wordt een maagzuurremmer voorgeschreven, omdat
de antibiotica dan beter werken. In verreweg de meeste gevallen wordt de bacterie door de
kuur opgeruimd, en verdwijnen de klachten. Als de klachten niet verminderen, kan een
controleonderzoek gedaan worden om vast te stellen of de bacterie verdwenen is.
Controleonderzoek kan worden gedaan met een ontlastingstest, ademtest of
bloedonderzoek. De ontlastingstest en ademtest zijn vier weken na de behandeling
betrouwbaar als controle onderzoek. Ook moet u twee weken voor dit onderzoek stoppen
met het gebruik van maagzuurremmers.
3.
Welke van deze maatregelen zijn preventief, welke curatief en welke palliatief?
(Smout et al., 2012)
1.
Preventief
2.
Curatief - antibiotica
3.
Palliatief
Verpleegplan
23
4.
Hoe ziet de toekomst verwachting eruit van een patiënt met deze aandoening?
(Smout et al., 2012) De bacterie op zich is geen probleem, deze kan aanwezig zijn zonder dat
er zich klachten voort doen. Pas wanneer er zich problemen als ulcus ventriculli ontstaan
wordt het een echt probleem.
Ulcus ventriculi
o Wat is een maagzweer?
(Maag, Lever, Darm stichting, 2006) Bij een zweer is er een gat ontstaan in de
beschermende slijmvlieslaag van de maag of twaalfvingerige darm. Door het gat in de
slijmvlieslaag liggen de zenuwen in de bindweefsellaag ’open en bloot’. Als het zure
maagsap met deze zenuwen in contact komt, veroorzaakt dat hevige pijn.
o Medicijngebruik
(Maag, Lever, Darm stichting, 2006) Maagzweren kunnen ook worden veroorzaakt door
gebruik van sommige ontstekingsremmende pijnstillers en aspirine. Voorbeelden van
deze ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen.
Deze medicijnen worden door de huisarts of specialist voorgeschreven, maar zijn ook vrij
verkrijgbaar bij apotheek en/of drogist. In verband met de bijwerkingen is het belangrijk
om met de huisarts te bespreken of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken. Soms is het
noodzakelijk om samen met de pijnstiller een maagbeschermend medicijn te gebruiken.
o Behandeling maagzweer
(Maag, Lever, Darm stichting, 2006) Een maagzweer die veroorzaakt wordt door de
Helicobacter pylori bacterie wordt behandeld met twee verschillende antibiotica en een
maagzuurremmer. De antibiotica zorgen ervoor dat de Helicobacter verdwijnt en de
maagzuurremmer bevordert de genezing van de maagzweer. In circa 90% van de gevallen
is de Helicobacter pylori na deze medicijnenkuur verdwenen: de klachten verdwijnen en
komen niet meer terug. Als er geen infectie met de Helicobacter pylori wordt
aangetoond, worden alleen maagzuurremmers voorgeschreven. Door het maagsap
(tijdelijk) minder of niet zuur te maken, kan het gat in de slijmvlieslaag herstellen.
Verpleegplan
24
Bijlage 3: Verpleegkundige diagnoses
Diagnose 1: Huidbeschadiging (decubitus)
Laesie van lederhuid en/of opperhuid.


Verschijnselen:
o Schade aan opperhuid of lederhuid
 Situatie persoon, omgeving
o Druk of immobiliteit ten gevolge van pijn, moeheid, motivatie, cognitieve, sensorische of
motorische gebreken. Ontoereikende lichaamsverzorging, mondhygiëne, voeding, slaap.
 NOC
o Weefselconditie: huid en slijmvliezen
 NIC
o Drukverlichting
o Verzorging van een decubituswond
o Bewaking van de huidconditie
o Positionering
 Beoogde resultaten
o De patiënt heeft een toenemend genezende huid
 Indicatoren
o Stelt vast waardoor doorligplekken ontstaan
o Stelt vast waarom preventie en behandeling nodig zijn
o Werkt mee aan de voorgeschreven behandeling om wondgenezing te bevorderen
o Heeft herstellende doorligplekken
Interventies
o Stel vast in welk stadium de decubitus zich bevindt;
o Graad 1: Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Verkleuring van de huid, warmte,
oedeem en verharding (induratie) zijn andere mogelijke kenmerken.
o Geen extra huidmaatregelen naast de intensivering van preventieve maatregelen
o Nadrukkelijk aandacht voor drukontlasting en wisselhouding
Verpleegplan
25
Diagnose 2: mobiliteit, verminderde
Een beperking in de bewegingsmogelijkheden, zonder immobiel te zijn.








Verschijnselen
o Verminderd in staat om te bewegen
o Beperkingen in actieve bewegingsmogelijkheden
o Voorgeschreven bewegingsbeperking
o Tegenzin om te bewegen
Situatie persoon, omgeving
o Moeheid
o Motivatie
o Pijn
Ontwikkeling ouderen
o Afgenomen motorische vaardigheid
o Spierzwakte
NOC
o Ambulantie
o Gewrichtsbeweeglijkheid
o Mobiliteit
NIC
o Oefentherapie: beweeglijkheid en gewrichten
o Bevordering lichamelijke oefening: krachttraining
o Oefentherapie: ambulantie
o Positionering
o Voorlichting: voorgeschreven activiteit/oefening
o Hulpmiddelen
Beoogde resultaten
o De patiënt maakt melding van een toename van kracht en uithoudingsvermogen van de
ledematen
Indicatoren
o Laat zien te kunnen omgaan met aangepaste hulpmiddelen die de mobiliteit vergroten
o Neemt veiligheidsmaatregelen om de kans op letsel zo klein mogelijk te maken
o Kan weergeven waarom interventies noodzakelijk te zijn
o Past maatregelen toe om de mobiliteit te vergroten
Interventies
o Leer de patiënt tenminste viermaal per dag actieve bewegingsoefeningen te doen
o Laat actieve bewegingsoefeningen geleidelijk overgaan in functionele activiteiten
o Breng de patiënt in een lichaamshouding die complicaties voorkomt
o Zorg voor toenemende mobilisatie
o Instrueer en observeer het gebruik van krukken/looprek/rolstoel/prothese/mitella
o Leer de patiënt veiligheidsmaatregelen
Verpleegplan
26
o
Verpleegplan
Vraag de patiënt om:
 actieve bewegingsoefeningen te doen
 te laten zien hoe hij hulpmiddelen gebruikt
 aan te geven hoe hij veiligheidsmaatregelen die op hem van toepassing zijn inzet
27
Bijlage 4: Doelen
Onmiddellijke doelen


Bij het eerste contact tussen verpleegkundige en dhr. van Bruggen stelt de
verpleegkundige aan de hand van het decubitusbehandelschema (Carpenito 487) vast
welke graad van decubitus van toepassing is bij dhr.
Bij het eerste contact tussen verpleegkundige en dhr. van Bruggen kan de
verpleegkundige met behulp van een fysiotherapeut de mate van de verminderde
mobiliteit vaststellen.
Tussentijdse doelen


Binnen twee weken willen we door vier keer per dag een wisselhouding toe te passen de
constante druk op de aangedane plekken verminderen.
Dhr. Bruggen kan binnen een tijdsbestek van (2maanden) zelfstandig uit bed komen,
gebruik maken van de po stoel naast zijn bed en kan 200 meter lopen onder begeleiding
van een fysiotherapeut.
Toekomst doelen


In een tijdsbestek van een maand willen we dat, door druk verlichting, de zichtbare
roodheid van de decubitus (decubitus behandelschema) bij dhr. van Bruggen verholpen
is.
Dhr. van Bruggen kan na een half jaar oefenen met fysio en ergotherapeut geheel
zelfstandig zijn ADL uitvoeren.
Verpleegplan
28
Bijlage 5: Interventies
Primaire interventies

Betrekt de patiënt en de mantelzorgers bij de preventie van decubitus, gebruik
gestructureerd instructie materiaal ter ondersteuning.
Secundaire interventies


Nadrukkelijke aandacht voor drukontlasting en wisselhouding
Leer de patiënt ten minste vier maal per dag actieve bewegingsoefeningen te doen. (bijv.
bengelen)
o Voer ze langzaam uit
o Ondersteun de extremiteit boven en onder het gewicht

Vraag de patiënt om:
o Actieve bewegingsoefeningen te doen
o Te laten zien hoe hij hulpmiddelen gebruikt
o Aan te geven hoe hij veiligheidsmaatregelen die op hem van toepassing zijn inzet
Tertiaire interventies
Verpleegplan
29
Bijlage 6: Verpleegplan
Datum Nr. Verpleegprobleem Verpleegdoel
Onmiddellijk doel
Dhr. heeft rode
plekken op de
hielen, ellenbogen
en stuit door
vermoeidheid en
bedlegerigheid.
Bij het eerste contact
tussen de
verpleegkundige en dhr.
van bruggen stelt de
verpleegkundige aan de
hand van het
decubitusbehandelschema
(carpenito 487) vast welke
graad van decubitus van
toepassing is op dhr.
Tussentijds doel
Binnen twee weken willen
we door vier keer per dag
een wisselhouding toe te
passen de constante druk
op de aangedane plekken
verminderen.
Toekomstig doel
Acties
Par Evaluatie Stopdatum
+ naam
verpl.
Stel vast in welk
stadium de decubitus
zich bevindt;
- Graad 1: Nietwegdrukbare roodheid
van de intacte huid.
Verkleuring van de
huid, warmte, oedeem
en verharding
(induratie) zijn andere
mogelijke kenmerken.
- Geen extra
huidmaatregelen naast
de intensivering van
preventieve
maatregelen
- Nadrukkelijk
aandacht voor
drukontlasting en
wisselhouding
In een tijdsbestek van een
maand willen we dat, door
druk verlichting, de
zichtbare roodheid van de
decubitus bij dhr. van
Bruggen verholpen is, dus
een toenemende
genezende huid.
Verpleegplan
30
Onmiddellijk doel
Dhr. ligt alleen
maar op bed
vanwege gebrek
aan motivatie en
verminderde
mobiliteit.
Bij het eerste contact
tussen de
verpleegkundige en dhr.
van Bruggen kan de
verpleegkundige met
behulp van een
fysiotherapeut de mate
van de verminderde
mobiliteit vaststellen.
Leer de patiënt ten
minste 4 maal per dag
actieve
bewegingsoefeningen
te doen. (bijv.
bengelen)
Voer ze langzaam uit
Ondersteun de
extremiteit boven en
onder het gewicht
vraag de patiënt om:
Tussentijds doel
Dhr. van Bruggen kan
binnen een tijdsbestek van
twee maanden zelfstandig
uit bed komen, gebruik
maken van de postoel
naast zijn bed en kan 200
meter lopen onder
begeleiding van een
fysiotherapeut.
actieve
bewegingsoefeningen
te doen
te laten zien hoe hij
hulpmiddelen gebruikt
aan te geven hoe hij
veiligheidsmaatregelen
die op hem van
toepassing zijn inzet
Toekomstig doel
Dhr. van Bruggen kan na
een half jaar oefenen met
fysio
en ergotherapeut geheel
zelfstandig zijn ADL
uitvoeren.
Verpleegplan
31
Bijlage 8: Zelfstudieopdrachten
Zelfstudieopdracht 1
Vermoeidheid:
P: Sterk aanhoudend gevoel van uitputting in samenhang met een verminderd vermogen om
lichamelijk en mentale arbeid te verrichten, en waarin door rust geen verbetering optreed.
E: Ligt veel op bed, kan weinig zelf, voelt zich zwak en vermoeid, geen motivatie om te bewegen.
S: Een aanhoudend en overweldigend gebrek aan energie, niet in staat de normale bezigheden te
blijven uitvoeren, gevoel van ellende en dhr. heeft extra energie nodig om dagelijkse taken te
kunnen uitvoeren. Hij is snel geïrriteerd. Als zijn vrouw niet doet wat hij wil, krijgt zij heel wat met
hem te stellen.
Mictie, afwijkende:
P: Disfunctie in de uitscheiding van de urine.
E: Dhr. heeft een verblijfskatheter vanwege een vergrote prostaat, hij bleek blaas retentie te hebben
, en weet niet hoe hij hier mee om moet gaan. Er is een postoel aanwezig, maar hij kan deze niet
zelfstandig gebruiken. Dhr. heeft moeite met plassen.
S: Dhr. heeft last van blaasretentie vanwege een vergrote prostaat.
Deze diagnoses vinden wij niet de grootste problemen van dhr. van Bruggen, daarom hebben wij ook
besloten deze niet te verwerken in ons verpleegplan.
Omgaan met de eigen gezondheid:
Deze diagnose hoort onder gezondheidspatroon 1: gezondheidsbeleving en bestandshouding, van
de 11 gezondheidspatronen van Gordon.
Welk verpleegprobleem is belangrijk?
Wij hebben verminderde mobiliteit en huidbeschadiging gebruikt in ons verpleegplan, deze vonden
wij het belangrijkste omdat dhr. veel ligt, bijna niet meer kan lopen en hier ook geen energie meer
voor heeft.
Verpleegplan
32
Welke prioriteiten worden in het verpleegplan gesteld in overleg met de zorgvrager?
We hebben de diagnose 'verminderde mobiliteit' gekozen omdat 'bewegen' onder fysiologische
behoeften staan. Dit betekent dat de fysiologische behoeften niet optimaal zijn en daarom moet
daar wat aan gedaan worden om naar de volgende stap te kunnen. Bewegen is heel belangrijk, dhr.
van Bruggen kan nu eigenlijk alleen maar in bed blijven liggen en zo zal hij nooit zekerheid, sociale
acceptatie, waardering en zelfontplooiing krijgen. Er moet dus iets aan gedaan worden, zeker met
het oog op een eventueel prostaat operatie.
We hebben de diagnose 'huidbeschadiging (decubitus)' gekozen omdat wij vinden dat decubitus bij
'beweging' (fysiologische behoeften) en bij 'gezondheid' (zekerheid) hoort en deze zijn beide
belangrijk, dit zie je ook aan de piramide van Maslow.
Hoe formuleer je doelen?
Hiervoor hebben wij de SMART methode gebruikt, dit omdat door al deze punten te gebruiken het
voor iedereen duidelijk is.
Verpleegplan
33
Bijlage 9: Reflectie op de samenwerking
Anna
Ik vond dat de samenwerking goed verliep. We zijn er allemaal serieus mee bezig geweest en we
hebben de taken slim verdeeld, want opdrachten met zo’n grote groep maken werkt natuurlijk niet
echt goed. We hebben goede afspraken gemaakt en liepen op schema. Dit was allemaal erg fijn. We
zijn het dan ook allemaal eens met het eindresultaat. Verbeterpuntje is dat we soms wat kritischer
kunnen zijn op elkaar en niet zo ‘gemakkelijk’ en dat iedereen goed moet blijven bijhouden wanneer
we hebben afgesproken om met methodiek bezig te gaan omdat soms de afspraken met andere
groepjes door elkaar heen liepen en het vergeten werd.
Anne
Gedurende het maken van ons verslag en verpleegplan hadden wij een goede samenwerking.
Iedereen was over het algemeen aanwezig en wanneer zij dit niet waren, was hier een geldige reden
voor en werd er ook door hen een deel van de opdracht gedaan. Iedereen was enthousiast en we
werkte heel goed samen door alles te verdelen, maar wel met elkaar te overleggen over de manier
waarop we iets deden . Ik vond dat de grootte van de groep soms wel een probleem was, er was
altijd wel iemand die even niks kon doen of even niet meer wist hoe of wat er nou gedaan moest
worden. Zo heb ik op bepaalde momenten wel even moeten vragen of iemand nog iets wist wat ik
op dat moment kon doen. Het is daarom van belang om in de toekomt duidelijke afspraken te maken
en eventueel ook te noteren.
Op die manier kan duidelijk bekeken worden wie wat doet en is er geen verwarring of iemand er al
mee bezig is. Maar over het algemeen was het een goede samenwerking en hebben wij met elkaar
zeer productief kunnen werken.
Verpleegplan
34
Lotte
Persoonlijk vond ik de samenwerking erg goed gaan. Iedereen toonde veel inzet en deed goed haar
best. De grootte van de groep vond ik niet ideaal, met 7 personen is het lastig overzicht te
houden. Misschien was het een goed idee geweest om per bijeenkomst een groepsleider en een
notulist aan te wijzen. Op die manier is het wat gemakkelijker bij te houden wie wat doet en is het
ook makkelijker de keuzes die we gemaakt hebben te verantwoorden. Ik ben tevreden over de
samenwerking, de inzet en het uiteindelijke resultaat.
Marike
Ik vond dat de samenwerking goed is verlopen. We maakten duidelijke afspraken en iedereen
werkte goed samen. Als er vragen waren, werden die in de groep gegooid en na wat overleg konden
we weer verder. Zelf vond ik 7 personen in een groep best wel veel, en was het soms lastig om het
overzicht te houden. Ook werd het naarmate de opdracht vorderde lastig om alle taken te verdelen,
omdat heel veel al gedaan was. Om dat probleem op te lossen hadden we misschien een
groepsleider en eventueel een notulist aan kunnen wijzen. Zodat er duidelijk aan het begin van een
bijeenkomst was wie wat deed, zodat we daarna efficiënter aan het werk konden gaan. Omdat het
zo’n grote groep is, en iedereen met een eigen stukje bezig is, waren we misschien op sommige
momenten niet kritisch genoeg. Dit zou misschien ook nog een verbeterpunt kunnen zijn voor een
volgende keer. Over het algemeen ging de samenwerking goed, en iedereen heeft voldoende
bijgedragen.
Marion
Persoonlijk vond ik dat de samenwerking ondanks dat we met zo’n grote groep waren erg goed is
verlopen. Werken in zo’n grote groep heeft natuurlijk voor- en nadelen, een voordeel is dat je in een
grote groep beschik over meer kennis dus wanneer we vastliepen kwamen we er ook weer sneller
uit. Een nadeel was vooral dat je soms niet wist wat je kon doen, dit hadden we achteraf bekeken
makkelijk kunnen oplossen door van te voren duidelijke afspraken te maken en een voorzitter en
notulist aan te wijzen. Op die manier was het makkelijker geweest om bij te houden wie wat deed en
Verpleegplan
35
de keuzes die we gemaakt hebben te verantwoorden. Iedereen veel enthousiasme, inzet en deed
goed haar best, ik ben dan ook zeer tevreden over het eindresultaat.
Melody
We waren met een grote groep van 7 man, maar de samenwerking liep heel goed. Niet iedereen was
altijd aanwezig, maar dat is ook lastig wanneer je met zo'n grote groep bent. Bijna iedereen toonde
eigen initiatief en was bereid iemand anders te helpen wanneer deze persoon er niet uitkwam. De
opdracht was niet overal even duidelijk en dit leidde soms nogal eens voor verwarring. Door onze
inzet waren we al best wel snel heel ver met ons verpleegplan. We zijn er meteen mee begonnen en
hebben het niet voor het laatst bewaard. De volgende keer zou een kleiner groepje wel fijner zijn. Nu
had niet altijd iedereen wat te doen.
Nicole
De samenwerking verliep redelijk goed naar mijn mening. Wanneer mensen afwezig waren namen
deze zelf initiatief om toch hun bijdrage te leveren aan het proces. Tijdens de bijeenkomsten die we
zelf gepland hadden zetten iedereen zich goed in voor een goed resultaat. Naar mijn mening was
zeven personen wel iets te veel. Het was moeilijk om dingen te verdelen en om het overzicht te
behouden. Ik denk dat een groepje van vijf precies genoeg is. De samenwerking onderling verliep
ook prettig. Wanneer er iemand vragen had werden deze serieus beantwoord door de
groepsgenoten.
Verpleegplan
36
Bijlage 10: beoordelingsformulier
14-Methodiek-groepsportfolio-assessment
Beoordelingsformulier
Typering
Titelblad leerverslag bevat:
Beheersingsniveau
Beginner
Toetsvorm
Groepsportfolio-assessment
Functie
Summatief
Cesuur
gemiddeld aantal punten gedeeld door aantal criteria. Toekenning EC vanaf 5.5. en
hoger
EC
Plaats in programma
Propedeuse
Datum
02-04-2015
Naam van de studenten
1 Lotte Beltman
2 Anne Buijtendijk
3 Marike de Vries
4 Melody Janga
5 Nicole Boersen
NHL account
belt1400
Buij1401
Vrie1405
Jang1400
6 Anna Vroom
Boer1403
Vroo1401
7 Marion Venema
Vene1401
Naam assessor
Verpleegplan
Sonja Kuipers
37
Verpleegplan
38
Verpleegplan
39
Verpleegplan
40
Download