contactpersoon Maria De Smet – 02-227 59 82

advertisement
contactpersoon Maria De Smet – 02-227 59 82- Fonds gecoördineerd door
AANVRAAGFORMULIER “TOEKENNING TEWERKSTELLING”
Op te sturen vóór 3 februari 2010 ofwel via mail [email protected] ofwel
per aangetekend schrijven naar het Fonds ter attentie van Maria De Smet.
Verplichte procedure: “Voorafgaandelijke informering van het personeel”:
De organisatie beschikt over een syndicale delegatie, een CPBW of een ondernemingsraad:
Deze oproep tot tewerkstelling moet besproken worden binnen de Ondernemingsraad of
het Comité Preventie en Bescherming op het werk, of met de syndicale afvaardiging.
Bovendien moet punt 6 van dit formulier vervolledigd worden door de
werknemersvertegenwoordigers binnen de organisatie.
Er bestaat geen overlegorgaan in de organisatie:
Gedurende 3 werkdagen moet het personeel geïnformeerd worden over de oproep tot
tewerkstelling via affichering op een voor iedereen toegankelijke plaats of via e-mail. Een
kopie van het volledige dossier moet per aangetekend schrijven of via mail overgemaakt
worden aan de secretaris van 2 werknemersorganisaties naar keuze, vertegenwoordigd in
de Raad van Beheer van het fonds (CGSLB-ACLVB, CNE-LBC, SECTCA-BBTK):
- CGSLB-ACLVB: dhr Bram Van Braeckevelt, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel
- CNE-CSC: dhr Emmanuel Bonami, Plétinckxstraat 19 – 4de verd., 1000 Brussel
LBC-CSC: dhr Stef Doise, Poel 7, 9000 Gent
- SETCA-BBTK: dhr Christian Masai, Hoogstraat 42, 1000 Brussel
BBTK-SETCA: dhr Francis Stevens, Rouppeplein 3, 1000 Brussel
[email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected]
1. GEGEVENS BETREFFENDE DE ORGANISATIE
Naam van de organisatie: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………..
Postcode: . . . .
Gemeente: ……………………………………………
Telefoonnummer: …………………………..Fax nummer: ……………….
E-mail:………………………………………………………………………
Naam en functie van de contactpersoon: …………………………………..
…………………………………..
RSZ nummer: …./…………………………
Rekeningnummer van de organisatie: ………………………………………..
De organisatie behoort tot het psc 329.03  ja / neen (schrappen wat niet past).
Een bewijs hiervan voegt u toe aan de aanvraag (een recent loonbriefje waarop het psc
staat vermeld of een kopie van de laatste dmfa-aangifte);
1
contactpersoon Maria De Smet – 02-227 59 82- Fonds gecoördineerd door
Het aantal tewerkgestelde werknemers in de organisatie in 2005:
- Aantal personen: ……………..
- Aantal uitgedrukt in voltijdse equivalenten (vte): ……………………..
Het aantal tewerkgestelde werknemers in de organisatie in 2009:
- Aantal personen: ……………..
- Aantal uitgedrukt in voltijdse equivalenten (vte): ……………………..
2. VERBINTENIS
De organisatie verbindt er zich toe de administratieve procedures van het fonds en de
Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van de sector strikt na te leven.
3. VOORWAARDEN
De voorwaarden om te kunnen genieten van een maribeltewerkstelling vindt u in de
begeleidende brief.
4. MOTIVATIE VAN DE AANVRAAG
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
 Een korte presentatie van uw organisatie, het nut van de bijkomende
tewerkstelling en het verband hiervan met uw organisatie.
 Een beschrijving van de uit te voeren taken door de nieuwe werknemer of de
werknemer voor wie de tewerkstellingstijd werd verhoogd.
 De impact van deze nieuwe tewerkstelling ifv de arbeidsdrukvermindering
binnen de organisatie.
 Wordt de maribelwerknemer ingezet voor dienstverlening aan de sector en/of
diversiteit en/of opleiding en leg duidelijk uit?
5. GEVRAAGDE BIJKOMENDE TEWERKSTELLING
Tewerkstellingstijd:
O halftijds onbepaalde duur
 Hetzij door het aanwerven van een nieuwe werknemer;
 Hetzij door het aantal werkuren te verhogen voor een werknemer die reeds in
dienst is:
- (In de organisatie werkt een voltijdse werknemer ……….uren per week)
- huidig werkregime van de werknemer reeds in dienst: ……….uren per
week
- aantal toe te voegen uren tot een voltijdse betrekking: ……….uren per
week.
Gevraagde functie: ………………………………………………………….
O voltijds onbepaalde duur: door het aanwerven van een nieuwe werknemer
Gevraagde functie: ………………………………………………………….
2
contactpersoon Maria De Smet – 02-227 59 82- Fonds gecoördineerd door
6. ONDERHAVIGE AANVRAAG IS GOEDGEKEURD DOOR:
6.1
In te vullen indien de organisatie wel beschikt over een overlegorgaan
(Ondernemingsraad, een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, een
syndicale delegatie):
Wij ondergetekenden, vertegenwoordigers van de werknemers in: de
Ondernemingsraad / het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk /
de syndicale delegatie (schrappen wat niet past) verklaren dat:
“we akkoord gaan met bovenstaande aanvraag”
Gedaan te ……………………
op . . / . . / 20 . .
Handtekeningen van alle vertegenwoordigers (naam, voornaam, vermelding
type mandaat)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Een kopie van het verslag van het overlegorgaan toevoegen aan dit
aanvraagformulier.
6.2
In te vullen indien de organisatie niet beschikt over een overlegorgaan:
Indien de organisatie niet beschikt over een Ondernemingsraad, een Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk of een syndicale delegatie:
een kopie van deze aanvraag moet aangetekend of via mail naar de secretaris van 2
van de hieronder vermelde werknemersorganisaties verstuurd worden (schrappen wat
niet past):
- CGSLB-ACLVB: dhr Bram Van Braeckevelt, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel
- CNE-CSC: dhr Emmanuel Bonami, Pletinckxstraat 19 – 4de verd., 1000 Brussel
LBC-CSC: dhr Stef Doise, Poel 7, 9000 Gent
- SETCA-BBTK: dhr Christian Masai, Hoogstraat 42, 1000 Brussel
BBTK-SETCA: dhr Francis Stevens, Rouppeplein 3, 1000 Brussel
[email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected]
Opgelet: het bewijs van de aangetekende zending moet aan dit aanvraagformulier worden
toegevoegd. Verstuurd u het aanvraagformulier via mail dan voegt u volgend emailadres toe:
[email protected]
7. HANDTEKENING VAN DE WERKGEVER
Ik ondergetekende, ………………………………………………
(naam, voornaam en functie)
verklaar op eer dat deze aanvraag volledig en conform is.
Gedaan te ……………………
op ……………………..
Handtekening ……………………………………….
3
Download