Wijze van informatie verzamelen De instrumenten, een inkijkje

advertisement
Wijze van informatie verzamelen
De gesprekslijst bevat 42 criteria (eindtermen m.b.t. kwaliteitszorg op basis van 8 levensdomeinen
van Schalock). De cliënt waardeert zijn mate van tevredenheid. In een dialooggesprek worden de
waarderingen/ervaringen van de cliënt besproken met de ondersteuner van de cliënt die daarvoor
getraind is. Andere opties zijn: een daartoe getrainde persoon die geen binding heeft met de cliënt,
of door een onafhankelijke interviewer. De ondersteuner scoort de waarderingen op een
vijfpuntschaal: van ‘zeker niet’ - ‘voldoende’ - zeker wel’.
Er is ruimte voor het vastleggen van acties: Ga ik mee door; Ga ik wat aan doen.
De acties worden in begrijpelijke woorden/taal van de cliënt vastgelegd (spreektaal, eigen taal,
picto’s, smileys)
De gespreksduur is 1 à 2 uur, doorgaans verspreid over meerdere natuurlijke begeleidingsmomenten
(participatieve observaties).
Instrumentenset:
1. Gesprekslijst ‘Ben ik Tevreden?’ (eventueel met smileys, picto’s, overige creatieve vormen)
2. Observatielijst KLEIN KIJKEN (EMB en andere specifieke doelgroepen)
3. Verwantenenquête (indien de organisatie daarvoor kiest)
4. Richtinggevende vragensets t.b.v. doelgroepen (ter ondersteuning bij het leren voeren van
dialogische gesprekken)
5. Datatool ‘Ben ik Tevreden?’
De instrumenten, een inkijkje
Er zijn twee typen gesprekslijsten beschikbaar:
1) Basisigesprekslijst Ben ik Tevreden (met een richtinggevende vragenset)
2) Observatielijst EMB KLEIN KIJKEN (met een richtinggevende observatieset EMB)
We geven van beide lijsten een voorbeeld, inclusief de richtinggevende vragenset.
Vervolgens worden gepresenteerd:
3) Verwantenenquête
4) Datatool
1
1)
Basisgesprekslijst ‘Ben ik Tevreden?’ . Deze is bedoeld voor ambulante, LVB- en
middenniveau-cliënten. Deze lijst vult de ondersteuner samen met de cliënt in (en eventueel met
een cliëntvertegenwoordiger). Of indien de cliënt daartoe in staat is vult hij de lijst eerst zelf in en
de lijst wordt daarna besproken met de ondersteuner (en eventueel zijn verwant).
Voorbeeld (basis)gesprekslijst) Ben ik Tevreden
Hoe leef ik gezond? (Lichamelijk welbevinden)
Zeker niet
1A
Ik eet gezond
1B
Ik ben tevreden over mijn lijf
Voldoende
Zeker wel
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Ga ik
mee
door
Ga ik
wat aan
doen
Naast de (basis)gesprekslijst is er een “richtinggevende vragenset” beschikbaar. Deze vragen dienen
als hulpmiddel voor de ondersteuner bij het bespreekbaar maken van de onderwerpen uit de
gesprekslijst. Je kunt de lijst aanvullen/wijzigen met vragen die jij/jullie belangrijk(er) vinden. Er zijn
meerdere richtinggevende vragensets beschikbaar. Of je maakt met je team in een lege versie een
set voor jou specifieke doelgroep.
Voorbeeld: Richtinggevende vragenset
Hoe hij/zij gezond leeft (Lichamelijk welbevinden)
Ik eet gezond
1A
-
Als je gezond eet hoe ziet dat er uit voor jou?
Wat haal je dan in huis?
Wat kook je zoal?
Nader in te vullen.
Ik ben tevreden over mijn lijf
1B
2
-
Wanneer zit jij lekker in je vel?
Wanneer zit jij niet lekker in je vel?
Waar geniet je van als je nieuwe kleren gaat kopen?
Nader in te vullen.
n.v.t.
Eventueel
met
smileys
2)
Observatielijst EMB KLEIN KIJKEN. Deze observatielijst dient door minimaal 2
personen (Ondersteuner en cliëntvertegenwoordiger) onafhankelijk van elkaar ingevuld te
worden. Daarna volgt een gesprek over de bevindingen en worden de uitkomsten samengevoegd
tot 1 definitieve lijst.
Voorbeeld: Observatielijst EMB KLEIN KIJKEN
Hoe hij/zij gezond leeft (Lichamelijk welbevinden)
Zeker niet
1A
Reageert goed op gezonde voeding
1B
Ziet er gezond uit
Voldoende
Zeker wel
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Gaan we
mee door
Gaan we
wat aan
doen
Naast de gesprekslijst is er een “richtinggevende observatieset” beschikbaar. Deze observaties zijn
een hulpmiddel voor de ondersteuner bij het bespreekbaar maken van de onderwerpen uit de
gesprekslijst. Je kunt de lijst aanvullen/wijzigen met observaties die jij/jullie belangrijk(er) vinden.
Voorbeeld: Richtinggevende Observaties EMB
Hoe hij/zij gezond leeft (Lichamelijk welbevinden)
Reageert goed op gezonde voeding (ik eet gezond)
1A
-
Jij geniet van het eten
-
Jij vindt dingen niet lekker
-
Jij vindt dingen lekker
-
Nog in te vullen.
Ziet er gezond uit (Ik ben tevreden over mijn lijf)
1B
3
-
Jij zit goed in je vel
-
Jij bent gevoelig voor aanraken
-
Jij knuffelt graag
-
Nog in te vullen
n.v.t.
3)
Verwantenenquête. Deze kan eventueel gebruikt worden om de
verwanten/cliëntvertegenwoordigers om hun waardering te vragen over de kwaliteit van de
ondersteuning. Ondersteuners kunnen met de verwant in dialoog gaan over de waarderingen. De
gesprekslijst ‘Ben ik Tevreden? blijft het belangrijkste instrument om de cliëntervaringen te
onderzoeken.
Zes
onderwerpen
om in dialoog
te gaan
1
2
Verwantenenquête
Ik ben tevreden over het contact met de begeleiding
Voldoende
Zeker
wel
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Ik ben tevreden over de persoonlijke verzorging van
mijn verwant
7 Wat vindt u van de kwaliteit van leven van uw verwant?
8 Hebt u nog tips of suggesties over de participatie van uw verwant
4
Zeker niet
4) Datatool. Onderstaand een inkijkje (twee screenshots) in het dataverwerkingsmodel ‘Ben ik
Tevreden?, waarmee per cliënt ‘ingevoerd’ kan worden: de uitkomsten van het gesprek met de
scores of nvt; de acties en de beschrijving van de acties, etc. Het verwerkingsmodel maakt
automatisch berekeningen op basis van het aantal ‘enquêtes’ dat is ingevoerd. Er kan per direct
per cliënt, team, locatie/organisatie inzicht verkregen worden.
De basisgesprekslijst ‘Ben ik Tevreden?’ en de Observatielijst EMB KLEIN KIJKEN, kunnen zowel
separaat als wel in eenzelfde bestand worden verwerkt (er is de mogelijkheid informatie te
onderscheiden qua doelgroep(en) en/of de totale cliëntengroep van de organisatie wordt in beeld
gebracht). Er is op ieder gewenst moment een ‘tussenrapportage’ aanwezig.
Voor de verwantenenquête is een apart verwerkingsmodel beschikbaar, met identieke opbouw en
uitwerking.
De Datatool vervangt niet het ECD of IOP. De Datatool verzamelt informatie.
De Datatool maakt standaard onderdeel uit van de instrumentenset ‘Ben ik Tevreden?’.
5
6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards