Aanvraagformulier Werkaanvaardingssubsidie artikel 3 van de Wet

advertisement
Aanvraagformulier Maatschappelijke Participatiefonds 2016
Gegevens
Aanvrager
Naam
Geboortedatum
Partner
Kinderen tot 18 jaar
BSN aanvrager
Adres aanvrager
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer (+mobiel)
IBAN rekeningnummer voor
uitbetaling
Op naam van
Inkomsten van u en uw partner
(indien van toepassing)
Soort inkomen*
Netto per maand
€
€
€
€
Aanvraag:
0
0
0
0
0
0
Sport en sociale activiteiten volwassenen
Bijkomende kosten sport volwassenen
Kosten schoolgaande kinderen basisonderwijs
Kosten schoolgaande kinderen voortgezet onderwijs
Kosten sport en sociale activiteiten kinderen tot 18 jaar
Bijkomende kosten sport kinderen
Hoogte gemaakte kosten*:
Bedrag
€
€
€
€
Omschrijving kosten
Voor welk gezinslid
*In te leveren bewijsstukken:
laatste bankafschrift betaalrekening (en)
Bewijs van alle inkomsten( bvb. loonstroken,
specificaties, teruggaaf Belastingdienst)
bewijsstuk c.q. betaalbewijs gemaakte kosten
laatste bankafschrift spaarrekening (en)
geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID kaart)
Let op: Heeft u een bijstandsuitkering dan hoeft u alleen het bewijs in te leveren van de gemaakte
kosten sport en lidmaatschap/ bewijs schoolkosten.
Datum
: ……………………………………………………………………………………
Handtekening
: ………………………………..………………………………………………….
Handtekening partner : ………………….………………………………………………………………..
Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail [email protected]
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK. T.a.v. Afdeling Verstrekkingen / team Inkomen
Informatie over de regels van het Maatschappelijke Participatiefonds
U moet ingeschreven staan in de Gemeente Ridderkerk. De ouders doen een aanvraag voor hun minderjarige
inwonende kinderen.
Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en eventueel uw partner.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige teruggave Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.
Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelfstandig een aanvraag indienen.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De normen die hieronder staan
gelden vanaf 1 januari 2016 en zijn inclusief vakantietoeslag.
Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = maximaal € 972,70 x 110% = € 1.069,97
Gehuwden en samenwonenden = maximaal € 1.389,57 x 110% = € 1.528,53
Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = € 1.092,87 x 110%= € 1.202,16
Gehuwden en samenwonenden = € 1.492,96 x 110% = € 1.642,26
Vermogen
Uw vermogen mag ook niet hoger zijn dan de grens van de Participatiewet, met uitzondering van het vermogen in de
woning. Met vermogen in de woning wordt geen rekening gehouden bij aanvragen van het Maatschappelijk
Participatiefonds. Het vermogen van de gezinsleden wordt ook meegenomen. Dit is uw partner en de inwonende
minderjarige kinderen.
De vermogensgrens in 2016 is:
Echtpaar / alleenstaande ouder:
Alleenstaande:
€ 11.840
€ 5.920
Uitzondering inkomensgrens
Als u niet in de hierboven genoemde doelgroep valt en u volgt een traject bij schuldhulpverlening, waarbij uw
besteedbaar inkomen niet hoger is dan 90% van de bijstandsnorm, dan kunt u een bijdrage vragen voor uw kinderen.
Inleverdatum:
De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop de vergoeding betrekking heeft schriftelijk
ingediend zijn.
Sport en sociale activiteiten voor volwassenen vanaf 18 jaar
De volgende kosten worden vergoed; lidmaatschap vereniging, club, abonnement bibliotheek, museum, dag- of
weekblad, Rotterdampas, cursus- of lesgeld, zwemonderwijs, ouderbijdrage peuterspeelzaal.
De maximale vergoeding is € 100 per jaar per volwassene en € 50 per jaar per volwassene voor bijkomende kosten
(sportkleding, instrument e.d.). De kosten moeten worden aangetoond via bonnen/betaalbewijzen. De kosten kunnen
niet per gezinslid worden overgedragen.
Sport en sociale activiteiten voor kinderen tot 18 jaar
De hoogte van de maximale vergoeding is € 200 per jaar per kind en € 50 voor bijkomende kosten per kind per jaar. De
kosten moeten worden aangetoond via bonnen/betaalbewijzen.
Schoolkosten voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs
De hoogte van de maximale jaarlijkse vergoeding is € 100 per kind in het basisonderwijs en € 200 per kind in het
voortgezet onderwijs. Er moet worden aangetoond dat het kind schoolgaand is. Dat kan door een brief van de
basisschool of het pasje van de leerling in het voortgezet onderwijs. De kosten moeten worden aangetoond via
bonnen/betaalbewijzen.
Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen).
Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Ridderkerk
Afdeling Verstrekkingen/Team Inkomen
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk
Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail [email protected]
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK. T.a.v. Afdeling Verstrekkingen / team Inkomen
Download