visie Nieuwstraat - Gemeente Deventer

advertisement
RAADSVOORSTEL
Onderwerp
: Visie Toekomst Nieuwstraat
Raadsvergadering : 22 november 2004
Raadscommissie : EWI
Agendapunt
Portef.houder
Voorstelnummer
: 10
: 2004.21678
Sector
: EV
d.d. 3 november 2004
: wethouder Doornebos
BenW-besluit d.d. : 19 oktober 2004
Voorstel
1. De wijziging op de structuurvisie detailhandel vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de inspraakreacties op de voorlopige visie Nieuwstraat incl. enquêteresultaten en
het standpunt van het college van Burgemeester en wethouders op de ingebrachte reacties;
3. Kennis te nemen van het verslag van de inspraakavond;
4. De visie Nieuwstraat gewijzigd vast te stellen;
Inleiding
In de - in april 2004 vastgestelde - structuurvisie detailhandel is onbedoeld verwoord dat nieuwe horecavestigingen uit de categorie II zich alleen in de Grote Overstraat mogen vestigen. De intentie was om te
verwoorden dat de Grote Overstraat zich zou kunnen ontwikkelen tot restaurantstraat, maar niet met de
consequentie dat dit type bedrijven zich elders niet kunnen vestigen in de binnenstad.
In de structuurvisie detailhandel is het formuleren van een visie op de Nieuwstraat als actie benoemd. De
aanleiding voor deze actie was de brief van de adviesraad Handel, ambachten en diensten (HAD) d.d. 25
april 2003, waarin het college werd verzocht om met betrokken partijen na te denken over de wijze waarop
de Nieuwstraat als aantrekkelijke detailhandelstraat kan worden behouden.
Op 5 juli 2004 heeft de gemeente Deventer aan de belanghebbenden van de Nieuwstraat de voorlopige
herziene visie op de Nieuwstraat gepresenteerd. Tijdens deze informatieavond bleek er veel weerstand
tegen het onderdeel ‘wonen op de benedenverdieping’. Om een totaal beeld te krijgen van de verschillende
standpunten van alle belanghebbenden over de voorgestelde visie is er een enquête onder de direct
belanghebbenden gehouden. Deze enquêteresultaten, de reacties tijdens de informatieavond van 5 juli en
de schriftelijke reacties zijn meegewogen in de uiteindelijke visie (zie bijlage).
Beoogd resultaat
De visie dient bij te dragen aan het structureel afnemen van de leegstand in de Nieuwstraat, waardoor de
attractiviteit van deze aanloopstraat toeneemt. 5 tot 10 % leegstand in een straat wordt als landelijke norm
gehanteerd voor een gezonde straat. Het beoogde resultaat voor ultimo 2006 is dat de leegstand in de 2 e
helft van dat jaar gemiddeld 10% (van het aantal bedrijven+ leegstaande panden) is
Kader
In de structuurvisie detailhandel d.d. april 2004 is verwoord dat de visie op de Nieuwstraat wordt herzien.
De vorige structuurvisie detailhandel en het huidige bestemmingsplan beschrijven de Nieuwstraat nog als
winkelstraat, waarbij maximaal 35% van iedere straatwand tussen Tibbensteeg / Kuiperstraat en Noordenbergschild / Smedenstraat mag worden ingevuld met dienstverlenende ondernemingen en ambachten
tezamen.
Argumenten
De intentie is om de markt in sommige delen van de binnenstad meer kansen te bieden om in te spelen op
2
actuele ontwikkelingen. Daarom is het wenselijk om de structuurvisie detailhandel te wijzigen en nieuwe
vestigingen behorende tot horecacategorie II niet alleen te beperken tot de Grote Overstraat. Het huidige
bestemmingsplan voor de binnenstad voldoet reeds aan dit uitgangspunt. In het nieuwe horecabeleid, dat
momenteel wordt herzien, zal nadere aandacht worden besteed aan de positie van horeca in de binnenstad.
De Nieuwstraat als multifunctionele aanloopstraat, omdat:
- de leegstand (16% medio augustus 2004, 22% per 1 maart 2004 en eind 2001) ondanks frequente
verbeterpogingen (bijv. als eerste straat heringericht en rapport Seinpost) al jaren hoog is en – met
negatieve en positieve schommelingen – blijft;
- de Nieuwstraat in de (nieuwe) visies en projecten van de gemeente (o.a. visie binnenstad – zuid,
structuurvisie detailhandel en Boreelkazerne) een aanloopstraat is en blijft;
- het in een aanloopstraat gebruikelijk is om meerdere soorten bedrijven toe te staan;
- de gemeente wil inspelen op marktontwikkelingen.
Het beeldkwaliteitsplan blijft uitgangspunt om de attractiviteit van de Nieuwstraat als aanloopstraat te
behouden en de relatie met het kernwinkelgebied zo sterk mogelijk te houden. Uit de enquête kwam echter
naar voren dat de straat als minder aantrekkelijk wordt ervaren door de lengte en breedte. Daarom wordt
het de komende 2 jaren toegestaan om 2 terrassen in de Nieuwstraat te beginnen, waarbij voldaan moet
worden aan de reguliere veiligheids- en kwaliteitseisen. Verder voelen de belanghebbenden maar ook
bezoekers zich regelmatig onveilig o.a. door verkeersoverlast. Door een intensievere en/of gewijzigde
controle op de naleving van de verkeersvoorschriften wordt verwacht dat het onveiligheidsgevoel voldoende
afneemt. Met de politie, direct betrokkenen, afd. Stadstoezicht, afd. Juridische Zaken, afd. SEZ en bestuursondersteuning worden daarover afspraken gemaakt. De overige suggesties van de geënquêteerden worden
niet overgenomen, omdat de verwachting is dat de genoemde maatregelen in combinatie met inzet van de
belanghebbenden (bijvoorbeeld sterkere verlichting in panden en melden van overlast) voldoende effect
hebben. Na 2 jaren wordt geëvalueerd of het gewenste effect is behaald.
Draagvlak
In november 2003 heeft een publiek – private werkgroep (enkele ondernemers, grotere pandeigenaren,
MKB, Horecabond, adviesraad Handel, ambachten en diensten, binnenstadsmanager en gemeente) een
eerste visie gepresenteerd. Daarna is door 10 - 14 ondernemers in februari een tegenvoorstel gepresenteerd aan deze werkgroep. Deze ondernemers zijn tegen wonen op de benedenverdieping. Ook tijdens
de informatieavond op 5 juli en uit de enquête (81% is tegen wonen) en overige schriftelijke reacties (101
brieven) bleek weerstand tegen deze functie. Door in de definitieve visie wonen op de benedenverdieping in
ieder geval de komende 2 jaren niet toe te staan, lijkt er voldoende draagvlak te zijn.
Voor de overige wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan lijkt gezien de enquêteresultaten (zie
bijlage inspraaknota) voldoende draagvlak:
- Meer dienstverlenende bedrijven (max. 100% 2 e deel, max. 50% 1e deel): 57% is voor dit voorstel;
- Geen beperkingen ambachtelijke bedrijven: 66% is voor dit voorstel;
- Meer horecacategorie II (max. 100% 2e deel, max. 50% 1e deel): 58% is voor dit voorstel;
- Meer horecacategorie III (max. 100% 2e deel, max. 50% 1e deel): 61% is voor dit voorstel.
De belanghebbenden stellen meer maatregelen voor ter verbetering van de aantrekkelijkheid van de
Nieuwstraat (zie inspraaknota). Deze maatregelen hebben enerzijds betrekking op veiligheid en anderzijds
op de uitstraling van de straat. Door de verkeerscontrole te intensiveren en door het toestaan van 2
terrassen wordt voor beide aspecten een oplossing geboden. Daarnaast is het van belang dat de
belanghebbenden zelf investeren in de panden en straat door bijv. opvullen lege etalages, nachtverlichting
in etalages en het melden van overlast.
Financiële consequenties
Geen financiële consequenties.
3
Aanpak/uitvoering
De vervolgstappen zijn:
1. Na vaststelling van de wijziging op de structuurvisie detailhandel deze wijziging communiceren met
direct betrokken private partijen;
2. Na vaststelling van de visie zal ieder nieuw verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan (art. 19 lid
2 of 3 WRO) getoetst worden aan deze visie;
3. Er worden afspraken gemaakt tussen politie, direct betrokkenen en gemeente over de controle van de
naleving van de verkeersvoorschriften.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
RAADSBESLUIT
Raadsvergadering : 22 november 2004
Raadscommissie : EWI
Agendapunt
Portef.houder
Voorstelnummer
: 10
: 2004.21678
Sector
: EV
d.d. 9 november 2004
: wethouder Doornebos
BenW-besluit d.d. : 19 oktober 2004
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2004, nummer 2004.21678,
sector Economie en Vastgoed;
BESLUIT
1.
De structuurvisie detailhandel op pagina 14 te wijzigen in: ‘… Deze straat richt zich daarmee
vooral op de avondhoreca. Verder wordt het mogelijk om meer daghoreca aanvullend op de
detailhandel in de binnenstad te vestigen’;
2.
Kennis te nemen van de inspraakreacties op de visie Nieuwstraat incl. enquêteresultaten en het
standpunt van het college op ingekomen reacties;
3.
De “Visie Nieuwstraat” vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 november 2004.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst
drs. J. van Lidth de Jeude
1
VISIE NIEUWSTRAAT
Datum
: 19 oktober 2004
Visie Nieuwstraat
De visie voor de Nieuwstraat voor de komende 2 jaren luidt:
- Nieuwstraat als multifunctionele aanloopstraat.
- Detailhandel en ambachten toestaan in de gehele straat. Er worden geen beperkingen in aantallen
of percentages van de straatwand naar soort bedrijf opgelegd.
- Dienstverlening en horeca categorieën II en III toestaan tot 100% van het aantal panden van
Tibbesteeg tot aan Noordenbergschild en tot 50% van het aantal panden van Kuiperstraat tot aan
Smedenstraat op de benedenverdieping.
- Wonen op de benedenverdieping is niet toegestaan.
- Horecacategorie I (o.a. café, bar en buurthuis) wordt niet toegestaan.
Het beeldkwaliteitplan blijft uitgangspunt. Wel worden maximaal 2 terrassen toegestaan, voor zover
passend binnen de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften, en wordt nagegaan op welke wijze de
controle van de naleving van de verkeersvoorschriften is te verbeteren.
Toelichting
De visie op de Nieuwstraat wordt – na een verzoek van private partijen - gewijzigd, omdat de leegstand
al vele jaren hoger is dan gebruikelijk in winkelstraten. De verwachting is dat door de nieuwe visie beter
wordt ingespeeld op het karakter van de straat en daardoor de leegstand afneemt en de attractiviteit
van deze straat voor winkelend publiek toeneemt.
In de nieuwe visie worden minder beperkingen opgelegd naar aantallen per soort functie op de
benedenverdieping van de panden in de Nieuwstraat, omdat:
- de leegstand (16% medio augustus 2004, 22% per 1 maart 2004 en eind 2001) ondanks frequente
verbeterpogingen (bijv. als eerste straat heringericht en rapport Seinpost) al jaren hoog is en – met
negatieve en positieve schommelingen – blijft;
- de Nieuwstraat in de (nieuwe) visies en projecten van de gemeente (o.a. visie binnenstad – zuid,
structuurvisie detailhandel en Boreelkazerne) een aanloopstraat is en blijft;
- het in een aanloopstraat gebruikelijk is om meerdere soorten bedrijven toe te staan;
- de gemeente wil inspelen op marktontwikkelingen.
In tegenstelling tot de voorlopige visie op de Nieuwstraat wordt wonen op de benedenverdieping de
komende 2 jaren niet toegestaan. Uit de enquête en overige schriftelijke reacties blijkt namelijk dat
daarvoor onder belanghebbenden nauwelijks draagvlak is. Deze belanghebbenden beschouwen wonen
op de benedenverdieping als de doodsteek voor de commerciële functies in de straat. Volgens hen is
het ruimer toestaan van commerciële niet-detailhandelfuncties in combinatie met verbeteringen in de
openbare ruimte en van de panden, het verkeer en de veiligheid voldoende. De belanghebbenden
krijgen mede de gezamenlijke inzet van de afgelopen maanden (o.a. adverteren) de kans dit de
komende 2 jaren waar te maken.
Het beeldkwaliteitsplan blijft uitgangspunt om de attractiviteit van de Nieuwstraat als aanloopstraat te
behouden en de relatie met het kernwinkelgebied zo sterk mogelijk te houden. Uit de enquête kwam
echter naar voren dat de straat als minder aantrekkelijk wordt ervaren door de lengte en breedte.
Daarom wordt – bij aanvraag - het de komende 2 jaren toegestaan om 2 terrassen in de Nieuwstraat te
beginnen, waarbij voldaan moet worden aan de reguliere veiligheids- en kwaliteitseisen. Verder voelen
de belanghebbenden maar ook bezoekers zich regelmatig onveilig o.a. door verkeersoverlast.
Visie Nieuwstraat
2
Door een intensievere en/of gewijzigde controle op de naleving van de verkeersvoorschriften wordt
verwacht dat het onveiligheidsgevoel voldoende afneemt. Met de politie, direct betrokkenen,
Stadstoezicht, Juridische Zaken en bestuursondersteuning zullen daarover afspraken worden gemaakt.
De overige suggesties van de geënquêteerden worden niet overgenomen, omdat de verwachting is dat
de genoemde maatregelen in combinatie met inzet van de belanghebbenden (bijvoorbeeld sterkere
verlichting in panden en melden van overlast) voldoende effect hebben. Na 2 jaren wordt geëvalueerd
of het gewenste effect is behaald.
Bestemmingsplan, onderdeel Nieuwstraat
In de structuurvisie detailhandel d.d. april 2004 is verwoord dat de visie op de Nieuwstraat wordt
herzien. De vorige structuurvisie detailhandel en het huidige bestemmingsplan beschrijven de
Nieuwstraat nog als winkelstraat, waarbij maximaal 35% van iedere straatwand tussen Tibbensteeg /
Kuiperstraat en Noordenbergschild / Smedenstraat mag worden ingevuld met dienstverlenende
ondernemingen en ambachten tezamen.
Plan-juridische consequenties nieuwe visie Nieuwstraat
Het huidige bestemmingsplan ‘kernzone binnenstad’, waartoe de Nieuwstraat behoort, wordt niet
tussentijds gewijzigd. Dit bestemmingsplan heeft een juridisch hogere status dan een nieuwe visie op
(een deel van) dat gebied.
De consequentie van het voorgaande is dat iedere exploitant en/of eigenaar bij afwijking van het
huidige bestemmingsplan per pand een vrijstelling conform artikel 19 lid 2 (woonfunctie) of lid 3
(bedrijfsfunctie, zonder bouwaanvraag) WRO dient aan te vragen. Iedere aanvraag wordt door de
gemeente vervolgens eerst getoetst aan het huidige bestemmingsplan en vervolgens aan de
vastgestelde herziene visie op de Nieuwstraat. Het besluit van het college wordt gedurende 4 weken ter
visie gelegd. Gedurende die periode kunnen andere zienswijzen door een ieder worden ingediend. Na
verlening van vrijstelling van artikel 19 kunnen – indien gewenst – nog bezwaar- of beroep- of verdere
juridische procedures worden gevolgd.
Vervolgprocedure
Eind 2006 wordt de visie Nieuwstraat geëvalueerd, waarbij de volgende vragen worden beantwoord:
- Is de leegstand in de 2e helft van 2006 gemiddeld niet meer dan 10% (van het aantal bedrijven en
leegstaande panden)? Per kwartaal wordt de komende 2 jaren de leegstand geteld. 5 tot 10% is de
landelijke norm voor een acceptabele leegstand.
- Is de overlast door overtredingen van verkeersvoorschriften afgenomen?
- Is het aantal passanten in de Nieuwstraat toegenomen ten opzichte van eerdere jaren?
Visie Nieuwstraat
Download