Veiligheidsblad - BonasystemsNederland

advertisement
BONASYSTEMSNEDERLAND
Veiligheidsinformatieblad: BONAGRIP
Publicatiedatum:
Wijziging nr.:
Reden voor het onderwerp:
Maart 2006.
3.
Een nieuwe formulering, nieuwe wetgeving
en verandering van adres.
1. Product and Bedrijfsinformatie
Productnaam:
BONAGRIP-SG
Bestemming:
Behandeling van harde vloeren om de
wrijving te verlagen.
Leverancier:
BonasystemsNederland
Nieuwstraat 36
2271 SB Voorburg
Tel: (+31) 611539363
E-mail: [email protected]
Contactpersoon in geval van nood:
Tel: (+31)24616463
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Bevat:
De volgende stoffen aanwezig zijn in concentraties hoger dan vermeld in de tabel bij artikel 3
(3) van Richtlijn 1999/45/EEG:
CAS-nr
EINECS-nr. hoeveelheid
indeling *
Magnesium
Hexafluorosilicate
16949-65-8
241-022-2
≥1- >10%
Xn; R22
Zinc
Hexafluorosilicate
16871-71-9
240-894-1
<5%
Geen
Ammonium hydrogen
difluoride
1341-459-7
215-676-4
≥0.1- >1%
Xi; R36/38
* bij de concentratie aanwezig
3. Risico identificatie
Schadelijk bij inslikken. Bijtend, veroorzaakt brandwonden.
4. Eerste hulp maatregelen
Inademing:
Verwijder de getroffen persoon van de blootstelling
en houd warm en in rust. Haal medische hulp als de
symptomen zich voordoen. (Mogelijke symptomen:
hoesten, de ademhaling irritatie).
Contact met de huid:
Verwijder alle besmette kleding. Was de huid onmiddellijk
met overvloedig water en zeep. Als de symptomen
aanhouden, medisch advies inwinnen. (Mogelijke
symptomen: irritatie, roodheid).
Contact met de ogen:
Begieten met schoon water houdt de oogleden uit elkaar
gedurende ten minste 15 minuten. Als de symptomen
aanhouden, medisch advies inwinnen. (Mogelijke
symptomen: irritatie, roodheid).
Inslikken:
Bij inslikken, drink een grote hoeveelheid schoon water.
(Mogelijke symptomen: irritatie, krampen, zwelling).
Verdere medische aandacht:
Er is geen specifieke behandeling bekend.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Algemeen:
Voorbereiding is zuur. Betrokken bij een brand met
dit materiaal kan irriterende en giftige dampen uitstoten met
inbegrip van HF, ammoniak en stikstofoxiden.
Blusmiddelen:
Schuim, droog chemisch poeder of sproeiwater.
Brandbestrijding beschermende uitrusting: Brandweerlieden
moeten beschermende kleding dragen voor grote
bosbranden.
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen:
Milieu-voorzorgsmaatregelen:
Methoden voor het opruimen:
Zorg voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
(zie hoofdstuk 8) tijdens het verwijderen en lozingen.
Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen.
Verdun met water.
7. Hantering en opslag
Behandeling:
Gebruik beschermende kleding, zoals beschreven
in hoofdstuk 8. Vermijd contact met huid en ogen.
Bewaring:
Op een ondoordringbaar oppervlak. Houdt de container
gesloten wanneer niet in gebruik. Blijf uit de buurt van sterke
zuren en basen.
8. Beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
Blootstellingsnormen:
Er zijn geen Britse werkplek blootstellingslimieten voor de stoffen die aanwezig zijn in deze
voorbereiding. Een werkplek blootstellingsgrenswaarde van 2,5 mg/m3 (8 uur tijd gewogen
gemiddelde) is vastgesteld voor anorganisch fluoride, als F.
Aanbevolen blootstelling:
Bescherming van de handen:
Chemische bestendige
handschoenen.
Oogbescherming:
Veiligheidsbril of gelaatsmasker.
Andere persoonlijke beschermingsmiddelen: Beschermende overalls en veiligheid
schoenen / laarzen.
Milieublootstelling:
Geen.
9. Fysische en chemische eigenschappen
Beschrijving:
Heldere vloeistof.
Kookpunt:
100 °C.
pH:
Concentratie is ongeveer 3.
Oplosbaarheid:
Mengbaar met water.
Brandbaarheid:
Niet brandbaar.
10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden materialen:
Sterke zuren en basen.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Thermische ontleding kan opleveren,
ammoniak, stikstofoxiden en fluorwaterstof.
Sterke zuren kan fluorwaterstof veroorzaken.
Is voorbereiding gestabiliseerd:
Nee.
Gevaarlijke exotherme reactie:
Onwaarschijnlijk.
11. Toxicologische informatie
Inademing van nevel kan de luchtwegen irriteren. Schadelijk bij opname door de mond (te
verwachten symptomen: irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid en braken,
abdominale pijn). Sterk zuur of een base kan resulteren in de vorming van waterstoffluoride,
die kan worden geabsorbeerd door de huid en schade toebrengen aan de onderliggende
weefsels. Chronische blootstelling kan leiden tot fluorose (gewichtsverlies, botten broos,
anemie, zwakheid, stijfheid van gewrichten).
12. Ecologische informatie:
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de voorbereiding. De aanwezige oppervlakte-actieve
stof wordt beschouwd als niet ecotoxische en zijn biologisch afbreekbaar.
Ammoniumbifluoride Difluormethylfosfine:
Acute LC 50 approx. 400 mg / l (Brachydanio rerio)
EG 50 (remming van zuurstof verbruik door actief slib) 2394 mg / l; 4,184 mg / l
Magnesium silicofluoride:
Geen gegevens beschikbaar.
13. Instructies voor verwijdering
Verdunning met water maakt dat de voorbereiding niet-toxisch is.
Verwijdering dient te gebeuren in overeenstemming met de relevante regelgeving.
14. Transport informatie
UN-nummer:
Klasse:
Verpakkingsgroep:
Juiste technische benaming:
Marine pollutant:
3265
8
II/III
bijtende vloeistof, zuur, NOS
neen
15. Wettelijk verplichte informatie
Etikettering:
BONAGRIP-SG
Symbool voor schadelijke stoffen (Xn) (St Andrew's Cross op oranje achtergrond)
Symbool voor bijtend (C) (tests buizen met vloeibaar metaal gieten op de bar en op de hand).
R22 Schadelijk bij opname door de mond
R34 Veroorzaakt brandwonden
S 1: Achter slot bewaren
S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren
S 13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S 23: Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen
S 24: Aanraking met de huid vermijden
S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen
S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
S 36: Draag geschikte beschermende kleding
S 37: Draag geschikte handschoenen
S 39: Draag oog / gezichtsbescherming
S 46: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk dit etiket tonen).
Bevat Ammoniumbifluoride Difluorethylfosfine en magnesium en zink hexafluorosilicates.
BonasystemsNederland
Nieuwstraat 36
2271 SB Voorburg
Tel: (+31) 611539363
EINECS Status:
Alle niet-polymeer componenten zijn in de EINECS. Ammoniumbifluoride Difluorethylfosfine
en magnesium hexafluorosilicate staan ook vermeld in bijlage 1 van Richtlijn 67/548/EEG.
Aanvullende informatie:
Dit veiligheidsblad is opgesteld in overeenstemming met de eisen van:
De Gevaarlijke Stoffen richtlijn (67/548/EEG), zoals gewijzigd;
De Richtlijn gevaarlijke preparaten (1999/45/EEG), zoals gewijzigd
De Safety Data Sheets richtlijn (91/155/EEG), zoals gewijzigd
De chemische stoffen (Gevaarlijk Informatie en Packaging for Supply) Regulations 2002.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad kunnen helpen bij de naleving van de
Controle van stoffen die de gezondheid Regulations 2002 en adequate preventie en
bestrijding van verontreiniging regelgeving.
16. Overige informatie
Het preparaat is dat uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.
Volledige tekst van de R-zinnen die in de rubrieken 2 en 3:
R 22 Schadelijk bij opname door de mond
R 34 Veroorzaakt brandwonden
Alleen goed opgeleide professionals moeten gebruik maken van deze voorbereiding en het
mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen bij BonasystemsNederland, Nieuwstraat 36, 2271 SB, Voorburg, Nederland Tel:
(+31) 611539363.
Bronnen van de basisinformatie toegepast bij de opstelling van dit VIB:
- Goedgekeurd Supply List (achtste editie, 2005);
- ESIS (Europese Stoffen Informatie Systeem) - toegankelijk via het Europees Bureau voor
chemische stoffen website);
- EH40/2005 grenzen voor de blootstelling;
- 'Environmental and Health Assessment in Stoffen van huishoudelijke wasmiddelen en
detergenten Cosmetische Producten', Madsen, T, Buchardt Boyd, H, Nylen, T, Rathmann
Pedersen, A, Petersen, GI en Simonsen F, Environmental Project nr. 615 2001, Kopenhagen:
Miljøstyrelsen;
- VN-aanbevelingen, en model-verordeningen op het gebied van vervoer van gevaarlijke
goederen (Veertiende editie);
- Manufacturers' stof MSDS informatie.
Dit VIB is voor het laatst herzien op 7 maart 2006 als gevolg van herformulering, verandering
van de wetgeving en verandering van adres voor Bonasystems Ltd.
Download