Transport en de fiscus

advertisement
Transport en de fiscus
Transport en de fiscus
Hoe zit het met de BTW?
Pagina 1 van 8
Transport en de fiscus
In de transportsector gaat het de laatste jaren steeds beter: tot 2005 waren de ontwikkelingen somber,
maar sindsdien zet het herstel zich krachtig voort. Eén van de aanjagers is de export: Nederlandse
exporteurs verwachten voor 2007 een groei van de exportomzet met 12 procent. Dat is de hoogste
groeiverwachting sinds 2000 (bron: Fenedex, maart 2007).
De totale sectoromzet groeide in 2006 met circa 4,5%. Ook al stegen de kosten voor brandstof en
personeel, per saldo boekte de sector een hoger rendement. Het vertrouwen bij de ondernemers blijkt
vooral uit de investeringen in nieuw materieel: in 2006 is een recordaantal trucks gekocht, namelijk ruim
20.000 (36% meer dan in 2005).
Het internationale transport zal vanwege de exportgroei toenemen in 2007, met als gevolg meer
onduidelijkheid over de BTW. Stel, u vervoert goederen door heel Europa. Hoe zit het dan met de BTW op
deze vervoersdiensten? In welk land moet de BTW afgedragen worden? Hoe moet u BTW-aangifte doen
over deze transacties? U moet dus gaan bepalen in welk land de vervoersdienst is belast. Voor landen
van de Europese Unie (dit zijn tegenwoordig 27 landen) gelden andere regels dan voor niet EU-landen.
Vervoert u goederen bij import (vanuit een plaats buiten de EU naar Nederland), dan moet u weten onder
welke voorwaarden het nultarief geldt.
BTW-identificatienummer
In deze nieuwsbrief krijgt u antwoord op al uw BTW-vragen voor de transportsector. Om vergissingen
rondom het BTW-identificatienummer te voorkomen een korte uitleg: Het BTW-identificatienummer van
een Nederlandse ondernemer bestaat uit 14 posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door 9
cijfers, waarin uw BTW-nummer is opgenomen plus een toevoeging van 3 posities: B01 t/m B99. Het
BTW-nummer heeft vaak minder dan 9 cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het
BTW-identificatienummer aangevuld met voorloopnullen. Ook staan er géén punten in het nummer.
Bijvoorbeeld: BTW-nummer: 1234567B01, BTW-identificatienummer: NL001234567B01.
Plaats van dienst
Diensten zijn belastbaar in het land waar de dienst wordt verricht of geacht wordt te zijn verricht.
Hoofdregel hierbij is, dat de plaats waar een dienst wordt verricht, de plaats is waar de dienstverlener
woont of is gevestigd of een vaste inrichting heeft van waaruit hij de dienst verricht. Op deze hoofdregel
bestaat een groot aantal uitzonderingen. Bij elke dienst moet u bekijken of deze valt onder één van de
specifiek bij de uitzonderingen genoemde gevallen. Zo niet, dan geldt de hoofdregel. We kunnen
onderscheid maken tussen:
1. Goederenvervoer binnen één land
2. Intracommunautair goederenvervoer
3. Goederenvervoer naar niet EU-land
Goederenvervoer binnen één land
Van binnenlands goederenvervoer is sprake wanneer de plaats van vertrek en de plaats van aankomst
van de goederen in één land zijn gelegen. Indien dit binnenlands goederenvervoer plaats vindt in het land,
waarin ook het transportbedrijf is gevestigd, is het BTW-identificatienummer van de afnemer van de dienst
niet van belang. Binnenlands goederenvervoer is belast in het land waar het vervoer plaatsvindt.
Pagina 1 van 8
Transport en de fiscus
Voorbeeld
Een Nederlandse transportondernemer verzorgt goederenvervoer van Amsterdam naar Venlo (in
Nederland) in opdracht van een Duitse ondernemer. Het goederenvervoer is belast in Nederland. Op de
factuur wordt 19% Nederlandse BTW vermeld (in de aangifte bij vraag 1a). De Duitse ondernemer kan
deze Nederlandse BTW terugvragen bij de Belastingdienst in Heerlen via de teruggaafprocedure.
Duitsland (Köln)
Duitsland (Hamburg)
Transportondernemer
Verzorgt goederenvervoer in opdracht
van een Nederlandse ondernemer
(zonder DE BTW ID-nummer)
Goederenvervoer
Een Nederlandse transportondernemer verzorgt goederenvervoer van Köln naar Hamburg (in Duitsland)
voor een Nederlandse ondernemer. De vervoersdienst is belast in Duitsland, omdat hier het vervoer
feitelijk plaatsvindt. Op de factuur wordt 19% Mehrwertsteuer vermeld. De Nederlandse afnemer kan deze
Mehrwertsteuer terugvragen bij de Belastingdienst in Duitsland (Schwedt) via de teruggaafprocedure. De
Nederlandse transporteur moet zich in Duitsland registreren en aangifte doen om de Mehrwertsteuer af te
kunnen dragen. Dit heeft als voordeel dat hij de Mehrwertsteuer op benzine, getankt in Duitsland, nu ook
op deze aangifte kan terugvorderen in plaats van dat hij deze Mehrwertsteuer terugvordert via de
teruggaafprocedure. Dit laatste duurt veel langer!
Pagina 2 van 8
Transport en de fiscus
Intracommunautair goederenvervoer
Intracommunautair goederenvervoer: het vervoer van goederen, waarvan de plaats van vertrek en de
plaats van aankomst in twee verschillende EU-landen zijn gelegen.
Om de plaats van dienst bij het intracommunautair goederenvervoer te kunnen bepalen, moet
onderscheid worden gemaakt tussen intracommunautair goederenvervoer, waarbij de afnemer géén
BTW-identificatienummer heeft en intracommunautair goederenvervoer, waarbij de afnemer wel een
BTW-identificatienummer heeft.
Heeft de afnemer géén BTW-identificatienummer, dan is de plaats van dienst het land van vertrek. De
vervoersdienst is alsdan in dat land belast met omzetbelasting. De Nederlandse transporteur zal zich
derhalve in het betreffende land (als het een ander land dan Nederland is) moeten registreren en aangifte
omzetbelasting moeten doen.
Heeft de afnemer wel een BTW-identificatienummer, dan is de plaats van dienst het land, dat het BTWidentificatienummer heeft afgegeven (als dat een ander land is dan het land van vertrek). In dergelijke
situaties wordt de verschuldigde omzetbelasting verlegd naar de afnemer van de vervoersdienst. De
verschuldigde omzetbelasting dient derhalve te worden aangegeven door de afnemer van de
vervoersdienst. De Nederlandse transportondernemer vermeldt derhalve geen omzetbelasting op zijn
factuur. Wel vermeldt hij op de factuur, dat de omzetbelasting is verlegd (“reverse charge mechanism”).
Deze naar de afnemer van de vervoersdienst verlegde omzetbelasting hoeft ook niet in de Nederlandse
BTW-aangifte te worden vermeld. Het is dus erg belangrijk te controleren of een afnemer een BTWidentificatienummer heeft en of het BTW-identificatienummer klopt. Dit kunt u doen bij iedere
belastingdienst. Vraag een schriftelijke bevestiging van de belastingdienst per fax, dat het BTWidentificatienummer akkoord is en bewaar dit bij uw administratie. Dit voorkomt een hoop problemen! Het
is dus niet van belang waar de goederen naar toe gaan om de plaats van dienst te bepalen.
Let op
Bij intracommunautair goederenvervoer geldt géén nultarief. De vervoersdienst is altijd belast met
omzetbelasting, hetzij in het land van vertrek, hetzij in het land, waarin aan de afnemer van de
vervoersdienst een BTW-identificatienummer is toegekend.
Pagina 3 van 8
Transport en de fiscus
Enkele voorbeelden om bovenstaande regeling verduidelijken
1. Een Nederlandse transportondernemer verzorgt voor een Nederlandse particulier het goederenvervoer
van Nederland naar Duitsland. De afnemer is dus een Nederlandse particulier, die geen BTWidentificatienummer heeft. De plaats van dienst is het land van vertrek. De dienst is dus belast in
Nederland met 19% BTW (in de aangifte moet dit ingevuld worden onder vraag 1a).
Nederland
Transportondernemer
Duitsland
Verzorgt goederenvervoer in
opdracht van Nederlandse particulier A
Nederlandse
particulier
B
Nederlandse
particulier
A
Goederenvervoer
2. Een Nederlandse transportondernemer verzorgt in opdracht van een Franse ondernemer het
goederenvervoer van Nederland naar Frankrijk. De afnemer heeft een Frans BTW-identificatienummer.
Het land van vertrek is Nederland, maar de afnemer heeft een Frans BTW-identificatienummer. De plaats
van dienst is het land, dat het BTW-identificatienummer heeft afgegeven. De dienst is dus belast in
Frankrijk met Franse omzetbelasting (in de Nederlandse BTW-aangifte wordt deze omzet niet vermeld).
Uw accountant zal het wel praktisch vinden als u deze omzet op een aparte grootboekrekening boekt. Op
de factuur moet BTW verlegd (reverse charge) vermeld worden. Hetzelfde geldt ook, indien de goederen
in opdracht van deze Franse ondernemer niet van Nederland naar Frankrijk worden gebracht, maar van
bijvoorbeeld Duitsland naar bijvoorbeeld Italië. Ook dan is de vervoersdienst in Frankrijk belast.
Pagina 4 van 8
Transport en de fiscus
Goederenvervoer tussen een EU- en niet EU-land
Het vervoer van goederen tussen een EU-land en een niet EU-land of tussen twee niet EU-landen wordt
verricht op de plaats waar het vervoer feitelijk plaatsvindt. Dit betekent dat bij vervoer van bijvoorbeeld
Moskou naar Amsterdam een splitsing moet worden gemaakt. Het vervoer van Moskou naar de
Nederlandse grens vindt buiten Nederland plaats en is daarom niet belastbaar met Nederlandse BTW.
Het vervoer van de Nederlandse grens naar Amsterdam is wél in Nederland belast.
Bij goederenvervoer bij import (vanuit een plaats buiten de EU naar Nederland) en export (vanuit
Nederland naar een plaats buiten de EU) geldt voor het traject in Nederland het nultarief, indien op het
vervoersdocument als afzender bijvoorbeeld een internationaal vervoerder staat. Bovendien moet uit de
inhoud van een douanedocument blijken, dat de goederen onmiddellijk voorafgaand aan dat vervoer
vanuit een land buiten de EU, rechtstreeks of via een ander EU-land, onder een douaneregeling binnen
Nederland werden gebracht, dan wel dat zij aansluitend op het vervoer naar een land buiten de EU
worden vervoerd. Uiteraard kan de toepassing van het nultarief ook op andere wijze aan de hand van
boeken en bescheiden worden aangetoond. Maar let op: als u het nultarief toepast moet u het altijd
aannemelijk kunnen maken. Dus bewaar de documentatie goed in uw administratie.
Ter verduidelijking de volgende voorbeelden:
1. Een Amerikaanse ondernemer laat goederen vervoeren vanuit Amerika naar Venlo. Dit vervoer bestaat
uit twee trajecten. Het eerst traject is het vervoer van de goederen van Amerika naar Rotterdam (per
boot). Dit traject is niet belast in Nederland. Het tweede traject is het vervoer van de goederen van
Rotterdam naar Venlo. Op dit vervoer is het nultarief van toepassing (in de aangifte BTW moet dit vermeld
worden onder vraag 1e). Het nultarief is van toepassing, omdat de goederen zijn ingeklaard in Rotterdam
en het vervoer in dit geval tot de invoerheffing behoort. Tevens betreft het vervoer naar de
eindbestemming (Venlo) zoals vermeld op de vrachtdocumenten. Betrof het geen vervoer naar de
eindbestemming (bijvoorbeeld op de vrachtdocumenten staat als eindbestemming Rotterdam) dan is het
vervoer belast met 19% BTW (binnenlands vervoer).
USA
Nederland
Traject 1
Traject 2
Aangifte
invoer
Rotterdam
EU-grens
Plaats
bestemming
Venlo
Pagina 5 van 8
Transport en de fiscus
2. Een Duitse ondernemer laat goederen vervoeren vanuit Japan naar Duitsland. Deze goederen zullen
per boot naar Rotterdam vervoerd worden. Vanuit Rotterdam worden de goederen per wegtransport
vervoerd naar Köln. Het vervoer van deze goederen bestaat uit twee trajecten. Het eerste traject is van
Japan naar Rotterdam. Dit traject is niet belast in Nederland. Het tweede traject is van Rotterdam naar
Köln. Als het vervoer tot de invoerheffing behoort en volgens de vrachtdocumenten Köln de plaats van
bestemming is, dan is het nultarief van toepassing. Het nultarief is niet van toepassing als bijvoorbeeld het
vervoer niet tot de invoerheffing behoort. In dit voorbeeld is dan sprake van intracommunautair
goederenvervoer. Het land van vertrek is Nederland maar de afnemer van de goederenvervoersdienst
heeft een Duits BTW-identificatienummer. De plaats van dienst is hierdoor Duitsland. De Nederlandse
transporteur kan de BTW verleggen naar de Duitse afnemer en vermeldt op zijn factuur BTW verlegd
(reverse charge) en het BTW-identificatienummer van de afnemer.
Japan
Nederland
Traject 1
Aangifte
invoer
Rotterdam
EU-grens
Duitsland
Traject 2
Plaats
bestemming
Köln
Afnemer
DE-nummer
Uitkomst anders
indien geen BTW
ID-nummer
Conclusie
Als u zaken doet met het buitenland, kunt u te maken krijgen met een aantal belastingen. De BTW speelt
bij het goederenvervoer een belangrijke rol. Veel transporteurs vinden het moeilijk te bepalen wanneer ze
Nederlandse BTW moeten berekenen en wanneer niet. Gevolg hiervan is, dat soms naheffingsaanslagen
omzetbelasting worden opgelegd. Als u zich aan de basisregels houdt, voorkomt u naheffingsaanslagen!
Pagina 6 van 8
Transport en de fiscus
Wist u dat…. De laatste feiten en nieuwtjes over de transportbranche zijn voor u onder elkaar gezet:
Flinke groei goederenvervoer over spoor
Het railgoederenvervoer in Nederland is vorig jaar gestegen met 8 procent naar 41,5 miljoen ton. Dat blijkt
uit het boek 'Spoor in Cijfers 2007' van Rail Cargo Information Netherlands.
Het intermodale vervoer van containers en wissellaadbakken is sterk gestegen. De marktpartijen
voorzien een groei tot 90,1 miljoen ton in 2020. Dit is 10 miljoen ton meer dan voorzien in de Nota
Mobiliteit.
Eerste vrachttrein Betuweroute
De Betuweroute is zaterdag 16 juni officieel geopend en in gebruik genomen.
TLN en EVO zijn positief over het voornemen van het kabinet om de opbrengsten van de
kilometerheffing aan te wenden voor verbetering van de infrastructuur. De EVO waarschuwt dat de
heffing niet eerst alleen voor vrachtauto's moet worden ingevoerd.
Voor de toegang tot de binnenhavens wordt 25 miljoen Euro per jaar gereserveerd, om de
concurrentiepositie te verbeteren. Dat geld wordt ook gebruikt voor een betere benutting van het
vaarwegennetwerk door verbetering van de bediening van sluizen en bruggen. Verladers en vervoerders
moeten daardoor hun transporten over het water beter kunnen gaan plannen.
Nieuwe vrachtterminal op vliegveld Paris Orly
Op het vliegveld Orly van Parijs wordt een vrachtterminal gebouwd die in maart 2008 klaar moet zijn. Het
vrachtgebouw krijgt een totale oppervlakte van 14.700 vierkante meter waarvan 12.000 vierkante meter
voor opslag en doorvoer.
Milieuheffing ook voor luchtvracht
Het kabinet wil de luchtvrachtverladers flink laten meebetalen aan de milieuheffing in de burgerluchtvaart.
De EVO noemt de maatregel rampzalig.
De vacaturegraad in het wegtransport is gestegen naar 5,6 procent in het eerste kwartaal van 2007.
Dit was eind vorig jaar nog 4,4 procent. De vraag gaat vooral uit naar chauffeurs: voor hen kwam de
vacaturegraad op 6,6 procent en bij middelgrote bedrijven zelfs op 10,4 procent. Vacatures zijn er vooral
in het binnenlands vervoer (8 procent). Bron: TLN.
Uit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat het vrachtverkeer steeds
veiliger wordt. Het aantal ernstige ongevallen met vrachtauto’s neemt al jaren af, evenals het aantal
slachtoffers
Transportbedrijven zijn familiebedrijven bij uitstek. Het aandeel familiebedrijven ligt rond de 75%. De
transportsector is kleinschalig: 75% heeft minder dan tien wagens op de weg.
Het beroepsgoederenverkeer over de weg, de containervaart en de droge ladingvaart profiteren
het meest van de economische groei. Het minst profiteren de enkelwandige tankervaart en de
taxibranche.
Het toekomstperspectief voor de taxibranche is ondanks de tegenvallende resultaten dit jaar wel
rooskleurig, door de groeiende mobiliteitsbehoefte van de klant.
Er zijn ongeveer 24.000 bedrijven actief in de transportsector. De totale omzet is 52 miljard en de sector
biedt werk aan 312.000 personen (bron: sectorvisie Rabobank).
Pagina 7 van 8
Transport en de fiscus
September 2007
Connector Consultancy Group B.V.
Indien u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met onze BTW specialist mr. R.W.G.
(René) Nierkens. Voor overige zaken kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van het
brancheteam Transport & Logistiek.
Brancheteam Transport & Logistiek
drs. Frans Nabuurs RA
Ilse Klaassen
drs. Hans Sengers RA
Petra Smits
Boxmeer
Spoorstraat 73
5831 CK Boxmeer
Postbus 142
5830 AC Boxmeer
Telefoon: (0485) 56 12 00
Telefax: (0485) 56 12 05
Nijmegen
Bijsterhuizen 1136
6546 AS Nijmegen
Postbus 6861
6503 GJ Nijmegen
Telefoon: (024) 366 69 50
Telefax: (024) 366 69 55
Schijndel
Hoofdstraat 190
5481 AK Schijndel
Postbus 340
5480 AH Schijndel
Telefoon (073) 547 29 00
Telefax (073) 547 29 05
Venray
Hoogakker 15
5802 MA Venray
Postbus 421
5800 AK Venray
Telefoon (0478) 55 47 00
Telefax (0478) 55 47 05
Website: www.connectorbv.nl
Email:
[email protected]
Pagina 8 van 8
Download