Verplaatsingsdocument voor sperma/embryo`s van paarden

advertisement
Verplaatsingsdocument voor sperma/embryo’s van paarden, geschikt voor het handelsverkeer
Datum van vertrek van het sperma/de embryo’s:
Datum van aankomst van het sperma/de embryo’s:
1. Herkomst sperma / embryo’s: gegevens sperma(opslag)centrum / embryo(productie)team van
winning
-
Naam:
Adres:
Erkenningsnummer:
Verantwoordelijke dierenarts:
2. Gegevens van het sperma / de embryo’s
-
Datum van winning:
Datum van verzending:
3. Donordier
-
Naam:
Identificatie (UELN of chipnr.):
Ras en/of stamboek:
a) Sanitair statuut van de donorhengst (in te vullen voor verplaatsing van sperma)
De hengst voldoet aan de voorwaarden van een van onderstaande testprogramma’s, zoals bepaald in
1
bijlage D, hoofdstuk II, I, punt 1.6 van Richtlijn 92/65/EEG :
O testprogramma a)
O testprogramma b)
O testprogramma c)
b) Sanitair statuut van de donormerrie (in te vullen voor verplaatsing van embryo’s)
O De merrie voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in bijlage D, hoofdstuk IV van Richtlijn
1
92/65/EEG .
1
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de
veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn
90/425/EEG geldt.
c) Uitgevoerde testen
Ziekte
Naam
laboratorium
Type test
Datum test
Ref.nr.
laboratorium
Resultaat
Immunnodiffusietest
(Coggins) – Elisa*
EIA
Immunnodiffusietest
(Coggins) – Elisa*
Serumneutralisatie –
Virusisolatie – PCR*
EVA
Serumneutralisatie –
Virusisolatie – PCR*
Isolatie – PCR*
CEM
Isolatie – PCR*
* Schrappen wat niet past
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………….(naam),
verantwoordelijke erkende dierenarts van sperma(opslag)centrum / embryo(productie)team
………………………………………………………………………….………………………..(naam),
garandeert dat het sperma / de embryo’s voldoet / voldoen aan alle voorwaarden voor
toelating tot het intracommunautair handelsverkeer, conform de bepalingen van Richtlijn
1
92/65/EEG .
Gedaan te……………………………………………..(plaats), op……………………………(datum)
Naam + handtekening:
……………………………………………………………………………………………………………
1
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de
veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn
90/425/EEG geldt.
Download