Voorbeeld addendum bij verlenging van een contract

advertisement
ONS
Shared service centrum
Inkoop en
Contractmanagement
Mail: [email protected]
Datum:16-2-2016
Doc.nr:132
Model tekst
Addendum
Onderstaande tekst kan je gebruiken als je aan een lopend contract een addendum wilt
toevoegen. Bijvoorbeeld een verlenging. Er zijn meerdere addenda mogelijk bij een contract.
Addenda krijgen dan een volgnummer.
Kopieer de onderstaande tekst in een document dat je maakt in de huisstijl van je organisatie.
Als je vragen hebt, neem contact op met het ONS, Team Inkoop in contractmanagement,
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADDENDUM
<volgnummer>
bij Overeenkomst <naam overeenkomst>
met kenmerk <registratienummer overeenkomst> tussen
<keuze: Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel> en <Bedrijfsnaam
opdrachtnemer>
Kenmerk Addendum<volgnr.> :
Datum Addendum:
<registratienr. opdrachtgever >
<datum>
De <keuze: Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel>, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door <naam >, <functie>, gevestigd te <keuze Zwolle, Kampen>, hierna te
noemen Opdrachtgever,
en
<Bedrijfsnaam Opdrachtnemer>, in deze vertegenwoordigd door <Naam ondertekenaar
Opdrachtnemer>, gevestigd te <vestigingsplaats Opdrachtnemer> hierna te noemen
Opdrachtnemer,
gezamenlijk te noemen Partijen,
overwegende dat:
 per <startdatum> de Overeenkomst <naam overeenkomst> door Partijen is aangegaan
voor de periode van <startdatum overeenkomst> tot en met < einddatum overeenkomst>;
 [indien van toepassing opnemen: de Overeenkomst is verlengd tot en met < einddatum
verlenging>;]
 de Overeenkomst nog <aantal> keer kan worden verlengd met de duur van
<verlengingsduur>;
 Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de optie verlenging [optioneel, indien van
toepassing opnemen: en Opdrachtnemer hiermee instemt];
verklaren Partijen de volgende verlenging te zijn overeengekomen:
1. De looptijd van de Overeenkomst wordt voor de <aantal> keer verlengd met een periode
van <verlengingsduur>, te weten van <verlengingsstartdatum> tot en met
<verlengingseinddatum>;
2. De ingangsdatum van dit addendum is <ingangsdatum>;
Dit addendum <volgnummer> is een aanvulling op de Overeenkomst [indien van toepassing
opnemen: en de Addenda <opsomming volgnummer(s)>] .
De overige voorwaarden van de Overeenkomst [indien van toepassing opnemen: en die in de
Addenda <opsomming volgnummer(s)>] blijven ongewijzigd van kracht.
Op ……………………..ondertekend,
namens Opdrachtgever
Op ……………………….ondertekend,
namens Opdrachtnemer
<keuze: Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel>,
<Bedrijfsnaam
Opdrachtnemer>
<Naam ondertekenaar Opdrachtgever>
<Naam ondertekenaar Opdrachtnemer>
……………………………………………………………….
……………………………………………
………………….
Download