INFORMATIEF

advertisement
INFORMATIEF
Informatief nr 32 van 12-11-04
http://www.verschelden.be/
“Informatief” is een gratis nieuwsbrief met fiscale en boekhoudkundige actualiteit bestemd voor het
cliënteel van Verschelden en geïnteresseerden op vraag.
Indien u verduidelijking wenst bij één of ander artikel kan u ons gerust contacteren.
U kan het archief van onze artikels ook raadplegen op onze website (‘In de actualiteit”, “Archief
Informatief”).
Inhoud
In deze Informatief :







Aftrek hypotheeklening wordt vereenvoudigd
Kleine, grote en zeer grote vzw’s
Kledijvoorschriften : kan het ?
Wat is een K.I. ?
Adoptieverlof : werkgever betaalt de eerste drie dagen
Hoe wordt een oude voorraad gewaardeerd en hoe wordt deze
behandeld in de boekhouding ?
Webnieuws
Aftrek hypotheeklening wordt vereenvoudigd
De regering heeft eind oktober het voorontwerp van programmawet voor het najaar 2004 bij
de Raad van State ingediend. De ingewikkelde bestaande systemen van bouwsparen,
langetermijnsparen en interestaftrek worden - althans voor een enige woning en voor nieuwe
leningen - vervangen door een eenvormige en overzichtelijke aftrek van alle kosten van de
lening en de schuldsaldoverzekering. En in de plaats van de woningaftrek komt een
vrijstelling van het kadastraal inkomen.
Het nieuwe stelsel zal van toepassing zijn op alle leningen gesloten vanaf 1 januari 2005.
Voor alle voordien gesloten leningen alsook voor de herfinanciering daarvan blijft via een
overgangsregeling het huidige regime gelden.
De hervorming is gesteund op twee pijlers. Vooreerst zal het kadastraal inkomen van de
eigen woning in de personenbelasting voortaan vrijgesteld zijn (nieuw art. 12 § 3 WIB 1992).
De forfaitaire aftrek woonhuis en de verrekening van een deel van de onroerende voorheffing
vervalt dan wel (opheffing art. 16 en 277 WIB 1992). Om niet te raken aan de verrekening
van de onroerende voorheffing in de gevallen waarin vóór 1 januari 2005 een lening voor de
eigen woning werd gesloten, is in een overgangsregeling voorzien.
Een tweede pijler betreft een drastische vereenvoudiging van de aftrek van interesten en de
belastingvermindering voor kapitaalaflossing en verzekeringspremies met betrekking tot de
enige eigen woning. Zowel de gewone als de bijkomende interestaftrek vervalt en in verband
met de enige woning wordt ook niet langer gesproken van bouwsparen en
langetermijnsparen.
Kleine, grote en zeer grote vzw’s
Gedurende lange tijd waren de verplichtingen van vzw’s inzake het bijhouden van de
rekeningen beperkt tot het voorleggen aan de leden, éénmaal per jaar, van de jaarrekening
en van een begroting opgesteld volgens de door de raad van bestuur vrij bepaalde regels.
Deze situatie is nu veranderd.
Art. 17 van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, regelt de te
voeren boekhouding voor vzw's.
In principe zijn er drie groepen vzw's te onderscheiden: kleine, grote en héél grote vzw's.
1. kleine vzw's
Kleine vzw's zijn vzw's die niet voldoen aan de voorwaarden om beschouwd te worden als
grote vzw, zoals hieronder bij punt 2 bepaald.
Kleine vzw's moeten een vereenvoudigde boekhouding voeren, overeenkomstig een door de
Koning vastgesteld model. Deze eenvoudige boekhouding is een liquiditeitsboekhouding.
Hiermee wordt een systeem van "ontvangsten en uitgaven" bedoeld dat wordt bijgehouden
in twee dagboeken. De ontvangsten en uitgaven worden geboekt op het ogenblik dat de
gelden op het bankuittreksel zijn vermeld of als zij contant zijn ontvangen en/of uitgegeven.
Mutaties in contant geld of op de rekeningen worden ingeschreven in een opgesplitst
dagboek. Er dient eveneens door elke vereniging een staat van de ontvangsten en de
uitgaven te worden bijgehouden. Jaarlijks dient ook een inventaris te worden opgemaakt van
de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook van de
vereniging. Tenslotte dient in de toelichting volgende informatie vermeld te worden :

samenvatting van de waarderingsregels;

aanpassing van de waarderingsregels;

bijkomende inlichtingen;

genormaliseerd schema van de staat van het vermogen;

belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden
weergegeven.
2. grote vzw's
Als grote vzw's worden beschouwd die vzw's die aan twee van volgende drie criteria voldoen:



het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers ingeschreven
in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit
nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
in totaal 250.000 Euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de
belasting over de toegevoegde waarde;
een balanstotaal van 1.000.000 Euro.
Dergelijke vzw's zullen een dubbele boekhouding moeten voeren, naar analogie met
ondernemingen. Uiteraard zijn de bepalingen uit de boekhoudwet van 17 juli 1975 aangepast
aan het bijzondere statuut van de vzw.
“Informatief” is een gratis nieuwsbrief met fiscale en boekhoudkundige actualiteit bestemd voor het
cliënteel van Verschelden en geïnteresseerden op vraag.
Deze nieuwsbrief wordt met de nodige zorg samengesteld. Verschelden kan echter niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het gebruik van de informatie in deze publicatie.
Wil u deze nieuwsbrief niet ontvangen, stuur ons dan gewoon een mailtje met deze mededeling.
Copyright 2004. Verschelden.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards