Toepassingsgebied - Gids voor duurzame aankopen

advertisement
Duurzame overheidsopdrachten-fiche
Product / dienst
Versie
Datum
Warmtekrachtkoppeling
Basis
December 2010
Toepassingsgebied
Deze criteria zijn ook van toepassing op warmtekrachtkoppelingseenheden, ook
bekend als warmtekrachtkoppeling (WKK). WKK wordt gedefinieerd als een machine
die wordt gebruikt om tegelijkertijd elektriciteit en warmte te produceren.
Het grote voordeel van WKK ten opzichte van gewone elektriciteitscentrales is dat er
meer rendement wordt gehaald uit het gebruik van zowel de warmte als de
elektriciteit die worden gewonnen uit de verbrande invoerbrandstof.
Waar de criteria betrekking hebben op cogeneratie-/WKK-eenheden van
uiteenlopende omvang, bijv. klein of micro, gelden de volgende definities:
 Met micro-WKK-eenheid wordt een warmtekrachtkoppelingseenheid met een
maximumvermogen onder 50 kWe (geproduceerd elektriciteitsvermogen)
bedoeld.
 Met kleinschalige warmtekrachtkoppeling worden
warmtekrachtkoppelingseenheden met een geïnstalleerd vermogen van minder
dan 1 MWe bedoeld.
Koelingaspecten worden niet gedekt door deze criteria (zie ook de afzonderlijke
criteria in de gids voor luchtconditionering).
De criteria worden onderverdeeld in:
A. Algemene voorschriften voor alle warmtekrachtkoppelingseenheden, tot
1MWe, met verschillende soorten energiebronnen (benzine, petroleum,
biomassa enz.) en technologieën (stoom- en gasturbines, brandstofcellen,
verbrandingsmotoren, stirlingmotoren enz.).
B. Specifiek voor door benzine of diesel aangedreven
warmtekrachtkoppelingseenheden met een elektrisch vermogen van ≤ 30
kWe, kunnen de hieronder beschreven alternatieve criteria worden
toegepast.
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
A. Algemene voorschriften voor alle
warmtekrachtkoppelingseenheden, tot 1MWe, met verschillende
soorten energiebronnen (benzine, petroleum, biomassa enz.) en
technologieën (stoom- en gasturbines, brandstofcellen,
verbrandingsmotoren, stirlingmotoren enz.)
De criteria zijn dezelfde als die voor de Groene Overheidsopdrachten (GPP) van de
Europese Commissie en kunnen worden gevonden op:
http://ec.europa.eu/environment/gpp. Dit is in lijn met het Federaal Actieplan
Duurzame Inkopen 2009-2011, dat een zo groot mogelijke harmonisatie vereist van
de criteria op de verschillende machtsniveaus (Europees, federaal en regionaal).
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
B. Alternatieve criteria specifiek voor benzine- of dieselaangedreven
warmtekrachtkoppelingseenheden met een elektrisch vermogen ≤
30 kWe.
1) Voorwerp van opdracht
Warmtekrachtkoppelingseenheden die op een sociaal verantwoorde manier worden
vervaardigd met behulp van milieuvriendelijke materialen en processen.
1.1. Voorwerp van opdracht in de context van het beleid van de organisatie.
“<…..> (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de
sociale aspecten. Dit wordt verklaard in haar <strategisch beleid>, <missie>,
<aankoopbeleid>, …”
1.2. Voorbehouden opdrachten?
Het gaat hier over een categorie opdrachten die apart worden behandeld in artikel
19 van Richtlijn 2004/18/EG. Dit artikel maakt het de lidstaten mogelijk de
deelneming aan een procedure voor de gunning van overheidsopdrachten “voor te
behouden”: het betreft opdrachten toevertrouwd aan beschermde werkplaatsen of
toegekend in het kader van programma's voor beschermde arbeid voorbehouden
aan personen met een handicap die geen beroepsactiviteit in normale
omstandigheden kunnen uitoefenen.
Paragraaf 2 van artikel 18Bis van de wet van 24 december 1993 heeft reeds een stap
in die richting gedaan door, beneden de Europese drempels, een gelijksoortige
aanpak mogelijk te maken. In die zin kunnen overheidsopdrachten voorbehouden
worden aan beschutte werkplaatsen of sociale inschakelingsondernemingen.
In het kader van de wet op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 kan in dit verband verwezen
worden naar art. 22 en art. 65. (november 2010 is deze wet nog niet van kracht!)
1.3. Sociale aspecten:
Inkopers kunnen rekening houden met sociale aspecten bij hun aankopen. Voor
gedetailleerde informatie zie:
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/en/node/68
2) Uitsluitingscriteria
De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest
van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beFinancietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
schouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag
van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk
maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract.
Ref.:
Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG
3) Technische capaciteit
/
4) Marktinformatie
/
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
5) Technische specificaties
Voor deze productgroep is er momenteel (december 2011), slechts één eco-label
beschikbaar, dat de basis vormt voor het opstellen van de milieucriteria. Hieronder
staat een lijst met criteria afkomstig uit het lastenboek van dit eco-label. Inkopers
kunnen deze criteria verwerken in de technische specificaties van hun eigen
aanbestedingsstukken. Als alternatief kunnen de criteria een meer optioneel
karakter krijgen door deze als gunningscriteria op te nemen in het bestek, dit
afhankelijk van de gekozen procedure.
Aanvullend heeft de PODDO een lijst opgesteld (zie onder) met sleutel- en andere
criteria. De eerste groep wordt zonder meer aanbevolen bij het bestellen van
groene en duurzame producten in het geval van overheidsopdrachten.
SLEUTELCRITERIA:
a) Algemene eisen (Blaue Engel)
-
Er dient een verklaring van conformiteit te worden afgeleverd. Ook moet er
toestemming worden verleend voor het gebruik van het EG-label.
b) Uitstoot van gas en stof (Blaue Engel)
-
Vereisten met betrekking tot de uitstoot van gas en stof:
o De fabrikant dient een verklaring van conformiteit inzake de uitstoot van gas
en stof te leveren.
o De hieronder weergegeven uitstootgrenzen – met betrekking tot afvoergas
onder standaardomstandigheden (0°C, 1013 mbar), met een volumetrische
zuurstofinhoud van 5% voor motoraangedreven systemen en 0% voor andere
eenheden – moeten binnen het gehele afstelbereik in acht worden genomen.
De meeteenheid mg/Nm³ moet worden begrepen als mg vervuilende stof per
standaard kubieke meter uitlaatgas.
Uitstoten
NOx (mg/Nm³)
Gasgestookte eenheid
≤250
Dieselgestookte eenheid
≤2500
CO (mg/Nm³)
≤300
≤300
Stof (mg/Nm³)
_
≤150
o De proeven dienen te worden uitgevoerd volgens de in bijlage 1 gegeven
meetmethode.
c) Totale en elektrische efficiënties bij volledige belasting (Blaue Engel)
-
De totale en elektrische efficiënties bij volledige belasting (definitie in DIN 6280 Part 14), mogen niet onder de volgende waarden komen:
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
Rendement
Gasgestookte eenheid
≥89
Dieselgestookte eenheid
≥85
Totaal rendement (%)
Elektrisch rendement met vaste
stroombronnen (%)
Elektrische efficiëntie met
modulatie van de elektrische
voeding (%)
d) Totale en elektrische efficiënties bij gedeeltelijke belasting (Blaue Engel)
-
Bij warmtekrachtkoppelingsmodules die bij gedeeltelijke belasting kunnen
worden bediend, mag de totale en elektrische efficiëntie bij het minimum of bij
een belasting van 50 % niet minder zijn dan de volgende waarden:
Rendement bij gedeeltelijke
belasting
Totaal rendement (%)
Elektrisch rendement (%)
Gasgestookte eenheid
Dieselgestookte eenheid
Maximaal 2% lager dan bij volledige belasting
Maximaal 3% lager dan bij volledige belasting
De proeven dienen te worden uitgevoerd volgens de in bijlage 1 gegeven
meetmethode.
ANDERE CRITERIA:
Bewijs:
Dat aan alle voornoemde criteria wordt voldaan kan worden bewezen met het
volgende label:
Blaue Engel
Wanneer de inschrijver dit label kan voorleggen, is verder bewijs niet nodig. Elk
geschikt bewijs dat afkomstig is van een erkend organisme kan eveneens worden
gebruikt.
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
6) Gunningscriteria:
Criteria --- Bijvoorbeeld --1
Prijs
Gewicht
bijv. 60%
Berekening (bijv.): Laagst opgegeven prijs/ opgegeven prijs x 0,60
2
Milieucriteria
bijv. 35%
(De aanbestedende overheid verduidelijkt verder de gewichten die gegeven
zullen worden aan de onder deze tabel vermelde criteria)
Berekening (bijv.): Totaal gescoorde punten / maximum aantal te scoren
punten x 0,35
3
4
…
…
bijv. 5 %
bijv. ….
In de hierboven vermelde tabel zal het gewicht dat aan de milieucriteria wordt
toegekend vastgesteld worden door de inkoper naar gelang de specifieke
aanbesteding. Vertegenwoordigers van diverse sectorfederaties herinneren er
vaak aan om dit gewicht niet te onderschatten, om duurzaamheid in de
toekenningsfase sowieso een kans te geven.
De milieucriteria in de bovengenoemde tabel hebben betrekking op de
volgende kwesties: zie punt 5
_
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
7) Uitvoeringsvoorwaarden:
7.1. Milieuaspecten:
a) Instructies voor Instelling en Gebruik (Blaue Engel)
-
Aan de volgende eisen moet worden voldaan:
o De Instelinstructies moeten precieze en goed afgebakende informatie
verschaffen met betrekking tot het op de juiste manier afstellen van de
warmtekrachtkoppelingsinstallatie door de expert. Het afstellen volgens de
Instelinstructies moet de bediener in staat stellen te voldoen aan de eisen
met betrekking tot uitstoot en rendement tijdens het bedienen.
o De instelinstructies moet verder gedetailleerde informatie omvatten met
betrekking
tot
het
aan
de
eenheid
aanpassen
van
de
warmtekrachtkoppelingsinstallatie, evenals aanbevelingen voor het mijden
van contactgeluid.
o De Bedieningsinstructies voorzien in informatie over de uitvoering van
periodieke inspectie en onderhoudswerk.
b) Productterugname (Blaue Engel)
-
Aan de volgende eisen moet worden voldaan:
o De inschrijver aanvaardt het retourneren van eigen afgedankte producten om
ze door te sturen voor recycleren of materiaalterugwinning.
o Niet-recycleerbare productonderdelen moeten op een milieuhygiënisch
verantwoorde manier worden afgevoerd.
o De productdocumenten bevatten informatie over de mogelijkheid tot
retournering van afgedankte producten.
7.2. Sociale aspecten
Inkopers kunnen rekening houden met sociale aspecten bij hun aankopen. Voor
gedetailleerde informatie zie:
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/en/node/68
7.3. Ethische aspecten
“De inschrijver verbindt er zich toe, tot de volledige uitvoering van de opdracht, de
basisconventies van de IAO na te leven:
1. Het verbod op dwangarbeid (conventies nr.° 29 betreffende de gedwongen of
verplichte arbeid, 1930, en nr.° 105 betreffende de afschaffing van de
gedwongen arbeid, 1957);
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
2. Het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr.° 87 betreffende de vrijheid tot
het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het
vakverenigingsrecht, 1948);
3. Het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr.° 96 betreffende
het recht van organisatie en collectief overleg, 1949);
4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (conventies
nr.° 100 betreffende de gelijke beloning, 1951 en nr.° 111 betreffende
discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958);
5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr.° 138 betreffende de
minimumleeftijd, 1973), alsook betreffende het verbod op de ergste vormen
van kinderarbeid (conventie nr.° 182 over de ergste vormen van
kinderarbeid, 1999).
Het niet in acht nemen van deze verbintenis kan, krachtens artikel 20, §1, 4° van het
Algemeen Bestek bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996,
aanleiding geven tot de toepassing van de maatregelen van ambtswege bepaald in §
6 van hetzelfde artikel, en met name de eenzijdige ontbinding van de opdracht.”
Referenties
[Informatie van de openbare overheid die deze clausules in een aanbesteding
gebruikt heeft]
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
(www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
Annex 1 – Testing instructions.
Testing Institute
Testing shall be done by testers from neutral and independent testing institutes
authorized to do the EC design certification test.
Testing methods
 Measurements are to be taken at full load and at minimum power or at full load
and 50% partial load. If the cogeneration module is designed for only one
electrical power level, the measurement needs to be taken at this power level
only.
 The testing of efficiencies and standard emission factors shall be done in
accordance with DIN ISO 3046:
o Parts 1 and 3 for gas-fired units.
o Parts 2 and 3 for diesel-fired units.
 In the case of gas-fired units, G 20 (methane), pursuant to DIN EN 437, shall be
used as test gas for the testing of pollutant emissions. The measured nitrogen
oxide emission values as well as the values to be adjusted to reference conditions
(humidity and temperature adjustment), according to Annex H to DIN EN 676,
edition of December 1996, shall be indicated.
 Efficiencies are to be determined at a flow temperature of 75°C and a return
temperature of 55°C. By the nature of the system, the efficiencies of units
powered by Stirling engines are to be determined at a flow temperature of 50°C
and a temperature of 40°C.
Test oil and adjustment of measured data for diesel-powered units
 Testing shall be done by use of a test oil according to DIN 51603, Part 1, the
organically bound nitrogen content of which must be determined by the testing
institute in accordance with ASTM-D-4629-91 and indicated in the test report.
The nitrogen oxide emission values as well as the values to be converted to
reference conditions (humidity and temperature adjustment) in accordance with
Annex B.2 to DIN EN 267 (Edition of November 1999) shall be indicated in the
test report. The nitrogen oxide emission values which have been adjusted to
reference conditions refer to an organically bound nitrogen content of the test
oil of 140 mg/kg.
 Should the nitrogen content deviate, the nitrogen oxide emissions adjusted to
reference conditions - given as nitrogen oxide - must be converted according to
Annex B.3 to DIN EN 267 (Edition of November 1999) per 1 mg of nitrogen in the
fuel by 0.20 mg/kWh and compared with the emissions requirements. Oils with a
nitrogen content of up to 200 mg/kg may be used as test oils.
Calibration gases
 Certified calibration gases shall be used for calibrating measurement equipment.
The certificates are to be attached to the test documents. Calibration gas
generators must not be used.
Finance Tower, 8th floor · Kruidtuinlaan 50 / 8 · 1000 Brussels - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
This sheet is a product of the Federal Public Planning Service Sustainable Development (http://www.guidesustainableprocurement.be)
Measuring instruments
 Measuring instruments are to be used in accordance with DIN EN 2671.
Notwithstanding the provisions of paragraph. 6.4 of DIN EN 267, the NOx
measurement shall be done with measuring instruments working according to
the principle of chemiluminescence.
 Notwithstanding the provisions of DIN EN 267, the CO measurement shall be
done with a measuring instrument working on the basis of infrared spectroscopy.
Finance Tower, 8th floor · Kruidtuinlaan 50 / 8 · 1000 Brussels - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
This sheet is a product of the Federal Public Planning Service Sustainable Development (http://www.guidesustainableprocurement.be)
Annex 2 – Testing of auxiliary power demand
A testing institute shall determine the different auxiliary power demand values as
well as the water-side resistance on the basis of the measuring guideline provided
below and list them in a test report.
If the system is equipped with a heating water circulating pump the test report shall
include, among other things, separate information about the electric power
consumption of this unit.
The test equipment for the determination of the auxiliary power demand must not
exceed a 1% measuring uncertainty related to the measured value. The test report
shall provide corresponding plausible information on the measuring range of the test
equipment as well as on the measuring uncertainty.
Measurement of the auxiliary power demand in different operating modes.
1. Auxiliary Power Demand in the Sleep Mode
The auxiliary power demand of the small-scale cogeneration module is measured
when there is no demand for heat, when the fuel valves are closed and when
only those electric consumers are on which are needed to maintain the stand-by
condition. Energy consumption (without considering the circulating pump and
the blender drive) is measured over a period of at least 30 minutes. If electric
power consumption is influenced by control processes it may be necessary to
extend the measuring period. The power consumption determined is related to
the measuring time and given in watts as electrical stand-by power.
2. Auxiliary Power Demand during Operation
For verification of energy utilization by determining the efficiency according to
DIN 6280, Part 14, the entire auxiliary power demand of the cogeneration
module (without taking circulating pump and blender into account) is summed
up over the entire measuring time and given as average auxiliary power demand
for the respective load point related to the measuring time. The minimum 30minute measurement is to be taken after reaching the stationary condition. This
measurement must be taken at maximum load and minimum power. In the case
of cogeneration modules which can be operated at partial load with a partial load
< 50 % related to full load the measurement must be taken at full load and at
50% partial load. Both values shall be indicated.
3. Water-Side Flow Resistance
The water-side flow resistance is to be given in connection with the
corresponding heating-water volume flow for a temperature difference of 20
Kelvin. If the system is equipped with a heating-water circulating pump the
electric power consumption (minimum and maximum values) shall also be
indicated in the test report. This requires information on the pump control
system (multi-level with the number of pump performance levels or
automatically adjustable with indication the control range in %).
Finance Tower, 8th floor · Kruidtuinlaan 50 / 8 · 1000 Brussels - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
This sheet is a product of the Federal Public Planning Service Sustainable Development (http://www.guidesustainableprocurement.be)
Download