Toepassingsgebied - Guide des achats durables

advertisement
Duurzame overheidsopdrachten-fiche
Product / dienst
Versie
Datum
Zoutvrij zandsteen voor in de winter
Basis
December 2010
Toepassingsgebied
Deze criteria zijn van toepassing op zandsteen/schuurmiddelen voor gebruik op trottoirs en
in soortgelijke omgevingen (zoals wandel- en parkpaden, persoonlijke tuin- en
verbindingspaden, pleinen, tuinen en parkeerterreinen).
Deze producten maken gladde paden niet alleen steviger en veiliger, ze beschermen ook
bomen en struiken omdat ze geen ontdooimiddelen, organische componenten (zoals
ureum), of andere toevoegsels die vaak schadelijk zijn voor het milieu bevatten. Ze zijn
geschikt voor specifiek voor voetgangers bedoelde gebieden.
Uitgezonderd:
Van het toepassingsgebied uitgesloten zijn:
-schuurmiddelen voor in de winter op wegen!
-Ontdooimiddelen (oplosbare ionische of niet-ionische verbindingen); geen mineraal
materiaal of organisch materiaal. (Een afzonderlijke lijst met criteria voor ontdooiproducten is
beschikbaar in deze gids)
Opmerking:
-Dit heeft alleen betrekking op onoplosbare mineralen (zoals zand, zandsteen, enz.); per definitie zijn ionische
verbindingen (zouten, zuren of basen) of organische verbindingen hiervan uitgesloten.
-Ondanks het milieuvriendelijke karakter van dit type product, moet ook aan de volgende punten worden
gedacht:
 Zand en zandsteen zijn geneigd steeds dieper te zakken wanneer de druk eenmaal wordt uitgeoefend;
ijs en sneeuw eindigen dus bovenaan, waardoor er aan de bovenkant regelmatig opnieuw verspreid
moet worden.
 De cumulatieve laag kan erg dik worden. Zodoende kunnen er problemen optreden wanneer er
gedurende de koude winterperiode optreedt, doordat de oppervlakken bedekt zullen zijn met
zandsteen en zand dat snel moet worden verwijderd; anders zal het door regenwater of smeltende
sneeuw worden afgevoerd en uiteindelijk rechtstreeks in de riolering terechtkomen, met
waterstromingsproblemen tot gevolg.
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
1) Voorwerp van opdracht
Zoutvrij winterzandsteen dat op een sociaal verantwoorde manier wordt vervaardigd met
behulp van milieuvriendelijke materialen en processen.
1.1. Voorwerp van opdracht in de context van het beleid van de organisatie.
“<…..> (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale
aspecten. Dit wordt verklaard in haar <strategisch beleid>, <missie>, <aankoopbeleid>, ...”
1.2. Voorbehouden opdrachten?
Het gaat hier over een categorie opdrachten die apart worden behandeld in artikel 19 van
Richtlijn 2004/18/EG. Dit artikel maakt het de lidstaten mogelijk de deelneming aan een
procedure voor de gunning van overheidsopdrachten “voor te behouden”: het betreft
opdrachten toevertrouwd aan beschermde werkplaatsen of toegekend in het kader van
programma's voor beschermde arbeid voorbehouden aan personen met een handicap die
geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen.
Paragraaf 2 van artikel 18Bis van de wet van 24 december 1993 heeft reeds een stap in die
richting gedaan door, beneden de Europese drempels, een gelijksoortige aanpak mogelijk te
maken. In die zin kunnen overheidsopdrachten voorbehouden worden aan beschutte
werkplaatsen of sociale inschakelingsondernemingen.
In het kader van de wet op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006 kan in dit verband verwezen worden naar art. 22 en
art. 65. (november 2010 is deze wet nog niet van kracht!)
1.3. Sociale aspecten:
Inkopers kunnen rekening houden met sociale aspecten bij hun aankopen. Voor
gedetailleerde informatie zie:
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/en/node/68
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
2) Uitsluitingscriteria
De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een
definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als
een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische
operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van
de mededinging voor het contract.
Ref.:
Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG
3) Technische capaciteit
/
4) Marktinformatie
/
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
5) Technische specificaties
Voor deze productgroep is er momenteel (december 2010), slechts één eco-label
beschikbaar, dat de basis vormt voor het opstellen van de criteria met betrekking tot
naleving van de milieuwetgeving. Hieronder staat een lijst met criteria afkomstig uit het
bestek voor dit ecolabel. Kopers kunnen deze criteria verwerken in de technische
specificaties van hun eigen aanbestedingsstukken. Als alternatief kunnen de criteria als
opties in het bestek worden opgenomen, geheel afhankelijk van de gekozen procedure.
Aanvullend heeft de PODDO een lijst opgesteld (zie onder) met basis- en andere criteria. De
eerste groep wordt zonder meer aanbevolen bij het bestellen van producten in het geval
van overheidsopdrachten.
BASISCRITERIA:
a) Verboden stoffen (Der Blaue Engel)
De volgende verbindingen mogen niet in het product voorkomen:
- ontdooiingsmiddelen (*)
- organische componenten (zoals ureum)
- verbindingen die schadelijk zijn voor het milieu
(*)Om als ontdooimiddel te dienen moet een verbinding oplosbaar zijn; het kan daarom tot de volgende
families behoren:
-zouten (mineraal of organisch, vertoont ionische eigenschappen)
-niet-ionisch (organisch)
-ionisch en schadelijk (zuren en basen)
b) Granulometrie (korrelgrootteverdeling) (Der Blaue Engel)
De omvang van de korrels van het schuurmiddel varieert tussen de 1 en 5 mm. De maximale
korrelgrootte (afgelezen vanaf de verdelingscurve) mag niet meer zijn dan 8 mm. Het
percentage fijne korrels van < 0.063 mm mag niet dan 5 procent van het gewicht uitmaken.
c)Vochtigheid (Der Blaue Engel)
Het schuurmiddel moet dermate vochtig zijn dat het op elk moment verspreid kan worden.
d)Weerstand (Der Blaue Engel)
De impactweerstand van het schuurmiddel – gemeten in overeenstemming met DIN EN
1097-2 (*) – mag niet groter zijn dan 30 procent van het gewicht.
(*)EN 1097-2: Tests voor de mechanische en fysieke eigenschappen van aggregaten - Deel 2: Methoden voor
het bepalen van de weerstand tegen fragmentatie
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
ANDERE CRITERIA
a) Geen gebruiksbeperkingen bij toepassingen dicht bij de grond (Der Blaue Engel)
Uit natuurlijke rots verkregen winterschuurmiddelen moeten voldoen aan de eisen voor
onbeperkt gebruik nabij de grond in overeenstemming met de regionale milieuwetgeving
met betrekking tot afval.
De aanvrager moet de naam geven van het geologisch-mineralogische kenmerk voor
winterschuurmiddelen uit natuurlijke rots (korrels uit lichte en zware rots, omvang in
overeenstemming met DIN EN 13055(*)).
Indien de herkomst van het rotsmateriaal doet vermoeden dat het materiaal eerder besmet
zou kunnen zijn geraakt, dient de aanvrager ook het gehalte aan zware metalen nader aan te
duiden. De aanvrager moet een testverslag voorleggen.
(*)EN 13055-2: Lichtgewicht Aggregaten
Bewijs:
Dat aan alle voornoemde criteria wordt voldaan kan worden bewezen met het volgende
label:
Blaue Engel
Wanneer het aanbestedende bedrijf dit label kan laten zien, is verder bewijs niet nodig. Elk
geschikt bewijs dat afkomstig is van een ander voorwerp kan eveneens worden gebruikt.
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
6) Gunning van de opdracht:
Criteria --- Bijvoorbeeld --1
Prijs
Gewicht
bijv. 60%
Berekening (bijv.): Laagst opgegeven prijs/ opgegeven prijs x 0,60
2
Milieucriteria
bijv. 35%
(De aanbestedende overheidsinstantie verduidelijkt verder de gewichten die
gegeven zullen worden aan de onder deze tabel vermelde criteria)
Berekening (bijv.): Totaal gescoorde punten / maximum aantal te scoren
punten x 0,35
3
4
…
…
bijv. 5 %
bijv. ….
In bovengenoemde tabel zal het gewicht van de milieucriteria worden vastgesteld door
de koper naar gelang de specifieke aanbesteding. Vertegenwoordigers van diverse
vakverenigingen herinneren er vaak aan dit gewicht niet te onderschatten, om
duurzaamheid in de toekenningsfase in ieder geval een kans te geven.
De milieucriteria in de bovengenoemde tabel hebben betrekking op de volgende
kwesties: zie punt 5
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
7) Uitvoeringsvoorwaarden:
7.1. Milieuaspecten:
/
7.2. Sociale aspecten
Inkopers kunnen rekening houden met sociale aspecten bij hun aankopen. Voor
gedetailleerde informatie zie:
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/en/node/68
7.3. Ethische aspecten
“De inschrijver verbindt er zich toe, tot de volledige uitvoering van de opdracht, de
basisconventies van de IAO na te leven:
1. Het verbod op dwangarbeid (conventies nr.° 29 betreffende de gedwongen of
verplichte arbeid, 1930, en nr.° 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen
arbeid, 1957);
2. Het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr.° 87 betreffende de vrijheid tot het
oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht,
1948);
3. Het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr.° 96 betreffende het
recht van organisatie en collectief overleg, 1949);
4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (conventies nr.° 100
betreffende de gelijke beloning, 1951 en nr.° 111 betreffende discriminatie (beroep
en beroepsuitoefening), 1958);
5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr.° 138 betreffende de
minimumleeftijd, 1973), alsook betreffende het verbod op de ergste vormen van
kinderarbeid (conventie nr.° 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).
Het niet in acht nemen van deze verbintenis kan, krachtens artikel 20, §1, 4° van het
Algemeen Bestek bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996, aanleiding
geven tot de toepassing van de maatregelen van ambtswege bepaald in § 6 van hetzelfde
artikel, en met name de eenzijdige ontbinding van de opdracht.”
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
Referenties
[Informatie over de overheidsinstantie die deze clausules in een overheidsopdracht heeft
gebruikt]
Financietoren, 8e verdieping · Kruidtuinlaan 50, bus 8 · 1000 Brussel - T + 32 2 524 88 54 · F + 32 2 524 88 70
[email protected] · www.poddo.belgium.be
Dit blad is een product van de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (www.gidsvoorduurzameaankopen.be)
Download