Disclaimer - Vishandel Pooyé

advertisement
DISCLAIMER
Niets uit de website van Vishandel Pooyé mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar
gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vishandel Pooyé. De inhoud
van deze site, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Vishandel Pooyé op internet, is met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Vishandel Pooyé kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid
of de inhoud van deze informatie. Vishandel Pooyé is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of
onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
De op de website van Vishandel Pooyé ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen (‘informatie’) wordt u
te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter
Vishandel Pooyé stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige
verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Vishandel Pooyé aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het
gebruik dat ervan wordt gemaakt. Vishandel Pooyé behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website zonder
voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.
Alle informatie op de website van Vishandel Pooyé (documenten waaruit de website is samengesteld en alle voor
de website gecreëerde elementen) is eigendom van Vishandel Pooyé en valt onder de wetten op bescherming van
het auteursrecht zodra de informatie op de webserver aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De informatie
op deze website mag slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere
reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele
licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van deze website, aan gebruikers van deze website toegekend.
Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vishandel Pooyé. Wanneer u
deze website bezoekt, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen
en bestellingen kunnen voldoen en u van de op deze website geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens
worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Vishandel Pooyé ten behoeve van advies,
bestellingen en analysedoeleinden.
Vishandel Pooyé wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van deze website waarnaar
verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van deze website door
Vishandel Pooyé aangeboden als serviceverlening en/of informatieverstrekking. De beslissing om deze verbindingen
te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.
Disclaimer Vishandel Pooyé
Pagina 1/1
Download