Protocol kwaliteitscontrole voor de uitvoering van werken voor

advertisement
Protocol kwaliteitscontrole voor de uitvoering van werken voor werkmaatschappijen
van Amvest
0. OPSTELLEN KEURINGSPLAN
Voorafgaand aan de start bouw legt de aannemer het concept van het door hem op te
stellen keuringsplan in het kader van de kwaliteitscontrole/kwaliteitsborging ter
goedkeuring voor aan de opdrachtgever en diens opzichter, die daar eventueel eveneens
te keuren zaken aan toe kunnen voegen: op verzoek van de bouwdirectie dient de
aannemer zodanige zaken in zijn keuringsplan op te nemen.
1. INTERNE KWALITEITSCONTROLE
a. De aannemer draagt zelf zorg voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles en de
controle of er conform bestek gerealiseerd wordt, zulks conform hetgeen zijn ISO
9001 procescertificaat omschrijft en volgens procedure en eisen zoals vastgelegd in
bestek en in zijn keuringsplan: de aannemer draagt zorg voor de vastlegging daarvan
in rapportages.
De aannemer dient te allen tijde inzage aan de opdrachtgever c.q. de directie te
verstrekken in zijn (interne) rapportages op de kwaliteitscontrole van het werk
volgens de kwaliteitsborging NEN ISO 9001.
b. Indien deze kwaliteitcontroles onvoldoende, onvolledig of onjuist plaatsvinden, of de
resultaten van deze kwaliteitscontroles hier aanleiding toe geven (o.a. herhaaldelijk
voorkomen van dezelfde gebreken), is de opdrachtgever gerechtigd het werk onder
incidenteel extern toezicht te laten plaatsen. De kosten van dit externe toezicht
komen alsdan voor rekening van de aannemer.
2. KWALITEITSRAPPORTAGE UITVOERING BOUW
a. Voorts verzorgt de aannemer voor zijn rekening elke 14 dagen een
kwaliteitsrapportage van in uitvoering zijnde bouwdelen, inclusief standopname /foto’s
en inclusief de tussentijdse keuringsrapporten. Deze uitvoeringskwaliteitsrapportage
geschiedt op basis van de besteksomschrijving en de uitvoeringsvolgorde in het
bestek. Op een daartoe strekkend verzoek van/zijdens opdrachtgever, worden aan
deze door de Aannemer kopiëen van werkomschrijvingen en/of plannen van aanpak
verstrekt.
b. Kopieën van de keuringsrapportages worden aan de opzichter en opdrachtgever
overlegd, zulks, indien het keuringsresultaat daartoe aanleiding geeft, incluis
rapportages over hoe e.e.a. wordt c.q. is afgewikkeld.
3.
GECERTIFICEERDE EXTERNE EXPERTISE
a. Als onderdeel van de kwaliteitscontrole zal de aannemer voor zijn rekening telkens
onafhankelijkgecertificeerd bouwkundig adviesbureau Nieman, inschakelen voor:
i. de beoordeling van en het opstellen van rapportages over het mede opstellen
c.q. aanpassen van het keuringsplan;
ii. de beoordeling van en het opstellen van rapportages over de procedures van de
aannemer.
iii. het verrichten van (periodieke) keuringen op het werk en de werkvoorbereiding,
zoals ten aanzien van werkdetails en kritische (uitvoerings)punten en het
opstellen van rapportages daarover.
een en ander conform nader te overleggen en door opdrachtgever goed te keuren
offerte, met dien verstande dat alle details beoordeeld moeten worden en het aantal
details niet verrekenbaar is.
b. De hierboven sub a ii en iii bedoelde controle/keuringen/rapportages vinden plaats
met de volgende frequenties:
- gedurende de ruwbouw: gemiddeld 1x per maand;
- gedurende de afbouw: gemiddeld 1x per 3 weken;
- bij het isoleren en bij het water- en winddicht maken van gevel en dak: gemiddeld
1x per 3 weken.
c. Vorenbedoelde rapportages zullen telkens terstond aan de opdrachtgever en de
opzichter ter hand worden gesteld incluis rapportages over hoe e.e.a. wordt c.q. is
afgewikkeld. Indien naar aanleiding van deze rapportages het inhuren van de nodige
versie Strijp R / oktober 2010
1
extra expertise/toezicht volgens de directie noodzakelijk is, zullen terzake door
opdrachtgever gemaakte kosten voor rekening van de aannemer zijn.
d. Indien de Opdrachtgever of opzichter verzoeken om bepaalde kwaliteitscontroles uit
te voeren en/of kritische aandachtspunten toe te voegen om de kwaliteit van het
Werk te borgen dan dient dit aan het project- kwaliteitsplan te worden toegevoegd.
Op verzoek van de Directie dient de Aannemer aanvullingen op te nemen in deze
kwaliteitscontrole.
e. het Werk dient dit plan en de vastlegging van de controle resultaten voor de
Opdrachtgever/ opzichter ter inzage te liggen in de bouwkeet. Een kopie van deze
documenten dient bij oplevering aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
4. CONTROLEMETINGEN
Na inregeling van alle installaties en voorafgaand aan de oplevering – zal de aannemer
de opdrachtgever in staat stellen om, voor rekening van de opdrachtgever, door externe
adviseurs c.q. de gemeente steekproefsgewijs in het werk metingen aan en in de
woningen te verrichten, om te verifieren of deze voldoen aan de gestelde eisen zoals
vastgesteld in het bouwbesluit en de relevante contractstukken en eisen met betrekking
tot het werk, waaronder begrepen de voor de in het werk te realiseren koopwoningen van
toepassing zijnde technische eisen zoals gesteld door de Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen te Rotterdam (SWK).
De aannemer draagt ervoor zorg dat de opdrachtgever daarvoor over voldoende tijd kan
beschikken en zal tevens vooraf aankondigen wat de datum is waarop alle installaties
ingeregeld zijn, onverminderd dat de opdrachtgever is niet verplicht tot het verrichten van
zulke steekproeven.
De navolgende metingen zullen ondermeer worden verricht (alles per individue(e)l(e)
woonappartement c.q. woning c.q. commerciële ruimte):
- bescherming tegen geluid van buiten; volgens art. 22 Bouwbesluit;
- bescherming tegen geluid van installaties volgens art. 23 Bouwbesluit;
- geluidwering tussen ruimten volgens art. 24 Bouwbesluit:
 bij appartementen: zowel verticaal als horizontaal tussen de appartementen
onderling, als (waar van toepassing) tussen elk appartement en de
verkeersruimte;
 bij woningen: tussen de woningen onderling.
- wering van vocht van buiten volgens art. 26 Bouwbesluit;
- water- en winddichtheid gevels en kozijnen;
- meting voeghardheid;
- drukmetingen gas- cv- en rioleringsinstallatie;
- luchtdichtheid van kruipruimtes;
- inregeling radiatoren /vloerverwarming (indien de WKO door een derde wordt
aangelegd dient Aannemer dit te coördineren met de inregelingen van zo’n derde);
- meting luchtvolumestromen mechanische ventilatie installatie, transmissieberekening;
- bescherming tegen luchtvolumestromen volgens art. 26 Bouwbesluit;
- meting afzuigkapaciteit afzuigpunten;
- infraroodmeting gevelisolatie (thermografie);
- temperatuur koud water;
- temperatuur warm water, weerstandberekening en de warm tapwater capaciteit van
waterleidingen etc.;
- voldoen aan eisen Politiekeurmerk (PKM) c.q Woonkeur (dit laatste indien van
toepassing);
- voldoen aan bouwbesluit aan de hand van controle revisietekeningen en in het werk
zelf.
Indien uit een meting blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan is de aannemer
verplicht alles in het werk te stellen om alsnog aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
De hieruit voortvloeiende kosten en overige financiële consequenties, zoals van
hermeting, zijn voor rekening van de aannemer.
versie Strijp R / oktober 2010
2
5. ALGEMEEN
a. Door de opdrachtgever zullen slechts incidenteel steekproefsgewijs
kwaliteitscontroles worden gehouden en zal slechts incidenteel toezicht worden
uitgeoefend. De opdrachtgever is daartoe bevoegd, maar niet verplicht.
b. Enig toezicht door de directie of anderszins door of zijdens de opdrachtgever schept
geen medeverantwoordelijkheid of (mede-)aansprakelijkheid voor de opdrachtgever
en ontslaat de aannemer op generlei wijze van zijn verantwoordelijkheden.
c. Enige goedkeuring door de directie of anderszins door of zijdens opdrachtgever laat
de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen ongewijzigd en doet geen (mede-)
aansprakelijkheid voor de opdrachtgever ontstaan.
versie Strijp R / oktober 2010
3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards