aannemingscontract

advertisement
AANNEMINGSCONTRACT
Tussen
1. De heer en/of mevrouw/BVBA1 ...................................... , wonende/met maatschappelijke zetel
te ........................................................................................................................................... (adres)
en met ondernemingsnummer (eventueel RPR) ...............................................................................
verder genoemd de ‘aannemer’
en
2. De heer en/of mevrouw/BVBA ....................................... , wonende/met maatschappelijke zetel
te ........................................................................................................................................... (adres)
en met ondernemingsnummer (eventueel RPR) ................................................................................
verder genoemd de ‘opdrachtgever’
werd overeengekomen wat volgt.
Betreft: werf gelegen te ..................................................................................................... (plaats).
Omschrijving van de werken: de volgende werken zullen worden uitgevoerd:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Prijs: € ............................................................. (bedrag)
Aanvangsdatum van de werken: ............................................................ (eventueel in te vullen).
Einde van de werken: .............................................................................. (eventueel in te vullen).
De ingebruikneming van het gebouw (of de uitgevoerde werken) of de aanwending door de
opdrachtgever geldt als stilzwijgende voorlopige oplevering.
Opgemaakt te .................................................. (plaats), op .................... (datum) in twee originele
exemplaren, waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.
De partijen gaan akkoord dat de algemene voorwaarden van de aannemer van toepassing zijn, die
bij deze overeenkomst gevoegd worden.
.............................................................
Aannemer
(handtekening)
1
............................................................
Opdrachtgever
(handtekening)
Schrappen wat niet past.
Aannemingscontract
1 van 1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards