NL NL TOELICHTING Het Intern Akkoord tot oprichting van het elfde

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 12.12.2013
COM(2013) 881 final
2013/0429 (NLE)
Voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2007 van de Raad van 14 mei 2007 inzake de
uitvoering van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van de overbruggingsfaciliteit
NL
NL
TOELICHTING
Het Intern Akkoord tot oprichting van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (elfde EOF)
werd door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, in juni 2013 goedgekeurd. Dit Intern
Akkoord treedt pas in werking na de bekrachtiging ervan door alle lidstaten. Die procedure
zal zeer waarschijnlijk niet voor januari 2014 worden afgerond.
De Commissie heeft overgangsmaatregelen voorgesteld (overbruggingsfaciliteit) om ervoor te
zorgen dat fondsen voor samenwerking met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de
Stille Oceaan en met de landen en gebieden overzee, en de fondsen voor ondersteunende
uitgaven, beschikbaar blijven tussen januari 2014 en de inwerkingtreding van het Intern
Akkoord tot oprichting van het elfde EOF. Deze faciliteit wordt gefinancierd uit saldi en
geannuleerde middelen van het tiende EOF en van eerdere EOF's. De in het kader van deze
overbruggingsfaciliteit vastgelegde middelen worden ten laste van het elfde EOF geboekt.
De Commissie heeft ook een voorstel goedgekeurd voor een verordening betreffende de
uitvoeringsbepalingen van het elfde EOF waarin de nieuwe beleidslijnen van het EUontwikkelingsbeleid vervat zitten, in het bijzonder de beleidslijnen als bepaald in de
mededeling "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor
verandering"1 en de recentste wijzigingen aan de Overeenkomst van Cotonou. De Raad kan
deze verordening niet goedkeuren voordat het intern akkoord over het elfde
ontwikkelingsfonds in werking treedt of voordat de Raad een besluit goedkeurt waarmee een
aantal bepalingen voorlopig kan worden toegepast. In het licht van de recente besprekingen in
de Raad is de verwachting dat geen van deze procedures voor januari 2014 zal worden
afgerond.
Acties met steun van de overbruggingsfaciliteit moeten zo vlug mogelijk worden uitgevoerd
met dezelfde regels als die voor het elfde EOF. De Commissie stelt dan ook voor dat de
verordening van de Raad inzake de uitvoering van het tiende EOF zodanig wordt aangepast
dat de uitvoeringsbepalingen die zullen gelden voor het elfde EOF, ook gelden voor het
operationele en financiële beheer van de overbruggingsfaciliteit.
In de Raad zijn de onderhandelingen over de uitvoeringsverordening voor het elfde EOF nog
niet afgerond (en dus liggen de uitvoeringsbepalingen voor het elfde EOF nog niet volledig
vast). De bijlage bij dit voorstel zal dan ook de tekst bevatten van de bepalingen van het elfde
EOF zodra zij vastliggen, zodra de onderhandelingen zijn afgelopen. Op die manier wordt de
eenvormigheid van de uitvoeringsregels voor het elfde EOF van 2014 tot 2020 gewaarborgd.
De Commissie stelt daarom voor dat de Raad de bijgevoegde verordening goedkeurt, waarvan
de bijlage nog een technische aanvulling moet krijgen in overeenstemming met de vorige
alinea.
1
NL
COM(2011) 637.
2
NL
2013/0429 (NLE)
Voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2007 van de Raad van 14 mei 2007 inzake de
uitvoering van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van de overbruggingsfaciliteit
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 20002 (hierna "de Overeenkomst van
Cotonou" genoemd),
Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de
Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de
landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van
toepassing zijn3 (hierna het "Intern Akkoord "genoemd), en met name artikel 10, lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien het advies van de Europese Investeringsbank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Besluit [xx/xx/2013] van de Raad heeft overgangsmaatregelen voor het beheer van het
EOF voorgesteld (overbruggingsfaciliteit) om ervoor te zorgen dat fondsen voor
samenwerking met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en
met de landen en gebieden overzee, en de fondsen voor ondersteunende uitgaven,
beschikbaar blijven tussen januari 2014 en de inwerkingtreding van het Intern
Akkoord tot oprichting van het elfde EOF.
(2)
De uitvoeringsbepalingen van het tiende EOF moeten worden gewijzigd in
overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen van het elfde EOF voor het
operationele
en
financiële
beheer
van
de
overgangsmaatregelen
(overbruggingsfaciliteit) voor de financiering van de periode tussen het tiende en het
elfde EOF tot aan de inwerkingtreding van het Intern Akkoord van het elfde EOF en
de uitvoeringsbepalingen ervan.
(3)
De organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden wordt
beschreven in Besluit 2010/427/EU van de Raad,
2
PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3. Gewijzigd bij de op 25 juni 2005 in Luxemburg ondertekende
overeenkomst (PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4) en bij de op 22 juni 2010 in Ouagadougou
ondertekende overeenkomst (PB L 287 van 4.11.2010, blz. 3).
PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.
3
NL
3
NL
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Voor de uitvoering van de overbruggingsfaciliteit worden de bepalingen van Verordening
(EG) nr. 617/2007 van de Raad vervangen door de bepalingen van de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening wordt toegepast in overeenstemming met Besluit 2010/427/EU van de Raad
tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf de dag van haar inwerkingtreding en totdat de
uitvoeringsverordening van het elfde EOF in werking treedt.
Gedaan te Brussel,
Voor de Raad
De voorzitter
NL
4
NL
Download