Organisaties en organisatieopstelingen als wegwijzers voor

advertisement
Organisaties en organisatieopstelingen als wegwijzers voor
persoonlijke groei en bewustwording.
In het kijken naar organisaties en organisatieproblemen, hebben deskundigen en
managers in de loop der tijden verschillende accenten gelegd. Structuur, strategie,
cultuur en waarden zijn de voornaamste invalshoeken.
In onze tijd, met zijn grote complexiteit en snelle communicatie, stellen we vast
dat deze aspecten slechts een heel beperkt bereik hebben, en geen afdoende
antwoord bieden op de vele organisatieproblemen waarmee we vandaag
geconfronteerd worden. De meest scherpe problemen die zich vandaag stellen zijn
deze van : motivatie, verbinding van de medewerkers en van het leiderschap en de
verantwoordelijkheid van de leidinggevenden.
Deze problemen kunnen momenteel vrij goed in kaart worden gebracht via de
methodiek van organisatieopstellingen, die de nadruk legt op de
energiehuishouding binnen een systeem.
De energiestromen binnen een organisatie verwijzen naar de concreet beleefde
relaties tussen de betrokken mensen - en naar de manier waarop de betrokken
verantwoordelijken en medewerkers uiteindelijk zelf omgaan met hun eigen
energiebronnen.
Veel energie gaat in onze organisaties verloren, omdat er gewoon geen rekening
gehouden wordt met de menselijke energie. Nochtans is dit de belangrijkste
energiebron in de kennismaatschappij die zich volop aan het ontwikkelen is.
Autoritaire en rigide systemen blokkeren energie evenzeer als dat al te softe
systemen energie laten wegvloeien. Het is niet zo eenvoudig om de juiste balans en
een motiverend evenwicht te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie in
haar maatschappelijke context en de groei- en leerbehoeften van de medewerkers.
Ook hier maken organisatieopstellingen situaties en relaties zichtbaar en bieden
richtingaanwijzers voor groei en ontwikkeling binnen het bepaalde systeem.
Persoonlijke groei en bewustwording is de meest fundamentele opgave van elke
mens, in de zoektocht naar zijn eigen energetische bronnen. Dit is op de eerste
plaats een proces naar binnen, waarbij we laag na laag van de ui afpellen, om vaak
met tranen in de ogen bij onze diepe kern uit te komen.
Het is tegelijk ook een proces naar buiten, omdat wat zich binnen ons afspeelt,
naar buiten toe weerspiegeld wordt. Gaandeweg leren we dat deze spiegeling in
essentie bedoeld is als hulp en als wegwijzer op onze weg naar bewustwording.
Organisaties bieden ons aldus unieke groeikansen, vooral als we een
verantwoordelijke positie innemen en dus vele spiegelmogelijkheden aangereikt
krijgen. Anderzijds bieden deze persoonlijke groeimogelijkheden voor
beleidsverantwoordelijken en voor medewerkers ook enorme ontwikkelingskansen
aan de organisatie, die er een energetische dynamiek uit opbouwt. Via deze weg
kan de organisatie ook dichter komen bij haar eigen roeping en missie en mede
daardoor effectiever en performanter worden.
Via organisatieopstellingen kunnen we zichtbaar maken hoe er betere energetische
verbindingen tot stand kunnen komen tussen medewerkers met zichzelf, met elkaar
en met de missie en de doelstellingen van de organisatie, zoals deze
vertegenwoordigd worden door leidinggevenden die in deze context tot echte
verantwoordelijke leaders uitgroeien.
Begeleiding
Prof Dr Johan Van de Kerckhove (1943) houdt vooral van pionierswerk.
Gedurende heel zijn loopbaan heeft hij gezocht naar nieuwe organisatievormen om
zijn inspiratie en ideeën te kunnen uitwerken, onderbouwen en uitdragen. Hij is
Doctor in de Sociale Wetenschappen en Hoogleraar aan de K.U.Leuven.
Hij stond mee aan de wieg van het HIVA (1968-1983) met vooral aandacht voor het
thema van ‘Kwaliteit van de arbeid’. Sinds 1979 legde hij het accent meer op
volwassenenvorming op universitair niveau. Hij heeft de oprichting van de Open
Universiteit Vlaanderen, in samenwerking met Nederland helpen voorbereiden en
de coördinatie ervan verzorgd (1984-1987).
De laatste fase van zijn loopbaan was hij oprichter en directeur van LUCINA (19882005), het Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in
Arbeidssituaties. Hij ontwikkelde er een vernieuwende visie op mens-management,
selfmanagement, organisatieverandering en leadership.
Bezieling en inspiratie zijn hierbij de centrale thema’s.
Vanaf 2005 houdt hij zich vooral bezig met het systematiseren, publiceren en
uitdragen van zijn gedachtegoed.
Hilde Vanthuyne (1969) studeerde pedagogische wetenschappen aan de
K.U.Leuven. Ze was eerst vormingsverantwoordelijke voor directies in het
Buitengewoon Onderwijs, deed onderzoek aan de K.U.L. naar kwaliteitszorg in het
Hoger Onderwijs en doceerde later in de lerarenopleiding van de Karel De Grote
Hogeschool te Antwerpen. Ondertussen vatte zij de studies aan in de Klassieke
Homeopathie in de School voor Homeopathie te leuven en in de International
Academy for Classical Homeopathy in Alonissos. Tenslotte volgde ze in Lucina de
training in organisatieopstellingen en het vormingsprogramma ‘Deep Change’ o.l.v.
Johannes B. Schmidt. Ze doceert aan het Centrum Klassieke Homeopathie in
Leuven en als gastdocent in de opleiding voor vroedkunde aan de KHKempen. Ze is
werkzaam als klassiek homeopate in een zelfstandige praktijk, waarin ze streeft
naar een integratie van het systeemdenken binnen het holistisch denkkader van de
complementaire gezondheidszorg.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards