a l G e M e n e V o o R w A A R D E n www .de

advertisement
a l g e m e n e
ve r sie 2013
v o o r w aarde n
De algemene voorwaarden waaronder door of vanwege notariskantoor
Broekkamp BV, tevens handelend onder de namen notaris Broekkamp,
notariskantoor Broekkamp alsmede de Erfrechtspecialist, hierna ook te
noemen het notariskantoor, opdrachten worden aanvaard en diensten
worden verleend.
1.Alle opdrachten worden door het notariskantoor slechts met uitsluiting
van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard. Uitsluitend
notariskantoor Broekkamp B.V. treedt hierbij op als opdrachtnemer.
2.Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheids­
verzekering wordt uitbetaald.
3.De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens
voor het geval het notariskantoor aansprakelijk is voor het niet deug­
delijk functioneren van de door het notariskantoor bij de uitvoering van
de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden,
registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft
geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. Voor het verstrekken van
onbetaald algemeen incidenteel en/of telefonisch advies op notarieel
gebied wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Het notariskantoor
verleent overigens uitdrukkelijk geen kosteloze dienstverlening.
4.Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van
het notariskantoor. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk
persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede
door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
5.Het in ontvangst nemen van een namens het notariskantoor op verzoek
van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte of adviesbrief impliceert
het verleend zijn van een opdracht aan het notariskantoor, voor zover
niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is
bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het
verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris
tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle
werkzaamheden ter zake.
6. Bij het inschakelen van derden zal het notariskantoor zoveel als mogelijk
is overleg met de opdrachtgever voeren. Het notariskantoor is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
7.Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen,
op basis van de aan de opdracht door de medewerkers van het
notariskantoor bestede uren te vermenigvuldigen met het door het
notariskantoor gehanteerde uniforme (kantoor-)uurtarief, zulks te
verhogen met een opslag voor kantoorkosten en over welk totaal
bedrag BTW verschuldigd is. Het uniforme (kantoor-)uurtarief wordt in
rekening gebracht ongeacht door welke medewerker (zijnde de notaris,
de kandidaat-notaris en de notarieel juridisch medewerker) van het
notariskantoor de werkzaamheden zijn verricht en is gebaseerd op een
gemiddelde van de door de betreffende medewerkers in rekening te
brengen uurtarieven. De hoogte van het in rekening te brengen uniforme
(kantoor-)uurtarief wordt bevestigd bij de opdracht tot dienstverlening
evenals het percentage in rekening te brengen kantoorkosten. De in
rekening te brengen kantoorkosten hebben betrekking op ondermeer
porti, telefoon, internet, papier, bankkosten, beheer eventuele
derdengelden en overige (kantoor)kosten.
Hiernaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht de kosten van
derden zoals griffierechten, belastingen, onderzoekskosten in openbare
registers etc.
Indien de notaris of het notariskantoor optreedt als executeur en daartoe
als zodanig is benoemd bij testament, zal bij het openvallen van de
nalatenschap en het optreden als executeur een loon in rekening worden
gebracht gelijk aan het hiervoor gemelde uniforme (kantoor-)uurtarief
te verhogen met voormelde opslag voor kantoorkosten (exclusief BTW),
tenzij bij testament een andersluidende regeling is opgenomen.
Het door het notariskantoor op het moment van de aanvaarding van
de executeursbenoeming in rekening te brengen uniforme (kantoor-)
uurtarief , alsmede de hoogte van het percentage aan kantoorkosten
(exclusief BTW), zal op gelijke wijze gehanteerd worden voor het in
rekening te brengen executeursloon.
Het notariskantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een
voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen maandelijks aan
de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Op de dienstverlening van het notariskantoor is van toepassing de
Verordening klachten- en geschillenregeling, zoals opgesteld door de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
8.Op de gelden die het notariskantoor in verband met haar werkzaam­
heden ten behoeve van derden onder haar houdt zijn van toepassing
de regels omtrent rentevergoedingen als vermeld in de regeling van
de wet op het notarisambt. Conform het bepaalde in deze regeling is
het notariskantoor gerechtigd voor het beheer van deze gelden
administratie­kosten in rekening te brengen. Het notariskantoor en
opdrachtgever zijn ten allen tijde bevoegd andersluidende overeen­
komsten hieromtrent aan te gaan.
9.Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze
uiteindelijk leiden tot een (notariële) akte of advies, ongeacht de reden,
is de notaris ten alle tijde bevoegd zijn werkzaamheden (tussentijds) in
rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij
vastgesteld als hiervoor onder 7 bepaald. Ingeval aan de werkzaam­
heden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt
de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de
koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is
bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.
10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen
na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld.
Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke
(handels) rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de
in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op
die invordering voor rekening van de cliënt.
11.Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is het notaris­
kantoor te allen tijde gerechtigd haar (tussentijdse) declaratie te
verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever(s) zijn
bijgeschreven op de (derdengelden)rekening van het notariskantoor
of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben
genomen. De opdrachtgever verleent het notariskantoor door middel
van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze
verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren.
12.Zodra 7 jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij het
notariskantoor in behandeling is geweest (en is uitgemond in een
akte of advies) is het notariskantoor gerechtigd om het desbetreffende
dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging of voorafgaande goedkeuring uit haar archieven te verwijderen en
te vernietigen zulks onverminderd haar wettelijke bewaarplicht van het
protocol (akten e.d.).
13.Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt
ten behoeve van de notaris of diens waarnemer van het notariskantoor
alsmede van de bestuurder van de praktijkvennootschap, van al de
kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens
het notariskantoor werkzaam zijn.
14.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door notariskantoor Broekkamp en op
alle rechtsverhoudingen van notariskantoor Broekkamp met derden.
Een vordering op het notariskantoor vanwege de uitbetaling van geld
op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet
worden gecedeerd of verpand. Het notariskantoor betaalt op grond van
de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij
optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op
grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens
de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
15.Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en de opdrachtgever
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter
in Alkmaar.
16.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden waartoe de opdracht is verleend na de datum van deponering
als aan het slot van deze Algemene Voorwaarden vermeld. Op eerder
van kracht geweest zijnde Algemene Voorwaarden van notariskantoor
Broekkamp kan voor werkzaamheden bedoeld in de vorige volzin
geen beroep meer worden gedaan. Deze Algemene Voorwaarden zijn
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland onder
nummer 20/2013. De Voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de
receptie van notariskantoor Broekkamp aan de James Wattstraat 28
te Alkmaar en worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website
www.de-erfrechtspecialist.nl en kunnen van daaruit worden gedownload.
w w w. d e - e r f r e c h t s p e c i a l i s t. n l
Download