Bijlage III: Prioritaire lopende voorstellen Thema Volledige titel

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Straatsburg, 27.10.2015
COM(2015) 610 final
ANNEX 3
BIJLAGE
bij de
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ
VAN DE REGIO'S
Het werkprogramma van de Commissie voor 2016
Tijd voor verandering
NL
NL
Bijlage III: Prioritaire lopende voorstellen
Thema
Volledige titel
Referentie
Een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen
1.
2.
Integratie van langdurig
werkzoekenden
EURES
3.
Vrouwen in raden van bestuur
Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD inzake de integratie van langdurig werklozen op de
arbeidsmarkt
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een
Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en
de verdere integratie van de arbeidsmarkten
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de verbetering
van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee
samenhangende maatregelen
2015/0219/NLE
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende maatregelen
om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen
2013/0027/COD
2014/0002/COD
2012/0299/COD
Een connectieve digitale interne markt
4.
Netwerk- en informatiebeveiliging
(NIS)
Een veerkrachtige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering
5.
Vermindering van de nationale
emissies (NEC)
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter vermindering van de
nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG
2013/0443/COD
Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis
6.
7.
Belasting op financiële transacties nauwere samenwerking
EU-securitisatiekader
8.
Havendiensten
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied
van belasting op financiële transacties
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot totstandbrenging van een Europees kader voor
eenvoudige en transparante securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG,
2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van
een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens
2013/0045/CNS
2015/0226/COD
2013/0157/COD
Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie
2
Thema
9.
Europees platform tegen zwartwerk
Volledige titel
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een
Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk
Referentie
2014/0124/COD
Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten
10.
Hervorming van de
gegevensbescherming
11.
12.
13.
Europees Openbaar Ministerie
Agentschap van de Europese Unie voor
samenwerking en opleiding op het
gebied van rechtshandhaving (Europol)
EU-passagiersgegevens (PNR)
14.
Bestrijding van discriminatie
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving
(Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gebruik
van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van
terroristische misdrijven en zware criminaliteit
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
2012/0010,
0011/COD
2013/0255/APP
2013/0091/COD
2011/0023/COD
2008/0140/CNS
Naar een nieuw beleid op het gebied van migratie
15.
Permanente herplaatsingsregeling
16.
Europese lijst van veilige landen van
herkomst
Een Unie van democratische verandering
17.
Genetisch gemodificeerde organismen
(ggo's)
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van
een crisismechanisme voor herplaatsing en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een
onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van
een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU
van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en
intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 2013/32/EU
2015/0208/COD
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden
2015/0093/COD
2015/0211/COD
3
4
Download