aanvullende informatie

advertisement
Aanleg werfreserve
Technisch assistent Elektricien
(D1-D3) – Contractueel
onbepaalde duur
(gescodienstverband) – voltijds
(38/38) (M/V)
ALGEMENE INFORMATIE
ALGEMEEN
Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot de aanleg van een werfreserve van 2 jaar voor de
voltijdse functie van technisch assistent elektricien (D1-D3).
TOELATINGSVOORWAARDEN
Voor de toelating tot de betrekking van technisch assistent elektricien (D1-d3) gelden volgende
voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
De burgerlijke en politieke rechten genieten;
Medisch geschikt zijn;
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
Slagen voor een selectieprocedure;
Op de dag van de indiensttreding in aanmerking komen om tewerkgesteld te worden in
gescodienstverband;
In bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
SELECTIEPROCEDURE
Om als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat voor elk examengedeelte vijftig procent
van de punten behalen en zestig procent van de punten in het totaal.
Het examen voor technisch assistent (D1-D3) bestaat uit 3 delen:
1. Een schriftelijke proef (40 punten):
1 of meerdere casussen of voorstellingen die verband houden met de uitoefening van de
functie.
2. Een praktische gedeelte (30 punten):
Situatieproef: de uitvoering van een of meerdere taken volgens plan of opdracht eigen aan
de functie, waardoor de vakbekwaamheid van de kandidaat blijkt.
3. Een mondelinge gedeelte (30 punten):
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke
vereisten van de functie, evenals van de motivatie en de interesse voor het werkterrein.
FUNCTIEBESCHRIJVING
TECHNISCH ASSISTENT (D1-D3) ELEKTRICIEN
1. Hoofddoel van de functie.
Onder leiding van de rechtstreeks verantwoordelijke instaan voor alle werkzaamheden, in het
bijzonder deze die horen tot het vakgebeid, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het
gemeentelijk patrimonium en voor de materiële ondersteuning van de gemeentelijke organisatie en
activiteiten.
2. Functie - inhoud.
- Instaan voor alle elektriciteitswerken van de stad: installatie, onderhoud, foutdetectie, herstel,
afbraak,…;
- Het doorgeven van nuttige informatie en adviezen met betrekking tot het juiste gebruik van
machines, toestellen, materialen en producten;
- Het formuleren van adviezen met betrekking tot het onderhouden en aankopen van machines,
toestellen, materialen en producten;
- Het signaleren van problemen vastgesteld tijdens de uitoefening van de functie;
- Het opvangen en/of doorgeven van vragen, bedenkingen en klachten van burgers;
3. Functieprofiel
1. Kennis
- Kennis van elektriciteitswerken: installatie, onderhoud, foutdetectie, herstel, afbraak,…;
- Kunnen lezen en uitvoeren van bouwplannen en elektrische schema’s;
- Kennis inzake het gebruik van machines, materialen, producten en te gebruiken technieken;
- Kennis van de gemeentelijke organisatie;
- Kennis veiligheidsvoorschriften;
- In bezit van rijbewijs B;
2. Vaardigheden
- Kunnen plannen en organiseren;
- Zelfstandig kunnen werken;
- Kwaliteitsvol kunnen werken;
- Veilig en ordelijk kunnen werken;
- Kunnen samenwerken;
- Sociaal vaardig;
3. Attitudes
- Inzet;
- Bereid tot bijscholing;
- Initiatief;
- Nauwgezetheid;
- Flexibiliteit;
- Stressbestendigheid;
- Loyaliteit;
AANVULLENDE INFORMATIE
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 01 februari 2014 per aangetekende zending
(poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden op volgend adres:
Stadsbestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 8620
Nieuwpoort.
De sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van volgende stukken:
Een curriculum vitae;
Een uittreksel uit het strafregister model 1 (max. 3 maanden oud);
Een bewijs dat wordt voldaan aan de taalwetgeving (indien van toepassing);
Een kopie van het rijbewijs B;
Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de procedure kan bekomen worden bij de
personeelsdienst op volgend adres: Personeelsdienst, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, 
058/22.44.65, [email protected].
Download