a) als deelnemer deel genomen aan een

advertisement
Informatie opleiding Blue eyed trainer
Şeydâ Buurman-Kutsal en Jürgen Schlicher zijn van Jane Elliott
geautoriseerd om trainers voor de Blue Eyed training op te leiden
De opleiding bevat de volgende onderdelen en voorwaarden:
Toekomstige trainers doorlopen als eerste de opleiding tot assistent.
Daarvoor hebben zij:
a) als deelnemer deel genomen aan een training Blue eyed,
b) aan een training als schaduw mee gelopen met een assistent,
c) aan twee trainings met een tweede assistent zelf als assistent mee
gewerkt.
Tijdens de opleiding moet u aan minimaal een training van zowel dhr.
Schlicher als ook mw. Buurman-Kutsal als assistent hebben mee gewerkt.
Na uw werk als schaduw schrijft u een ervaringsreflectie die u bij de
trainer inlevert. Met een afsluitend gesprek kunt u dan als assistent
worden benoemd. Als u niet als assistent wordt toegelaten zullen wij met
u bespreken welke andere mogelijkheden er voor u zijn om met het
concept te werken.
Voor het boven genoemde traject dient u alleen rekening te houden met
kosten voor reis- en verblijfskosten. Soms is een overnachting
noodzakelijk.
Na een verdere oefening die u als assistent heeft begeleid heeft u aan de
voorwaarden voor deelname aan de opleiding als trainer voldaan. U kunt
dan ook een duidelijkere afweging maken of u daadwerkelijk met de
opleiding door wilt gaan.
Mocht u tot de opleiding niet aan alle voorwaarden hebben voldaan dan
kunt u deze in de loop van de opleiding nog inhalen. De data voor actuele
trainings die plaats vinden kunt u op onze website vinden. [Termine].
De opleiding is verdeeld in drie blokken.
In de tussentijd zult u eigen trainingen in begeleiding van een van de
trainers zelf uitvoeren.
De trainersopleiding is opgezet voor maximaal 10 deelnemers.
De kosten voor de opleiding bedragen ca. 3.900 € (bruto) per Deelnemer.
Daarin zijn alle materialen, scripts, DVD’s, postermateriaal etc.
inbegrepen.
Voor reiskosten, verblijf en eten dient (behalve de middagmaaltijden)
dient u zelf te zorgen.
De opleidingskosten zijn aftrekbaar.
De trainingen die wij bemiddelen worden voor de trainer met €1000,- bij
non-profit organisaties en met €1.700,- bij profit organisaties vergoed.
Wij vragen u om er rekening mee te houden dat u pas na het afronden
van de gehele opleiding kunt worden geautoriseerd om met het concept te
werken. Voor de autorisatie kunnen wij vooraf geen garantie geven.
Daarmee trachten wij de kwaliteit van de trainingen te garanderen en het
concept voor misbruik te beschermen.
Data van de drie blokken zijn:
10.-13. Oktober 2013
7.+ 8.December 2013
8.+9. Februari 2014
Via onderstaande link kunt u het aanmeldingsformulier vinden:
Weitere Informationen ->
Wij hopen dat wij u met deze informatie voldoende hebben voorgelicht. Wij
verheugen ons er op u tijdens een van onze volgende trainingen te leren
kennen. Een overzicht van de geplande trainings kunt u op onze website
vinden: www.diversity-works.de
Ook bij de trainingen in Duitsland bent u van harte welkom. Als u aan een
van de trainingen deel wenst te neme dan kunt u dit melden via:
[email protected] of via onze website:
http://www.diversity-works.de/workshops/blue_eyed_workshop/informationen_zur_blue_eyed_trainerinnenausbildung_und_anmeldung .
Opleidingsinhoud:
De opleiding is verdeeld in drie blokken van 4, 2, 2 dagen:
Module 1: 10.- 13. Oktober 2013 (4 dagen, 8 eenheden)
Hier traint u de uitvoering van de verschillende onderdelen van de workshop.
U leert de samenhang en inhouden van de afzonderlijke deelaspecten
kennen. U toetst de werking van uw handelen en maakt verbindingen met de
dagelijkse praktijk van discriminatie. U bent actief en reflectief bezig met uw
rol als deelnemer en de invloed daarvan op uw rol als trainer. U verstevigt
tekstzekerheid en ontwikkelt kennis en begrip voor het verloop van de
inhoud.
Module 2: 7.+ 8. December 2013 (2 dagen, 4 eenheden)
In de tweede module vestigt u zekerheid in de afzonderlijke
workshoponderdelen door herhaalde oefening. Wij confronteren u daarbij met
gebruikelijke deelnemers reacties en gedrag. Daarnaast leert u aan de hand
van cases welke reacties u voor de nabespreking en reflectie van de training
kunt gebruiken.
Module 3: 8.+ 9. Februari 2014 (2 dagen, 4 eenheden)
Inhoudelijk worden in Module 3 de voor de workshop noodzakelijke
theoretische perspectieven verdiept. Wij belichten de sociaalpsychologie,
theorieën van groepsdynamica en kijken naar mensbeelden en
mensenrechten. Ook een onderzoek naar uw rol binnen de workshopcontext
wordt verdiept. Uiteraard worden ook hier weer afzonderlijke onderdelen van
de workshop geoefend.
Wij zien uw opleiding als een persoonlijke ervarings- en opleidingsproces dat
wij als zodanig ook zullen thematiseren. Hier gaat het om uw professioneel
zelfbeeld en uw professionele opdracht. U zult in staat worden gesteld om het
concept, de didactiek en de theorie die achter het concept staat over te
brengen binnen uw beroepscontext.
Tijdens de opleiding ontvangt u van ons voorbereidings- en
verdiepingsopdrachten. De tijdsinvestering zijn evenredig aan de lengte van
de afzonderlijke modules.
Aansluitend aan de opleiding zullen wij twee verdere webinars (van ca. 1 uur)
aanbieden waarbij uw trainingservaringen centraal staan en ruimte is voor
uitwisseling.
Daarnaast heeft u in totaal 90 minuten individuele coaching ter beschikking.
De opleiding wordt door de van Jane Elliott gecertificeerde opleiders Şeydâ
Buurman-Kutsal en Jürgen Schlicher uitgevoerd.
Wij verheugen ons op uw aanmelding en vragen om begrip dat het aantal
opleidingsplaatsen beperkt zijn.
De opleiding zal tweetalig (Nederlands/Duits) in Duisburg plaats vinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Tel.: 0049/ 203 / 60 49 548
Mail: [email protected]
Of
Tel.: 06-27 40 66 61
Mail:[email protected]
Download