Verklaring btw

advertisement
VERLARING BTW-STATUUT
PROJECTNUMMER:
Btw is enkel een subsidiabele uitgave indien effectief en definitief
gedragen door de projectpartner. Btw die op enigerlei wijze kan worden
teruggevorderd bij de btw-administratie is niet subsidiabel (zelfs wanneer
btw niet daadwerkelijk wordt teruggevorderd).
Op basis van deze verklaring moet het voor de Beheersautoriteit duidelijk
zijn welke partner welke btw al dan niet kan indienen voor het verkrijgen
van EFRO-steun.
Mogelijke btw-statuten:
1. Niet btw-plichtig: btw is subsidiabele uitgave voor EFRO
2. Btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave voor EFRO
3. Gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte
van de activiteiten is vrijgesteld van btw-plicht): btw is
subsidiabele uitgave voor EFRO volgens het systeem van algemeen
verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik.
4. Gedeeltelijk
btw-plichtig
(btw-plichtige
en
niet
btw-plichtige
activiteiten): btw op de niet btw-plichtige activiteiten is een
subsidiabele uitgave voor EFRO
Elke wijziging van btw-statuut moet zo snel mogelijk worden meegedeeld aan
de
Beheersautoriteit,
waarbij
in
het
bijzonder
de
impact
op
de
subsidiabiliteit in het kader van EFRO moet worden toegelicht.
Geef hieronder het btw-statuut van de projectpartners (promotor +
copromotoren) weer en geef waar nodig bijkomende duiding inzake de
subsidiabiliteit van btw in het kader van EFRO. Indien de organisatie
gemengd of gedeeltelijk btw-plichtig is, moet hierbij altijd een
toelichting worden gegeven.
Naam organisatie
1
Btw-statuut
Niet btw-plichtig
Btw plichtig
2
Gemengd btwplichtig
Gedeeltelijk btwplichtig
Niet btw-plichtig
Btw plichtig
3
Gemengd btwplichtig
Gedeeltelijk btwplichtig
Niet btw-plichtig
Btw plichtig
4
Gemengd btwplichtig
Gedeeltelijk btwplichtig
Niet btw-plichtig
Btw plichtig
Gemengd btwplichtig
Gedeeltelijk btwplichtig
Toelichting
Download