Standbouwvoorschriften Horecava 2016

advertisement
Standbouwvoorschriften Horecava 2016: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk
De Horecava 2016 beursorganisatie beoogt door middel van het vaststellen en handhaven van deze
standbouwvoorschriften heldere en handhaafbare regels te formuleren, die alle exposanten in staat stellen om een
optimale en onderscheidende beurspresentatie te realiseren. Daarnaast wil de organisatie een open en overzichtelijke
beurs creëren en de uitstraling van de totale beurspresentatie bewaken.
Deze Standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden Deelname Horecava 2016.
Leest u deze informatie goed door om teleurstellingen te voorkomen.
Algemene Informatie
Alle exposanten van Horecava 2016 die een eigen stand bouwen, zijn verplicht een standontwerp in te dienen bij de
Productiondesk van Amsterdam RAI. Houdt u er rekening mee dat de stand pas na schriftelijke goedkeuring kan worden
opgebouwd. Ter beoordeling en goedkeuring dient het standontwerp uiterlijk 2 november 2015 in het bezit te zijn van de
Productiondesk van Amsterdam RAI.
Het ontwerp kunt u uitsluitend per email indienen via het e-mailadres wat hiervoor bestemd is: [email protected] Het
bericht dient voorzien te zijn van Beursnaam, standnummer en bedrijfsnaam in het mail onderwerp.
Stuurt u een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aanzichten op schaal met hoogtematen en/of een 3d
schets, visualisatie of foto met hoogtematen ingetekend.
N.B. Uitzonderingen op bovenstaande zijn bedrijven die gebruik maken van uniforme standbouw. Deze kan worden
besteld via de organisatie. Voor dit type stand hoeft geen standontwerp te worden ingediend.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Productiondesk.
E: [email protected]
T: 020 549 23 84
Standbouw hoogte
Standaard Standbouwhoogte:
De standaard bouwhoogte is 250 cm (inclusief vlonders). 50 cm hoger is toegestaan
De maximale standbouwhoogte bedraagt 600 cm (inclusief vlonders).
Bouwhoogte boven 300 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van de Productiondesk. Delen boven de
300 cm zijn beperkt in afstand tot de standgrens, zie pagina 2.
Standbouwregels
Bouwen conform standtype:
Afgenomen standruimte dient ingericht te worden conform de soort die is afgenomen. Er mogen nooit meerdere zijdes
afgesloten worden dan het aangegeven aantal per soort. Bijvoorbeeld: een eilandstand (4 zijden open) mag niet gebouwd
worden als kopstand ( 3 zijden open).
Eilandstand:
Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden (4 zijden open). Het ontwerp moet zodanig zijn, dat het
doorzicht door de expositie en het zicht op andere stands zo min mogelijk worden belemmerd.
Kopstand:
Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden (3 zijden open); er dient één achterwand te worden geplaatst.
Hoekstand:
Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden (2 zijden open). Er dient een achter- en zijwand te worden geplaatst.
Wandstand:
Wandstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier moeten een achterwand en twee zijwanden worden geplaatst.
1
Wanden*:
- Binnen 200 cm vanaf een gangpad zijn wanden* van maximaal 100 cm hoog niet beperkt in breedte.
- Binnen 200 cm vanaf een gangpad mogen wanden* tussen de100 cm en 300 cm hoog maximaal ½ van de standzijde
breed zijn.
- Wanden* hoger dan 300 cm (maximaal 600 xm) dienen minimaal 200 cm van het gangpad te blijven.
- Kolommen hoger dan 300 cm langs de gangpaden zijn toegestaan, mits de afmetingen maximaal 50 cm breed x 50
cm. Kolommen aan het gangpad minimaal 100 cm uit elkaar plaatsen.
Let op: Bouwhoogte boven 300 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van de Productiondesk.
* Een wand is een afscheiding van harde materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas, kunststof of steen, maar kan ook
bestaan uit een gordijn, vitrage, semi transparant of translucent glas of een combinatie van de hiervoor genoemde
materialen. Overige doorzichtbelemmerende delen worden beoordeeld als wand.
Standscheidende wanden - afwerking hoge delen richting buurstands:
- Tussen twee aangrenzende stands moet een standscheidende wand van 250 tot 300 cm hoog worden geplaatst.
- Binnen 200 cm vanaf een buurstand is geen reclame uiting boven 250 cm hoogte toegestaan gericht op de buurstand.
- De achterzijde van scheidende wanden (en/of bouwdelen binnen 200 cm van de buren) hoger dan 250 cm dient
netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met uw buurstand
en de Productiondesk van Amsterdam RAI.
Stand tegen de wanden Amsterdam RAI Gebouw:
Stands tegen de wanden van het Amsterdam RAI gebouw komen in aanmerking voor verruimde standbouwvoorschriften
voor wat betreft de hoogte en breedte van de achterwand omdat deze het doorzicht niet belemmeren of verhinderen.
- Achterwanden hoger dan 250 cm en maximaal 600 cm hebben geen beperking voor wat betreft de breedte.
- Binnen 200 cm vanaf het voorgangpad mag maximaal 300 cm hoog worden gebouwd.
- Vanaf 200 cm vanaf het voorgangpad mag maximaal 600 cm hoog worden gebouwd.
- De achterzijde van zijwanden (en/of bouwdelen binnen 200 cm van de buren) hoger dan 250 cm dient netjes
afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met uw buurstand en de
Productiondesk van Amsterdam RAI.
- In geen geval mogen de luchtwegen en veiligheidsvoorzieningen worden afgedekt.
Trushoogte/verlichting/banieren:
De trushoogte/verlichting dient te worden gehangen op maximaal 700 cm vanaf de halvloer tot aan de onderzijde
van de truss.
Banieren met een hoogtemaat van maximaal 150 cm zijn niet beperkt in breedte en afstand tot het gangpad. De
onderzijde van de banier dient minimaal 400 cm boven de RAI vloer te hangen. Maximale ophanghoogte is 700 cm.
Banieren met een hoogtemaat van meer dan 150 cm en banieren die lager hangen dan 400 cm, worden als wand
beschouwd. Deze banieren moeten minimaal 200 cm vanaf de rooilijn hangen.
Binnen 200 cm vanaf een buurstand is geen reclame-uiting toegestaan gericht op de aangrenzende stand.
Er mag niets boven de trussen uitsteken behalve de benodigde ophangconstructies en elektravoorzieningen.
Trussen mogen nooit buiten de rooilijn gehangen worden.
Ophangdraden:
In het gebouw is het op de meeste plaatsen mogelijk aan het dak standbouwonderdelen op te hangen. De firma
Mansveld Expotech is als enige aangewezen om deze werkzaamheden uit te voeren. Als u hier gebruik van wilt maken
dient u contact op te nemen met de afdeling Exhibitor Services:
Exhibitor Services:
E [email protected]
T 020 549 19 28
F 020 549 19 64
Gangpaden:
Gangpaden mogen nooit met standbouw of trussen overspannen worden!
Na overleg met de organisatie kan er toestemming verleend worden om de kleur en/of soort vloerbedekking van
een gangpad tussen twee of meerdere stands van één standhouder aan te passen aan het standontwerp.
2
Vloerbelasting / vloeren:
De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt maximaal ca. 3000 kg/m2, de maximaal toegestane
wieldruk is 5000 kg. Uitzonderingen hierop vormen de vloeren van hal 7 (Amstelhal), hal 6 (Verbindingshal) en de vloer
onder de balkons van hal 1 (Europahal), met maxima van 1000 kg/m2 resp. 2000 kg. De balkonvloeren mogen met
maximaal 500 kg/m2 worden belast. Puntbelasting is niet toegestaan. De krachten moeten altijd gespreid zijn.
Door zettingverschillen kan het voorkomen dat de vloeren van de hallen 1 tot en met 5 niet geheel vlak zijn. Bij twijfel
dient u de afdeling Event Management te raadplegen via de Exhibitor Services balie in de entree. Problemen tijdens de
opbouw kunt u eveneens melden bij de dienstdoende Event manager.
Vlonders / verhoogde vloer:
Het gebruik van vlonders wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of veel elektrische bedrading. De
standbouwer kan hierbij adviseren. Bij het gebruik van vlonders in de stand rekening houden met het volgende:
de maximale hoogte is 10 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw tot de bovenzijde van de vlonder.
de zijkanten moeten zijn gesloten en op nette wijze worden afgewerkt.
de verhoogde vloerdelen dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd.
deelnemers, die hun stand van een verhoogde vloer voorzien, wordt verzocht rekening te houden met de
toegankelijkheid van hun presentatie voor gehandicapten. Bijvoorbeeld door de toepassing van afgeschuinde
zijkanten of het maken van opritten (voldoende breed en zonder scherpe kanten).
Niet voorzien:
In alle gevallen die niet omschreven zijn in deze standbouwvoorschriften beslist de organisatie of de wens toelaatbaar is.
Brandveiligheidvoorschriften en Veiligheidsheidsvoorschriften:
De brandveiligheidvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de hiervoor omschreven
standbouwvoorschriften.
Etage- en podiumbouw vergunningen
Deelnemers met etage- en/of podiumbouw (dat wil zeggen verhogingen > 60 cm) dienen minimaal 6 weken vóór aanvang
opbouw naast een goedkeuring van het standontwerp ook een tijdelijke bouwtoestemming aan te vragen.
De benodigde informatie voor een aanvraag vindt u in de webshop. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor een
tijdelijke bouwtoestemming van een etagestand of podium. Ten aanzien van etagebouw is de deelnemer ook standhuur
verschuldigd, en wel het aantal m2 etage x ½ m2 prijs. De deelnemer dient verder rekening te houden met extra kosten
voor technische voorzieningen; de tarieven van de leveranciers zijn gebaseerd op gebruik direct op de vloer.
Voor vragen aangaande de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningendesk:
Vergunningendesk, Amsterdam RAI:
E: [email protected]
T. 020 - 549 18 70
Standinrichting
Algemene bepalingen:
Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet,
respectievelijk zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden.
Ook beweegbare delen ervan mogen, bijvoorbeeld bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren,
zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de
openingsuren niet worden afgedekt; de organisatoren kunnen een eventuele bedekking verwijderen zonder enige
aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag, anders dan met
schriftelijke ontheffing, tijdens de expositie geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen.
Vloerbedekking:
De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of
tapijttegels (bij uniforme standbouw is dit in de prijs inbegrepen). Voor onverhoopt na de expositie op de halvloer
achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.
Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de
organisatoren nodig, die bij het indienen van het standontwerp moet worden aangevraagd. Voordat dergelijke materialen
3
worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet
toegestaan.
Dieren op de stand:
Indien een deelnemer dieren op zijn stand aanwezig wil hebben of tentoonstellen dan is het noodzakelijk dat hij - in
verband met eventueel aan te vragen vergunningen van het Ministerie van Landbouw en Visserij - de organisatoren
minimaal zeven weken voor de opening volledig en schriftelijk informeert over zijn wensen.
Veilig werken & logistieke diensten Amsterdam RAI
Per 1 januari 2012 heeft Amsterdam RAI een aantal initiatieven ingevoerd met betrekking tot Veilig Werken en Logistieke
Diensten.
Veilig werken
Amsterdam RAI wil graag een veilige en gastvrije werkomgeving creëren voor een ieder die werkzaam is in de RAI. Ze
leeft de Nederlandse wet- en regelgeving na. Om deze redenen is de RAI per 1 januari 2012 gestart met een nieuwe
aanpak rondom Veilig Werken tijdens opbouw en afbraak van evenementen in de hallen. Kijk op
www.rai.nl/veiligwerken voor meer informatie.
Exclusiviteit DB Schenker
Omdat de veiligheid van onze gasten een speerpunt is, is het alleen aan de medewerkers van DB Schenker toegestaan
om met gemotoriseerd of elektrisch transport in de hallen en de buitenterreinen te bedienen. Dit vermindert de
wachttijden en voorkomt filevorming.
Bloktijden voor laden en lossen kunnen worden besteld in de webwinkel.
NB: Door andere partijen mag er wel gebruik gemaakt worden van manueel aangedreven materieel.
Definities
Trussen:
Trussen zijn metalen ophangconstructies, meestal vierkant of driehoekig, waaraan diverse licht- en audioapparatuur kan
worden bevestigd. Trussen worden ook gebruikt om banieren en andere reclame uitingen aan op te hangen.
Wand:
Een wand is een afscheiding van harde materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas, kunststof of steen, maar kan ook
bestaan uit een gordijn, vitrage, semi transparant of translucent glas of een combinatie van de hiervoor genoemde
materialen. Overige doorzichtbelemmerende delen worden beoordeeld als wand.
Rooilijn:
De rooilijn is de richtlijn waarin de stand wordt geplaatst en die de grens aangeeft met de gangpaden en aangrenzende
stands.
Banier:
Banieren zijn langwerpige 'vlaggen' of doeken die gebruikt worden om reclame uitingen op aan te brengen. Banieren zijn
er zowel in horizontale als verticale uitvoeringen.
Standaard bouwhoogte:
De opgegeven standaard bouwhoogte is de maximale bouwhoogte waaraan alle stands moeten voldoen. Indien men hier
vanaf wil wijken kan dit alleen na schriftelijke goedkeuring van de beursorganisatie. Om het standontwerp te kunnen
beoordelen heeft de beursorganisatie een gedetailleerd standontwerp nodig.
Frieslijsten:
Een frieslijst is de constructie aan de bovenkant van een stand waarop meestal de naam van de standhouder vermeldt
staat. Afhankelijk van de standvorm bevindt deze zich aan een of meerdere zijdes van de stand. De maximale
hoogtemaat van een frieslijst is 40 cm.
4
Download