2016_Lot11_in-C_Co-creatie_formulier

advertisement
Lot 2016_11
Opdracht voor de ondersteuning van sociaal ondernemerschap – trajecten voor het uitwerken van innovatieve
businessplannen via co-creatie
LOT 2016_11
OPDRACHT VOOR DE ONDERSTEUNING VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
TRAJECTEN VOOR HET UITWERKEN VAN INNOVATIEVE
BUSINESSPLANNEN VIA CO-CREATIE
Aanduiding van relevante externe deskundige(n)
INDIENINGSFORMULIER
Uiterste indieningsdatum offertes:
1 december 2016 (of uitputting budget)
1
Lot 2016_11
Opdracht voor de ondersteuning van sociaal ondernemerschap – trajecten voor het uitwerken van innovatieve
businessplannen via co-creatie
1. Algemene inlichtingen
1.1.
Gegevens van de indiener
Organisatie:
Vertegenwoordiger:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Ondernemingsnummer (indien van toepassing):
IBAN/BIC:
1.2.
Samenwerking met onderaannemers / partners
Geef in onderstaande tabel een samenvatting van de onderaannemers/partners waar u in de uitvoering
van de opdracht mee zal samenwerken. Geef hier alle betrokkenen weer, ook al is de inbreng van de
partner zonder financiële repercussies.
ORGANISATIE
CONTACTPERSOON
TYPE ORGANISATIE
(bedrijf, middenveld, overheid, …)
Van elke samenwerkende partner / onderaannemer wordt verwacht dat hij/zij een intentieverklaring
ondertekent (cf. formulier in bijlage) met een beschrijving van




de rol van de partner / onderaannemer
de taken en verantwoordelijkheden in deze opdracht
het geschatte aandeel
de meerwaarde van de samenwerking
De ondertekende intentieverklaringen maken integraal deel uit van het dossier.
2
Lot 2016_11
Opdracht voor de ondersteuning van sociaal ondernemerschap – trajecten voor het uitwerken van innovatieve
businessplannen via co-creatie
2. Gunningscriteria
2.1.
Criterium potentieel (50 punten)
2.1.1. Innovatief karakter (10 punten)
Geef aan in welke mate er sprake is van een innovatief business model en hoe het beoogde business
model zich onderscheidt van gelijkaardige initiatieven (USP definiëren).
Beargumenteer het innovatief karakter
2.1.2. Bedrijfseconomisch potentieel (10 punten)
Is er een duidelijk probleem waaromtrent een sterke waarde-propositie gebouwd kan worden? Is er
potentieel om voldoende betalende klanten aan te trekken, gelet op de reeds bestaande oplossingen
voor dit probleem? Zijn er aanknopingspunten om een sterk verdienmodel op poten te zetten? Hoe groot
is de beoogde bedrijfseconomische impact (bv. tewerkstelling, omzet, …) van deze samenwerking?
Beargumenteer het bedrijfseconomisch potentieel
2.1.3. Maatschappelijk potentieel (10 punten)
Legt een omgevingsanalyse relevante uitdagingen en problemen bloot waarbij de beoogde
samenwerking voldoende aanknopingspunten vindt? Sluit de voorgestelde samenwerking op een
zinvolle manier aan bij al bestaande oplossingen voor deze uitdagingen? Hoe groot is de beoogde
maatschappelijke impact van deze samenwerking?
Beargumenteer het maatschappelijk potentieel
2.1.4. Intern potentieel voor de sociale economie (10 punten)
Is er in dit partnerschap een substantiële rol (tewerkstelling, toegevoegde waarde, …) weggelegd voor
de sociale economie?
Beargumenteer het intern potentieel voor de sociale economie
2.1.5. Extern potentieel voor de sociale economie (10 punten)
Is het voorgestelde business model voldoende schaalbaar, kopieerbaar of minstens als blauwdruk
inspirerend voor de bredere sociale economie?
Beargumenteer het extern potentieel voor de sociale economie
3
Lot 2016_11
Opdracht voor de ondersteuning van sociaal ondernemerschap – trajecten voor het uitwerken van innovatieve
businessplannen via co-creatie
2.2.
Criterium engagement (20 punten)
Beargumenteer op een tegenstelbare manier de sterkte van het engagement vanuit het management
en de Raden van Bestuur van de deelnemende ondernemingen en organisaties in het co-creatietraject
om effectief over te gaan tot een opstart van deze nieuwe activiteit wanneer het uitgewerkte business
plan voldoende beloftevol blijkt te zijn.
Beargumenteer het engagement van de deelnemers.
2.3.
Criterium methodologie en deskundigheid (30 punten)
2.3.1. Methodologie (10 punten)
Dit onderdeel moet alle activiteiten bevatten die zullen worden opgezet, hoe deze zullen uitgevoerd
worden, welke spelers hierbij betrokken worden en wat het beoogde resultaat is in functie van de outputs
die worden verwacht. Schrijf op een overzichtelijke maar bondige manier (A4) uw aanpak neer die moet
leiden tot de gevraagde output, rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden. Hanteer daarbij
ook een overzichtelijk stappenplan.
Geef op een gestructureerde manier uw aanpak weer.
2.3.2. Bewezen ervaring met het uitwerken van business plannen (10 punten)
Toon aan via een referentielijst van maximum 5 opdrachten gedurende de laatste vijf jaren, dat u als
indiener en/of de partners waar u mee samenwerkt gespecialiseerde kennis en ervaring hebt m.b.t. het
uitwerken van business plannen.
Vul voor elke opdracht het onderstaande schema in:
Naam indiener of partner
Titel opdracht
Opdrachtgever
Concrete inhoud
Datum / periode / looptijd
Verantwoordelijke
Personeelslid 1
Personeelslid 2
…
…
4
Naam:
Functie:
Studies:
Aantal jaar relevante beroepservaring:
Relevante beroepservaringen:
Naam:
Functie:
Studies:
Aantal jaar relevante beroepservaring:
Relevante beroepservaringen:
Lot 2016_11
Opdracht voor de ondersteuning van sociaal ondernemerschap – trajecten voor het uitwerken van innovatieve
businessplannen via co-creatie
2.3.3. Bewezen ervaring met co-creatietrajecten (10 punten)
Toon aan via een referentielijst van maximum 5 opdrachten gedurende de laatste vijf jaren, dat u als
indiener en/of de partners waar u mee samenwerkt gespecialiseerde kennis en ervaring hebt m.b.t. cocreatietrajecten.
Vul voor elke opdracht het onderstaande schema in:
Naam indiener of partner
Titel opdracht
Opdrachtgever
Concrete inhoud
Datum / periode / looptijd
Verantwoordelijke
Personeelslid 1
Personeelslid 2
Naam:
Functie:
Studies:
Aantal jaar relevante beroepservaring:
Relevante beroepservaringen:
Naam:
Functie:
Studies:
Aantal jaar relevante beroepservaring:
Relevante beroepservaringen:
…
…
2.4.
Criterium prijs
De prijsopgave omvat een all-in prijs voor de realisatie van de onderscheiden outputs (zowel kosten
voor ontwikkeling, personeelskosten, organisatiekosten incl. zaalhuur en catering, …). Bij de
prijsopgave wordt de berekening meegegeven in termen van aantal dagdelen en uren voor de
verschillende onderdelen van het ondersteuningsprogramma. Andere extra kosten kunnen niet vergoed
worden.
De prijs mag het maximumbedrag van 18.900€ (excl. BTW) niet overschrijden.
Programma-onderdelen / Outputs
Organisatie en uitvoering traject
Interne rapportering
Eindverslag
Testimonial
TOTAAL:
5
PRIJS in € (excl. BTW)
Lot 2016_11
Opdracht voor de ondersteuning van sociaal ondernemerschap – trajecten voor het uitwerken van innovatieve
businessplannen via co-creatie
3. Bijlagen
Bij dit formulier zijn eveneens gevoegd:
-
Ondertekende intentieverklaringen van elke partner / onderaannemer
Beschrijving van de indienende organisatie en elk van de deelnemende partnerorganisaties
CV’s van personeelsleden die in deze opdracht zullen worden ingeschakeld
_________________________________________________________________________________
Gedaan te:
Datum:
Indiener (naam + hoedanigheid):
Handtekening (gevolmachtigd persoon):
Firmastempel:
6
Download