Document

advertisement
SLO Geschiedenis Kunst - Muziek
Masterinfoavond Letteren
1 maart 2017
Waarom kiezen voor een academische
lerarenopleiding?
Waarom kiezen voor een academische
lerarenopleiding?
Waarom kiezen voor een academische
lerarenopleiding?

interesse niet verdunnen, maar versterken en verbreden

passie overbrengen op jongeren

echte vakdidactische opleiding

het diploma is vereist voor vaste benoeming + meer loon

versterking organisatorische en communicatieve vaardigheden

pluspunt bij sollicitaties in het hoger onderwijs en in de
culturele sector
Waarom kiezen voor de SLO
geschiedenis - kunst - muziek?

specifieke vakdidactische opleiding

concentratie praktijkdeel op quasi één dag (woensdag)
 je hoeft dus niet per se op kot!

flexibele mogelijkheden voor vakken theoretisch deel;
spreiding stage over twee jaar is mogelijk

heel persoonlijke en intense begeleiding door praktijklectoren
(specialisten)

stap-voor-stap-groeitraject wordt voorzien

evenwicht individueel werk - groepswerk
Structuur van de opleiding
Theoretisch deel (30 stp)
Praktijkcomponent (30 stp)

algemene pedagogische en
didactische vakken (10 stp)

'gewone' stage (18 stp)

keuzedeel (6 stp): keuze uit

diversiteitsstage (4 stp)

stageseminaries (8 stp)
• universiteitsbreed aanbod
• vakspecifiek aanbod

vakspecifiek deel (14 stp)
• vakdidactiek (Geschiedenis,
• actieonderzoek
Kunst, Muziek) (8 stp.)
• stagebegeleidende
seminarie kunst- en
seminaries/mesotaken
muziekdidactiek /
stagevoorbereidend seminarie
geschiedenis (6 stp)
Theoretisch deel

ALGEMENE PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE VAKKEN
• Leren en onderwijzen (inclusief praktijkinitiatie)
(5+2 stp)
( vnl. in digitaal afstandsleren aangeboden)
• Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp)
Theoretisch deel

KEUZEVAKKEN (6 stp)
(vrijstelling mogelijk voor een vak uit je basisopleiding)
• vakspecifieke:
- Publieksgeschiedenis: Geschiedenis en onderwijs (6 stp)
- Kunst en publiek (6 stp)
•
-
universiteitsbrede, bv.:
Psychologie van de adolescentie (4 stp)
Leer- en gedragsmoeilijkheden op school (4 stp)
Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met
groepen (4 stp)
Theoretisch deel

GESCHIEDENIS-, KUNST- en MUZIEKDIDACTIEK (8 stp)
~ basisopleiding samen te stellen uit:
- Geschiedenisdidactiek I (2 stp) en II (4 stp)
- Kunstdidactiek I (2 stp) en II (2 stp)
- Muziekdidactiek I (2stp) en II (2 stp)
Theoretisch deel (maar: nauw ~ praktijk)

Voor studenten geschiedenis:
STAGEVOORBEREIDEND SEMINARIE GESCHIEDENIS
(6stp)  cfr. infra

voor studenten Kunst & Muziek:
SEMINARIE KUNST- en MUZIEKDIDACTIEK (6 stp)
-
Omgaan met kunst
Omgaan met muziek
Praktijktraject - SLO Geschiedenis



in één of in twee jaar af te leggen (wie kiest voor twee jaar,
neem contact met prof. Van Nieuwenhuyse voor implicaties)
inschrijving vooraf (met opgave spreiding of niet) + voorkeur
stageregio (5 steden)
SEMINARIES - aanwezigheid verplicht
• stagevoorbereidend seminarie (6 stp)
• stagebegeleidende seminaries (4 stp)
• seminarie historisch-didactisch onderzoek (4 stp)
Praktijktraject - SLO Geschiedenis

SEMINARIES - aanwezigheid verplicht
• stagevoorbereidend seminarie (6 stp):
didactisch startpakket: maken van lesvoorbereidingen,
toetsen, klasmanagement, activerende werkvormen, werken met film etc.
•
stagebegeleidend seminarie (4 stp):
feedback bij stages, vraaggestuurd
ICT, burgerschap, taalbeleid, leren leren
•
seminarie historisch-didactisch onderzoek (4 stp):
opzetten van beperkt vakdidactisch actie-onderzoek
en ontwikkelen van lesmaterialen
Praktijktraject - SLO Geschiedenis

STAGES
•
twee stageperiodes
-
•
inhoud
-
•
oktober – januari
februari – mei
ASO & TSO/KSO, 2 scholen
18 luisterlessen, 36 praktijklessen
diversiteitsstage: individuele tutoring (leerondersteuning),
differentiatie
extra activiteiten: vakvergaderingen, excursies, projectdagen etc.
begeleiding
-
vakmentor op school
praktijklector KU Leuven
Praktijktraject - SLO Kunst

SCHOOLSTAGE KUNST I & II (2x 6 stp)
• stageseminaries
• observatiestage
• doestage

MUSEUMSTAGE KUNST (6 stp)
• stageseminaries
• observatiestage
• doestage

MESOTAKEN (4 stp)

ACTIEONDERZOEK (4 stp)

DIVERSITEITSSTAGE (4 stp)
Praktijktraject - SLO Muziek

SCHOOLSTAGE MUZIEK I (9 stp)
• stageseminaries
• observatiestage
• doestage

SCHOOLSTAGE MUZIEK II (9 stp)
• idem

MESOTAKEN (4 stp)

ACTIEONDERZOEK (4 stp)

DIVERSITEITSSTAGE (4 stp)
Praktijktraject - SLO Kunst & Muziek

STAGES
•
twee stageperiodes
-
•
inhoud
-
-
•
november – februari
maart – mei
ASO/KSO (TSO/BSO) en Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)
18 luisterlessen, 36 praktijklessen
Kunst: ook museumstage (~ mindering praktijklessen)
extra activiteiten: vakvergaderingen, excursies, projectdagen etc.
aparte diversiteitsstage
begeleiding
-
vakmentor op school
praktijklector KU Leuven
DIVERSITEITSSTAGE
SLO KU LEUVEN (4sp)
Foto’s in presentatie van studenten TKO en Hilde Braet in het kader van de diversiteitsstage en het project visuele vertellingen
Diversiteitsstage
Keuze uit: (volgens aanbod/mogelijkheden)
• universiteitsbrede OPO 'Diversiteitsstage' (B-KULO0A96B)
• Faculteitsspecifieke OPO ‘Omgaan met diversiteit in het
onderwijs’ (B-KUL-O0D04A)
Keuzemogelijkheden binnen het universiteitsbrede
OPO Diversiteitsstage
Naam
Beschrijving
Locatie
Buddyproject:
studieondersteuning jongeren uit de eerste
graad
Leuven
ASSistent
ondersteuning normaal-begaafde jongeren
met een autismespectrumstoornis
Leuven
Open Therapeuticum
ondersteuning van jongeren met een nietaangeboren hersenletsel
Leuven
INDIGO
inzetten op diversiteit in grootstedelijk
onderwijs (AANSLUITEND BIJ REGULIERE
STAGE! Zie diversiteitsstagevademecum)
Brussel
‘t Scharnier
studieondersteuning aan huis
Blankenberge/
Brugge
Compass vzw
studieondersteuning
Willebroek
Tutor
Tweedekansonderwijs
taal- en studieondersteuning van
volwassenen
Leuven
Studieondersteuning
eigen regio
Aansluiten bij een bestaand project in eigen
regio via een verzoekschrift
Eigen regio
Faculteitsspecifieke diversiteitsstage
Keuze uit: (volgens aanbod/mogelijkheden)
1. Een stagiair biedt 10 uur ondersteuning aan individuele
leerlingen die met leermoeilijkheden of taalachterstand
kampen, binnen of buiten de reguliere lesuren.
2. Een stagiair biedt 10 uur individuele ondersteuning aan
anderstalige leerlingen of ex-anderstalige nieuwkomers
met leermoeilijkheden of taalachterstand, binnen of buiten
de reguliere lesuren.
3. Een stagiair ontwikkelt individueel of samen met een andere
stagiair een gedifferentieerde lessenreeks.
 Binnen de eigen reguliere stagescholen
Begeleiding, uitvoering en evaluatie
diversiteitsstage
• Minstens 2 vormingen
• Uitvoering:
o
o
werkdruk +/- gelijk
10x 1u individuele begeleiding
• Minstens 2 intervisies en reflectie
• eindevaluatie pass/fail
(wie geïnteresseerd is in Indigo: vóór inschrijving voor het stagetraject contact nemen met
prof. dr. Van Nieuwenhuyse)
Alternatief praktijktraject: LIO-baan

personeelslid van de school

minstens 500 lesuren
(~ 13u per week, heel het schooljaar lang)

begeleiding door schoolmentor op school en
praktijklector KU Leuven

staat voor de 30 studiepunten van het praktijkdeel
Toelatingsvoorwaarden
 licentiaat of master in het basisvak zijn of voor dit laatste
programma ingeschreven zijn
 of academisch bachelor in het basisvak zijn en ingeschreven zijn
voor een academische master
 of een academische bacheloropleiding hebben behaald,
ingeschreven zijn voor een academische master en voor minstens
40 studiepunten specifieke vakken (geschiedenis/kunst/muziek)
hebben afgelegd
 LIO: MA-diploma hebben behaald
! MA-diploma moet worden behaald vóór
(of in dezelfde zittijd als) het SLO-diploma
Welke vakken mag je geven?

masterdiploma  'vereist bekwaamheidsbewijs'
bv. enkel een MA geschiedenis/oude geschiedenis/archeologie leidt tot
een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak geschiedenis

elke MA + lerarenopleiding  'voldoende geacht
bekwaamheidsbewijs'

meer info? www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen
(verandering voor studenten archeologie: vanaf heden vereiste bekwaamheid voor
geschiedenis, esthetica, kunstgeschiedenis en cultuurwetenschappen)
Wanneer volgen?

hele opleiding na masterjaar: volledig jaar (60 stp)
= het ideale scenario

spreiding over meerdere jaren is mogelijk:
bv. theoretisch deel (24 à 30 stp) tijdens masterjaar,
praktijktraject jaar in één of twee jaren erna (30 à 36 stp)
(evt. in LIO-statuut)
Meer informatie
 programmaboek:
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50630337.htm
 facultaire website (o.a. infobrochure, kalender praktijktraject):
https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktisch
 Academisch Vormingsinstituut voor Leraren (AVL)
http://www.kuleuven.be/slo/
 voor alle administratieve regelingen (ISP, examens enz.):
[email protected]
[email protected] (studietrajectbegeleiding)
Coördinatoren
 Kunst: prof. dr. Brigitte Dekeyzer
([email protected])
 Muziek: prof. dr. Mark Reybrouck
([email protected])
 Geschiedenis: prof. dr. Karel Van Nieuwenhuyse
([email protected])
Inschrijven praktijktraject SLO
Kunst & Muziek
 contact opnemen met vakdidacticus


Kunst: Brigitte Dekeyzer ([email protected])
Muziek: Mark Reybrouck ([email protected])
 inschrijving graag vóór maandag 8 mei 2017 via
http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding
/stageformulieren_map
Inschrijven praktijktraject SLO Geschiedenis
 graag vóór maandag 8 mei 2017
(op voorwaarde dat je zeker bent van je keuze; later inschrijven
kan uiteraard ook nog)
http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleidi
ng/stageformulieren_map/stageformulier_geschiedenis
Geef aan of je de stage volledig opneemt, dan wel je die spreidt over 2 jaar; (wie kiest voor
spreiding over twee jaar, neem contact met prof. Van Nieuwenhuyse voor implicaties)
 infobrochure en inschrijvingsformulier op
https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleid
ing/praktisch
Download