een gezamenlijke brief - Nederlandse Vrouwenraad

advertisement
GEZAMENLIJKE BRIEF N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG EMANCIPATIEBELEID D.D. 13 JUNI
Ref: 13/28/MvdB/AV
18 juni 2013
Aan de woordvoerders emancipatie in de Tweede Kamer
Geachte heer/mevrouw,
Tijdens het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid op 13 juni 2013 werd vanuit
verschillende fracties gewezen op het feit dat reguliere wetgeving vaak grote gevolgen kan hebben
voor gender-gelijkheid en in het bijzonder voor het beleid om economische zelfstandigheid van
vrouwen te bevorderen. In dat kader vroegen diverse woordvoerders om wetgeving en beleid te
onderwerpen aan een zogenoemde gendertoets, c.q. een toets op de effecten die er zouden
kunnen optreden m.b.t. economische zelfstandigheid.
De Minister antwoordde hierop dat diverse departementen een gendertoets al uitvoeren.
Dat is uiteraard goed om te horen, maar het roept ook wel wat vragen op.
Wat houdt deze gendertoets in? Hoe wordt deze toets uitgevoerd? Wordt deze toets bij ieder
departement en bij ieder ieder beleidsvoornemen en wetgeving op dezelfde wijze uitgevoerd?
Bij navraag blijkt uitsluitend te worden vermeld dat er een toets is uitgevoerd (met antwoord “ja”
of “nee”). Als geen toets is uitgevoerd wordt dat gemotiveerd. De wijze waarop de toets wordt
uitgevoerd, blijkt zeer verschillend te zijn. De inhoud van de gendertoets wordt niet gepubliceerd,
en ook niet vermeld in bijvoorbeeld beleidsnota’s of memories van toelichting op wetgeving. U en
uw collega’s kunnen deze toetsen dus niet bij hun oordeel over de voorstellen betrekken. Ook de
maatschappij (bijvoorbeeld wij als vrouwenorganisaties en genderdeskundigen) kan er niet op
reageren.
Wij dringen er bij u op aan het Kabinet te vragen wat de inhoud van deze toets is en hoe deze
wordt uitgevoerd. En tevens om de inhoudelijke resultaten van de gendertoetsen voortaan bekend
te maken.
Een tekst voor een mogelijke motie voegen wij hierbij.
Met vriendelijke groeten,
Dit is een gezamenlijke brief van:
-
Atria-kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Samenwerkingsverbanden van het Landelijke Overleg Minderheden
Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR)
Vrouwenpodium 2010-2020 , samenwerkingsverband van FNV, NVR en LOM
Women Inc
Nederlandse Vrouwen Raad. Lidorganisaties:
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt
Baha'¡ Vrouwenforum Nederland
Business and Professional Women The Netherlands
CDA Vrouwenberaad
Delta Kappa Gamma Nederland
FAM! Expertisecentrum voor Vrouwenvraagstukken
Federatie Zakenvrouwen
Femmes for Freedom
FNV Vrouwenbond
GAIA, netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen
Gender Concerns International
Independent Order of Odd Fellows
Katholiek Vrouwen Dispuut
Koninklijke Nederlandse 0rganisatie van Verloskundigen
KVO
Liberaal Vrouwen Netwerk
LTO Vrouw en Bedrijf
Melania Ontwikkelingssamenwerking
Molukse Vrouwen Raad
National Council of Jewish Women Nederland
Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers
NVVH-Vrouwennetwerk (aspirant-lid)
Oudere Vrouwennetwerk Nederland
Partij van de Arbeid vrouwennetwerken
Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Politiek Scholings Centrum
Proefprocessenfonds Clara Wichmann
Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant
Stichting Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken
Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel
Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
Unie van Vrouwelijke Ondernemers Gelderland
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
Vereniging voor Vrouwenbelangen
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
Vrouwen Organisatie Nederland Darfur
Vrouwen van Nu
Vrouwen voor Vrede
Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
Vrouwenplatform Carree Overijssel
Women in Europe for a Common Future
Women on the Web-NL
Women's International League for Peace and Freedom Nederland
Women's International Zionist Organization
Yente
Young Womens Christian Association Nederland
Zeeuws Vrouwenplatform
Zonta Nederland
Bijlage:
Concept motie 1. Gender of economische zelfstandigheidstoets
CONCEPT MOTIE
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013 –
2016,
van mening zijnde dat
de doelstelling van het kabinet om positie van vrouwen te verbeteren en met name de
economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken van groot belang is zowel voor de
samenleving als geheel, als voor vrouwen, mannen en kinderen individueel;
overwegende dat
 de keuze van het Kabinet voor economische zelfstandigheid van vrouwen
richtinggevend is voor het beleid en de wetgeving van de verschillende
departementen voor de komende jaren;
 verschillen in uitwerking van beleid en wetgeving op vrouwen en mannen (ook
uitgesplitst naar etniciteit) niet bekend is;
 dat in de praktijk blijkt dat maatregelen en wetgeving niet automatisch leiden tot
een betere positie van vrouwen en tot versterking van economische zelfstandigheid
van vrouwen;
constaterende dat
 de coördinerend Minister voor emancipatiebeleid tijdens het AO over de
Hoofdlijnenbrief Emancipatie op 13 juni 2013 melding maakte van een gendertoets
die diverse ministeries al toepassen bij beleidsvoornemens en relevante wetgeving;
overwegende dat
 de Kamer de inhoud en diepgang van genoemde toetsen niet kent (welk format en
welke criteria worden gehanteerd? Hoe komt de toets tot stand?) en de resultaten
daarvan niet ontvangt, waardoor de uitkomsten niet kunnen worden meegewogen
in haar beoordeling van beleid en wetsvoorstellen;
verzoekt de Minister voor 1 september 2013 de Kamer uitgebreid te informeren over de inhoud en
de wijze van totstandkoming van de gendertoetsen die door het verschillende ministeries tot op
heden zijn uitgevoerd;
verzoekt het Kabinet om vanaf heden de Kamer bij alle beleidsvoornemens én wetgeving -in ieder
geval op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, personen- en familierecht en zorg en bij
bezuinigingsmaatregelen- inhoudelijk te informeren over de effecten daarvan uitgesplitst naar
sekse en etniciteit, en met name over de effecten op de economische zelfstandigheid van vrouwen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards