Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na

advertisement
Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning
De NAM wil zoveel mogelijk relevante informatie bieden over schadeafhandeling na een aardbeving.
Hieronder geven een we een aantal vragen weer die door schadeclaimers en anderen aan de NAM
worden gesteld, met de antwoorden van de NAM. Deze vragen en antwoorden worden bijgewerkt zodra
er nieuwe veelgestelde vragen zijn, die om een antwoord vragen.
1. Waarom is de aanpak van de NAM veranderd en is er een nieuwe schaderegeling?
De NAM betreurt het dat mensen overlast hebben ondervonden en schade hebben als gevolg van
activiteiten van de NAM. We doen ons best om de schade zo goed mogelijk op te lossen. Na de
aardbeving van 15/16 augustus hebben we naar u geluisterd en gemerkt dat we dit in het verleden niet
altijd even goed hebben gedaan. Om deze reden hebben wij de schaderegeling aangepast. Deze
verbeterde schaderegeling wordt momenteel in praktijk gebracht en is de nieuwe standaard voor het
afhandelen van schades. Naar aanleiding van de ervaring die we opdoen en het overleg met
betrokkenen kunnen we de schaderegeling nog in detail aanpassen.
2. Blijft de verbeterde schaderegeling ook in de toekomst van kracht?
Ja. Mocht u in de toekomst schade bij ons melden, dan zullen we dat volgens de verbeterde
schaderegeling samen met u oplossen. We doen momenteel ervaring op met deze schaderegeling en
luisteren naar opmerkingen en suggesties van diverse betrokkenen. Het gaat dan bij de aardbeving van
15/16 augustus vooral om schadeclaimers, inwoners van de regio, de Groninger Bodembeweging, de
gemeente Loppersum en de Provincie Groningen. Aan de hand daarvan kunnen er verdere
verbeteringen worden doorgevoerd. Ook deze verbeteringen, waneer onderdeel van de regeling, zijn
van toepassing bij onverhoopt volgende aardbevingschades.
3. Wat is de rol van de NAM-contactpersoon?
We vinden het belangrijk om de schade samen met u op een persoonlijke manier op te lossen. Om deze
reden krijgt iedere persoon die een schade bij ons meldt een NAM-contactpersoon. Deze is van begin tot
eind uw persoonlijke aanspreekpunt en zal u uitleg geven over de stappen van het schade-afhandelings
proces. De contactpersoon zal het contact leggen tussen u en de schade-expert, het taxatierapport aan
u opsturen en deze vervolgens met u bespreken. Na het bereiken van overeenstemming over de
omvang van de schade en het schadebedrag kunt u aan een aannemer opdracht geven om de schade te
herstellen. Uw NAM-contactpersoon kan desgewenst ondersteuning bieden bij het vinden van een
deskundige aannemer. Na het afsluiten van de schademelding zal uw contactpersoon nog een keer
contact met u opnemen om te luisteren naar uw ervaring.
4. Wanneer neemt de NAM contact met mij op?
Nadat u een schade bij ons heeft gemeld, ontvangt u hiervan schriftelijk of per e-mail een bevestiging. U
kunt er dan vanuit gaan dat wij met uw melding aan de slag gaan. Iedere persoon die een schade bij ons
meldt krijgt een speciale NAM-contactpersoon toegewezen die binnen een paar weken na uw melding
contact met u opneemt om te luisteren naar datgene wat u is overkomen. Hierna bespreekt de
contactpersoon met u de schade die u heeft gemeld en legt uit wat de vervolgstappen zijn.
5. Waarom is een offerte van een aannemer nodig voordat het taxatierapport wordt afgerond?
Hierdoor zit er immers tijd tussen het uitvoeren van de taxatie en het moment dat ik het taxatie
rapport krijg thuisgestuurd.
We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar vragen hiervoor toch uw begrip en geduld. Wij vinden het
belangrijk dat het taxatierapport niet alleen gebaseerd is op de kostenschatting van de taxateur maar
dat er ook een offerte van een aannemer aan ten grondslag ligt. Dit om zeker te stellen dat de schade
ook daadwerkelijk hersteld kan worden voor het taxatiebedrag. Dit voorkomt namelijk dat in een later
stadium vertraging onstaat door een nieuwe discussie over de hoogte van het schadebedrag. Het
verkrijgen van de offerte van de aannemer en eventuele gesprekken daarover tussen de taxateur en de
aannemer kunnen daarom wat tijd in beslag nemen. Overigens kunt u kiezen of u zelf een aannemer wilt
benaderen voor een offerte of dat u de taxateur vraagt dat te doen.
6. Ik heb met de NAM overeenstemming bereikt over het schadebedrag en daarbij afgesproken dat de
NAM de rekening voor het herstelwerk direct aan de aannemer betaalt. De schade binnenshuis wil ik
graag onmiddellijk laten uitvoeren terwijl de aannemer het buitenwerk pas volgend jaar kan doen. Is
dit mogelijk?
Ja, dat is geen enkel probleem. De rekening voor het binnenwerk kunt u in 2012 aan ons opsturen en de
rekening voor de rest kunt u dan in de loop van 2013 aan ons opsturen. Zodra wij de rekening
ontvangen hebben, zullen wij er voor zorgen dat het bedrag aan de aannemer betaald wordt.
7. Kan ik de NAM de rekening voor het herstel van de schade rechtstreeks aan de aannemer laten
betalen?
Ja, u kunt ervoor kiezen om de rekening voor de werkzaamheden, mits uitgevoerd op basis van het
taxatierapport, direct door de NAM aan de aannemer te laten betalen. Hierover kunt u afspraken maken
met uw contactpersoon.
8. Mijn huis is aan het verzakken, maar de taxateur is van mening dat dit niet door gaswinning komt.
Hoe kan dit?
Gaswinning kan zowel aardbevingen als bodemdaling tot gevolg hebben. Bodemdaling leidt in
tegenstelling tot aardbevingen niet tot schade aan huizen, omdat deze daling zeer gelijkmatig en over
een groot gebied plaatsvindt. Bodemdaling door gaswinning zou kunnen leiden tot veranderingen in de
waterhuishouding. Om deze effecten te voorkomen worden via het Bodemdalingsfonds tijdig
maatregelen genomen. De NAM financiert het Bodemdalingfonds, waaruit de aanleg van gemalen en
andere waterstaatkundige werken worden betaald om deze maatregelen uit te voeren.
9. Kan ik oude schades melden, die niet het gevolg zijn van de aardbeving op 15/16 augustus?
Ja. Als iemand van mening is dat er nu of in het verleden schade is opgetreden ten gevolge van
aardbevingen door gaswinning en meent daar onvoldoende vergoeding voor te hebben gekregen dan
kan betrokkene alsnog een schademelding doen bij de NAM. Wij zullen deze melding op dezelfde
manier behandelen als wij nu doen voor meldingen van de beving van 15/16 augustus 2012. Maar, het
zal afhankelijk van de verstreken periode in een aantal situaties moeilijk kunnen zijn om het verband
met een aardbeving door gaswinning te bepalen. Deze optie die de NAM biedt geldt uitdrukkelijk niet
voor gemelde schades die in het verleden zijn afgewezen. Gezien het grote aantal schademeldingen bij
de NAM, zal bij de afhandeling voorrang worden gegeven aan schades die ten gevolge van de bevingen
in augustus 2012 zijn ntvangen. Door het grote volume hiervan zal afhandeling van eventuele meldingen
naar aanleiding van oude bevingen begin 2013 in behandeling worden genomen.
10. Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met de taxatie van de taxateur?
Kunt u zich niet vinden in de taxatie van de NAM-schadeexpert, dan heeft u verschillende
mogelijkheden. Allereerst heeft u het recht om op kosten van de NAM een contra-expertise uit te laten
voeren, door een door u zelf aan te wijzen expert. De enige voorwaarden die de NAM hierbij stelt is dat
de contra-expertise kundig wordt uitgevoerd en dat de NAM een kopie krijgt van het contraexpertiserapport. Hoewel u het recht heeft om deze contra-expertise op elk moment tijdens het proces
te laten uitvoeren raden wij u aan om eerst het rapport van de NAM-taxateur af te wachten. Dat
voorkomt een onnodige contra-expertise wanneer u 1) zich wel kunt vinden in het rapport van de NAMtaxateur of 2) stelt u dit in staat om de vervolgactie specifiek te richten op die aspecten uit het rapport
van de NAM-taxateur waarover onzekerheid of onenigheid bestaat.
Als u ervoor kiest een contra-expertise uit te laten voeren en u ons het rapport van de contra-expertise
heeft toegestuurd, dan neemt uw NAM-contactpersoon contact met u op om uitkomsten van beide
taxaties te bespreken. Als de taxaties van beide experts in grote lijnen overeenkomen en u
overeenstemming bereikt met uw NAM-contactpersoon over de taxatie en het schadebedrag dan kan
worden begonnen met het duurzaam herstel van de schade.
Indien er, in het geval van contra-expertise, verschil zit tussen de taxatie van de NAM schade-expert en
die van de door claimant aangewezen contra-expert en NAM niet akkoord gaat met de contra-expertise
zijn er drie stappen die gevolgd kunnen worden:
• Als eerste stap zal uw NAM-contactpersoon aan u voorstellen dat beide experts gevraagd wordt de
verschillen van inzicht tussen de beide taxaties te bespreken en te evalueren.
• Indien dit niet tot overeenstemming leidt zal uw NAM-contactpersoon als tweede stap aan u
voorstellen dat de taxateurs in onderling overleg een onafhankelijke derde taxateur benoemen als
bemiddelaar. Aan die derde taxateur zal gevraagd worden om zich te verdiepen in de schade en de
rapporten van de beide taxateurs en om vervolgens in overleg met de beide taxateurs te proberen tot
overeenstemming komen. De onafhankelijke derde taxateur zal zijn bevindingen en conclusies
vastleggen in een rapport aan u en de NAM.
• Indien ook dit niet leidt tot overeenstemming over de afhandeling van de schade zal uw NAMcontactpersoon als derde stap aan u voorstellen de zaak voor te leggen aan de Technische Commissie
Bodembeweging (Tcbb). Meer informatie over deze beroepsinstantie kunt u vinden op
http://www.tcbb.nl
11. Ik ben bang dat mijn huis in waarde daalt omdat men minder voor mijn huis wil betalen als gevolg
van de bevingen of omdat er schade aan mijn huis is door de aardbevingen; neemt u dat ook mee in
de nieuwe schade regeling?
Na de beving van 16 augustus (die heeft geleid tot een hoog aantal schademeldingen) ligt onze focus nu
bij het goed afhandelen van de schade volgens de nieuwe aanpak (o.a. meer persoonlijk en gericht op
duurzaam herstel). Een goed schadeherstel zal naar onze mening een positieve invloed hebben op de
staat van het huis en daarmee op de prijs van de woning.
Als uw zorg betrekking heeft op de algemene ontwikkeling van het prijsniveau van huizen in het gebied
rond de beving, dan is dat minder eenvoudig te beantwoorden. De prijsontwikkeling van onroerende
zaken in een gebied is afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld het economisch en politieke
klimaat, maar ook de gebiedskenmerken en de toekomstperspectieven, zoals bijvoorbeeld krimp of
groei in een bepaalde regio. Het zich voordoen van aardbevingen zou ook een van die factoren kunnen
zijn. Alleen door lange termijn monitoring van prijsniveau’s kan inzicht verkregen worden in trends en
dan nog is het waarschijnlijk uiterst lastig conclusies te trekken ten aanzien van de bijdrage van de
individuele aspecten daaraan.
Naar wij begrijpen is er in het verleden wel eens onderzoek gedaan naar de relatie tussen huizenprijzen
en economische activiteit. Wij zijn daarbij met name geïnteresseerd in situaties waar er sprake was van
mogelijke overlast veroorzaakt door bedrijfsmatig optreden en de impact daarvan op huizenprijzen. Wij
zullen hierover meer informatie proberen in te winnen.
Zoals hierboven genoemd zal de aandacht echter in eerste instantie met name uitgaan naar afhandeling
van de directe schade.
12. Hoe word de keuze gemaakt voor een aannemer en de opdracht aan een aannemer?
De keuze voor een aannemer en de opdracht aan aannemer liggen primair bij claimanten. Nadat een
taxateur de schade in kaart heeft gebracht wordt er een offerte van een aannemer gevraagd. De
taxateur zal daarbij aan claimant vragen of claimant die offerte zelf wil verzorgen of dat de taxateur die
zal verzorgen. In de meerderheid van de gevallen kiest de claimant ervoor om zelf een offerte aan te
vragen bij een aannemer. In die gevallen waar de taxateur voor de offerte zorgt wordt dit gedaan via
een pool van aannemers. Deze bestaat voor het overgrote deel uit lokale aannemers. Op basis van de
offerte wordt het taxatierapport afgerond. Daarna is het aan de claimant om de opdracht voor het
herstelwerk te gunnen. Claimant is daarbij volledig vrij in zijn/haar keuze. De beste mogelijkheid voor
aannemers om in aanmerking te komen voor herstelwerk is daarom door te zorgen dat ze in de
gemeenschap bekend zijn als geschikte en beschikbare partij voor het uitvoeren van dat herstelwerk.
Download