Veilige dijken • Droge voeten • Schoon water

advertisement
Natuurvriendelijke oevers
Wat zijn het?
Kenmerken
Biodiversiteit
Waterkwaliteit
-geleidelijke overgangen van land naar water
langs een sloot, kanaal, plas of rivier
-leefgebied voor een groot aantal specifieke
planten en dieren
-verbindingszone tussen afzonderlijke natuurgebieden voor dieren
- in plaats van harde beschoeiing
-amper leefmogelijkheden voor diverse planten, -oever- en waterplanten zuiveren het water
vissen en andere waterdieren op steile oevers
- verbeteren doorzicht
-planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren
aan
-dieren kunnen er voedsel zoeken, schuilen of
zich voortplanten
-waterdieren kunnen makkelijker het water in
en uit
Moerasvergeet-mij-nietje
Pijlkruid
Gele lis
Watermunt
Grote ratelaar
Moeraszuring
Orchidee
Kleine egelskop
Icarusblauwtje, vrouwtje
Alver
Ringslang
Bestaande harde beschoeiing is aan vervanging toe
Met riet begroeide oever
Begroeide oever
Veilige dijken • Droge voeten • Schoon water
Natuurvriendelijke oevers
Hoe zien ze er uit?
Profiel
Brede oever
Beschoeiing onder water
-versmalling Kromme Rijn niet mogelijk ivm
aan- en afvoer van water
-oever wordt schuin afgegraven langs de
waterkant
-brede oever
- er moet voldoende grond beschikbaar zijn
-oeverplanten krijgen ruimte om te groeien en
bloeien
-op sommige plekken afkalving toegestaan:
-steile oever door afkalving: aantrekkelijk voor
ijsvogels en oeverzwaluwen
-hoge stroomsnelheden Kromme Rijn
-houten beschoeiing onder water om afbreken
oever te voorkomen
-opening in beschoeiing voor vissen en andere
waterdieren
Oude situatie: Kromme Rijn met steile oevers en hoge beschoeiingen
Eindresultaat: brede natuurvriendelijke oevers
De beschoeiing ligt onder water
Oeverplanten groeien elk in hun eigen waterdiepte. Kleine dieren en vissen bereiken de oever door openingen in de beschoeiing.
Kromme Rijn, bloeiende planten en beschoeiing onder water
Veilige dijken • Droge voeten • Schoon water
Natuurvriendelijke oevers
Aanleg en onderhoud
Machines
Onderhoud
Meerdere partijen
-afgraven bestaande oever langs waterkant
-zandtransport
-soms verwijderen struiken/bomen
-maaien oever: deel oever- en waterplanten
blijft staan
-verwijderen boompjes
-afvoeren maaisel: oever minder voedselrijk
-zeldzamere en karakteristieke oeverplanten
profiteren van afvoeren maaisel
Aan dit project werken de volgende partijen
mee:
-Rijksoverheid
- Provincie Utrecht
- Gemeente Bunnik
- Utrechts Landschap
Ontwikkeling oever
-in begin is oever vaak kaal
-begroeiing afhankelijk van bodemtype
-duurt gemiddeld drie tot vijf jaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is
initiatiefnemer.
Het afgraven van de oever en het afvoeren van grond
Maaiboot
Het bewust laten staan van pollen
Situatie na één à twee jaar
Situatie na vijf jaar
Veilige dijken • Droge voeten • Schoon water
Download