Bijlage PvE 2015 – Zelfverklaring Conformiteit Producten

advertisement
Zelfverklaring Conformiteit Producten
Deze zelfverklaring wordt afgegeven in het kader van de certificering Duurzaam Herstel m.b.t. het
productgebruik.
De ondernemer verklaart uitsluitend middelen te gebruiken die voldoen aan de voorschriften m.b.t.:
De specificaties van producten liggen in lijn met de Europese Richtlijnen EC verordening 1272/2008
(CLP) en REACH Verordening EC 1907/2006, de SVHC (Substances of very high concern van ECHA
en met de SIN lijst (verzamelingen van alle stoffen die door NGO’s worden aangegeven te moeten
worden vervangen).
Deze Europese Richtlijn laat stoffen toe die minder milieuvriendelijk zijn, mits de juiste persoonlijke
bescherming middelen worden gebruikt zoals REACH deze voorschrijft. De voorwaarden zijn geldig
gemeten vanuit het uiteindelijke mengsel en niet vanuit afzonderlijke componenten.
In algemene term zijn dit producten die voldoen aan de volgende opsomming m.b.t. het schadelijke
aspect voor mens en milieu:




Milieu- en gezondheidsgevaar van mengsels conform CLP en REACH;
Gezondheidsgevaar van ingrediënten waardoor het mengsel als geheel ook gevaarlijk
voor de gezondheid wordt geacht;
Milieugevaar van ingrediënten waardoor het mengsel als geheel ook gevaarlijk voor het
milieu wordt geacht;
Algemene wetgeving.
Hiernaast gebruikt de ondernemers producten die milieuvriendelijk zijn conform de richtlijnen in het
Pakket van Eisen van Duurzaam Herstel.
Hierop wordt slechts afgeweken wanneer:





Een milieuvriendelijk alternatief niet voorhanden is;
Het gebruik van een milieuvriendelijk alternatief tot significante kostenstijging leidt;
De reparatie aantoonbaar aan kwaliteit verliest;
De verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht;
Garanties (fabrikant) in gevaar worden gebracht.
Voorraden met ongewenste middelen mogen opgebruikt worden, met een maximum van één jaar.
Aldus verklaart,
(plaats),
(datum),
Handtekening
Bedrijfsnaam:
Naam
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards