Stakeholder overleg CCIM Thema transport

advertisement
Stakeholder overleg CCIM
Thema transport
Overzicht dossiers
 Euro 5-6 verordening: typegoedkeuring van motorvoertuigen met
betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen en de
toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
 Piloot: Sébastien Grogna, FOD Leefmilieu, [email protected]
 CARS21: een concurrerend regelgevingskader voor de
automobielindustrie voor de 21e eeuw
 Piloot: Tania Van Mierlo, LNE, [email protected]
 Communautaire strategie om de CO2-uitstoot van door personenauto’s en
lichte bedrijfsvoertuigen verminderen
 Piloot: Tania Van Mierlo, LNE, [email protected]
 Herziening richtlijn brandstofkwaliteit: herziening richtlijnen 98/70/EG en
2003/17/EG
 Piloot: Luc Thys, FOD Economie, [email protected]
Stakeholder dialoog
Euro 5 en Euro 6 verordening
 Overzicht normen licht vervoer:




Euro 1 norm van kracht sinds 1993
Euro 2 norm van kracht sinds 1996
Euro 3 norm van kracht sinds 2000
Euro 4 norm van kracht sinds 2005
 Nieuw voorstel Commissie Euro 5 norm in 2005:
 80% reductie PM voor diesels (vereist installatie roetfilters)
 20% reductie NOx voor diesels (door motoraanpassingen)
 25% reductie NOx en KWS voor benzinevoertuigen
 Op vraag van lidstaten tweede fase toegevoegd: Euro 6
 lagere NOx limieten voor NOx (vereist nabehandeling)
 Discussiepunten: limieten + datum in werkingtreding
Stakeholder dialoog
Euro 5 en Euro 6 verordening
Tabel 1: Euro 5-emissiegrenswaarden
Referentiemassa
(RM )
M assa koolmonoxide
M assa totale
koolwaterstoffen
M assa niet-methaan
koolwaterstoffen
M assa stikstofoxiden
Gecombineerde massa
totale koolwater-stoffen
en stikstofoxiden
Deeltjesmassa
(kg)
(CO)
(THC)
(NMHC)
(NOx )
(THC + NOx)
(PM)
L1
(mg/km)
L2
(mg/km)
L3
(mg/km)
L4
(mg/km)
L2 + L4
(mg/km)
L5
(mg/km)
Cate-gorie
Klasse
M
—
Alle
N1
I
RM ≤ 1305
II
1305 < RM
≤ 1760
1760 < RM
III
N2
Grenswaarden
PI
CI
PI
CI
PI
CI
PI
CI
PI
CI
PI(2)
CI
1 000
1 000
1 810
500
500
630
100
100
130
—
—
—
68
68
90
—
—
—
60
60
75
180
180
235
—
—
—
230
230
295
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2 270
2 270
740
740
160
160
—
—
108
108
—
—
82
82
280
280
—
—
350
350
5,0
5,0
5,0
5,0
Legende: PI = elektrische ontsteking=benzine, CI = compressieontsteking=diesel
(2): De normen voor de deeltjesmassa bij motoren met elektrische ontsteking zijn alleen van toepassing op voertuigen met directe-injectiemotoren
1/9/2009: nieuwe types M, N1 klasse I – 1/1/2011: alle nieuwe wagens
1/9/2010: nieuwe types N1 klasse II en III – 1/9/2012: alle nieuwe N1 klasse II, III
Specifieke sociale behoeften: N1 klasse III limieten
Stakeholder dialoog
Euro 5 en Euro 6 verordening
Tabel 2: Euro 6-emissiegrenswaarden
Referentiemassa
(RM )
M assa koolmonoxide
M assa totale
koolwaterstoffen
M assa niet-methaan
koolwaterstoffen
M assa stikstofoxiden
Gecombineerde massa
totale koolwaterstoffen
en stikstofoxiden
Deeltjesmassa
(kg)
(CO)
(THC)
(NMHC)
(NOx )
(THC + NOx )
(PM)
L1
(mg/km)
L2
(mg/km)
L3
(mg/km)
L4
(mg/km)
L2 + L4
(mg/km)
L5
(mg/km)
Categorie
Klasse
M
—
Alle
N1
I
RM ≤ 1305
II
1305 < RM
≤ 1760
1760 < RM
III
N2
Grenswaarden
PI
CI
PI
CI
PI
CI
PI
CI
PI
CI
PI(2)
CI
1 000
1 000
1 810
500
500
630
100
100
130
—
—
—
68
68
90
—
—
—
60
60
75
80
80
105
—
—
—
170
170
195
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2 270
2 270
740
740
160
160
—
—
108
108
—
—
82
82
125
125
—
—
215
215
5,0
5,0
5,0
5,0
Legende: PI = elektrische ontsteking=benzine, CI = compressieontsteking=diesel
(2): De normen voor de deeltjesmassa bij motoren met elektrische ontsteking zijn alleen van toepassing op voertuigen met directe-injectiemotoren
1/9/2014: nieuwe types M, N1 klasse I – 1/9/2015: alle nieuwe wagens
1/9/2015: nieuwe types N1 klasse II en III – 1/9/2016: alle nieuwe N1 klasse II, III
M specifieke sociale behoeften geen uitzondering meer
Stakeholder dialoog
Euro 5 en Euro 6 verordening
 Andere punten in verordening:
 Specificaties rond toegang tot reparatie en onderhoudsinformatie
 zo spoedig mogelijk en uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Euro 6-fase een
aanpak vaststellen die gebaseerd is op het aantal deeltjes
 duurzaamheidstest: 160.000 km (obv verouderingsfactoren)
 Procedure:
 Reeds goedgekeurd in EP (enige lezing)
 Juridisch-linguistische correctie uitgevoerd
 Te ondertekenen door voorzitter EP en voorzitter Raad
Stakeholder dialoog
CARS 21
 Historiek:
 High level groep op Europees niveau: vertegenwoordigers uit de
economische en wetgevende sectoren
 Stakeholderconsultaties: april 2005, april 2006
 Eindrapport CARS21 april 2006
 Mededeling Commissie over CARS21 (COM(2007) 22 def)
 Raadconclusies Raad COMPET mei 2007
Stakeholder dialoog
Inhoud:
 Regulatory simplification and better regulation:
- EU richtlijnen vervangen door UNECE regelgeving
- Invoeren van selftesting
 Environment
- Emissies: Euro 5, Euro VI
- CO2: integrated approach
•
vehicle technology, alternative fuels, taxation, eco-driving, gear
shift indicators, consumer
- information and labelling, consumer behaviour and
congestion avoidance
- Geluid: holistic approach
•
traffic management, driver behaviour, vehicle and tyre
technology, road surfaces
- End-of-life vehicles: herziening ELV richtlijn
Stakeholder dialoog
CARS
Inhoud:
 Road Safety
 Trade
 Research and Development
-
oa waterstof
 Taxation and fiscal incentives
-
oa voertuigbelasting gebaseerd op CO2 uitstoot
 Intellectual property
Stakeholder dialoog
CO2 and cars
 Communautaire strategie 1995:
 3 pijlers:
-
vrijwillige overeenkomsten autoconstructeurs ACEA, JAMA en KAMA: 140 g/km
2008-2009
brandstofrendementetikettering van auto’s: richtlijn 1999/94/EG
fiscale maatregelen: COM(2005)261def
 Jaarlijkse monitoring: Beschikking nr. 1753/2000/EG
 COM(2007)19def: evaluatie plus nieuwe strategie
 Doelstelling bevestigd in diverse EU documenten:
-
nieuwe auto’s gemiddeld 140g/km CO2 2008-2009 en 120g/km in 2012
 Evaluatie strategie 1995:
-
CO2 emissiereductie enkel toe te schrijven aan technologische vooruitgang
Zonder bijkomende maatregelen, zal doelstelling niet gehaald worden
=> INTEGRATED APPROACH
Stakeholder dialoog
CO2 and cars
 Integrated approach:
 Wetgevend kader aanbodgerichte maatregelen:
- gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens beperkt tot 130 g CO2/km
dankzij verbeteringen van de motortechnologie
- verdere vermindering van 10 g CO2/km dankzij andere technologische
verbeteringen en een groter aandeel van biobrandstoffen:
•
•
•
•
•
minimale brandstofrendementseisen voor airco’s
uitrusting met betrouwbare systemen voor bandendrukcontrole
Europese maximumgrenzen voor de rolweerstand van banden
gebruik van schakelindicatoren
verbetering van het brandstofrendement van lichte bedrijfsvoertuigen
(minibussen) met het oog op een streefcijfer van 175 g CO2/km in 2012
en 160 g CO2/km in 2015
• meer gebruik maken van biobrandstoffen
Stakeholder dialoog
CO2 and cars
 Integrated approach:
 Wetgevend kader aanbodgerichte maatregelen
 Vraag- en gedragsgerichte maatregelen:
- Fiscaliteit
- Consumenteninformatie
• herziening richtlijn 99/94/EG
• vrijwillige overeenkomst EU-code van goede praktijken op het gebied van
automarketing en –reclame
- Rijgedrag (ecodriving)
Stakeholder dialoog
CO2 and cars
 Raadsconclusies:
 Discussiepunten:
- Ambitieniveau 130g/km via technologie of 120 g/km
• Belgisch standpunt: afhankelijk van IA wetgevend initiatief



Bepaling van het gemiddelde van 130 g/km
Effectieve emissiereductie aanvullende maatregelen
Geen dubbeltelling biobrandstoffenbeleid
- Fiscaliteit geen unanimiteit
• België wenst via enhanced cooperation te werken (coalition of the willing)
- Verdeling van de inspanningen over de constructeurs
 Vervolg:
 Ten laatste midden 2008 wetgevend(e) voorstel(len) verwacht
Stakeholder dialoog
Fuel quality
 Richtlijn 98/70/EG bevat brandstofspecificaties voor benzine en diesel
 Aanpassing via richtlijn 2003/17/EG: voornamelijk zwavelgehalte (10 ppm
tegen 2009)
 COM(2007)18: voorstel tot herziening brandstofspecificaties
 bevestiging van de datum van 01/01/2009 voor invoering van max. 10 ppm S
 10 ppm zwavel voor landbouwvoertuigen vanaf 01/01/2010
 reductie van het zwavelgehalte voor brandstoffen voor de binnenvaart in twee
fasen:
-
max 300 ppm zwavel vanaf 01/01/2010 en max 10 ppm zwavel vanaf 01/01/2012,
 stimulans voor biobrandstoffen: voorstel voorziet twee type brandstoffen met 5%
ethanol en met 10% ethanol,
 jaarlijkse reductie van 1% broeikasgassen vanaf 2011 tot 2020 (totale reductie
10%)
Stakeholder dialoog
Fuel quality
 Stand van zaken:
 Bespreking in Raadswerkgroepen
 IA beschikbaar
Stakeholder dialoog
Download