EPD-leveranciers bijeenkomst_ 2013-10-09

advertisement
KiB/LDF
EPD-leveranciers bijeenkomst
9 oktober 2013, Amersfoort
Houwke Ong, programmamanager LDF
Inhoudsopgave
1. Doel bijeenkomst
2. Recap KiB
3. Huidige status
4. Planning en release inhoud
5. Aandachtspunten (discussie)
• Identificatie fysiotherapeut
• Versiebeheer
• PROMs versienummers
6. Rondvraag
1. Doel bijeenkomst
KNGF en leden zijn blij met jullie inzet!
Beheersbare, betekenisvolle en efficiënte inspanning van jullie als EPDleveranciers!
•
Afstemming EPD-leveranciers en KNGF over KiB/LDF traject
•
Informeren EPD-leveranciers over status en plannen KiB/LDF
•
Ontwikkelingen: Afstemming releaseplanning en inhoud
(versiebeheer)
•
Bespreken aandachtspunten en bottlenecks
2. Recap: Doelen KiB
1. Regie over kwaliteit fysiotherapeutisch handelen
ligt bij de beroepsgroep
2. Erkenning van de professionele beroepsstandaard
3. Eén geaccepteerd kwaliteitssysteem met borging
via het CKR
Wat levert het op voor de fysiotherapeut?
1. Alleen administratie in het belang van de behandeling
2. Meer valide meting van kwaliteit
3. Vakmanschap: verbeterinformatie leidt tot continue leren
4. Verdwijning van beheersaudits als relevantere
toetsingssystematiek hiervoor in de plaats is gekomen
2. Recap: Ontwikkeling van systeem gaat stap
voor stap. Zorgvuldigheid staat voorop
3. Status: 5 Ledenavonden gehouden (regionaal)
Bereik 1000 fysiotherapeuten
•
Samen met Zorgverzekeraars en NPCF
•
Gezamenlijke Stichting LDF
•
CKR consequenties
•
Landelijke database fysiotherapie
•
Informatie wordt gepubliceerd inclusief filmmateriaal (fysionet)
3. Status deelname: Er is grote belangstelling voor
de vrijwillige deelname aan de kwaliteit uitvraag
Laatste stand:
570 praktijken
3400 fysioth.
90% wil in
PROMs pilot
deelnemen
Gezamenlijke Stichting
(KNGF, NPCF,
Zorgverzekeraars)
3. Status organisatie: Met NPCF en Zorgverzekeraars
wordt een onafhankelijke stichting opgericht
Feedback
Informatie (dec 2013)
ICT-technisch beheer
(MediQuest)
Data aanlevering is nu
vrijwillig!
Vrijblijvend ervaring
opdoen met systeem
Deelname basisuitvraag
levert 4 accreditatiepunten op
3. Status 1ste lijn
•
•
•
•
•
•
Basis uitvraag (versie 1.0) functionaliteit bij meeste EPD-leveranciers
in productie
Verschillende praktijktesten lopen; data loopt portiegewijs LDF
binnen
Realisatie PROMs functionaliteit voor 1ste wetenschappelijke PROMs
pilot Fysiocare (versie 1.1) loopt helaas achter op planning
Harmonisatie traject 19 PROMs gereed; issue over omgang met vrij
toe te voegen velden => principe: vrije tekstvelden niet uitvragen, wel
score
2de wetenschappelijke PROMs pilot gestart met FysioOmni en CZ
3de wetenschappelijke PROMs pilot proeftuin in voorbereiding
3. Status 2de/3de lijn
2de/3de lijn
• Andere dynamiek door inbedding in instelling en heersende/eigen
kwaliteitssystemen
• Digitaliseringsgraad en EPD-gebruik sterk wisselend
• Gesprekken met verschillende vertegenwoordigers
(specialistenverenigingen) gestart om borging via CKR vorm te
geven
• Aandacht nodig voor 1ste lijnsactiviteiten van instellingen
• Hoe bereiken van deze groep fysiotherapeuten?
4. Planning en release inhoud
Verwachte voorziene uitbreidingen:
• Geharmoniseerde PROMs (19 stuks met versie#)
• BIG# verplicht meenemen
• KvK# meenemen (zie volgende sheet)
In EPD per:
z.s.m. (v1.2)
z.s.m. (v1.2)
z.s.m.
•
•
•
1-6-2014
1-6-2014
1-12-2014
•
Algemene PROM PROMIS wordt gevalideerd (IQ/VU)
PROM voor n.t.b. chronische aandoening (pilot)
Invulling rubrieken 418 en 420 in PM304 standaard tbv
Indicatiestelling Fysiotherapie
Rekenalgoritmes PROMs
z.s.m. uiterlijk
1-12-2016
In de loop van 2014 wordt de kwaliteit uitvraag: bestaande rubrieken +
geharmoniseerde PROMs; datum afhankelijk van beschikbaarheid digitaal
instructiemateriaal (in voorbereiding)
Ook EPD-specifieke issues kunnen bilateraal spelen en opgepakt worden!
Organisatiestructuur waar we van uit gaan
Ook Vektis implementeert deze structuur
Vanuit de wetgeving dient elke zorginstelling geregistreerd te staan bij de KvK.
Dit betekent dat:
•
•
•
•
KvK# als identificatie voor de
hoofdvestiging gebruikt kan
Praktijkorganisatie
worden; hoofdvestiging =
subcode 0000
KvK een subcode kent wat een
Praktijklokatie
volgnummer is per vestiging
(vestiging)
Vektis AGB-praktijkcodes wil
opschonen om zowel
hoofdlokatie als vestigingen
een aparte AGB-praktijkcode
Fysiotherapeut
te geven
Deze structuur als rapportagestructuur kan worden
gehanteerd (in LDF)
KvK# met subcode (0000)
AGB-praktijkcode A
KvK# met subcode vestiging
AGB-praktijkcode B
BIG#
AGB-zorgverlenerscode
4. Releaseplanning op basis van 2 releases per jaar
Spec gereed
In productie, in het EPD
• 1 maart 2014
• 1 sep 2014
• 1 juni 2014
• 1 dec 2014
• 1 maart 2015
• 1 sep 2015
• 1 jun 2015
• 1 dec 2015
• 1 maart 2016
• 1 sep 2016
• 1 jun 2016
• 1 dec 2016
Te verwachten uitbreidingen zijn:
• Additionele specifieke/specialistische PROMs
• Terugkoppeling landelijk gemiddeldes van LDF naar EPD’s
• 2de/3de lijn rubrieken (DOT/DBC etc)
4. Overzicht planning overall programma KiB/LDF
(op hoofdonderdelen)
Programma
KiB/LDF
Planning in jaren
2013
1. Uitvraag
2. Wetensch. PROMs
pilots
3. LDF en Stichting
4. CKR
5. Toetsingssysteem
6. Opleidingen tbv
verbetertraject
Pilot 1
2014
2015
2016
2017
2018
Uitvraag
Uitvraag
Uitvraag
Uitvraag
Uitvraag
Pilots 4/5
Doorontwikkeling
…?
Aanpassingen
Aanpassingen
Pilots 2/3
Realisatie Basissysteem
Stichting
Modernisering
Toetsen op PROMs met norm
Toetsen op studiepunten 2015-2020
PROMs meting en aanscherping
Ontwikkeling
Visitaties
Doorontwikkeling
Ontwikkeling
Opleidingsprogramma’s kunnen gevolgd worden
Doorontwikkeling
Communicatie
Start officiële
metingen in kader
van CKR
Normen Beroepsstandaard vastgesteld
5. Aandachtspunten
1. Identificatie zorgverlener
• AGB-zorgverlenerscode
• BIG# uitvragen
• Iedere fysiotherapeut zijn/haar eigen inlogaccount
2. Versiebeheer en parallelle pilots
• Menuopties met overzicht pilots voor de aanleverkeuze
• 1 webservice
• Nu: Aparte url’s per versie => 1 url mogelijk? Antwoord MediQuest
• Aparte pilotcode ter identificatie pilot (traceability in DWH)
3. PROMs versienummers
• Geharmoniseerde PROMs (19 stuks)
• Vrij toe te voegen velden niet meenemen
4. Vestiginglokatie
• Postcode/huis# identificatie en KvK# vestigingsidentificatie
• Vektis gaat naar AGB-praktijkcode harmoniseren
5. Aandachtspunten
5. Dubbel aanleveren in dezelfde maand mogelijk maken
• Kan nu al, maar foutboodschap wordt aangepast naar
waarschuwing
6. Per pilot andere termijn mogelijk maken dan 3-maands periode?
• Noodzaak wordt bekeken
5. Aandachtspunten: Te hanteren uitgangspunten
(Verplichte en niet verplichte rubrieken)
1. Algemeen: Geen vrije tekstvelden meesturen (privacy issue!) Extra rubrieken
(3x) Fysiocare pilot is uitzondering!
2. PROMs: Door fysiotherapeut zelf gedefinieerde velden niet uitvragen, alleen
scores (voorbeeld PSK)
3. Rubrieken: Fysiotherapeut vult alleen in hetgeen relevant is op dat moment
(dus rubriek behaald eindresultaat blijft leeg tot het eind van de
behandelepisode omdat we itt Kwaliefy ook niet-afgesloten episodes uitvragen)
4. Rubrieken:
• 16 EPD-rubrieken (kenmerk ‘KIB####’) ingevulde velden altijd meesturen;
lege velden leeg laten en niet automatisch opvullen
• Later toegevoegde rubrieken zijn mogelijk verplicht, maar kunnen niet door
LDF afgedwongen omdat er 3 maanden wordt teruggevraagd
• Administratieve rubrieken (kenmerk ‘LDF####’) zoveel mogelijk meesturen
(BIG#, AGB-codes, postcode/huis#, etc)
5. Rubrieken: LDF controle aan de poort minimaal maken om backwards
compatibiliteit en versiebeheer voor EPD-leveranciers eenvoudig te houden
5. Aandachtspunten: 16 EPD-rubrieken
(V) = verplicht veld
Uitgevraagde 16 EPD rubrieken
• Datum zitting
• Prestatiecode
• Datum eindevaluatie
• Hulpvraag vastgelegd? (V;
Boolean)
• Fysiotherapeutische diagnose
vastgelegd? (V; Boolean)
• Beoogd eindresultaat/hoofddoel
vastgelegd? (V; Boolean)
• Verwacht herstel
• Gebruikt meetinstrument
• Datum afname meetinstrument
• Behaald eindresultaat/hoofddoel
•
•
•
•
Geboortejaar patiënt (V)
Geslacht patiënt (V)
Medische diagnosecode (V)
Beloop klacht vóór intake
• Duur
• Beloop
Daarnaast:
• Administratieve rubrieken
Er worden geen tot patiënt herleidbare gegevens uitgevraagd!
PSK voorbeeld
•
Harmonisatie levert 6 PSK-versies op:
• Algemene PSK (max 3 activiteiten zonder voorgeschreven
antwoordopties voor de activiteiten)
• Algemene PSK opnemen; alleen uitvragen scores, niet de
activiteiten; geen vrije tekstvelden meesturen zoals een
opmerkingenveld: ‘cliënt kan activiteit maar 10 minuten doen’
• 5 aandoeningsspecifieke PSK’s, max 3 activiteiten met
antwoordopties voor de activiteiten (wetensch. gevalideerd)
(lage rug, Claudicatio, Parkinson, (chronisch) enkelletsel,
hartpatiënten);
• Optioneel; Als een EPD-leverancier ook aandoeningsspecifieke
PSK opneemt dan van belang geharmoniseerde versies te
gebruiken; Antwoordopties aanvullen met optie ‘Anders’ en
uitvragen antwoordoptie en score; geen vrije tekstvelden zoals
opmerkingenveld meesturen
• Zelf gedefinieerde PSK’s niet uitvragen; zo mogelijk als algemene
PSK behandelen
Download