overeenkomst van geldlening

advertisement
Leenovereenkomst eigen woning
Dit is een template voor het opstellen van een Leenovereenkomst eigen woning
Cursieve tekst is specifiek per geval of kan naar eigen inzicht worden aangepast.
Tekst tussen <>'s (zoals <naam_stamrecht_bv>) is op meer plaatsen in het document
aanwezig kan met zoek en vervang in het hele document in een keer worden aangepast.
De tekst is bedoeld voor een rente 5 jaar vast.
Er zijn een aantal wijzigingen nodig als het gaat over een variabele rente die in rood zijn
weergegeven.
1
Leenovereenkomst eigen woning
DE ONDERGETEKENDEN:
1. <naam_stamrecht_bv>
gevestigd straatnaam_bv te vestigingsplaats_bv, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door DGA
<naam_DGA>, hierna ook te noemen: schuldeiser;
en
2. De heer <hypotheeknemer> en mevrouw <echtgenote>
geboren op geboortedatum_man te geboorteplaats_man
respectievelijk
op
geboortedatum_vrouw
te
geboorteplaats_vrouw thans wonende te <plaatsnaam>,
aan de <straat_en_hnr>, hierna ook te noemen:
schuldenaar;
IN AANMERKING NEMENDE:
-
-
dat schuldenaar van de schuldeiser op <datum_akte> ter leen heeft ontvangen een
bedrag van € <bedrag>, zulks in verband met de financiering van de eigen woning te
<plaatsnaam>;
dat schuldeiser hiervoor zekerheid verlangt;
dat schuldenaar bereid is zekerheid te verlenen;
dat partijen te dezer zake hun schuldverhouding schriftelijk wensen vast te leggen.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1
De schuldenaar verklaart van de schuldeiser wegens ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn
een bedrag groot € <bedrag> (zegge: <bedrag_in_woorden> euro), verder te noemen de
hoofdsom.
Deze hypotheekschuld komt voor eenzelfde bedrag in de plaats van (een deel van) de
hypotheek bij de xyz bank.
Artikel 2
2.1 De schuldenaar is sedert de datum van terbeschikkingstelling over de hoofdsom of het
onafgeloste gedeelte daarvan een interest verschuldigd van percentage% per jaar, in
maandelijkse termijnen (maandelijks_percentage% per maand) in de lopende maand te
voldoen omstreeks de 20e van elke maand, voor het eerst op 20 december 2009 over de
maand december 2009.
Eventueel toevoegen: details m.b.t. betalingen.
2.2 Om de vijf jaar kan de rente worden herzien overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
In geval van variable rente:
2.1 De schuldenaar is sedert de datum van terbeschikkingstelling over de hoofdsom of het
onafgeloste gedeelte daarvan een interest verschuldigd die gelijk is aan het percentage dat
door Obvion voor variabele rente wordt berekend, te voldoen omstreeks de 20e van elke
maand, voor het eerst op 20 december 2009 over de maand december 2009.
2
Bij variable rente vervalt 2.2
Artikel 3
3.1 De schuldeiser kan op einddatum en vervolgens telkens na het verstrijken van een tijdvak
van 5 jaar het tot dan geldende rentepercentage vervangen door het rentepercentage waartegen
door hem alsdan soortgelijke leningen als de onderhavige worden verstrekt. In onderling
overleg kan de renteherziening ook eenmalig plaatsvinden binnen deze rentevast periode van
5 jaar.
3.2 De schuldeiser zal de schuldenaar tenminste 3 maanden tevoren schriftelijk van een
voorgenomen renteherziening op de hoogte stellen.
3.3 De schuldenaar is bevoegd op de datum waarop de renteherziening van kracht wordt, de
hoofdsom of het onafgeloste gedeelte daarvan ineens af te lossen
Voor variable rente:
3.1 De schuldenaar is te allen tijde bevoegd om de hoofdsom, het onafgeloste gedeelte of een
deel daarvan ineens af te lossen
Artikelen 3.2 en 3.3 vervallen dan
Artikel 4
4.1 Aflossing van de in voorgaande artikelen omschreven schuld wordt, behoudens het
bepaalde in artikel 4.2 door partijen in onderling overleg bepaald.
4.2 De schuldenaar is verplicht de in voorgaande artikelen omschreven schuld volledig af te
lossen bij verkoop van het pand gelegen aan <straat_en_hnr> te <plaatsnaam> alsmede op
grond van het bepaalde in artikel 11 van deze overeenkomst.
4.3 Partijen komen op voorhand overeen dat schuldenaar te allen tijde bevoegd is boetevrij
vervroegde aflossingen te doen. Indien gewenst kan in onderling overleg de hoofdsom ook
ineens worden afgelost.
4.4 De gehele hoofdsom van € <bedrag> zal uiterlijk volledig zijn afgelost per
<einddatum_aflossing>.
Bij het bepalen van de periodieke uitkeringen zal er rekening mee worden gehouden dat de
laatste <bedrag> beschikbaar komt vanaf <einddatum_aflossing>.
Voor variable rente:
4.1 vervalt, 4.2 wordt 4.1, 4.3 vervalt, 4.4 wordt 4.2
Artikel 5
5.1 Tot voldoening van de hoofdsom, renten en alle kosten welke uit kracht van deze
overeenkomst ten laste komt of zal komen van schuldenaar, verklaart schuldenaar aan en ten
behoeve van de schuldeiser, onder gelijktijdige verpanding van de bij de na te noemen
onroerende zaak nu of te eniger tijd behorende roerende zaken in de zin van artikel 3: 254
BW, op eerste vordering van schuldeiser zijn medewerking te geven ten overstaan van een
notaris naar keuze van schuldeiser, tot het verlenen van een onherroepelijke volmacht aan en
ten behoeve van schuldeiser, welke volmacht (voorzover mogelijk) op geen der wijzen als
vermeld in het Burgerlijk Wetboek teniet zal gaan, en bij welke volmacht schuldenaar zich
jegens schuldeiser verbindt om op eerste vordering van schuldeiser een recht van tweede
3
hypotheek te verstrekken op het pand, met verdere aanhorigheden en grond gelegen te
<straat_en_hnr> in <plaatsnaam>, partijen genoegzaam bekend, waarvan de schuldenaar
verklaart de eigendom te hebben, hetgeen schuldeiser verklaart aan te nemen.
Een en ander tot zekerheid van al hetgeen schuldenaar uit hoofde van deze overeenkomst aan
schuldeiser verschuldigd is, vermeerderd met rente, boete en kosten, welke rente, boete en
kosten worden gesteld op 35% van de hoofdsom of het onafgeloste deel daarvan.
Noot: Als de bv de enige hypotheekverstrekker is dan bovenstaande tekst dienovereenkomstig
aanpassen! 5.2 vervalt dan
5.2 Voormeld pand is niet anders bezwaard dan met een hypothecaire inschrijving groot
bedrag_huidige_hypotheek in_Euros, zegge Eu_in_woorden ten behoeve van
hypotheekinstelling, ingeschreven op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers te Eindhoven, op datum_in_woorden, in register hypotheken
nummer_hypotheek,
krachtens
een
akte
met
hypotheekstelling
op
datum_huidige_hypotheek_in_woorden verleden door notaris, destijds notaris te Eindhoven.
Artikel 6
Schuldenaar is verplicht te zijnen laste:
a. het onderpand in goede staat te houden en alle daartoe nodige maatregelen tijdig te nemen
en alle daartoe nodige werkzaamheden tijdig te verrichten;
b. het onderpand op zijn kosten te laten (her) taxeren indien de schuldeiser dit nodig acht;
c. de gevolmachtigde(n) van de schuldeiser desgevraagd toegang te verlenen tot het
onderpand voor inspectie of taxatie;
d. alle lasten en belastingen die met betrekking tot het onderpand zijn verschuldigd stipt te
voldoen;
e. het onderpand en alle daartoe behorende bestanddelen ten genoegen van de schuldeiser
bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand- en stormschade en tegen ander risico's waarvoor verzekering van het onderpand
gebruikelijk is, alsmede tegen alle andere risico's waartegen de schuldeiser verzekering
verlangt;
f. polissen van verzekeringen en betalingsbewijzen van de verzekeringspremies en/of omslagen op eerste verzoek van de schuldeiser over te leggen;
g. schuldeiser terstond in kennis te stellen van:
- faillissement of de aanvraag daarvan;
- aanvraag tot verkrijging van surséance van betaling of aanvraag van een
schuldsaneringsregeling;
- beëindiging of dreigende beëindiging van een verzekering betreffende het onderpand;
- schade aan het onderpand;
- iedere andere omstandigheid van feitelijke of juridische aard die tot uitwinning van het
onderpand kan leiden, waardoor de zekerheidswaarde van het onderpand kan
verminderen, of die voor de schuldeiser in verband met haar hypotheekrecht van
belang kan zijn.
Artikel 7
Zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiser is het de schuldenaar verboden:
a. het onderpand met hypotheek of enig ander beperkt of zakelijk recht hoe dan ook
genaamd te zullen bezwaren of een overeenkomst aan te gaan om ten aanzien van het
onderpand iets te dulden of niet te doen
b. de gedaante of bestemming van het onderpand te wijzigen;
4
c.
d.
e.
f.
g.
het onderpand te vervreemden;
met betrekking tot het onderpand een overeenkomst van huurkoop aan te gaan, danwel te
verpachten, het recht op huur of pacht te vervreemden;
het onderpand te ruilen, te schenken;
het onderpand te verdelen, te splitsen in appartementen, afstand te doen van
erfdienstbaarheden of afstand te doen van rechten jegens derden die zicht hebben
verbonden ten aanzien van een aan hen toebehorend registergoed iets te dulden of niet te
doen;
opstallen of andere werken of bestanddelen van het onderpand geheel of gedeeltelijk af te
breken of te verwijderen.
Artikel 8
De schuldenaar verleent bij deze aan schuldeiser onherroepelijk volmacht de schaderegeling
met de verzekeraar op te maken, de assurantie-uitkering op te vorderen, daarvan kwijting te
geven en die uitkering geheel of gedeeltelijk te doen strekken tot afbetaling van het aan de
schuldeiser verschuldigde ofwel deze uitkering tot onderpand daarvan te doen verstrekken in
welk laatste geval de teruggave van het tot onderpand strekkende bedrag door de schuldeiser
zal geschieden naarmate de verbonden onroerende zaak ten genoegen van de schuldeiser zal
zijn hersteld.
Artikel 9
Indien het onderpand niet ten genoegen van de schuldeiser is verzekerd, heeft de schuldeiser
het recht om op kosten van de schuldenaar het onderpand namens de schuldenaar te
verzekeren en verzekerd te houden, danwel het hypothecair belang van schuldeiser te
verzekeren tot het bedrag dat de schuldeiser geraden voorkomt.
Artikel 10
10.1 Indien de schuldenaar in ernstige mate te kort schiet in zijn verplichtingen tegenover de
schuldeiser, is de schuldeiser bevoegd om de verbonden zaak onder zich te nemen.
10.2 De schuldenaar verklaart alle medewerking te zullen geven om het "in beheer nemen"
casu quo "onder zich nemen", door de schuldeiser te effectueren, indien schuldeiser zijn
betreffende bevoegdheid rechtens uitoefent binnen door de wet geboden mogelijkheden.
10.3 Bij gebreke van voldoening door de schuldenaar van het uit deze geldlening of
hypotheekstelling verschuldigde, of van enig deel daarvan, zal de schuldeiser gerechtigd zijn
de verbonden onroerende zaak, of zodanig gedeelte daarvan als schuldeiser zal verkiezen, in
het openbaar te doen verkopen volgens de plaatselijke gebruiken, tijd en plaats dier verkoping
vast te stellen, de voorwaarden van de veiling te regelen, waaronder begrepen het recht om de
veiling op te houden, indien dit de schuldeiser geraden voorkomt, en dan desgewenst tot
herveiling over te gaan, het bedrag van de door de koper te betalen veilingsonkosten vast te
stellen, de koopsom te ontvangen en daarvoor kwijting te geven, de eigendom van het
verkochte over te dragen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen schuldeiser van de
schuldenaar uit hoofde van de akte heeft te vorderen en om bij gebreke van betaling van de
kooppenningen of hetgeen door de koper uit hoofde van de veilingsvoorwaarden mocht zijn
verschuldigd ten bate en schade van de gebrekkige koper tot herveiling over te gaan, zullende
de schuldenaar sedert hem de openbare verkoping zal zijn aangezegd, de verbonden
onroerende zaak tenminste op 3 dagen per week ter bezichtiging van gegadigden moeten
stellen.
5
10.4 De schuldeiser is bovendien bevoegd in plaats van openbare verkoop over te gaan tot
verkoop, zoals geregeld in artikel 3:268 lid 2 BW.
Artikel 11
Het door de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigde is terstond en zonder opzegging,
ingebrekestelling, of andere formaliteit opeisbaar:
a. wanneer de schuldenaar nalatig is in de nakoming van of in strijd handelen met een
bepaling van de overeenkomst;
b. wanneer de schuldenaar
- failliet wordt verklaard;
- surséance van betaling aanvraagt;
c. wanneer vermogen van de schuldenaar onder bewind of onder beheer wordt gesteld,
daarop beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht;
d. wanneer een tot zekerheid van de geldlening verbonden zaak wordt vervreemd,
onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, door welke oorzaak ook wordt beschadigd,
geheel of ten dele tenietgaat of als verloren moet worden beschouwd, of zonder
toestemming van de schuldeiser voor een ander doel wordt aangewend dan dat ten tijde
van zekerheidverlening;
e. wanneer zich enige omstandigheid voordoet die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat
het door de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigde niet of niet geheel op de
opbrengst van ten behoeve van de schuldeiser verbonden zaken kan worden verhaald, dan
wel wanneer ten behoeve van de schuldeiser verbonden zaken in waarde zijn verminderd
of teniet gegaan.
Artikel 12
12.1 Alle kosten waartoe deze geldlening met hypotheekstelling aanleiding geeft of in de
toekomst mocht geven, daaronder begrepen die, welke de schuldeiser zal nodig oordelen te
maken tot behoud en ter uitoefening van zijn recht zoals de kosten van het beheer en het onder
zich nemen als bedoeld in artikel 10 en de kosten van de doorhaling per hypothecaire
inschrijving, komen ten laste van de schuldenaar.
12.2 De schuldenaar zal geen beroep doen op het wegneemrecht als bedoeld in artikel 3:266
BW.
12.3 De schuldeiser verklaart bovengemelde schuldbekentenis met hypotheekstelling en alle
daarbij gemaakte bepalingen en bedingen voor zich aan te nemen.
Artikel 13
De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijn of het
enkele feit der niet behoorlijke nakoming of overtreding van enige bepaling in deze
overeenkomst zonder dat daartoe een bevel of soortgelijke akte nodig zal zijn.
Artikel 14
De kosten dezer akte komen voor rekening van schuldeiser. Alle kosten waartoe deze
geldlening in de toekomst aanleiding zal kunnen geven komen ten laste van de schuldenaar,
indien en voor zover door hem veroorzaakt.
Aldus in tweevoud opgemaakt, getekend en handmatig goedgeschreven te Eindhoven, op
<datum_akte>.
1. Schuldenaar
6
Goed voor <bedrag_in_woorden> euro, (€ <bedrag>)
De heer <hypotheeknemer>
Mevrouw <echtgenote>
2. Schuldeiser
<naam_stamrecht_bv>
vertegenwoordigd door DGA de heer <naam_DGA>
7
Download