deskundig aan het werk ouderen

advertisement
DESKUNDIG AAN HET WERK
OUDEREN
Trainingen op het gebied van psychische
problemen of psychiatrische stoornissen
2
3
INHOUDSOPAVE
PAGINA
Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?!
4
Praktische informatie
5
Omgaan met ouderen met psychische problemen
6
Omgaan met ouderen met psychische problemen;
cursus voor leidinggevenden
7
Zicht op ouderen met psychiatrische problematiek
8
Wijsheid komt met de jaren
9
Omgaan met ouderen met dementie
10
Losse trainingen of workshops
11
Interesse
12
4
KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ OUDEREN
NODIG?!
Psychiatrische ziekten en psychische problemen komen in alle fasen van het
leven voor. Elke fase kent echter ook zijn specifieke problemen.
Sommige ziektebeelden komen vaker voor bij ouderen, andere juist minder of
kennen andere uitingsvormen.
Niet iedereen heeft voldoende kennis van deze stoornissen of beperkingen.
Terwijl globale kennis hiervan, en inzicht in verschillende gedragingen die met
de stoornis samenhangen, voorwaarden zijn om een goede relatie op te
kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast kunnen handvatten in het
omgaan helpen bij een goede communicatie. Voldoende kennis om tijdig te
signaleren, kan ergere problematiek voorkomen.
Daarom is een scala aan cursussen en themabijeenkomsten ontwikkeld over
de omgang met oudere bewoners, cliënten of patiënten.
Indigo gezond werken biedt training en advies aan verwijzers, medewerkers
van diverse (zorg) organisaties en andere betrokkenen over hoe zij het beste
om kunnen gaan met ouderen met psychische of psychiatrische problematiek
of gedragsproblemen.
Wij hebben een uitgebreid aanbod van modulen waarin kennis van
ziektebeelden maar ook methoden en vaardigheden in signaleren of in
omgaan met probleemgedrag centraal staan.
Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen, voorlichting, advies en
training op het gebied van ouderen. In een van onze andere brochures vindt u
ons aanbod op gebied van volwassenen of jeugd en jongeren.
Omdat uw vraag nooit standaard is, is ons aanbod op inhoud en vorm opmaat.
We kijken hierbij naar opleidings- en ervaringsachtergrond van deelnemers en
naar de reden van uw vraag. In deze brochure wordt daarom een globale
omschrijving van de modulen gegeven. Voor uitgebreide informatie kunt u
contact met ons opnemen.
5
PRAKTISCHE INFORMATIE
DOELGROEP
Medewerkers of vrijwilligers die te maken krijgen met ouderen met
psychiatrische ziekten, (dreigende) psychische of sociale problemen of met
moeilijk benaderbaar gedrag.
Onze huidige klanten zijn huisartsen, zorginstellingen, psychologen,
maatschappelijk werkenden, politie, woningbouwverenigingen, gemeenten,
thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties en opleidingen in zorg en welzijn.
TRAINERS
Deskundigheidsbevordering wordt verzorgd door medewerkers van
Indigo Brabant. Onze trainers hebben ervaring in het geven van trainingen,
voorlichting of groepswerk. Bij verschillende trainingen wordt een trainer
ingezet om specifieke praktijksituaties te oefenen.
LOCATIE
Bijeenkomsten kunnen op een locatie in uw organisatie plaatsvinden. Ook
kunnen bijeenkomsten verzorgd worden op een van onze locaties.
KOSTEN
Deze zijn afhankelijk van de vraag en het daarbij passende aanbod. Hierover
vindt altijd van tevoren overleg plaats. Nadat in gezamenlijk overleg een
aanbod is samengesteld, ontvangt u een offerte.
6
OMGAAN MET OUDEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
In de ouderenzorg is het steeds belangrijker tijdig te signaleren. Daarnaast zijn
handvatten in het omgaan met ouderen met psychische problemen
noodzakelijke voor een goede begeleiding.
DOELGROEP
Medewerkers in de ouderenzorg. Een vooropleiding in de zorg is
noodzakelijk, kennis van psychiatrische problematiek is niet nodig.
INHOUD TRAINING
In de cursus wordt aandacht besteed aan signaleren van
problematiek en aan omgaan met ouderen met problemen.
Daarnaast worden ziektebeelden behandeld die aansluiten bij de
problematiek die veel voorkomt binnen de organisatie of afdeling.
De standaardtraining bestaat uit:
> Inleiding in ouderenpsychiatrie
> Observeren, signaleren aan de hand van signalenkaarten
> Signalen bespreken
> Vergeetachtigheid, met name dementie
> Depressie
> Andere ziektebeelden in overleg.
Er wordt vooral uitgegaan van de praktijksituaties van deelnemers.
DUUR
Vier bijeenkomsten van drie uur.
RESULTAAT
Na de training zijn deelnemers in staat psychische problemen te
signaleren en signalen te bespreken met professionals, de cliënt
en zijn omgeving. Deelnemers krijgen handvatten om de oudere te
bejegenen op een wijze die aansluit bij de belevingswereld.
BIJZONDERHEDEN
De onderwerpen worden in overleg met de opdrachtgever
vastgesteld.
7
OMGAAN MET OUDEREN MET PSYCHISCHE
PROBLEMEN; CURSUS VOOR LEIDINGGEVENDEN
DOELGROEP
Leidinggevenden in de ouderenzorg die te maken hebben met
ouderen met deze problematiek én die hun medewerkers moeten
coachen of ondersteunen hierin.
INHOUD TRAINING
De volgende onderwerpen worden behandeld:
> Observeren, signaleren, bespreekbaar maken van signalen en
mogelijke acties
> Anders omgaan met probleemgedrag
> Dementie
> Depressie en somberheid
> Angst
> Persoonlijkheidsstoornissen.
In de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de ziektebeelden.
Verder wordt er steeds ingegaan op hoe leidinggevenden en
verzorgenden problemen in een vroeg stadium kunnen signaleren;
hoe om te gaan met ouderen met psychische problemen en over
hoe moeilijk gedrag bespreekbaar te maken in een team.
Er is er veel ruimte voor het inbrengen van praktijkvoorbeelden.
DUUR
Vier bijeenkomsten van drie uur.
RESULTAAT
Na de training zijn deelnemers in staat psychische problemen te
signaleren en de signalen te bespreken met medewerkers, andere
professionals en de cliënt en zijn omgeving. Deelnemers zijn in
staat een team te coachen in het begeleiden van ouderen met
psychische problemen.
BIJZONDERHEDEN
De onderwerpen kunnen in overleg met de opdrachtgever
aangepast worden.
8
ZICHT OP OUDEREN MET PSYCHIATRISCHE
PROBLEMATIEK
Professionals en vrijwilligers komen ouderen met psychische of
psychiatrische problematiek tegen. Soms gaat dit contact vanzelf,
maar niet altijd. Dan kan het noodzakelijk zijn enige basiskennis te
hebben over psychiatrische ziektebeelden.
DOELGROEP
Medewerkers of vrijwilligers die te maken hebben met ouderen
met psychische of psychiatrische problematiek.
INHOUD TRAINING
Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek
> Beknopte uitleg met veel voorkomende psychische problemen
en psychiatrische problematiek bij ouderen
> Handvatten in het herkennen van probleemgedrag
> Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je
doen, hoe bepaal je je eigen gedrag en wat kun je beter niet
doen.
Verdieping in de praktijk
> Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de
invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen
> Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door
casuïstiekbesprekingen en praktijksimulatie met een
trainer.
> Bespreken van grenzen aan de zorg
> Uitleg over psychiatrische hulpverlening.
DUUR
Twee dagdelen van drie uur.
RESULTAAT
Na de training hebben deelnemers globale kennis van
psychiatrische ziektebeelden en van het bijbehorende gedrag en
handvatten over hoe om te gaan met moeilijk gedrag dat hoort bij
een psychiatrisch ziektebeeld.
9
WIJSHEID KOMT MET DE JAREN
DOELGROEP
Medewerkers in de ouderenzorg zonder een specifieke opleiding.
Bijvoorbeeld voor huishoudelijk medewerkers of assistenten,
zorgassistenten, maar ook voor vrijwilligers is deze cursus zeer
toepasbaar.
INHOUD TRAINING
Deel 1
> De gevolgen van het ouder worden
> Waarden en normen van toen en nu
> Eenzaamheid, verlies en rouw
> Verlieservaringen
> Rouwverwerking
> Actief luisteren.
Deel 2
> Omgaan met claimend en aandacht vragend gedrag
> Signaleren
> Valkuilen en aandachtspunten in het omgaan met ouderen met
moeilijk benaderbaar gedrag
> Grenzen aangeven.
De cursus bestaat voor een deel uit theorie overdracht. Het accent
van de cursus ligt op het bespreken van praktijksituaties en van
het oefenen van deze situaties.
DUUR
Twee dagdelen van twee uur.
RESULTAAT
Deelnemers krijgen inzicht in de gevolgen van het ouder worden
en in de omgeving en de beleving van de ouder wordende mens.
Zij krijgen handvatten aangereikt in het omgaan met de ouder
wordende mens met al zijn beperkingen en mogelijkheden.
10
OMGAAN MET OUDEREN MET DEMENTIE
DOELGROEP
Voor alle kennisniveaus verzorgen wij cursussen op gebied van
dementie. Dit kan op academisch niveau, er wordt dan vooral
ingegaan op diagnosticeren en vormen van dementie. Op HBO en
MBO niveau zijn cursussen ontwikkeld en ook voor mensen
zonder gerichte opleiding of ervaring zijn voorlichtings- en
scholingsmogelijkheden.
INHOUD TRAINING
De cursus wordt op maat samengesteld en kan bestaan uit
verschillende onderdelen:
> Verschillende vormen van dementie
> Symptomen behorend bij de vormen van dementie
> Verloop en stadia van verschillende vormen van dementie
> Werking van het geheugen
> Risicofactoren
> Omgaan met ouderen met dementie
> Verschillende methodieken in zorg en begeleiding bij dementie
> Dementiezorg in de regio
> Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers.
DUUR
Afhankelijk van afspraken.
RESULTAAT
Afhankelijk van afspraken.
BIJZONDERHEDEN
Afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemers kunnen
verschillende trainers ingezet worden met specifieke
deskundigheden.
11
LOSSE TRAININGEN OF WORKSHOPS
Er is scholing ontwikkeld op het gebied van:
> Depressie en somberheidsklachten bij ouderen
> Dementie en vergeetachtigheid
> Het syndroom van Korsakov
> Persoonlijkheidsstoornissen en ouderen
> Verslaving bij ouderen
> Achterdocht en psychotische stoornissen
> Angst, een veelvoorkomend probleem bij ouderen
> Delier, het belang van tijdig signaleren
> Parkinson en psychische gevolgen
> Psychische problemen na een CVA
> Verlieservaringen en rouw
> Claimend en aandacht vragend gedrag in de ouderenzorg
> Grenzen stellen en feedback geven
> Respectvolle en professionele bejegening
> Agressie in de ouderenzorg.
Scholing kan een antwoord zijn op vragen over:
> Kennisverbreding, -aanvulling, -opfrissing
> Beter signaleren en/of herkennen van problematiek
> Achtergronden om een visie te (her)formuleren
> Achtergrondinformatie voor attitudeverandering.
In de scholing is veel aandacht voor de koppeling tussen theorie en praktijk.
DOELGROEP
Verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden, coördinatoren, adviseurs,
vrijwilligers en andere geïnteresseerden, die werken met ouderen.
DUUR
Afhankelijk van afspraken.
RESULTAAT
De cursist krijgt kennis van het ziektebeeld en van de beleving van de cliënt.
Tevens leert hij of zij wat belangrijk is in het contact en leert problematiek tijdig
te signaleren en krijgt de cursist inzicht in de sociale kaart van hulpverlening.
12
INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd in het aanbod, wilt u weten wat wij voor u of voor uw
organisatie kunnen betekenen of vindt u het onderwerp waarover u informatie
wilt niet in de brochure?
Neem dan contact met ons op en leg uw vragen aan ons voor. Wij kijken
samen met u hoe wij een passend en kwalitatief aanbod kunnen doen.
Ook werken wij samen met andere organisaties waarnaar wij u kunnen
verwijzen.
INDIGO BRABANT GEZOND WERKEN
Telefoon:
088-0161800
E-mail:
[email protected]
Website:
www.indigo.nl/brabant
13
Download