Pedagogische sessie

advertisement
Syntra AB
Pedagogische sessie
DEEL 2: LESGEVEN BIJ SYNTRA-AB
0
0.1
INLEIDING
STRUCTUUR VAN DE SESSIE
5. Maatschappij
1. Syntra
3.
Cursisten
2. Jij zelf
4. Pedagogische ondersteuning
0.2
ORIËNTATIE
OPDRACHT: groepen met 4 à 5 docenten reflecteren over het “zijn” van een docent.
1) Welke leerkracht is voor Syntra een ideale docent? Wat vinden zij belangrijk?
2) Hoe ben jij zelf als leerkracht? Wat vind jij zelf belangrijk om te zijn? Welk gedrag, vaardigheden, kennis
en attituden streef je na?
3) Hoe willen de cursisten dat je bent? Beeld je in toen je zelf 15 jaar was. Welke leerkracht is jou
bijgebleven? Welk gedrag, vaardigheden, kennis en attituden vertoonde die leerkracht?
1
Syntra AB
Pedagogische sessie
1
1.1
WAT VINDT SYNTRA-AB BELANGRIJK?
WAT VERWACHTEN WIJ?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1.2
DOELSTELLING: DOCENTEN ZIJN AMBASSADEURS
Docenten zijn…
1.3
Gevolgen…
Het kapitaal van onze organisatie

Actor in het geheel

Gebonden aan een opdracht

Vrijheid om vakkennis over te brengen

DE TAKEN VAN EEN DOCENT
Inhoudelijk is het takenpakket van de docenten, globaal genomen, niet zo sterk veranderd in de twee
laatste decennia. Dezelfde taken komen nog steeds voor. Toch wordt er vaak geklaagd over de
toegenomen planlast. Je kan je dus afvragen wat er nu eigenlijk veranderd is.
De lesgebonden activiteiten
De niet-lesgebonden activiteiten
2
Syntra AB
Pedagogische sessie
2
WAT VIND JIJ ZELF BELANGRIJK?
Pedagogische en didactische tips en trics zijn doelgroep-gebonden. In de volgende sessie wordt daar heel
gestructureerd op verder gegaan. Deze sessie: algemene weetjes over gedrag van mensen en waarom dat
belangrijk is voor jouw functioneren als leerkracht!
2.1
DOELGROEP
OPDRACHT: Nadenken over verwachtingen en motivatie van cursisten
Levenservaring?
Leerervaring?
Beroepservaring?
Verwachtingen?
LT

OO (dag)

OO (avond)

Bedrijfstrainingen

2.2
Motivatie?
WAT DOE IK?
OPDRACHT: Test leerstijlen
2.3
1.
2.
3.
4.
2.4
TUCHT, AUTORITEIT EN LEIDING: ALLES BEGINT BIJ DUIDELIJKHEID
Lichaamstaal (geluid van stem, volume van stem, kledij en houding)
Woorden en taal (moeilijkheid, afstand)
Duidelijkheid in alles (consequentie & structuur)
Professionele afstand
GEDRAG
2.4.1 GEDRAG HEEFT VELE OORZAKEN
Welk gedrag vind jij aanvaardbaar, welk niet?
2.4.2 WAAR STRAF BELONING WORDT, EN BELONING STRAF


Straf van de leerkrachten kan bewondering en erkenning opleveren voor de klasgroep
Straffen en belonen kan op korte termijn opleveren wat je wilt, maar op lange termijn verdring je de
wensen en gevoelens van cursisten en verstoor je de goede leerkracht-cursist-relatie
3
Syntra AB
Pedagogische sessie
 Richtlijnen voor goede straffen









Geef afkoeling
Geen lange uitleg of ‘preken’
Vermijd discussies
Wees heel concreet, kort en duidelijk
Volg de straf op
Ga in op waardige alternatieven
Denk na over mogelijke positieve gevolgen voor de persoon
Reageer voorspelbaar en eenduidig voor iedereen
Bij crisisinterventies kies je best voor een time-out met een zinvol gesprek nadien
2.4.3 GEDRAGSAANPASSINGEN
Onmiddellijk gedrag is slechts een uiting van gedrag dat ontstaan is door gewoonte. Het gedrag aanpassen,
is bijna psychologie.
1. Gedrag aanpassen (gewenst gedrag belonen, ongewenst niet belonen)
2. Gedrag vertalen (wat zit hierachter?)
3. Gedragsuitbreiding (“Hoe doen anderen dat?)
4. Stilzwijgende signalen (knipogen, bevestigend knikken, grote ogen opstellen)
5. Positieve herdefiniëring (= spreekwoorden, citaten, mopjes)
6. Differentiatie (“Iedereen kan het, behalve ik”  “Wat is er al gelukt?”)
7. Veralgemening (“Ik snap er niets van”  “Wie heeft er nog problemen met deze tekst?”)
8. One-down (“Goed, dan mag jij beslissen wat we nu doen”)
9. Humor (afleiding en spanning ontladen)
10. Triadische interventie (“An, kan jij het uitleggen aan Jan?”)
11. Spiegelen (“Kijk eens even goed…”)
12. Onmiddellijke feedback (“Je geeft me de indruk dat ik…”)
13. Indirectheid (“Ik heb het rooster niet zelf opgesteld, dus don’t blame the messenger.”)
14. Wat… Als… (“Wat kan er allemaal gebeuren als jij je mening zegt?” of “Wat houdt je tegen?”)
15. Terugspelen naar de groep (“Wat vinden jullie?”)
16. Complementariteit duiden (Waarom of verantwoording vragen)
17. Misten (spreekwoorden, zegswijzen, paradoxen, moeilijke woorden, bv. “Rare jongens die Romeinen”)
18. Negatieve zelfbevestiging (“Het is een vervelende oefening”, “Ja, lastig hé”)
19. Confronterende reactie (sterke persoonlijkheden op hun plaats zetten, bv. “Kan de expert het even
uitleggen?”)
20. Kwaadheid (bij schuld en onjuistheid)
21. Ruimtelijke ingreep (klas in U-vorm, trede vooraan, dichter bij cursisten gaan staan, tussen cursisten
gaan staan…)
4
Syntra AB
Pedagogische sessie
3
3.1
WAT VINDEN CURSISTEN BELANGRIJK?
CURSISTEN ZIJN TEVREDEN
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.2













DERTIEN MANIEREN OM EEN LES TE VERKNOEIEN
1.Geef les over dingen die de cursisten al weten.
2.Vertel cursisten dingen die ze makkelijk zelf kunnen achterhalen als ze zich er per twee of in groep
over buigen.
3.Voor taalleerkrachten: geef les over dingen die cursisten zelfs in hun eigen taal niet eens bruikbaar of
belangrijk zouden vinden.
4.Als u weinig dynamische cursisten hebt, organiseer dan vaak rollenspel.
5.Als u heel dynamische cursisten hebt, laat ze dan veel lezen en schrijven.
6.Laat cursisten dingen zeggen waar niemand naar luistert of dingen schrijven die niemand leest (tenzij
om er dt-fouten uit te halen).
7.Geef cursisten ellenlange en gedetailleerde instructies.
8.Geef te vlug les. Of te traag.
9.Geef nooit feedback.
10.Houd de les te allen tijde onder strikte controle, laat geen enkele zijstap toe.
11.Geef altijd op dezelfde manier les, varieer geen werkvormen.
12.Start meteen en zonder aanloop met moeilijke leerstof en dito opdrachten.
13.Hanteer een vijandige, sarcastische toon of zeur uitvoerig over het minste dat u niet bevalt. Word
écht kwaad.
Naar English Teaching Professional 11 - april 1999
5
Syntra AB
Pedagogische sessie
4
WAT BIEDEN WIJ? (PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING)
Vraag: opleidingen op maat
Aanbod: korte opleidingen
Aanbod: lange opleidingen
Leertijd: leerplichtonderwijs
4.1


4.2
VRAGEN BIJ DE VOORBEREIDING VAN JE LESSEN
Telefonisch of via e-mail
Over jouw manier van lesgeven, omgaan met cursisten, oefeningen opstellen...
COACHING TIJDENS JE LESSEN
4.2.1 NA EVALUATIES


Relevante contextgegevens
Gesprek om welbevinden te peilen
4.2.2 VRIJWILLIG
4.2.3 OP ADVIES
4.3
PEDAGOGISCH BEKWAMEN
4.3.1 LEERTRAJECT




Op basis van het competentieprofiel: marge tot professionele ontwikkeling
Individueel leertraject op basis van jouw behoeften: planningsformulier
Opvolging: observaties, gesprekken en portfolio
Eindreflectie en evaluatie na max. 2 jaar, min. 120 uren: certificaat Syntra
4.3.2 WORKSHOPS



4.4
Op websites (zie folder en affiche)
Affiches
Cursuscoördinator
ONZE OPRECHTE DANKBAARHEID
6
Syntra AB
Pedagogische sessie
5
WAT VINDT DE MAATSCHAPPIJ BELANGRIJK?
5.1
DE CONTEXT
Verantwoording
Zap-cultuur
Individualisme
Brede maatschappij
Volwassenheid =
5.2
WELKE GEVOLGEN HEEFT DAT?
7
Download