Overeenkomst geldlening

advertisement
Overeenkomst van geldlening
De ondergetekenden:
Naam
geboortedatum
Adres
woonplats
hierna te noemen geldgever,
en
Naam
geboortedatum
Adres
woonplats
hierna te noemen geldnemer
verklaren als in de navolgende artikelen te zijn overeengekomen:
Hoofdsom
1. De geldgever verstrekt aan de geldnemers per 01-12-2013 ter leen een bedrag van € 20.000, hierna te
noemen "hoofdsom", welk bedrag de geldnemers ter leen te hebben ontvangen van de geldgever, en
mitsdien, aan de geldgever verschuldigd is.
2. De geldnemers verklaren zich hoofdelijk verbonden voor de terugbetaling van de hoofdsom.
Looptijd, opeisbaarheid en aflosbaarheid
1. De lening is aangegaan voor een periode van een onbepaalde periode.
Terugbetaling
1. De geldnemer zal alle bedragen, die terzake van deze overeenkomst van geldlening verschuldigd zijn,
zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor de geldgever, voldoen in ten tijde van de betaling
algemeen gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel op een door geldgever opgegeven bank- of
gironummer of in contanten.
Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt.
3. Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze overeenkomst niet voorziet, gelden de gewone
rechtsregelen.
4. Geschillen zullen eerst getracht worden in goed overleg in den minne te schikken.
Aldus in tweevoud getekend, te Utrecht op 1 december 2013.
De geldgever
[handtekening]
De geldnemer 1
[handtekening]
De geldnemer 2
[handtekening]
Download