Schuldbekentenis - Startersgids voor Zzp`ers

advertisement
Overeenkomst van geldlening
De ondergetekenden:
Mevrouw / de heer [naam] wonende / kantoorhoudende aan de [adres] te [plaats]. (burgerservicenummer:
[bsn], telefoon [telefoonnummer], e-mailadres [mail], hierna te noemen geldgever,
en
Mevrouw / de heer [naam] wonende / kantoorhoudende aan de [adres] te [plaats]. (burgerservicenummer:
[bsn], telefoon [telefoonnummer], e-mailadres [mail], hierna te noemen geldnemers,
overwegende dat [toelichting geven waarom]
verklaren als in de navolgende artikelen te zijn overeengekomen:
Artikel 1
Hoofdsom
1. De geldgever verstrekt aan de geldnemers per [datum] ter leen een bedrag van € [………..] (zegge
[……….]), hierna te noemen "hoofdsom", welk bedrag de geldnemers op bankrekening [nummer] ter leen
te hebben ontvangen van de geldgever, en mitsdien, aan de geldgever verschuldigd is.
2. De geldnemers verklaren zich hoofdelijk verbonden voor de terugbetaling van de hoofdsom en renten.
Artikel 2
Rente
1. Over de hierboven schuldig erkende hoofdsom is een rente per maand van Euro […………] (zegge
[………….] Euro) (of .. % per maand) achteraf verschuldigd per datum als bedoeld in artikel 1 lid 1.
2. Deze rentevergoeding blijft vanaf de datum als bedoeld in artikel 1 lid 1 van kracht tot [datum].
3. De rentevergoeding na [datum] en de jaren daarop volgend is [….] % (zegge [….] procent) per jaar over
het saldo van de uitstaande hoofdsom (hoofdsom als bedoeld in artikel 1 lid 1 minus alle reeds gedane
aflossingen).
Artikel 3
Wijze van aflossing
1. Aflossing van het saldo van de uitstaande hoofdsom geschiedt op basis van maandelijkse aflossingen van
achtereenvolgende betalingen van minimaal € [….] (zegge [….] Euro en nul centen). Dit bedrag is voor het
eerst verschuldigd één maand na de datum als bedoeld in artikel 1 lid 1.
2. Voldoening van de rente welke wordt berekend over het saldo van de uitstaande hoofdsom, geschiedt op
basis van achtereenvolgende maandbetalingen, voor het eerst verschuldigd één maand na de datum als
bedoeld in artikel 1 en vervolgens aan het einde van elke volgende maand.
Artikel 4
Looptijd, opeisbaarheid en aflosbaarheid
1. De lening is aangegaan voor een periode van [aantal jaren / maanden] en eindigt derhalve op [datum].
2. De lening is van de zijde van de geldgever te allen tijde opeisbaar na schriftelijke waarschuwing en/of
ingebrekestelling.
3. De lening is van de zijde van de geldnemer immer en zonder kosten [of met kosten ad ….] direct
aflosbaar.
Artikel 5
Terugbetaling
1. De geldnemer zal alle bedragen, die terzake van deze overeenkomst van geldlening verschuldigd zijn,
zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor de geldgever, voldoen in ten tijde van de betaling algemeen
gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel op een door geldgever opgegeven banknummer of in contanten.
2. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de renten en daarna
van het saldo van de uitstaande hoofdsom.
3. De betalingen dienen op zodanige wijze te hebben plaatsgevonden, dat de geldgever op de vervaldata de
beschikking heeft over de bedragen. Indien de vervaldatum niet op een werkdag valt, dan wordt de
vervaldatum geacht de eerstvolgende werkdag te zijn.
4. De geldnemer is in geval van te late betaling van enig door hem krachtens deze overeenkomst van
geldlening verschuldigd bedrag geen boeterente verschuldigd.
Artikel 6
Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt.
3. Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze overeenkomst niet voorziet, gelden de gewone
rechtsregelen.
4. Geschillen zullen eerst getracht worden in goed overleg in den minne te schikken.
5. Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
[plaatsnaam], behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Aldus in tweevoud getekend, te [plaats] op [datum].
De geldgever
[handtekening]
Getuige(n)
[naam]
[handtekekening]
De geldnemer
[handtekening]
Download