GIS voor NOC*NSF - Sportservice Zuid

advertisement
Ruimte voor Sport
Doede de Jong
Marco Duiker
Stichting Recreatie
Deze presentatie
Doel
 bespreken van de voors en de tegens van de
methode
 inspireren tot het aangaan van de discussie over
planning van sportvoorzieningen
Opbouw
 schets van de methode
 discussie
Aanleiding voor ‘Ruimte voor Sport’
NOC*NSF:
Sport verliest steeds vaker de slag om de ruimte
Twee oorzaken:
Onze
opdracht : geef sport de middelen
‘levert niets
op’ te spelen
om hetSport
RO-spel
beter
Andere functies spelen het RO-spel beter
Tactiek
De tactiek over drie schijven:
Proces:
Cijfers:
Voorbeelden:
Onderhandelen in de
ruimtelijke ordening:
Multifunctionele
sportfaciliteiten, gedeeld
ruimtegebruik
De ruimtebehoeft per
sport, in vierkante meters
per sporter
Drie cases om de
toepassingsmogelijkheden
van de ruimtebehoefte per
sporter op lokaal niveau te
onderzoeken.
workshops
berekening
GIS
Cijfers, nu en in 2020
Het aantal vierkante meters per sporter (nu en in 2020)
- Sporttechnische normen
- Technische aanpassingen (m.n. kunstgras)
Het huidig en toekomstig aantal sporters per sport
- Demografische ontwikkeling (CBS; SCP)
- Trends & groeicijfers per tak van sport
- Ambities van bonden
- Ook de niet- of anders georganiseerde sporters zijn opgenomen
De GIS-methode
De ruimtebehoefte per buurt per
Utrecht: Voetballers per buurt
sport; via de berekende m2 per
Aanbod van accommodaties
sporter
Kengetallen:
Gelocaliseerde
Gelocaliseerd aanbod
vraag naar sport
van accommodaties
Ruimtebehoefte per
sporter
Door het combineren van twee grootschalige
surveys, AVO’99 (SCP) en de Kerncijfers
Wijken en Buurten (CBS), kan het aantal sporters per buurt worden berekend.
Bereidheid tot reizen
Hier
is niet veel over bekend,
AVO’99
Kerncijfers wijken en buurten
aanvullend onderzoek is
Met,
per inkomens en Resultaat:
Met het inkomens- en
gewenst.
leeftijdsgroep de sportdeelname
an
per buurt
Een kaart met in roodleeftijdsprofiel
de
onvervulde vraag naar sport
per buurt
Resultaat
Totaal aanbod
Totale vraag
Vraag en Aanbod - voetbal
4.185.384
Niet-vervulde
in Overijssel vraag zonder
afstand
4.416.816
231.432
Niet-vervulde
vraag met
afstand
1.429.422
Percentage
84 %
Resultaat
Halsport, Utrecht
Gecombineerd resultaat, totalen
Totaal, Utrecht
Sporters die niet kunnen sporten, alle takken van sport opgeteld
Gecombineerd resultaat, totalen
Totaal, Overijssel
Sporters die niet kunnen sporten, alle takken van sport opgeteld
Overijssel – nieuwe aanpak
1. Geconstateerde vraag
(aantal sporters per wijk/ buurt)
2. Nederlands gemiddelde
(aantal sporters per wijk/buurt)
Kengetallen:
- ruimtegebruik per sporter
- reisafstand
3. Vraag in 2020
(aantal sporters per wijk/ buurt)
Tekorten
Gelokaliseerd aanbod sportaccommodaties
De Zuidplas en 10 km
De Zuidplas
Nieuwbouw
Bevolking 2004
Bevolking 2020
Vraag naar halsport, 2004, in m2
Totale vraag
11205
Vraag naar halsport, 2020, in m2
Nieuwe vraag
3997
Totale vraag
15202
Totaal aanbod
(alles in m2)
Totale vraag
Vraag-aanbod,
2004
6634
11205
Niet-vervulde
vraag zonder
afstand
4571
Niet-vervulde
vraag met
afstand
7930
Percentage
42 %
Totaal aanbod
(alles in m2)
Totale vraag
Vraag-aanbod,
2020
6634
15202
Niet-vervulde
vraag zonder
afstand
8568
Niet-vervulde
vraag met
afstand
9564
Percentage
10 %
Aannames
 Alle sporten die in de hal thuishoren
(sporttechnische eisen) worden daar ook
ondergebracht.
 De maximale reisafstand is 3.14 km hemelsbreed.
 De toekomstige bevolkingssamenstelling heeft
dezelfde leeftijds- en inkomens-samenstelling als
de huidige bevolking.
Zuidplas – conclusies, voorbeeld
 Er is een bestaand tekort. De bouwplannen
moeten dus volledig nieuw worden bediend
 Er is een tekort in 2020 van 9500 m2. Dat is plm 8
hallen. Het extra tekort vanuit de nieuwbouw is 3
hallen.
 Doorschuiven moet onderzocht worden. Maar net
als de reisafstand is dit deels een politieke keuze.
Afsluiting
 Waaraan kan de werkwijze bijdragen?
 Regionale afstemming
 Planning van sportvoorzieningen
 Scenario’s ontwikkelen
 Monitoren en benchmarken
 De positie van sport in RO verbeteren?
 Inbreng cijfermatig argument in afweging met rode
functies
Download