Tina in Kopenhagen.

advertisement
Driemaandelijks tijdschrift voor de regio Klein-Brabant - Willebroek
vu Ludo Segers, Donkstraat 90, 2870 Puurs
28e jaargang nr 4 (vierde trimester 2009)
Afgiftekantoor Willebroek
België-Belgique
P.B.
2830 Willebroek
8/4376
VREDES
NIEUWS
Tina in Kopenhagen.
De hoop op een Kyoto-achtig akkoord over
klimaatmaatregelen in Kopenhagen is weg. Kyoto was
geen louter politiek akkoord maar een wettelijk bindend
akkoord met meetbare doelstellingen.
Veel heeft te maken met de situatie in de VS waar
de prioriteit van de president lag bij de nieuwe
ziekteverzekering die hij door het Congres wil
loodsen. Rond een nieuwe klimaatwet wordt gewerkt
onder voorzitterschap van de Democraat en expresidentskandidaat Kerry. Heel wat lobbywerk en
manoeuvers van de Republikeinen hebben de vooruitgang
hiervan vertraagd. President Obama kan - zonder een
wettelijke basis - zich in Kopenhagen Amerika niet
verbinden tot afdwingbare maatregelen.
Maar ook andere landen hebben boter op hun hoofd,
zonder dat ze de verantwoordelijkheid op een vroegere
president kunnen afschuiven. Klimaatonderhandelingen
is voor zowat alle landen een gelegenheid om hun
concurrentiepositie niet in het gedrang te laten brengen
en/of deze te verbeteren.
Voor de aarde en haar bewoners is dit dramatisch.
De Malediven ondervinden dit aan de lijve. Zoals het er
nu voorstaat verdwijnt deze eilandengroep deze eeuw in
de zee die blijft stijgen samen met de broeikasgassen.
Zelfs al had Kopenhagen wel een akkoord opgeleverd à la
Kyoto, dan waren we nog niet thuis.Als al de engagementen
van de deelnemende landen opgeteld werden, kwam
men nog niet aan een 20% reductie van broeikasgassen.
Wetenschappers stellen dat 40% zal nodig zijn tegen 2020
en 80-90% in 2050. Dit om te vermijden dat we boven
een wereldwijde stijging van 2°C komen.
Men kan dan cynisch doen zoals zoveel commentatoren
over de nakende mislukking van Kopenhagen. We weten
echter ook dat niets doen veel meer kost dan nu zo vlug
mogelijk stappen zetten. En dat ondertussen de combinatie
van economische crisis, voedsel- en climaatcrisis reeds
vele slachtoffers maakt.
De redelijkheid ligt deze dagen bij de duizenden
actievoerders die in de verschillende hoofdsteden in
december zullen actievoeren en waarvan ook een deel zal
afzakken naar Kopenhagen. Zij weten alvast dat er geen
alternatief bestaat voor het drastisch terugschroeven van
onze westerse ecologische voetafdruk en dit zonder de
welvaartstijging in het Zuiden te beperken.
There Is No Alternative.
Ludo
Evenwicht in de samenleving
Waarom meer
gelijkheid meer
opbrengt.
Deze zomer,op vakantie in Frankrijk, las
ik in Le Monde een artikelenreeks over
de redenen van de achteruitgang van
de sociaaldemocratie met de Europese
verkiezingen in het voorjaar.
Een Deense bijdrage verwees naar een
boek “The Spirit Level” om de stelling te
illustreren dat de sociaaldemocratie te veel
bezig was met marginale problematieken en
te weinig met fundamentele projecten zoals
het streven naar meer inkomensgelijkheid.
Het boek toonde overduidelijk aan dat meer
gelijkheid ook heel wat maatschappelijke
problemen meteen dichterbij een oplossing
zou brengen.
Terug thuis bleek het boek in België zowat
onvindbaar. Internet bood soelaas. Amazon.
de leverde het boek goedkoopst binnen de
week.
Heilige koeien.
Het geloof dat meer vrijheid voor de
markt de economie onbeperkt laat
groeien heeft met de crisis een serieuze
knauw gekregen.
Vooral de financiële sector heeft haar
vrijheid op zo’n manier gebruikt dat
een wereldwijde economische vrije val
slechts kon worden voorkomen door
overheidsingrijpen met het geld van de
belastingbetaler voor een waarde van
7000 miljard dollar (18 keer de waarde
van alle goederen en diensten dat België
in één jaar produceert).
Heeft dit geloof zijn beste tijd gehad,
een aantal mechanismen waarop dit
geloof steunde, blijven wel overeind. Dat
ongelijkheid de tol is die we moeten
betalen voor economische groei, is er
één van.
We weten ondertussen dat deze
economische groei als uiteindelijk middel
om iedereen op deze planeet een goed
leven te geven, ook een waanidee is. Een
Engelse studie van het New Economics
Foundation berekende op basis van
historische gegevens dat van een
economische groei van 100 dollar slechts
0,6 dollar bijdraagt tot het verhelpen van
armoede (‘Growth isn’t working’).
Als meer gelijkheid niet kan worden
doorverschoven naar een (verre)
toekomst waar uiteindelijk iedereen een
menswaardig leven zal leiden, dan zit
er niets anders op dan de oplossing te
zoeken in herverdeling. Het rijke, meer
welvarende deel in onze maatschappijen
zal een gedeelte van haar rijkdom
moeten overhevelen naar het armere
deel.
“The Spirit Level” toont niet enkel aan
dat inkomensongelijkheid schadelijk is
voor de samenleving, maar ook dat meer
gelijkheid beter is voor iedereen en dat
ook de maatschappij als geheel er beter
kan van worden.
Op zichzelf is dat ook niet zo nieuw.
Ons economisch systeem mag dan
al continue groei nodig hebben.
Economische groei en geluk hebben
hoe langer hoe minder met mekaar te
maken. Misschien wel integendeel. We
weten bijvoorbeeld dat de stijging van de
levensverwachting niet meer gerelateerd
is met meer inkomen in landen met een
gemiddeld inkomen van meer dan 15000
dollar (België zit boven de 22000).
De auteurs, Richard Wilkinson en Kate
Picket, brengen in hun boek overtuigend
bewijs aan dat we inderdaad beter af zijn
met een samenleving die het principe
van gelijkheid in praktijk brengt dan
verder te gaan met ons nastreven van
onbeperkte groei waarbij ongelijkheid
ook verder zal groeien.
Suikerziekte.
Eén van de domeinen waarrond ze de
resultaten van hun onderzoek publiceren
is het fenomeen van het toenemende
aantal suikerzieken, voornamelijk in de
VS en Brittannië.
In de VS telde men in de late jaren 70 dat
bijna de helft van de bevolking leed aan
overgewicht en ongeveer 15% suikerziek
waren. Nu lijdt 3/4e aan overgewicht en
bijna een derde aan suikerziekte.
In het Verenigd Koninkrijk was in 1980
ongeveer 40% van de bevolking te zwaar
en minder dan 10% leed aan suikerziekte.
Dat is nu geëvolueerd tot respectievelijk
twee derde en meer dan 20%.
De cijfers van de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) tonen
aan dat in die landen waar suikerziekte
toeneemt er ook een relatie groeit met
de inkomensgroep waartoe je behoort.
Verder onderzoek van de auteurs
onthulde dat er bovendien een sterke
samenhang is tussen overgewicht en
inkomensongelijkheid. Mensen in meer
ongelijke landen eten meer en bewegen
minder.
Vanuit hun professioneel verleden
(Wilkinson deed onderzoek, vooral
in het Verenigd Koninkrijk, over
publieke gezondheid, Kate Picket
werkt op het Nationaal instituut voor
gezondheidsonderzoek in Engeland)
weten de auteurs dat mensen met
chronische stress gemakkelijk ofwel te
veel eten ofwel te weinig.
Als ze twee soorten cijfers naast
mekaar leggen, worden andere patronen
duidelijk.
De eerste reeks cijfers heeft betrekking
fig 1
vredesnieuws p.
4e trimester 2009
“MO*”,
mondiaal magazine
Een jaarabonnement waarbij u 10
nummers ontvangt, kost 32 Euro.
Als je nu abonneert, krijg je het
nieuwste boek van HaraldWelzer of
Dirk Barrez en John Vandaele erbij.
Het
novembernummer
van
MO* brengt o.m het verhaal
van
minderjarige
Afghaanse
vluchtelingen in België, het charmeoffensief van de Braziliaanse
president Lula, de strijd tegen
corruptie en misdaad in Bulgarije.
Het interview met econoom en
nobelprijswinnar Stiglitz gaat over
de crisis en hoe deze oplossen
met minder ongelijkheid en
meer
duurzaamheid. Boeren
in het Zuiden vertellen over
klimaatverandering en solidariteit.
Ramsey Nasr vindt het leuk dat
“autochtone” schrijvers mee vorm
geven an de Nederlandse litteratuur.
En....
Vrede
Is het tweemaandelijks magazine
met veel achtergrondinformatie
rond het wereldgebeuren van de
vredes-organisatie Vrede vzw. Een
abonnement kost 20 Euro per
jaar. Het novembernummer is
het 400ste jubileumnummer en
heeft het o.a. over de toekomst
van Pakistan en India. Met Frontext
blijkt Europa de migratie te willen
‘managen’ naar eigen behoeften.
Met de nieuwe Duitste regering
is ook niet alles koek en ei. De
Koerden blijven hun plaats opeisen
in Turkije. De beweging voor
boycot, desinvestering en sancties
tegen Israël groeit. Het dossier
van Vrede gaat deze keer over
klimaatverandering en conflict. Het
boek “gebroken vitrines” over 10
jaar na Seattle en de strijd van de
andersglobalisten wordt besproken.
En .....
vredesnieuws p.
4e trimester 2009
op de mate van inkomensongelijkheid in
een land.
Een veel gebruikte methode om dit te
meten is de 20:20 regel. Deze index van
de Verenigde Naties geeft aan hoeveel
van ‘s lands rijkdom is in handen van de
20 rijksten en hoeveel is in handen van
de 20 armsten. (zie fig2)
Voor suikerziekte nam het boek
de cijfers van de WHO en van de
“International Obesity Taskforce”. Dit
gaf dan volgend plaatje: (zie fig1)
Via formules die de samenhang
berekenen van twee verschillende
getallenreeksen kan dan een lijn
getrokken worden die deze samenhang
weergeeft. Hoe dichter de aparte
getallenreeksen bij mekaar liggen, hoe
meer samenhang. In dit geval is er een
duidelijke samenhang tussen suikerziekte
en inkomensongelijkheid.
Misschien is het hier op zijn plaats
om iets te zeggen over het verschil
tussen sociologische verschijnselen
en individuele gedragingen. Het is niet
omdat grote groepen van mensen
beantwoorden aan wetmatigheden
dat individuen hier allen aan moeten
beantwoorden. Het kan perfect zijn
dat individuen ontsnappen aan deze
sociologische constateringen. De
sociologische drang blijkt dan toch te
sterk voor de meesten.
Het is ook niet zo dat een aangetoonde
samenhang meteen ook wil zeggen dat
er een oorzakelijk verband bestaat. Meer
ongelijke samenlevingen bevatten meer
suikerzieken. Er moet dan bijkomend
onderzocht worden of eventueel deze
zieken niet het gevolg van
fig 2
de ongelijkheid zijn, dan
wel van andere oorzaken die zowel de
ongelijkheid als de ziekte veroorzaken.
Onderwijsprestaties.
Het boek geeft ook de resultaten van
onderzoeken naar de relatie tussen de
gemiddelde kennis en vaardigheden die
via schools onderwijs bereikt wordt en
de ongelijkheid in de betreffende landen.
Een gelijkaardige grafiek als voor
suikerziekte werd zichtbaar.
Dat is niet vanzelfsprekend. Sommige
onderzoeken brachten namelijk aan het
licht dat in landen met meer gelijkheid
kinderen lagere ambities hebben dan in
meer ongelijke landen.
Andere onderzoeken geven hier allicht
wel een verklaring. Zo is het bekend dat
meer kinderen spijbelen in landen met
meer ongelijkheid.
Sommige onderzoeken richten zich op
motivatie. In Indië werden 321 kinderen
van een hoge kaste en 321 kinderen
van een lage kaste samengebracht.
Zonder de afkomst aan mekaar kenbaar
te maken werden proeven voorgelegd
waarbij de kinderen uit een doolhof
moesten geraken. Er werd geen
noemenswaardig verschil genoteerd
naargelang de afkomst (de kinderen uit
de lagere kaste deden het lichtjes beter).
Dan werden de deelnemers gevraagd aan
elkeen hun afkomst, dorp, kaste, naam
bekend te maken. De daaropvolgende
proeven presteerden de lagere kastekinderen opmerkelijk slechter.
Deze en andere onderzoeken en
experimenten laten de auteurs
concluderen dat de manier waarop
anderen naar ons kijken bepalend is voor
onze bekwaamheden. We leren best in
stimulerende omgevingen waarin we ons
veilig voelen.
Tienermoeders en
geweld
De bevinding dat de manier waarop
anderen ons beoordelen een sterke
invloed heeft op ons, speelt doorheen
heel het boek.Voor de verklaring dat
meer tienermoeders voorkomen in
meer ongelijke landen breiden de
schrijvers de omgevingsfactoren nog uit.
Meer sociale cohesie, meer onderling
vertrouwen, meer engagement in sociale
organisaties geeft minder tienermoeders.
Het blijkt dat deze factoren gewoon
kenmerken zijn van samenlevingen met
minder ongelijkheid.
Ongelijkheid brengt ook een aantal
neveneffecten met zich. Onderzoek
naar de samenhang tussen het aantal
moorden en de mate van ongelijkheid in
een samenleving, wijst in die richting. Ten
eerste is er een sterke samenhang. Zelfs
zo dat een dalende ongelijkheid meteen
ook gewelddelicten minder optreden.
Maar er is meer. Onderzoek onder de
plegers van delicten bracht aan het licht
dat voor hen dit pogingen zijn om het
gevoel van schaamte en vernedering
te vervangen door het tegendeel, het
gevoel van trots.
Voornamelijk jonge mannen blijken
sterke stimuli te ontvangen om sociale
status te verkrijgen en te behouden
omdat (ze denken dat) dit in hun
voordeel is in de sexuele competitie. En
sociale status is belangrijker naarmate
ongelijkheid toeneemt.
Ongelijkheid is duur en
onhoudbaar.
The Spirit Level geeft verslag van een
9-tal onderzoeksterreinen waarin
ongelijkheid een doorslaggevende rol
speelt. Naast suikerziekte, onderwijs,
tienerzwangerschappen en geweld
komen ook vertrouwen, zenuwziektes,
levensverwachting en kindersterfte,
moorden, gevangeniscijfers en sociale
mobiliteit aan bod.
Telkens blijkt dat gezondheids- en sociale
problemen meer voorkomen in landen
met hogere inkomensongelijkheid.
Voor elk van de terreinen checken de
onderzoekers of de resultaten zich
herhalen voor de 50 staten die samen
de VS vormen. En ja, ook hier doet
zich hetzelfde patroon voor. Aldus
kunnen ze een index van sociale en
gezondheidsproblemen opstellen en
deze relateren met (on)gelijkheid in de
betreffende samenlevingen. (fig 3)
De auteurs stellen zich ook de vraag
of de mate van gelijkheid kan bijdragen
tot de oplossing van andere problemen.
Bijvoorbeeld of meer gelijkheid het
ons gemakkelijker zal maken de
klimaatopwarming tegen te houden.
Het antwoord hierop is met overtuiging
“ja”. En wat meer is: meer gelijkheid
maakt het mogelijk om duurzaamheid te
koppelen aan een grotere levenskwaliteit.
De moeilijkheid om duurzaamheid
te bereiken ligt niet zozeer bij de
individuele burger dan wel bij het
economische systeem dat groei
nodig heeft. “Kapitalisme kan evenmin
overtuigd worden om de groei te
stoppen, dan mensen overtuigd kunnen
worden om te stoppen met ademhalen”.
Wilkinson en Picket concluderen uit
verder onderzoek dat grotere gelijkheid
een voorwaarde is voor een economie
die rekening houdt met de grenzen van
onze aarde. Het blijkt dat in de staten
van de VS het aantal personen die hun
rekeningen niet meer kunnen betalen
toeneemt naarmate de ongelijkheid
groter is. Ook het spaarvolume is
groter in meer gelijke staten. In landen
met hogere ongelijkheid wordt een
groter deel van het BNP uitgegeven aan
reclame: in de VS dubbel zoveel dan in
Noorwegen.
De auteurs stellen de retorische vraag
“is het verlangen naar meer inkomen
dikwijls niet een verlangen naar hogere
status?” En is ons bijna neurotische
nood aan winkelen en consumeren niet
een weergave van onze diepste sociale
reflexen om te voldoen aan wat de
samenleving ons als “normaal” dicteert.
(“The Spirit Level”
“Why more equal societies almost
always do better”
Richard Wilkinson & Kate Pickett
Penguin.
Ludo
Schrijfkernen van
Amnesty International.
Puurs
Vedett (kantine evenementenhal)
Elke derde woensdag van de
maand
Van 19 tot 21u
Lippelo
Café De Wandeling
Elke derde donderdag
van de maand
Van 20.30 tot 22u
Blaasveld
Parochiecentrum
Elke eerste donderdag van de
maand
Van 20 tot 21u
Briefschrijfacties zijn voorradig in
de wereldwinkels te Breendonk,
Puurs en Bornem en kunnen daar
meegenomen worden.
Boom
Elke derde vrijdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 20 en 21 u
Hoek 139 Boom
vredesnieuws p.
4e trimester 2009
Regularisatie, de laatste weken gaan in...
‘50.000 Nieuwe Belgen’ was de kop
in De Standaard vorige zaterdag. Het
cijferfetisjisme bij de media is en blijft
groot. Als journalisten informatie willen
over de regularisatie gaat het heel vaak
over cijfers. Om hoeveel dossiers gaat
het, hoeveel mensen komen er bij?
Als ze niet aan officiele cijfers geraken,
dan berekenen ze zelf wel één en
ander bij mekaar. Waar ze hun cijfers
en beweringen vandaan halen is mij
onduidelijk, de relevantie ervan ontgaat
mij totaal. De regering heeft na oneindig
lang palaveren en onder zware druk van
het middenveld, de universiteiten, de
levensbeschouwingen en een heleboel
verontwaardigde burgers een beslissing
genomen. Een beslissing die een aantal
fouten van het verleden rechtzet.
Deze beslissing gaat om het nastreven
van een klein beetje menselijkheid
en rechtvaardigheid. Iedereen die in
aanmerking komt voor deze (strikte)
regels heeft recht op regularisatie. Om
hoeveel mensen het gaat weet op dit
moment niemand. Ik hoop dat iedereen
die in aanmerking komt krijgt waar hij of
zij recht op heeft.
Nog tot 15 december kunnen mensen
die vallen onder de criteria van
duurzame lokale verankering hun
aanvraag tot regularisatie indienen.
We gaan de laatste weken van de
regularisatie in.Veel organisaties steken
nog een tandje bij om iedereen die
langskomt te kunnen helpen bij het
voorbereiden en/of indienen van hun
aanvraag.
Toch zijn er nog steeds mensen die in
aanmerking komen voor deze eenmalige
maatregel, maar nog niet op de hoogte
zijn. Het gaat dan vaak om mensen die
zeer geïsoleerd leven en die niet gekend
zijn bij de sociale diensten. Zij werken
echter vaak in het zwart en leven ook, zij
het verdoken, tussen ons.
Verder zijn er mensen die een tijdelijke
verblijfsvergunning hebben en die
niet weten dat ook zij eventueel in
aanmerking kunnen komen voor een
verblijf van onbepaalde duur.
Daarom nogmaals een dringende oproep
om ogen en oren goed open te houden
en actief mee op zoek te gaan naar
mensen die eventueel nog in aanmerking
komen. Laat ons er samen voor zorgen
dat de mensen die in aanmerking
komen voor
vredesnieuws p.
deze criteria
4e trimester 2009 ook tijdig
geïnformeerd raken.
Ik zet nog even de éénmalige
maatregelen die tot 15 december 2009
van kracht zijn op een rij:
Bij de duurzame lokale verankering zijn
er twee sporen:
Spoor A voor mensen die:
• Minstens vijf jaar ononderbroken in
België zijn
• Vòòr 18 maart 2008 een
periode van legaal verblijf hebben
gehad (géén toeristenvisum)
of daartoe een geloofwaardige
poging hebben ondernomen.
(Wat die geloofwaardige poging
is werd niet gespecifieerd, een
regularisatieaanvraag hebben
ingediend wordt wel aanzien als een
geloofwaardige poging)
• Mensen die geregulariseerd
worden via spoor a krijgen een
verblijfsvergunning van onbepaalde
duur.
Spoor B voor mensen die:
• Minstens sinds 31/3/2007
ononderbroken in België zijn.
• Een model-arbeidscontract kunnen
voorleggen van minimum 1 jaar of van
onbepaalde duur dat minstens het
minimumloon oplevert.
• Binnen de drie maanden na
positieve beslissing door de
Dienst Vreemdelingenzaken moet
de werkgever een arbeidskaart
B aanvragen bij het gewest. Na
aflevering van de arbeidskaart krijg
je je verblijfsvergunning voor 1 jaar.
Verlenging van het verblijf hangt af van
werk.
Voor de twee sporen geldt dat je je
duurzame lokale verbanden moet
bewijzen. Aan het dossier moeten
bewijzen toegevoegd worden van sociale
banden, kennis van één van de landstalen
(Frans, Nederlands of Duits dus, wat
Bart Somers dan ook moge beweren!)
en werkverleden en/of werkbereidheid.
(Mensen zonder papieren die willen
werken kunnen zich aanmelden bij
de VDAB en krijgen een attest van
werkbereidheid).
Wie nog vragen heeft en niet weet waar
naartoe in deze laatste cruciale weken
mag mailen of bellen naar:
Hilde Geraets
projectmedewerker regularisatie KMS/
Kerkasiel.anders
[email protected]
Tel: 0475/69.05.83
Laat ons er allemaal samen onze
schouders onder zetten, de tijd dringt!
De leden van de Klimaatcoalitie : 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging | ABVV-FGTB | ACV-CSC | ACW | Arbeid & Milieu | Associations
21 | ATB Natuurvrienden | Bond Beter Leefmilieu | BRAL | Broederlijk Delen | CGSLB-ACLVB | Chirojeugd Vlaanderen | Climat et Justice Sociale - Klimaat
en sociale rechtvaardigheid | CNAPD | CNCD-11.11.11 | Coalition Climat - Klimaatcoalitie | Dialoog | écoconso | Ecolife | Entraide et Fraternité | Equipes
Populaires | EURACME | EVA | Fédération Inter-Environnement Wallonie | Fietsersbond | Friends of the Earth | Gezinsbond | Globelink | GRACQ | GREEN |
Greenpeace Belgium | IEB | IERPE | Imagine demain le monde | intal | JNM | JOC & JOCF | Joetz | KAJ | KAV | KOMOSIE | KrisKras | KSJ-KSA-VKSJ Nationaal
| kwb eensgezind | Les Amis de la Terre-Belgique | Les Scouts | Liberale Vrouwen | Liga voor Mensenrechten | Ligue des Familles | Links Ecologisch Forum |
MOC | Natagora | Nature & Progrès Belgique | Natuurpunt | Netwerk Bewust Verbruiken | Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede | Oxfam Wereldwinkels | OxfamMagasins du monde | Oxfam-Solidarité - Oxfam-Solidariteit | Pax Christi Vlaanderen | Réseau IDée | Scouts en Gidsen Vlaanderen | VELT | Vereniging voor Bos
in Vlaanderen | VIBE | VIVA-SVV | VODO | Vogelbescherming Vlaanderen | Vrede | Vredeseilanden | Vrouwenraad | WWF
Het VN-rapport over Gaza
VN-rapport Goldstone over
schending van mensenrechten
tijdens Gaza-oorlog:
Het Vlaams Palestina Komitee
(VPK) vzw en het Centrum voor
Ontwikkeling, Documentatie en
Informatie Palestijnen (CODIP)
vzw eisen een wapenembargo,
de opschorting van het
associatieverdrag EU-Israël en
het schrappen van handelsmissie
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest naar Israël
In oktober heeft de Mensenraad van de
Verenigde Naties in Genève het VNrapport Goldstone over de schending
van de mensenrechten en van de
IVe conventie van Genève tijdens de
Gaza-oorlog (27 december 2008 – 18
januari 2009) goedgekeurd. Het VPK en
CODIP vragen een embargo op wapens
naar Israël, de opschorting van het
Associatieverdrag tussen de Europese
Unie en de staat Israël en het schrappen
van de handelsmissie van het Brussels
Gewest naar Tel Aviv .
Op 3 april 2009 richtte de
Mensenrechtenraad een commissie op
van 4 raadsleden onder leiding van de
Zuid-Afrikaanse joodse jurist Richard
Goldstone om te onderzoeken of er
tijdens de oorlog in Gaza (27 december
2008-18 januari 2009) oorlogsmisdaden
gepleegd werden. Diezelfde maand
liet Israël al weten dat het niet zou
samenwerken aan het onderzoek:
de commissie kreeg geen toegang
tot bronnen binnen het Israëlische
leger en zelfs niet tot Israëli’s die het
slachtoffer werden van de raket- en
mortierbeschietingen vanaf het door
Hamas gecontroleerd grondgebied van
de Gazastrook.
Het rapport (575 pagina’s) stelt dat
het plan van de Israëlische aanval op
Gaza niet enkel gericht was tegen de
strijdkrachten van Hamas maar tegen
de bevolking van Gaza in zijn geheel.
De commissie komt tot volgende
conclusie: de gebeurtenissen tijdens de
22 dagen van de oorlog “vormden een
opzettelijke, buitenproportionele aanval
om een burgerbevolking te straffen,
te vernederen en te terroriseren.” De
lokale economie moest een zware klap
worden toegebracht, zodat de bevolking
opgezadeld werd met “een almaar
groeiend gevoel van afhankelijkheid en
kwetsbaarheid”.
Goldstone voegde eraan toe: “De
commissie kwam ook tot het besluit
dat de acties van het Israëlische leger
op oorlogsmisdaden neerkomen en in
sommige opzichten ook op misdaden
tegen de menselijkheid”.
Zoals bij de andere rapporten verwerpt
Israël de conclusies van de commissie
als “bevooroordeeld en eenzijdig”.
Nochtans komen Israëlische organisaties
als Physicians for Human Rights-Israel,
B’Tselem en Breaking the Silence
(getuigenissen van Israëlische soldaten)
eveneens tot de conclusie dat het
Israëlisch leger oorlogsmisdaden in
Gaza gepleegd heeft. Ook de verslagen
van organisaties als Human Rights
Watch en Amnesty International gaan in
dezelfde richting.Volgens Louise Arbour,
voormalige Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten, is de reactie van Israël
onterecht. Desondanks hebben België
en andere Europese landen zich bij de
bespreking en goedkeuring van het VNrapport Goldstone in de Raad van de
Mensenrechten onthouden. Sommige
Europese landen zoals Frankrijk en
Engeland, namen niet deel aan de
stemming. Italië en Nederland stemden
tegen. Als Israël geen onafhankelijk onderzoek
over het gedrag van het Israëlisch leger
tijdens de achttiendaagse oorlog in
Gaza wil verrichten, moet België eisen
dat de betrokken Israëlische militairen
zich voor het internationaal Strafhof
in Den Haag verantwoorden. Ook de
Palestijnse autoriteiten moeten een
onafhankelijk onderzoek instellen naar
de schendingen van de mensenrechten
door de gewapende groepen in Gaza en
veiligheidsagenten werden gepleegd.
Hamas wordt niet als schuldig genoemd.
Wel hebben de media dàt er wereldwijd
van gemaakt. Het rapport spreekt
over “armed groups” en “Palestinian
authorities”.
Anderzijds zijn er dus zowat
tweeduizend paragrafen waarin Israël
op een verpletterende manier wordt
afgemaakt. En het gaat in het rapport
niet alleen over de laatste oorlog
tegen Gaza. Ook dat is een misvatting.
De jarendurende en allesomvattende
politiek van Tel Aviv tegen de Palestijnen
wordt door de mangel gehaald.
Het Vlaams Palestina Komitee en
CODIP eisen onmiddellijk een embargo
op wapens en wapentransporten
naar Israël en de opschorting van het
Associatieverdrag tussen de Europese
Unie en de staat Israël. België moet zich
eveneens verzetten tegen het militair
samenwerkingsakkoord met Israël in het
kader van de Nato. En ten slotte moeten
Het Vlaams, het Brussels en het Waals
gewest de samenwerkingsakkoorden
met Israël verbreken. Ook de
economische en handelsmissie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Directie Buitenlandse Handel) van 6 tot
10 december naar Tel Aviv (Israël) moet
worden geschrapt.
- Rapport Goldstone:
http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil/specialsession/9/
FactFindingMission.htm
Openingsuren
Wereldwinkels
Breendonk: wo 14-16
do 14-15
za 10-12
zo 10-12
Bornem:
(tel 889 53 92)
wo 14-17
za 10-12 14-17
Willebroek: di 10-12 14-17
wo 10-12 14-17
vr 10-12 14-17
za 10-12 14-17
Puurs:
wo 14-16
do 9.30-12
za 9.30-12 14-17
zo 9.30-12
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17
De klimaatchaos op het net
De klimaatcrisis komt niet uit de lucht
vallen. De laatste maanden houden we
op http://www.vredesnieuws.be/view_
links4/48 een klimaatpagina bij met de
belangrijkste(inter)nationale sites over
de klimaatproblematiek en wat er in
Kopenhagen kan en niet kan.
Hieronder een overzicht. Als je de
links wil gebruiken, ga dan even naar de
website.
1. Federale dienst over
klimaatverandering
Met de reorganisatie van de federale
overheid en de afschaffing van
de vroegere ministeries, werd in
2001 de Federale overheidsdienst
Volksgezondheid,Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD
VVVL) opgericht. Alhoewel de meeste
milieubevoegdheden in ons land door
de Gewesten uitgeoefend worden, zijn
er toch nog een aantal belangrijke taken
weggelegd voor de federale overheid,
in casu het Directoraat Generaal
Leefmilieu. Dit DG behoudt nog een
aantal belangrijke bevoegdheden en
spitst zijn activiteiten toe op een aantal
domeinen, waarvan het klimaatbeleid er
één is.
2. Els Keytsman
De blog van Els Keytsman (schreef mee
aan Het Klimaatboek)
3. Friends of the Earth Europe
De campagnesite over klimaat van de
Friends of the Earth Europe
4. Al Gore
“The Climate Project” site werd
opgericht door nobelprijswinnaar Al
Gore
5. The PEW environment group
Amerikaanse site met veel informatie
over de klimaatproblematiek
6. Climate Action Network
Internationaal netwerk rond
klimaatproblematiek. Belgische leden
zijn o.a. Friends of the Earth Europe,
Bond Beter Leefmilieu, Oxfam
Solidariteit, Greenpeace. Dit CAN heeft
de voorbereiding naar Kopenhagen
uitvoerig gedocumenteerd.
7. De klimaatcoalitie
Een brede coalitie van middenveld-
organisaties en andere actoren vragen
aan elke politicus, elke burger, elke
organisatie en elk bedrijf om zijn/haar
verantwoordelijkheid op te nemen,
en over te gaan van bewustzijn naar
handelen. Wij, ondertekenaars van
het manifest, engageren ons om
hiervan werk te maken.Vertrekkende
vanuit de eigenheid en specifieke
mogelijkheden van de individuele
organisaties zullen we ons inzetten om:
De uitstoot van onze eigen organisatie
te beperken door het nemen van
interne maatregelen. Ons personeel,
vrijwilligers en leden te sensibiliseren
omtrent klimaatverandering en de
grote noodzaak om snel concrete
maatregelen te nemen. Meer aandacht te
schenken aan het klimaatthema (inclusief
de Noord-Zuiddimensie) binnen de
eigen acties, publicaties,... Eigen acties
rond klimaat op te zetten en/of te
communiceren over enkele acties van
andere leden en/of partners. Deel te
nemen aan de communicatiecampagne
en acties van de klimaatcoalitie, met
name door het aanspreken van onze
achterban ivm de coalitie. Onze eigen
klimaat-acties en boodschappen te linken
aan het gemeenschappelijke logo van de
coalitie
8. het Intergovernmental Panel on
Climate Change
Het IPCC of het Intergovernmental
Panel on Climate Change is een
organisatie van de Verenigde Naties,
opgericht in 1988, om de risico’s van
klimaatverandering te evalueren. Het
panel bestaat uit honderden experts
uit de hele wereld, vanuit universiteiten,
onderzoekscentra, ondernemingen,
milieu-organisaties en andere
organisaties. Het IPCC doet zelf geen
onderzoek, maar evalueert onderzoek
dat is gepubliceerd in gereviewde
wetenschappelijke tijdschriften.
9. Conventie over Klimaatverandering
van de Verenigde Naties
UNFCCC staat voor United
Nations Framework Convention on
Climate Change (Conventie over
Klimaatverandering van de Verenigde
Naties). Dit Klimaatverdrag is een gevolg
van de Earth Summit in 1992, toen de
eerste alarmerende berichten over
klimaatverandering werden besproken.
Het oorspronkelijke doel van de
UNFCC was “het stabiliseren van de
concentratie van broeikasgassen in de
atmosfeer op een zodanig niveau, dat
een gevaarlijke menselijke invloed op het
klimaat wordt voorkomen”. De uitstoot
van broeikasgassen, en met name die
van CO2, moet snel afnemen zodat
ecosystemen de kans krijgen om zich
op natuurlijke wijze te herstellen of aan
te passen.Voorwaarde hierbij is dat de
voedselveiligheid en duurzame sociale
en economische ontwikkelingen niet in
gevaar komen.
10. Nederlandse milieudefensie over
klimaat
Milieudefensie is een van de actiefste
milieuorganisaties in Nederland van
dit moment, met campagnes rond
binnen- en buitenlandse thema’s.
Samen met overheden, bedrijven en
betrokken burgers zoekt Milieudefensie
naar oplossingen. Als praten niet
helpt, volgen acties. Samen met zoveel
mogelijk mensen en altijd constructief
en geweldloos. Dankzij ruim 80 duizend
leden en donateurs kan Milieudefensie
onafhankelijk werken.
11. meer dan praten
Een Amerikaans initiatief dat iedereen
uitnodigt om desnoods geweldloos
verzet te plegen als de overheden geen
effectief werk maken van de strijd tegen
de klimaatopwarming.
12. new scientist over klimaat
met
- What is climate change, how do we
know it’s happening, and what can we
expect? Start delving into it with our
beginner’s guide
- Find out how climate change has
unfolded with our timeline
- There’s a lot at stake with global
warming, so for those not sure what
to believe, we’ve debunked the most
common climate myths
- The 18 most commonly asked
questions about climate change,
answered by New Scientist
en nog veel meer
13. Peter Tom Jones
Peter Tom Jones schreef (samen met
Roger Jacobs) het Nederlandstalige
basisboek over klimaatwijziging: Terra
Incognita. Tom publiceerde meer dan
vredesnieuws p.
4e trimester 2009
100 artikels in diverse tijdschriften
omtrent thema’s als (anders)globalisering
en ecologie. Daarnaast is hij ook
auteur van talloze opiniestukken in
DeMorgen, DeStandaard en DeTijd
(http://www.petertomjones.be/
content/blogsection/9/31/), steeds in
samenwerking met andere auteurs (o.a.
Dirk Barrez, Eric Goeman, Els Keytsman,
Dries Lesage, Ward Bosmans etc.).
Gedurende de afgelopen jaren reisde
Tom per trein (vaak met de plooifiets)
het land rond om inmiddels meer
dan 300 lezingen te geven omtrent
thema’s als duurzame ontwikkeling,
klimaat, biodiversiteit, ecologische
economie en andersglobalisme (een
aantal van die lezingen zijn af te
halen op: http://www.petertomjones.
be/content/category/12/33/38/). De
koppeling tussen het sociale en het
ecologische is voor hem altijd essentieel
geweest. Sinds 2005 ligt hij ook mee
aan de wieg van de sociaal-ecologische
denk- en doetank: Terra Reversa. Hij is
mede-auteur van het manifest van die
beweging (te raadplegen op http://www.
terrareversa.be/). Tom is ook voorzitter
van het Masereelfonds Leuven. In
oktober 2009 verschijnt bij EPO/Jan
Van Arkel (Berchem/Utrecht) het al
lang aangekondigde, nieuwe boek: Terra
Reversa: de transitie naar rechtvaardige
duurzaamheid.
14. tcktcktck
tcktcktck beseft dat de wereld
op een kruispunt is aangeland.
Klimaatverandering bedreigt onze
toekomst en deze van onze kinderen en
kleinkinderen. We kunnen nog steeds
kiezen voor een wereld die groener,
veiliger en beter zal zijn. Maar de klok
tikt en dringende actie is noodzakelijk.
tcktcktck heeft een pak, meestal
internationale, partners. (Engels)
15. Realclimate
bevat heel wat commentaren
over klimaatwetenschap door
klimaatwetenschappers voor een
geïnteresseerd publiek en journalisten.
De medewerkers willen zo vlug mogelijk
reageren op actuele verhalen en
willen deze verhalen wetenschappelijk
kaderen en zo een lacune opvullen dat
vele mainstream media niet opvullen.
RealClimate wil de discussie over de
politieke en economische gevolgen
niet voeren. Het gaat haar over de
wetenschappelijke feiten. Elke bijdrage
wordt getekend door de auteur in
vredesnieuws p.
4e trimester 2009
kwestie. Bijdragen zijn in het Engels.
16. Global Climate Campaign
De “Global Climate Campaign” is
de naam waaronder allerlei groepen,
instellingen en individuen actie voeren
naar aanleiding van “The Global Day of
Action”. Deze actiedag rond klimaat
vindt sinds 2005 elk jaar plaats gelijktijdig
met de jaarlijkse vergadering van de
COP (“Conference of Parties” van het
“United Nations Framework Convention
on Climate Change” of UNFCCC).
17. Klimaatpagina’s van The Guardian
De engelse krant “The Guardian” volgt
het klimaatdebat op de voet en heeft
op haar website hiervoor een sectie
klaargemaakt. Uitvoerige commentaren
leveren bijkomend inzicht. (Engels)
18. 350 org
350.org is een internationale campagne
met de bedoeling om een internationale
beweging te vormen die gezamenlijk
kan werken naar globale oplossingen
voor de klimaatcrisis. Oplossingen die
wetenschappelijk nodig zijn, maar ook
rechtvaardig zijn. De beweging wil de
wereld inspireren om te klimaatcrisis
aan te pakken, met een gevoel voor
dringendheid en voor de mogelijkheden
van onze planeet. Het getal 350 is
bewust gekozen. Het vertegenwoordigt
de 350 ppm (deeltjes per miljoen) CO2
dat het veilige niveau is waarboven de
CO2 deeltjes volgens de wetenschap
niet zouden mogen stijgen zonder de
aarde in gevaar te brengen. (Engels)
19. Share the World Resources
Share The World’s Resources (STR)
wil regeringen zo ver brengen dat ze
de basisnoden van de mens verzekert
voor alle mensen. Dit betekent dat
voor o.a. water, energie, voedsel meer
internationale samenwerking nodig is
voor een meer rechtvaardige verdeling
van deze vitale goederen en diensten.
STR is een niet-gouvernementele
organisatie met een consultatieve status
bij de Economische en Sociale Raad van
de Verenigde Naties. Op de website vind
je een brede mix van actuele informatie,
nieuws en video’s rond thema’s als
mondiale rechtvaardigheid, globalisatie,
financiële crisis en klimaatverandering.
(Engels)
20. Climate Progress
Climate Progress wil een
progressief perspectief bieden op
klimaatwetenschap, klimaatoplossingen
en klimaatbeleid. Het is een project van
“the Center for American Progress
Action Fund”, een partij-onafhankelijke
organisatie zonder winstgevend doel.
Dagelijks zijn er commentaren op de
actualiteit. (Engels)
21. Nature over klimaat
Nature is een gerespecteerd tijdschrift
over natuur en wetenschap. Climate
Feedback is een blog van ditzelfde
tijdschrift. Het wil de informatieve
discussie over de wetenschap en de
implicaties van global warming voeden.
Deze blog wil een informeel forum
aanbieden voor debat en commentaren
op de klimaatwetenschap en wat
hierover verschijnt in Nature en andere
tijdschriften, of in nieuwsmedia of waar
dan ook in de wereld. (Engels)
Met de trein naar Brussel op 5
december:
Vertrek op het Luxemburgplein, Brussel
(20 min wandelen van brussel-centraal)
Klimaatbiljet van NMBS: 8,00 EUR heenen-terug vanuit elk Belgisch station.
Bornem - Puurs - Willebroek - Mechelen
12:25 12:31 12:36 12:46
13:25 13:31 13:36 13:46
Mechelen - Brussel
13:21 - 13:45
14:00 - 14:26
Vredesnieuws
zoekt
medewerkers
Het
vredesnieuws
zoekt
nog mensen die dit medium
(kwartaalblad + website + email
vredesberichten) kwalitatief en
inhoudelijk willen verbeteren
met artikelen en nieuws uit de
wereld van sociale bewegingen en
relevante berichten uit de wereld
daarbuiten.
Geïnteresseerd?
Stuur een boodschap naar
[email protected]
vredesnieuws
inhoudstafel
Dit blad heeft als ambitie een forum te zijn voor de talrijke
verenigingen, organisaties en bewegingen
van Klein-Brabant en Willebroek die actief zijn rond
thema’s als milieu, mensenrechten, arbeidersbeweging,
vrede, rechtvaardige wereldhandel,
ontwikkelingssamenwerking, antiracisme, vluchtelingen,
duurzame ontwikkeling, vredesbeweging, vierde wereld, …
We denken bijvoorbeeld aan Amnesty
International, Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
AZG, Hand in Hand, Argos,
Wereldwinkels, 11.11.11-comité’s, Christelijke basisbeweging, vakbonden, ATD-Vierde Wereld, Broederlijk Delen,
Simmerdown, Wrak, De Schakel, Natuurpunt, …
Je kan ons ook bereiken op internet
(www.vredesnieuws.be)
Als je nog niet geabonneerd bent en je wil zeker zijn dat
je dit Vredesnieuws ook in de toekomst nog krijgt, of je
vindt dat er sowieso wat tegengewicht moet zijn voor de
commerciële media? Stort dan minstens 2,5 Euro
op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws
http://www.vredesnieuws.be
Tina in Kopenhagen p. 1
Evenwicht in de samenleving p. 2
Regularisatie,
de laatste weken gaan in p. 5
Loop storm voor het klimaat p. 6
Het VN-rapport over Gaza p. 7
Klimaatchaos op het net p. 8
Agenda p. 10
Agenda
Datum
waar?
5 december
Brussel
5-6 december
Puurs Kollebloem
Bornem Parochiecentrum
St Amands Dorpshuis
5 december
Brussel De Markten
5 december 18u Romerohuis Puurs
10 december 19.30Bornem privé
12 december
Kopenhagen
19 december
CC De Steiger Boom
2 januari 18u
Romerohuis Puurs
21 januari
Tilburg
[email protected]
Wat en wie?
Klimaatmanifestatie
geschenkenbeurs
Zal St Niklaas de crisis oplossen?
Studiedag over een andere economie.
Eerstezaterdagviering
Han Soete over de macht van de media
Actiedag naar aanleiding van
klimaatconferentie
Benefiet van “Jeu de Boules” voor
Argos
Eerstezaterdagviering
Derde conferentie Fair en Green Deal
Bericht aan de abonnees: heb je liever dit vredesnieuws in de vorm van een pdf-file in je email-postbus?
Stuur een berichtje naar [email protected] met vermelding: vredesnieuws.pdf graag.
Download